Lampendieven zijn er gloeiend bij Ook zomerwoningen inplan Vossekaai Bedrijf wil Joegoslaven inzetten bij werk Total Mr F. Andriessen opende aardappelfabriek Meijer Zeeuw die hele aardbol tot werkterrein 'IERIKZEESE PROJECTONTWIKKELAAR ACTIEF PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MV! tector 'Jansenius' fn bedrijfsleven PAGINA 13 [iEUWVLIET - Bijna vierhonderd zomerwoningen langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust in og geen twee jaar tijd. De Oostburgse wethouder voor recreatie A. de Feyter spreekt van een nverwachte maar zeer welkome explosie. Stimulator achter do grootscheepse projecten is jené Coltof uit Zierikzee. Zijn handelsmerk is snelheid. Oostburg juicht dat toe, hoewel de b stuurders wel moeite hebben het tempo te volgen. ,adzand Knoop Positief ADZ kan achttien mensen aannemen GEEN TOESTEMMING STAATSSECRETARIS Eenvoudig Prijs Belasting ZEELAND" VRIJDAG 21 JUNI 1985 Ld-VOSSEMEER In de nacht van dinsdag op woensdag zijn aan twee jnkelpanden in Oud-Vossemeer, 41 gekleurde gloeilampen uitgedraaid en Wenomen. Donderdagmiddag werden de daders, C. van de L. uit td-Vossemeer en E. W. uit Nieuw-Vossemeer, beiden 15 jaar oud, door de (litie aangehouden. Donderdagochtend deden door de eigenaren van de winkels aangifte gedaan van diefstal van de gloeilampen, die zes gulden per stuk kosten. Donderdagmiddag kon de politie na aanhouding van de daders, 27 gloeilam pen aan de rechtmatige eigenaars teruggeven. Tegen C. van de L. en E. W. werd proces-verbaal opgemaakt. ecreatiegrond Oostburg n snel tempo volgebouwd len voorbeeld: donderdag overviel Eoltof het college van b. en w. moet len volledig uitgewerkt plan voor de louw van een hotel in Nieuwvliet- lad-Oost. „Dat met een enorme trek- worden", vertelde de projectont wikkelaar vlak voor hij de tekening op let gemeentehuis ging presenteren, let hotel heeft 35 kamers en herbergt len restaurant, een zwembad, een |auna en een 'Quick-food corner'. Er is investering van 3,5 miljoen gulden hee gemoeid. En als Oostburg maar Jlug genoeg toestemming geeft, dan Itaat het er volgend jaar. pet hotel maakt onderdeel uit van het Omerwoningpark, dat Coltof momen- Jeel aan de Nieuwvlietse kust laat louwen. Eind dit jaar moeten er 176 loningen worden opgeleverd. In de loop van 1986 volgen er nog eens 60 luizen en 56 appartementen. De be langstelling is enorm: vrijwel alle hui len worden op voorhand verkocht. notaris verwerkt nu ongeveer 150 es per maand. Ik heb dit jaar al uim 400 woningen verhandeld", al- i Coltof. Het project 'Saint Pierre' Nieuwvliet raamt hij op 40 miljoen ulden. Het succes Is voor een niet Inbelangrijk deel te danken aan een Igressieve verkoopcampagne. Grote Advertenties in landelijke en buiten- ndse bladen stellen de koper jaar- 10.000 gulden aan huurinkom sten ln het vooruitzicht. Coltof: „Ik |eb de laatste drie maanden voor 1 ïlljoen gulden geadverteerd. Een ver- Aoopagressieve campagne. De markt !t vijf jaar stil gelegen, iedereen aan Nederlanders kun je niet ('erkopen. Ongeveer 80 procent van nijn klanten komt uit Nederland. Een kwestie van aanpak dus". Daar gaat niks vanaf: het is een voorbeeldige collega die wij op een van onze posten in de regio hebben zitten. Nooit is 'm wat te veel, het is de krant voor en na, een commu nicatiebeest tot en met. En nog beminnelijk in de om gang ook. Daarbij zouden we bijna ver geten dat hij zo vergeetachtig is. Jong van lijf en leden hanteert hij ter beteugeling van dit euvel- een aloud gebruik: dat van de knoop in de punt van een zakdoek. Laatst zagen we hem weer eens bezig. Met het leggen van een vierde knoop. En intussen maar diep peinzen over wat die andere drie knopen ook alweer betekenden. Op ons aanraden heeft hij zijn door die knopen nu ook als hoofddeksel te benutten zak doek toen als petje over zijn hoofd getrokken en is een mid dagje gaan vissen. Maar vraag hem niet hoeveel hij er gevangen heeft. Coltof bouwt ook de Walcherse pro jectmaatschappij Zeeduin nog eens 36 zomerwoningen in Cadzand-Bad. Daarmee zijn de Oostburgse recrea tiepercelen vrijwel volgebouwd. Al leen tussen camping