Kamerleden: minstens één nieuwe centrale in Borssele Leden akkoord met fusie van vier fruitveilingen ICE- VOORZITTER PZEM, DE VOOGD: Winsemius woedend over brief opslag kernafval Catamaran gestolen uit Scharendijke Scholieren Lewedorp hielden actie voor Zeeland helpt Nepal Niet verbaasd Aanbieding Teveel Bevestiging IN KRABBENDIJKE MINSTE ANIMO Geen standpunt Neergang Laatste kans Vlissinger in hoger beroep vrijgesproken van plegen meineed Leger des Heils Korps Vlaardingen bezoekt Vlissingen RIJDAG 21 JUNI 1985 ieuwe kerncentrales innen zien te halen tOES - De vice-voorzitter van de raad van bestuur van de NV Provinciale Zeeuwse fnergie-Maatschappij (PZEM), gedeputeerde J. de Voogd, vindt dat Zeeland zich sterk moet naken voor het 'binnenhalen' van twee nieuwe kernenergiecentrales. Eén ter vervanging tan de huidige PZEM-centrale bij Borssele en één ter uitbreiding van de nationale Inergievoorziening. Volgens De Voogd zijn de voordelen van vestiging in Zeeland legio; de Irovincie heeft op tal van onderdelen (koelwater, ruimte, ervaring, veiligheid) een [oorsprong op andere regio's. „Onze kaarten zijn echt sterker dan bijvoorbeeld die van Brabant. We zullen ze ook uitspelen en in een eerlijke strijd twee kerncentrales binnen loeten zien te halen", aldus de vice-voorzitter van de PZEM donderdag. gedeputeerde De Voogd (hij gaf een lersoonlijke reactie op het energiede- |at in de Tweede Kamer), was blij met stellingname van een duidelijke Meerderheid in het parlement ten unste van méér kernenergie. „De Inergiemaatschappijen weten nu Tiaar ze aan toe zijn. Ze kunnen aan de In dit verband stelde hij dat de louw van nieuwe kerncentrales („de Ivulling van het aantal hangt af van |e keuze van type en merk") in natio nal verband moet worden aange- lakt, via de Samenwerkende Electri- iiteits-Producenten (SEP) in Neder- Tmd. „De investering in een kemcen- is te groot voor een bedrijf als de tZEM alleen. Bovendien gaat het loor Zeeland om een exportartikel", Tneende De Voogd. De vice-voorzitter van het openbare lutsbedrijf zei dat de PZEM andere lamenwerkingsmogelijkheden moet lanboren, als bouw van kerncentrales Inder de vlag van de SEP niet lukt. J,Dat hoeven dan echt geen bedrijven |n de aanliggende provincies te zijn. Vaar gaat het om? Het draagvlak lerbreden en afspraken maken over Be prijsvorming. Dat kan bijvoorbeeld Bok met Friesland", betoogde De Voogd. Hij was heel tevreden over de bpstelling van de kamermeerderheid, [ik hoop dat provinciale staten en de had van bestuur van de PZEM in Heze nu hun verantwoordelijkheden Mennen. Dat geldt trouwens ook voor [ie gemeenten in Zeeland", betoogde De Voogd. Hij liet weten dat de raad Man bestuur van de PZEM wacht met Met innemen van een standpunt en het (formeel) ondernemen van actie, (tot provinciale staten zich over uit weiding van kernenergie in Zeeland hebben uitgesproken. De gedeputeer de ging er wel van uit dat in de raad kan bestuur een meerderheid voor Inieuwe kerncentrales te vinden is. De Voogd verwachtte dat het college gedeputeerde staten naar aanlei ding van de opstelling van de Tweede Kamer een statenvoorstel zal voorbe reiden, waarin wordt gevraagd dc uitbreiding van kernenergie in de pro- Ivincie (planologisch) te bevorderen. ■Hij voegde eraan toe dat dan ook een ■bindend mandaat aan de provinciale ■vertegenwoordigers in de PZEM in de Irede ligt. De gedeputeerde zag het Iniet als bezwaar dat de staten pas leind september '85 beraadslagen over Inieuwe kerncentrales. „Ik