Bond verwerpt voorstel arbeidsduurverkorting Serieuze gegadigde voor hotelbouw aan Schroeweg PZC/ provincie INVESTERING TIEN MILJOEN GULDEN Jeugdwerkplan CPC biedt vijftien jongeren werk Werkgroep: bedrijfsleven gebaat bij 'deregulering' Vrachtauto verliest oplegger bij Goes Club Jeu de Boules Middelburg sloot wintercompetitie af Gs: slagvaardiger beleid nodig bij natuur-aankopen Geen gevolgen ANWB-Zeeland wil onderzoek naar recreatie op 'Neeltje-Jans' Nieuwe uitgave Turks-Nederlands blad Middelburg FNV WIL BIJ CPC WERKWEEK 36 UUR GEMEENTE MIDDELBURG ONDERHANDELT 11 Paasactiviteiten Marnix en Aldegonde in Vlissingen LEER ARBEIDSO VEREENKOMST2 JAAR VVD VRAGEN HUISVESTING SERVICEBUREAU JONGERENWERK DE NIEUWE VOORJAARSMODE BIJ ASPENS WOENSDAG 3 APRIL 1985 CPC Sas van Gent bouwt warmtekrachtinstallatie SAS VAN GENT De zetmeel- en derivatenfabriek CPC Nederland in Sas van Gent begint op korte termijn met de bouw van een tweede warmtekrachtinstallatie. De installatie (een gasturbine voor het opwekken van stroom) moet midden volgend jaar in gebruik komen, ongeveer gelijktijdig met de nieuwe tarwezetmeelfabriek. De bouw vergt een investering van ruim tien miljoen gulden. Corn Products Company in Sas van Gent heeft wat betreft energiebespa ring een naam op te houden. In no vember 1981 ontving het concern de energietrofee, een landelijke onder scheiding voor energiebesparende maatregelen. Ruim een halfjaar later (juli '82) stelde de toenmalige minister van economische zaken Terlouw in het bedrijf een warmtekrachtinstalla tie in gebruik met een capaciteit van twaalf megawatt. De capaciteit van de tweede installa tie zal, aldus dinsdag plantmanager I. van de Wege nog niet de helft van de capaciteit van de bestaande krijgen: nauwelijks zes megawatt. Maar daar mee wekt CPC al meer energie op dan het bedrijf nodig heeft; wat er met de overtollige stroom gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het besluit van de zetmeel- en deri vatenfabriek een tweede warmte krachtinstallatie te bouwen, houdt verband met twee factoren. Van de Wege: „In de eerste plaats noodzaken de Zeeuwse energietarieven ons tot eigen voorzieningen. Dat is in feite het bekende verhaal. Maar boven dien zal onze nieuwe tarwezetmeelfa briek veel energie, met name stroom, gaan vergen". In die nieuwe fabriek investeert CPC Nederland ruim honderd miljoen gul den, inclusief overigens een nieuwe glucose-afdeling ter vervanging van de bestaande. Met de uitbreiding zijn geen nieuwe arbeidsplaatsen ge moeid; het concern (personeelsbe stand: 450 werknemers) ziet in de VLISSINGEN Het buurthuis Mar- nix'Aldegonde in Westerzicht, Vlis singen houdt gedurende de paas vakantie een reeks activiteiten voor kinderen. Dinsdag 9 april wordt een creatieve morgen gehouden voor kinderen van 4 tot 8 jaar, aanvang 9.30 uur. Woens dag is er een spelletjesochtend voor kinderen van 4 tot 12 jaar, aanvang eveneens 9.30 uur. 's Middags wordt een tekenfilmreeks vertoond, aan vang 14.00 uur. Het buurthuis houdt donderdagmorgen stoeptekenen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De teken wedstrijd begint om 9.30 uur. 