Zeebad en de veerhaven bij Breskens is nog ruimte voor 120 woningen. Verder worden er op het daarnaast gelegen recreatie park Schoneveld plannan gemaakt voor de bouw van 280 huizen. De Oostburgse bestuurders zien voor alsnog alleen de positieve kanten van de plotselinge hausse. Het bouwbe drijf Schrijver uit Goes, dat voor Coltof werkt, schakelt zoveel moge lijk plaatselijke bouwvakkers in, wat uiteraard een gunstige invloed heeft op de werkloosheidscijfers. Wethouder De Feyter ziet ook op langere termijn voordelen: „Een huis blijft in tegenstelling tot bijvoor beeld een tent of een caravan werkge legenheid bieden. Een kapotte goot, een gebroken dakpan, dat is goed voor onze ondernemers". Een simpele rekensom leert hem bo vendien dat het Coltof-project per jaar 40.000 overnachtingen oplevert. Voor de gemeente betekent dat 20.000 gulden toeristenbelasting. En aange zien de rijkssubsidie op het aantal huizen in de gemeente wordt geba seerd, mag er ook uit Den Haag een extraatje worden verwacht. Daar staat wel tegenover dat de gemeente ook kosten moet maken, maar dat het saldo positief zal uitvallen lijdt geen twijfel. Over een te grote toeristische druk maakt De Feyter zich nog geen zor gen. Voorlopig is er enkel sprake van het invullen van bestemmingsplan nen, die sinds 1970 klaarliggen. Hij zegt: „Als de conjunctuurklap uitge bleven was, dan waren we al lang vol geweest. Wat er nu gebeurt - de bliksemflits van Coltof - zie ik als een inhaalmanoeuvre". Wat er over twee of drie jaar staat te gebeuren hangt af van de bereidheid van de gemeenteraad om nieuwe ter reinen voor de recreatie te bestem men. Als het aan De Feyter ligt kunnen er nog wel geschikte percelen worden gevonden. Tussen Cadzand- Bad en Retranchement, tussen Cad zand-Bad en Nieuwvliet en misschien nog bij Breskens. De wethouder zegt de locaties 'al filosoferend' te noemen. Het bordje 'vol' moet volgens hen nog niet aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust worden geplaatst. In Cadzand-Bad verrijzen volgend laar nog eens 63 Coltof-zomerwonin- len. Daarmee zijn de West-Zeeuws- Viaamse mogelijkheden uitgeput. Al leen het Vossekaaiterrein bij Hoofd plaat biedt nog perspectieven. De pnderhandelingen daarover zijn nog volle gang. In het kielzog van HULST Rector A. Koopmans van be scholengemeenschap Jansenius in Hulst verlaat per 1 september de School en treedt in dienst bij het Hulster meubelconcern Morres. Hoopmans, docent geschiedenis, iverd op 1 januari 1981 tot rector genoemd aan de Hulster scholenge- neenschap. Tot die tijd was hij als |conrector verbonden aan het Zelden- ustcollege in Temeuzen. Bij het meu belbedrijf zal de rector de functie van directie-lid bekleden. Hij houdt zich dan bezig met organisatorische en Interne zaken. Aan de kust bij Nieuwvliet verrijst een zomerwoningpark, één van de met voortvarendheid aangepakte projecten van de Zierikzeeënaar Coltof. HOOFDPLAAT - De kans is groot dat het Vossekaaiterrein bij Hoofdplaat volgend jaar in exploitatie wordt genomen. De Zie- rikzeese projectontwik kelaar René Coltof be studeert momenteel de mogelijkheden voor de bouw van 400 zomerwo ningen op het terrein, dat een omvang van 20 hectare heeft. Hij ver wacht binnen 8 weken zekerheid te hebben over de financiële haal baarheid. De Vossekaai is al jaren het zorgenkindje van de gemeente Oostburg. Toen Hoofdplaat door de Deltawerken het ei gen haventje kwijtraak te, zagen de bestuurders het als een morele plicht voor compensatie te zor gen. Het perceel werd aan een exploitatie maatschappij verkocht, die vanwege de econo mische recessie geen kans zag de recreatie plannen te verwezenlij ken. Oostburg kocht het terrein vorig jaar terug. Sindsdien wordt er ijve rig naar een mogelijk heid gezocht om er voor zieningen in de toeristi sche sfeer te bouwen. Coltof bouwt momen teel zomerwoningen in Nieuwvliet-Bad en C ad- zand. De Vossekaai is voorlopig het enige ter rein langs de West- Zeeuwsch-Vlaamse kust waar hij nog meer hui zen kwijt kan. De haal baarheid van het Hoofd plaatse project hangt vooral af van de kosten van de infrastructurele