neem aan Idat Den Haag over voldoende infor- SCHARENDIJKE Bij de rijkspoli tie Schouwen-Duiveland is donder dag aangifte gedaan van diefstal van een zeilboot met trailer, gestald op het havenplateau in Scharendijke, en eigendom van W. N. uit Aken. Het gestolen jachtje is een 4,20 meter lange groene catamaran, zonder ka juit. LEWEDORP - De beide lagere scho len in Lewedorp hielden een inzame lingsactie voor de actie Zeeland helpt Nepal. De opbrengst was 1650,42. matie beschikt over de visie van gede puteerde staten, de opstelling van de CDA-statenfractie, en dergelijke". Coördinator drs J. de Vries van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) was niet verbaasd over de uitkomst van het kamerdebat. „Dat lag helemaal in de lijn van de verwachting". Wél toonde hij zich verbaasd over de opstelling van het CDA. „Ze hebben kleur bekend en vrijwel al hun vroe gere voorbehouden laten vallen. Al leen de keuze van een afvalopslaglo- catie is overeind gebleven". De Vries betreurde het dat in Zeeland op voor hand en zonder inhoudelijke discus sie is vooruitgelopen op het stand punt van de kamermeerderheid (door gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van de gemeente Borsele). De milieucoördinator merkte op dat voor de tegenstanders van kernener gie nog enkele mogelijkheden over blijven. „We krijgen een procedure volgens de planologische kernbeslissing en in Zeeland streekplan- en bestemmings planwijzingen. We zullen ons bij de inspraak- en bezwaarmogelijkheden zeker roeren". Drs De Vries vond dat de discussie niet beperkt mag blijven tot een plaatskeuze. „Als dat gepro beerd wordt, zullen we dat moeten doorkruisen". De ZMF-coördinator wees erop dat de bouw van kerncen trales in 1986 mogelijk een verkie zingsitem kan worden, „als enige mo gelijkheid om het CDA onder druk te zetten". H. van Druenen van de actiegroep Stop Borssele plaatste eveneens kant tekeningen bij de 'merkwaardige op stelling' van het CDA. Hij zei dat er een puur politiek spel gespeeld is. „We leggen ons er niet bij neer. Er zal een aantal acties, van klein tot groot, komen". Hij deelde mee dat in eerste aanleg de acties gericht zullen zijn op het verstrekken van voorlichting aan de burger over de gevolgen van de kamerbeslising. „We moeten de men sen duidelijk maken dat ze een rad voor de ogen gedraaid wordt". Van Druenen beklemtoonde (ook drs De Vries deed zulks) dat de uitbreiding van kernenergie ten onrechte in finan cieel opzicht veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Districtsbestuurder drs M. Strous van de FNV-Zeeland con stateerde dat onjuiste argumenten gebruikt zijn om de keus pro-kern energie goed te praten. Hij noemde in dit verband het vermeende nadelige effect op de werkgelegenheid (25.000 arbeidsplaatsen op de tocht). „Dat is onzin en uitermate demagogisch. Ik vrees dat dit met name het CDA heeft verleid tot een ander standpunt", be toogde Strous. „Wij blijven op het standpunt staan dat uit een oogpunt van met name werkgelegenheid en kostprijs kernenergie niet wenselijk is. We kiezen voor een ander scena rio". DEN HAAG (GPD) - VVD-minister Winsemius (milieubeheer) heeft gis teren woedend gereageerd op een brief van CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort (binnenlandse zaken) aan de provincie Noord-Brabant over de opslag van kernafval bij de Moer dijk. In een reactie op de brief van de staatssecretaris kondigde hij aan de kwestie vandaag in de ministerraad aan de orde te