voorzieningen die moe ten worden aangelegd. Het is de vraag of de grond in de huidige staat geschikt is voor huizenbouw. Verder moet het hele terrein nog ontsloten worden. De projectontwikkelaar zegt sinds twee weken serieus aan het rekenen te zijn. VLISSINGEN - In de periode tot 1 januari 1986 zullen bij het ADZ (ad ministratief dienstencentrum Zee land) naar verwachting achttienmen7 sen in het kader van de WSW een arbeidsplaats kunnenkrijgen. De wachtlijst van het ADZ telt op dit momentdertien kandidaten. Dit bleek donderdag tijdens devergade- ring van het algemeen bestuur van het ADZ iii devestiging in Vlissingen. Volgens directeur ir P. K. Cevaal zijn die plaatsingsmogelijkheden met na me te danken aan de toenemende belangstelling voor werken in deel tijd, de effecten van hetvervroegd uittreden en aan de invoering van arbeidstijdverkorting. Hij maakte die opmerking naar aanleiding vande be handeling van het jaarverslag over 1984, waarinwordt gesteld dat terug dringen van de wachtlijst als een'idee fixe' moet worden beschouwd. Het algemeen bestuurging overigens zon der problemen akkoord met de vast stelling van het jaarverslag. Voorzitter A. Hoefkens deelde naar aanleiding vaneen vraag van L. Q. Phemambucq, vertegenwoordiger na- menshet CNV, mee, dat het ADZ een actievere acquisitie wilvoeren om werk van gemeenten te krijgen. Eerst komt er een inventarisatie van de aard en hoeveelheid werk die nu voor gemeenten wordt verricht. De vertegenwoordiger van de ge meente Vlissingen, M. Nelemans, pleitte naar aanleiding van de behan deling van het beleids plan '85-'87 voor overheveling van de betaling van salarissen van werknemers bij externe objecten van het ministerie van sociale zaken naar het ministerie van WVC. Dat zou met name moeten gelden voor werknemers bij gesubsi dieerde instellingen. Door de overhe veling van de salariskosten, ontstaat bij het ADZ ruimte om nieuwe men sen aan te nemen en krijgen de betrokken werknemers weer het idee 'volledig mee te draaien', zo zei Nele mans na afloop van de vergadering. Het algemeen bestuur ging zonder moeite akkoord met de begroting voor 1986, de jaarrekening over '84 en het financieel overzicht over het eer ste kwartaal van 1985. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Het Westduitse bedrijf Warmeverwertung in Maintal wil en kele tientallen Joegoslaven inzetten bij de bouw van de hydrocracker van de Total-raffinaderij in Vlissingen. Staatssecretaris mevrouw Kappeyne van de Coppello (sociale zaken en werkgelegenheid) voelt daar niets voor, omdat de Joegoslaven niet on der het vrije verkeer van de EG vallen. Zij wonen in West-Duitsland, maar zijn niet tot Duitser genaturali seerd. Donderdag kwam het verzoek om een voorlopige voorziening, dat Warme verwertung (WVW) bij de Raad van State heeft ingediend bij de afdeling rechtspraak, aan de orde. Tijdens een hoorzitting bleek dat Total vertraging heeft opgelopen bij de bouw van de hydrocracker, en dat daarom spoedig extra personeel nodig is. Het zou hier gaan om zeer gespecialiseerd werk, waarvoor in Zeeland en daarbuiten geen mensen kunnen worden gevon den. WVW-woordvoerder mr M. Bona- rius: „Voor dit werk aan een raffinade rij is grote ervaring nodig. Fouten die eventueel gemaakt worden, kunnen catastrofale gevolgen hebben". Hij wees erop, dat het bedrijf, gespe cialiseerd in het aanleggen van ver warmingsleidingen, alle moeite heeft gedaan om in Nederland mensen te vinden voor het werk, maar dat is niet gelukt. Bedrijven, die aanvankelijk belangstelling toonden, lieten het la ter afweten, of men kreeg aanbiedin gen van „vrij onduidelijke bedrijfjes". Volgens de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) mag een bui tenlands bedrijf uit een ander EG- land, dat in ons land niet-EG-perso- neel wil inzetten, dat alleen doen als er geen enkel redelijk alternatief is. Met andere woorden, als dat bedrijf absoluut geen Nederlanders kan vin den, die dat werk kunnen verrichte- n.Anders zou er teveel concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt ont staan. Die bepaling is volgens Bonarius in strijd met het vrije