stellen. Winsemius heeft zich bij voortduring sterk gemaakt voor een nauwgezet onderzoek bij het vaststellen van de beste lokatie voor de opslag van radioactief afval. Hij liet weten zich gepasseerd te voelen. De minister was in het geheel niet op de hoogte van de brief, die al een voorschotje neemt op de uitkomst van het onderzoek van de commissie-Geertsema, die de beste opslagmogelijkheid voor het radioac tieve afval moet vaststellen. De brief werd door staatssecretaris Van Amelsvoort al op 14 juni geschre ven na overleg met premier Lubbers en verschillende andere CDA-be- windslieden. Ze is verzonden aan de provincie Noord-Brabant, de vier be trokken gemeenten en het industrie- Minister Winsemius Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer bestaande uit de re geringsfracties CDA en WD ver wacht, dat' er minstens één nieuwe kerncentrale wordt gebouwd in Borssele. CDA en VVD verschillen van opvatting over de plek, waar de opslag van radioactief afval moet komen. Het CDA vindt dat Zeeland niet alles tegelijk mag krijgen, en daarom wat die opslagplaats betreft, moet worden ontzien. De WD houdt voorlopig een slag om de arm, in afwachting van de conclusies van de commissie-Geertse ma, maar sluit Borssele niet uit. Energiespecialist R. Braams (WD) zei donderdag, dat hij de komst van een kerncentrale naar Borssele „hoog inschat". „Er is hier sprake van een voorkeur van de regering, en dit standpunt wordt door een meerder heid van de Kamer ondersteund", zo zei hij. „Tegen de lokatie zelf is tijdens het kernenergiedebat geen enkel ver zet gerezen, en ook minister Winse mius heeft nog eens benadrukt dat Borssele een 'lichte voorkeur' heeft", aldus Braams. Over de plaats voor de afval-opslag deed hij nog geen definitieve uit spraak, in afwachting van het aflopen van de werkzaamheden van de Com missie-Geertsema, die in oktober mi nister Winsemius (milieubeheer) zal adviseren. „Ik heb echter de indruk, dat er wel gemeenten - ook in Zeeland willen meewerken. Minister Winse mius zal eerst zorgvuldig overleggen met de gemeenten die eventueel in aanmerking komen. Ik denk, dat ze best nog het een en ander te vragen hebben, onder meer op het gebied van de ruimtelijke ordening". Braams vond dat de opslag in ieder geval niet pal naast de kerncentrale(s) moet komen, „een opvatting die het CDA met ons deelt". „Een kerncen trale en een opslaggebouw moeten onafhankelijke beheerseenheden zijn". Hij sloot echter niet uit dat de opslag weliswaar niet op het terrein van een kerncentrale, maar wél bin nen de gemeentegrenzen van Borsele mogelijk is, „als men daar de positie ve kanten ziet en verder wil praten". CDA-vicefractievoorzitter H. Evers- dijk was luid en duidelijk. „Ik onder steun de lijn van de CDA-fractie, dat Zeeland niet alles tegelijk moet krij gen. Een kerncentrale én een opslag gebouw is teveel van het goede". Over de plaats van de centrale zei hij, dat eerst een besluit moet vallen na de PKB-procedure, die bestuurlijk overleg, advies en een in augustus te beginnen inspraakronde van drie maanden omvat. „Het gaat daarbij nu alleen nog maar om de vraag: wat is de meest juiste plek voor een centrale". „Maar het ligt voor de hand, dat het Borssele wordt", aldus Eversdijk. Hij wees op de voordelen die Borssele daartoe biedt. Als het kabinet, naar verwachting in De veiling Temeuzen Burgemeester drs G. van den Heuvel van Borsele achtte het erg belangrijk dat de Tweede Kamer eindelijk voor duidelijkheid gezorgd heeft. Hij her innerde eraan dat de afgelopen jaren allerlei uitbreidingen voor de kern centrale in Borssele speelden (reser vesysteem, eigen afvalopslag, com- pactrekken voor splijtstofelemen ten), terwijl kernenergie fel ter dis cussie stond. De opstelling van het parlement zag hij als een bevestiging van de besluitvorming ten aanzien van Borssele in het verleden. Drs Van den Heuvel stelde dat de gemeente af moet wachten welke pro cedure het rijk uit gaat zetten. Als dat bekend is, kan de gemeenteraad over een en ander discussiëren. De burge meester meende dat de bouw van nieuwe kerncentrales onder verant woordelijkheid van de SEP moet ge beuren, net zoals thans het geval is met de nieuwe kolencentrale die bij Borssele wordt gebouwd. Persoonlijk was drs Van den Heuvel content met de uitslag van het kamerdebat. en havenschap Moerdijk. Officieel is het een reactie op het gesprek dat Van Amelsvoort, Lubbers en staatssecre taris Van Zeil (economische zaken) op 15 mei hadden met vertegenwoordi gers van de provincie. De voorstellen van de bewindslieden hebben tot doel het schap tegemoet te komen in zijn financiële problemen. Naast de 109 miljoen gulden die het Rijk beschikbaar stelt, wil ze deelne men in de voorfinanciering van de verkoop van een gedeelte van het terrein en doet daarbij de suggestie dit te verkopen voor de opslag van kernafval en mestverwerking. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken stelt het Rijk 20 miljoen gulden be schikbaar voor de verkoop van een terrein van 460 hectare. In de aanbie ding wordt vorgesteld twee-derde van deze oppervlakte te verkopen ten behoeve van de opslag van radioatief afval. De commissie-Geertsema zoekt nog steeds zonder resultaat naar een plaats waar radioactief afval, ook voor de nog te bouwen nieuwe kern centrales, voorlopig opgeslagen kan worden. Het braakliggende industrieterrein Moerdijk heeft behoefte aan een dek king van de verliezen van 200 miljoen gulden. In een overleg tussen Com missaris van de Koningin van Noord- Brabant, Van Agt, en premier Lub bers op 15 mei is naast de toegezegde 109 miljoen deze laatste tegemoetko ming aangedragen om de impasse te doorbreken. De meeropbrengst van de verkoop, a 55 gulden per vierkante meter, komt eveneens ten goede aan de plaatselijke autoriteiten, aldus de brief van Van Amelsvoort. Voorzitter Geertsema van de gelijk namige commissie heeft laten weten dat hij zich niet al te veel van de brief zal aantrekken. Het gaat hier om bewindslieden die niets met deze zaak te maken hebben, aldus Geertse ma. J. D. de Voogd: ...binnenhalen... GOES - De vier Zeeuwse fruitveilin gen in Goes, Kapelle, Krabbendijke en Terneuzen gaan fuseren. Donder dagavond stemden de ledenvergade ringen met royale meerderheden in met de vorming van één nieuwe veilingcoöperatie (per 15 juli '85). De totale stemverhouding was 1340 voor, 274 tegen en 27 blanco/ongeldig. De animo voor een samengaan was het geringst bij de leden van de veilingvereniging in Krabbendijke. Er resteert nog één voorwaarde waaraan voldaan moet worden: ui terlijk 15 augustus '85 dient 80 per cent van de leden te zijn toegetreden tot de nieuwe coöperatieve tuin bouwveiling Zeeland ba (CVZ). De huidige veilingcomplexen zullen te zijner tijd verdwijnen. In de zoge naamde Smokkelhoek bij Biezelinge zal op een terrein van 20 hectare een nieuwe veiling worden gebouwd, die in de loop van 1988 in gebruik moet komen. In de tussentijd wordt het fruitaanbod al geconcentreerd in Goes, terwijl het bedrijf