verkeer van goede ren en diensten binnen de EG-lidsta- ten. De Joegoslaven willen na hun pensioen terug naar hun geboorte land, maar zijn voor het overige volle dig geintegreerd in de Westduitse samenleving, zo betoogde hij. Hij stel de, dat het personeel van WVW voor meer dan de helft uit mensen van buiten EG-landen bestaat. De woordvoerder van het ministerie mr S. van den Berg bestreed, dat het werk aan de hydrocracker hoogge specialiseerd is. „Het is eenvoudig werk, dat een loodgieter of cv-mon- (Slot zie pagina 19 kol. 1) Met het openen van een groot model aardappel, met daarin verborgen een produkt van Meijer Frozen Foods, zorgde Europees landbouwcommissaris mr F. Andriessen (links) voor de officiële start van het nieuwe aardappelverwerkingsbedrijf van CMK te Kruiningen KRUININGEN - De aardappel zal in de toekomst binnen de Europese Gemeenschap (EG) een vrij produkt blijven. Aan een marktverordening, quotering en andere afspraken bestaat voorshands geen behoefte. De aardappelmarkt regelt zichzelf goed en de prijzen zijn rendabel. Financiële steun van de EG is niet nodig. Eén en ander stelde de vice-voorzitter van de Europese Commissie, belast met landbouwzaken, mr F. Andriessen, donderdag in Kruiningen. Hij opende er de nieuwe aardappelverwerkende fabriek Meijer Frozen Foods, dochteronderme- ning van de aardappelhandel CMK. Andriessen herinnerde eraan dat in lasten van het gevoerde landbouw- 1979 besprekingen in EG-verband over een gemeenschappelijke marktverordening van aardappelen werden stopgzet. „De lidstaten had den te verschillende en te vaste ingewortelde ideeën over hoe een aardappelbeleid moet worden inge richt", stelde de vice-voorzitter. „Er is sindsdien weinig behoefte ge voeld om de draad weer op te nemen". Mr Andriessen verzekerde dat hij niet van plan is zich te gaan mengen in de aardappelmarkt. Een mededeling die hem een applaus van de vele genodigden opleverde. Volgens Andriessen is er sprake van een 'spectaculaire ontwikkeling' op het gebied van de aardappelverwer king. Duikend in de geschiedenis wees hij erop dat de aardappelcon sumptie in de periode 1955 - 1975 flink daalde; daarna trad een stabi lisatie in. Momenteel is de gemid delde jaarconsumptie in de EG 75 kilo per persoon. De vice-voorzitter bracht naar voren dat de industriële verwerking van aardappelen flink toeneemt (inmiddels wordt in de EG 4 miljoen ton tot zetmeel ver werkt, waarvan 2,4 miljoen ton in Nederland en wordt 600.000 ton tot alcohol gedestilleerd). In 1955 wer den in de EG nog 62 miljoen ton aardappelen geteeld, thans onge veer 35 miljoen ton. Voorzitter G. Lodewijk van de ver eniging ter belangenbehartiging van de Nederlandse aardappelhan del (Vebena) had zich vóór de toe spraak van mr Andriessen erg be zorgd getoond over mogelijke pro- duktiebeperkingen voor aardappe len. Hij ging in op de (financiële) problemen in de EG, vooral door de beleid. Lodewijk zag twee oplossin gen: verlaging van de prijzen voor gegarandeerde produkten (zoals granen, suikerbieten, melk) en werken met quoteringen. „Als er quota komen, dan zullen ook de vrije produkten er nadeel van on dervinden. De Nederlandse positie op de aardappelmarkt wordt dan ondergraven", betoogde de Vebena- voorzitter. De gedeputeerde voor economische zaken, drs R. Barbé, prees de direc tie van CMK voor de getoonde ondernemingslust. Hij merkte op dat de onderneming niet voor niets met een prijs is beloond door de kamer van koophandel en fabrie ken voor Midden- en Noord-Zee land. Barbé vond dat er op die prijs één smetje rust: Zeeuwsch-Vlaan- deren deed niet mee in de competi tie. Hij hoopte dat er ooit één provinciale ondernemersprijs zal komen. De gedeputeerde noemde de komst van de nieuwe fabriek van groot belang voor de provin cie: momenteel 73 arbeidsplaatsen en een investering van circa 25 miljoen gulden, alsmede de nodige uitstralende effecten. Drs Barbé ging uitvoerig in op de activiteiten van de provincie op het gebied van werkgelegenheid en de strijd tegen werkloosheid („een hoeksteen van ons beleid"). Hij er kende overigens dat de provincie niet al teveel