in Krabben dijke beschikbaar blijft voor een veil- dag per week. Bepaalde wegen zullen voor het fruitvervoer (langzaam ver keer) moeten worden open gesteld. Na ingebruikname van de nieuwe veiling wordt een vervoerssubsidieregeling voor de telers van kracht. Vandaag, vrijdag, wordt al een dagelijks be stuur van de nieuwe coöperatie sa mengesteld. De leden van de veilingvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen beraadslaag den (als enigen) in beslotenheid over het fusievoorstel. Na afloop werd mee gedeeld dat ze geen enkele moeite hadden ermee in te stemmen. Voor waren 185 stemmen en tegen 18 (en 5 blanco). Discussie was er niet. Er werden alleen wat 'informatieve vra gen' gesteld, liet medewerker A. van Kouteren weten. Volgens hem was twee weken geleden al duidelijk ge worden hoe de Zeeuws-Vlamingen zouden stemmen. „Toen zijn de koel- contracten aan de orde gesteld. Dat gebeurde tijdens een aparte vergade ring. Toen men akkoord was gegaan met die contracten - met een looptijd van twintig jaar - was het voor ons al duidelijk", aldus Van Kouteren. Bij die contracten zijn 60 telers betrok ken. „Met de hakken over de sloot", noem de de voorzitter van de veilingvereni ging Krabbendijke, R. Michielsen, het fiat dat de ledenvergadering aan de fusie gaf. Er waren 229 stemmen voor, 113 tegen en 1 blanco. De benodigde twee-derde meerderheid werd maar net gehaald. In tegenstelling tot de bijeenkomsten van de andere veiling verenigingen klonk in het Krabben- dijkse culturele centrum na het be kend worden van de stemuitslag slechte een bescheiden applaus. „Ik kan me voorstellen dat telers, wier vader reeds de Krabbendijkse veiling bezochten, moeite hebben met de samensmelting", vertelde Michielsen. „Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zij in de toekomst de wijsheid in het genomen besluit zullen onderken nen". De leden van de veilingvereniging Zuid-Beveland te Goes hadden geen behoefte aan discussie over het fusie - voorstel. Met 511 stemmen voor, 7f> tegen en 11 blanco kwam het er moeiteloos door. Voorzitter W. Ver- februari, een besluit neemt is de kans het grootst dat de keus op Borssele valt, „hoe je het ook wendt of keert". De staten van Zeeland en de gemeen teraad van Borsele kunnen de bouw nog tegenhouden. Ze lijken echter bereid, aldus Eversdijk, om tijdens de PKB hun respectievelijke streek- en bestemmingsplan te wijzigen, zodat minstens één centrale mogelijk wordt. „Als de staten en de Borselse gemeen teraad die wijziging mogelijk maken, staat weinig een kerncentrale nog in de weg. Dan kun je er niet meer omheen", aldus het CDA-kamerlid. De PvdA vindt dat de Kamer zich voorlopig niet moet uitspreken over een lokatievoorkeur voor een kern centrale. Het kabinet moet, vóór het in februari een definitief besluit neemt, allerlei afwegingen en be stuurlijke problemen, die tijdens de PKB opdoemen, bij zijn beoordeling een rol laten spelen, aldus Kamerlid J. van der Doef gisteren. Hij wees er op dat zijn fractie, zoals gemeld, op dit moment geen stand punt heeft, omdat de PvdA de beslis sing over wel of niet méér kernenergie wil vooruitschuiven naar 1992. Van der Doef verwachtte niet dat het Sloegebied wordt uitgekozen voor de afval-opslag. „Gezien de voorkeur van de regering voor een Borsselse kern centrale, kan ik me nauwelijks voor stellen dat zij ook nog eens kiest voor een opslagloods in het Sloegebied". GOES - Met het positieve fusiebe- sluit hebben de ledenvergaderin gen van de vier Zeeuwse fruitvei lingen gezorgd voor een onbetwist bare en tegelijk puur noodzakelij ke mijlpaal in de geschiedenis van de fruitteelt in Zeeland. En dat precies honderd jaar na het begin van het veilingwezen in Nederland (1885 in Noord-Holland, met het veilen van bloemkool voor honge rend Amsterdam). Het is de hoog ste tijd dat het samengaan van de veilingen in Goes, Kapelle, Krab bendijke en Terneuzen een feit wordt, in het belang van een rede lijk gezonde toekomst voor de be drijfstak fruitteelt in de provincie. Concentratie van het aanbod en betere prijsvorming zijn wat dat betreft de voornaamste trefwoor den. De Zeeuwse fruittelers hebben bijna twintig jaar nodig gehad om tot hechte samenwerking te komen. Landelijk gezien loopt Zeeland dan ook flink achterop. Elders is al veel eerder onderkend dat het in stand houden van kleine veilingen nauwe lijks meer brood op de plank biedt. De cijfers spreken boekdelen. In 1970 telde Nederland 104 tuinbouw veilingen, in 1984 nog maar 47. De vier Zeeuwse veilingverenigin gen die fuseren hebben samen 860 leden en (in 1984) een omzet van 50,7 miljoen gulden. De veiling 'Zuid- Beveland' in Goes (280 leden, omzet 17,9 miljoen gulden) is de oudste; opgericht in 1904 en bedoeld om het hele gebied te bestrijken. In 1916 kwam onder invloed van de Eerste Wereldoorlog de verplichting om alle tuinbouwprodukten via een af- zetvereniging te verhandelen. De telers oostelijk van Goes vonden de veiling in de Ganzestad te ver en richtten eigen organisaties op, met een regionale functie: de veiling 'Kapelle-Biezelinge en omgeving' (325 leden, omzet 15,5 miljoen gul den) en de veiling 'Krabbendijke en omstreken' (150 leden, omzet 10,7 miljoen gulden). In Zeeuwsch- Vlaanderen kwam de beroepsmati ge fruitteelt wat later van de grond. In 1928 ontstond de veiling 'Zeeuwsch-Vlaanderen' in Terneu zen (105 leden, omzet 6,6 miljoen gulden). Fruit heeft steeds de hoofdmoot gevormd. Groente speelde nooit een rol van betekenis (nu slechte vijf percent van de omzet). In Kapelle was vroeger het aanbod van klein fruit (aardbeien, bessen en sinds de jaren dertig ook bramen) aanzien lijk. Door hoge lonen en concurren tie uit zuidelijke landen nam het aandeel van klein fruit sinds de jaren zeventig sterk af. Na 1950 ondervond het fruitteeltareaal een forse uitbreiding, mede door de op komst van het produktierijke ap pelras Golden Delicious. Het sei zoen 1967/1968 bracht voor het eerst een terugslag. De veilingomzetten liepen terug; de grote fruitteeltcrisis brak aan. De neergang van de fruitteelt was aanleiding in 1968 fusiebesprekin gen op touw te zetten. De toenmali ge voorzitter van de provinciale veilingorganisatie, wijlen P. J. J. Dekker, nam de uitdaging aan. Er kwam een prachtig plan uit de bus. Opheffing van de vier veilingen en nieuwbouw bij Vierwegen (tussen Goes en Kapelle). Netto-investe ring: zes miljoen gulden. Er werd een terrein van 20 hectare in optie genomen. De besturen van de vei lingen gingen akkoord; in 1969 we zen alle ledenvergaderingen het plan van de hand. De telers vonden de investering te hoog en de toe komstverwachtingen te somber. Het opmerkelijke is dat veel tegen stemmers in de jaren erna stopten met hun bedrijf. De voorstanders zijn gebleven. Op initiatief van de drie centrale landbouworganisaties werden in 1970 de gesprekken over fusie op nieuw opgepakt. Naast de vier fruit veilingen deden ook de veilingen uit Middelburg en Fijnaart mee. Het overleg duurde tot 1972. Er was tussen de