mogelijkheden en - vooral - financiële middelen heeft. Barbé zag voor een aantal handels sectoren goede mogelijkheden in de provincie. Hij achtte concentratie op de marktsectoren waarvoor Zee land een goede basis biedt, nood zaak: havenactiviteiten, recreatie, landbouw en visserij. De gedepu teerde beklemtoonde dat de land bouw van oudsher hoog scoort als bedrijftak waarvan veel te verwach ten is in de groeisfeer. Hij stelde dat nog te weinig Zeeuwse agrarische produkten in de provincie zélf ver handeld en verwerkt worden. Directeur H. Meijer van CMK en Meijer Frozen Foods ging in op de bedrijfsfilosofie en de redenen waarom de aardappelverwerking erbij is gekomen. Hij maakte dui delijk dat de onderneming mee wil lopen in de opmars van de aardap pel in voorgebakken en diepgevro ren vorm. Meijer verzekerde overi gens dat het handelsdeel blijft be staan. De CMK-directeur uitte kri tiek op het belastingsysteem, dat hij op onderdelen onredelijk noem de. Hij pleitte voor vervanging van de wet investeringsrekening door een simpeler, doorzichtiger en rechtvaardiger regeling. Meijer zag het als 'een bizarre situatie' dat aardappelen in verwerkte vorm on der het hoge btw-tarief van 19 per cent vallen (voor allerlei andere vergelijkbare produkten is het 5 percent en in omringde landen is het voor aardappelen veel lager). De directeur van CMK zei dat de energieprijs een steeds zwaardere rol gaat spelen. „Op 25 kilometer van ons vandaan kost de elektrici teit 30 percent minder". Meijer pleitte voor uitbreiding van kern energie in Nederland. „Als een Eu ropees beleid voor de bouw van kerncentrales niet te verwezenlij ken is, dan is het beter in Nederland zelf te bouwen, in plaats van het buitenland goedkoop te laten pro duceren, zonder invloed te kunnen hebben op de veiligheid". Meijer beklemtoonde dat kernrampen zich niet aan nationale grenzen storen. KRUININGEN - Directeur H. J. Meijer (59) van aardappelhandel C. Meijer Kruiningen (CMK) is be noemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. De versierselen be horende bij deze hoge koninklijke onderscheiding werden hem don derdagmorgen opgespeld door bur gemeester H. Boer van Reimers- waal. Dat gebeurde tijdens de ope ningsbijeenkomst van de nieuwe aardappelverwerkende fabriek van CMK bij het station Kruinin- gen/Yerseke. Aanleiding voor het toekennen van het officierschap was met name het feit dat Meijer 40 jaar aan het bedrijf verbonden is. Burgemeester Boer wees erop dat CMK in 1920 werd opgericht. In de tweede wereldoorlog deed 'officier' Meijer er zijn intrede. Volgens Boer is Meijer erin geslaagd het bedrijf tot grote bloei te brengen (van 7 naar.circa 300 medewerkers), dat Directeur H. J. Meijer (l) brengt, samen met zijn zoon en mededirecteur C. Meijer, een toast uit op zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. landelijk en internationaal in de aardappelsector toonaangevend is. De burgemeester noemde dat een prestatie van formaat. Hij schetste directeur Meijer als een man die zowel kleinschalig als grootschalig weet te opereren en daarbij ook steeds aandacht heeft gehad voor de Kruiningse samenleving. „De wereld is zijn werkterrein ge worden. Landsgrenzen kent hij niet en ongetwijfeld is het zijn wens dat anderen dat ook wat meer zouden denken", betoogde Boer. „Een Zeeuw, een Zuidbevelander die pro beert over de horizon heen te kij ken. Gewoon een ondernemer van formaat, die de gehele aardbol als zijn werkterrein beschouwt". De burgemeester gaf aan dat Meijer ook oog heeft voor de details in het bedrijf. Boer prees de betrokken heid bij het culturele en sportieve leven in met name Kruiningen (be stuur bridgeclub en tennisvereni ging, beschermheerschap muziek vereniging). „De functies die hij in de organisaties van de aardappel wereld heeft bekleed en nog vervult, zijn niet te tellen op de vingers van twee handen". Burgemeester Boer stelde dat de samenleving aan Meijer veel dank verschuldigd is. Tegen die achter grond was hij blij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau bekend te kunnen maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 13