besturen geen overeen stemming te bereiken; het klikte niet. De ledenvergaderingen hoef den er niet eens aan te pas te komen. Min of meer onverwachte verscheen in januari 1973 de centra le veiling 'Goes-Krabbendijke' op het schouwtoneel. De veiling in Goes had, ten koste van veel geld, net een mislukt champignonavon- tuur achter de rug. Voorzitter J. Becu en secretaris ir D. Luteijn van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (ZLM) probeerden de fusie- kar weer in beweging te krijgen. De ledenvergaderingen wilden ander maal van niks weten. Als tegenhan ger van 'Goes-Krabbendijke' ont stond half 1974 de centrale veiling 'Kapelle-Temeuzen'. Het fusiefront bleef een aantal jaren rustig. In 1978 werden de besturen van de veilingen van bovenaf (standsorga nisaties, ministerie van landbouw, centraal bureau van tuinbouwvei lingen) meer en meer onder druk gezet. Bovendien gaf de fruitsector een opleving te zien. De twee cen trale veilingen besloten in 1979 tot samenwerking via de centrale tuin bouwveiling Zeeland (gezamenlijke directie, administratie en beleid; vier aparte verenigingen). Voor een fusie achtten de besturen de tijd nog niet rijp. Een opstelling (ge steund door de ledenvergaderingen) die typisch Zeeuws is: weten wat je hebt en niet wat je krijgt; liever de kat uit de boom kijken. Een onder zoek naar een totale fusie liep in 1981 vast. Struikelblok was het uit gangspunt dat twee veilpunten (in Goes en Krabbendijke) moesten blijven. De veiling Kapelle voelde er niets voor om opgedeeld te worden. De besturen hielden het maar weer eens voor gezien. De directeur landbouw en voedsel voorziening in Zeeland, ir W. Tac- ken, zette in 1984 als buitenstaan der zijn schouders onder nieuwe fusiebesprekingen, samen met de ervaren fusierot dr W. Kemmers van het centraal bureau van tuin bouwveilingen. In het voorjaar 1985 verschenen de fusievoorstel- len. Een nieuwe coöperatieve ver eniging met beperkte aansprake lijkheid (ieder lid is, als het fout gaat, aansprakelijk voor dertig percent van zijn geveilde bedrag, met een maximum van 30.000 gulden). De opstelling van de fruittelers, ook al heeft het vele jaren en te vergeefse tijdrovende pogingen geduurd om zover te komen, getuigt deze keer van werkelijkheidszin. De voorde len ten aanzien van betere prijsvor ming, meer service voor leden en handel, lagere veilingprovisie in de toekomst en per veilingvereniging nog afzonderlijke pluspunten, lie gen er niet om. Er zijn ook nadelen, maar er is geprobeerd die met wat geven en nemen over en weer te compenseren. Lichtend voorbeeld is Zuid-Holland. In 1970 nog 27 veilingen met een omzet van 625 miljoen gulden; in 1984 slechte 9 veilingen, wel met een omzet van 1,6 miljard gulden. In Zeeland staat een fruitteeltareaal van ongeveer 4200 hectare. De ruim 700 overwe gend eigentijdse bedrijven vormen een investering van 400 a 500 mil joen gulden. In de Zeeuwse verhou dingen een belangrijke, ook wat werkgelegenheid aangaat, bedrijfs tak. Die verdient een zo doelmatig mogelijk veilingapparaat. De fusie vergaderingen hebben de weg er voor vrijgemaakt. Het ziet ernaar uit, als een voldoend percentage telers lid wordt van de nieuwe su perveiling, dat de omvangrijke en bestofte dossiers over samengaan eindelijk opgeborgen kunnen wor den. Rinus Antonisse mue had vooraf de noodzaak van fusie nog eens op een rijtje gezet. Hij legde ook uit waarom concentratie op hel veilingcomplex in Goes op de langere duur niet gewenst is. Over ongeveei tien jaar is de ruimte daar dan veel te beperkt en zijn er onvoldoende ont plooiingskansen, ook voor de handel meldde Vermue. Denken en werken op een andere basis zag hij als enige' uitweg. De veilingvoorzitter erkende dat de fusie enkele nadelen biedt onder meer wat betreft de afstand. Met 415 stemmen voor en 68 tegen aanvaardde de ledenvergadering van de veilingvereniging Kapelle-Bieze linge het voorstel om te fuseren. Voorzitter W. de Jager was er erg blij mee. „We hebben in feite maar twee keuzes. Voor een goede prijsvorming moeten we of een fusie aangaan, of we moeten met ons fruit naar de grote veilingen in Geldermalsen of Utrecht". Hij gewaagde van een laat ste kans voor de Zeeuwse fruittelers. De Jager beklemtoonde dat er heel uitvoerig en serieus is nagedacht over de fusie. De voordelen voor prijsvorming achtte hij groter dan de nadelen. Enkele leden waren minder optimistisch. Teler J. Kole kon geen garantie voor betere prijzen ontdek ken. „Je kunt wel alles samenvoegen, maar een veiling blijft een zaak van vraag en aanbod". Koole vond dat er 'een vreemde ziekte' heerst: „Alles moet maar groot worden". De directeur landbouw en voedsel voorziening in Zeeland, ir W. Tacken, die de fusie voorbereidde, toonde zich erg verheugd over de besluiten van de vier ledenvergaderingen. „Ik heb be wondering voor de telers die zich de ingewikkelde problematiek in korte tijd eigen hebben gemaakt", aldus Tacken. Hij meende dat ook in de toekomst rekening moet worden ge houden met de opvattingen van de tegenstemmers. „Wij moeten er allen met kracht naar streven da degenen die zich nu niet in een fusie kunnen vinden, dat morgen wel doen". De directeur landbouw en voedselvoor ziening zei dat alleen onderlinge over eenstemming een goede uitvoering van het genomen besluit kan waar borgen. „En dat de telers op uitste kende wijze gezamenlijk kunnen op treden, hebben zij in het verleden wel bewezen". Ir Tacken legde er de na druk op dat het fusiebesluit 'met alle kracht in de praktijk gebracht moet worden. DEN HAAG - Het Haagse Gerechts hof heeft de 40-jarige Vlissinger B. D. L. vrijgesproken van het plegen van meineed inzake een valse aangifte van het verlies van zijn paspoort. Het gerechtshof bevestigde hiermee het vonnis van de Middelburgse recht bank, die de Vlissinger eerder voor hetzelfde feit had vrijgesproken. De procureur-generaal had in hoger beroep een onvoorwaardelijke gevan genisstraf geëist van drie maanden, nadat de officier van justitie in Mid delburg in appèl was gegaan tegen het vonnis van de Middelburgse recht-- bank. De officier had acht maanden gevangenisstraf geëist. De verdachte heeft herhaaldelijk ont kend meineed te hebben gepleegd. De zaak spitste zich toe op het 'ondeug delijk opmaken' van het proces ver baal, waarbij de raadsman van L. stelde dat de 'essentiële procesvoor- waarden' niet zijn nagekomen. iVLISSINGEN Het muziekkorps 'van het Leger des Heils uit Vlaardin- ;gen brengt zondag een bezoek aan het Leger-des-Heilskorps van Vlissingen. Het muziekkorps geeft om tien uur zondagmorgen een optreden in de Legerzaal aan de dr Staverman- straat. Vervolgens (om 14.15 uur) speelt het korps op het terrein van Der Boede en om half vier is eT nog een openluchtsa- menkomst op de boulevard, tegen over het Strandhotel. Tevens is er om 19 uur een evangelisa- 1 tie-samenkomst in de gereformeerde kerk in Oost-Souburg, onder leiding van kapitein W. J. Omlo.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 15