's Mid dags is er een disco (8 tot 12 jaar). De discomiddag begint om 14.30 uur. Een activiteit voor alle leeftijden is het play-backfestival, dat 's avonds wordt gehouden vanaf 19.30 uur. GOES - Een vrachtwagencombinatie heeft dinsdag op de Deltaweg in de gemeente Goes zijn oplegger verloren. Dat gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising Deltaweg/provinciale weg Sll. Bij het afremmen raakte de oplegger los van de trekker. MIDDELBURG De club Jeu de Boules 'Petanque' uit Middelbur burg heeft zijn wintercompetitie af gesloten in de manege van de Stich ting Ponyrijden Gehandicapten te Vlissingen. Deze competitie werd in twee gedeelten gespeeld. Winnaar van het eerste gedeelte was Bouke Vleeshouwer, winnaar van het twee de deel werd Willem de Konink. Beide winnaars speelden uiteindelijk tegen elkaar om de titel van algemeen winterkampioen 84-85 en de daarbij behorende wisseltrofee. Willem de Ko nink won de titel en trofee na twee spannende sets, waarvan de uitslag 13-10 en 13-11 was. De zomercompetitie van de club be gint maandagavond 15 april met een onderling toernooi in het sportcom plex de Kruitmolen in Middelburg. De teams die meespelen in de landelijke competitie beginnen met een thuis- wedsrijd, zondag 28 april, op het Mo lenwater te Middelburg. MIDDELBURG - De provincie moet slagvaardiger kunnen ope reren bij de subsidiëring van aankopen van natuurterreinen. Daarom wil het dagelijks be stuur een kortere marsroute door de procedures bereiken: de staten wordt voorgesteld tijd te winnen door niet meer elke te subsidiëren aankoop in de sta ten zelf te brengen, maar „de brede politieke afweging" te si tueren in de commissies voor de ruimtelijke ordening en be stuurszaken. Daarmee wordt ongeveer een maand gewonnen. Het college schrijft dat in een notitie, waarin het aankoopbe leid van natuurgebieden in de afgelopen jaren wordt doorge licht. Dat de procedure teveel tijd in bfeslag neemt is een van de belangrijkste conclusies. Behan deling via de commissies kan tijd winnen, ook is het mogelijk naar de oude situatie terug te keren: er wordt jaarlijks een be drag in het natuurbeschermings fonds gestort en gs kennen daar uit subsidies toe. Het college geeft echter de voorkeur aan een oplossing, waarbij een politieke afweging behouden blijft. Als een van de nadelen van de huidige gang van zaken noemen gs dat particuliere natuurbe schermingsorganisaties niet ac tief kunnen zijn bij openbare verkopingen. Een latere aan koop zal dan meer subsidie ver gen, aldus gs. Als een nadeel van de behandeling van subsidie aankopen in de staten noemt men ook, dat veel gegevens over de verkopers in de publiciteit komen: daardoor zien sommige verkopers af van hun voornemen een terrein aan een particuliere instantie te verkopen, aldus gs. SAS VAN GENT Jongeren een kans geven hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is het doel van het jeugdwerkplan van de zetmeel- en derivatenfabriek CPC Nederland in Sas van Gent. Het bedrijf bood vijftien jongeren vanaf achttien jaar een leer-arbeidsover- eenkomst aan voor de tijd van twee jaar. Met het jeugdwerkplan worden de jongeren opgeleid tot de diploma's proces-operator A en Vapro A. CPC koos voor een jongerenoplei- ding in verband met de bouw van de nieuwe tarwezetmeelfabriek. die midden volgend jaar in gebruik moet komen. Voor die produktie- uitbreiding werden bestaande per soneelsleden geselecteerd voor het volgen van een om- en bijscholings cursus. Die opleiding zal zes tot negen maanden in beslag nemen. Hoofd personeelszaken J. Snijders: „We wilden voorkomen dat we in de toekomst met een overschot aan personeel zouden komen te zitten. We zijn daarop met de idee van een jeugdwerkplan gekomen: trek jon geren aan voor een periode van twee jaar voor het bezetten van de opengevallen plaatsen in de be staande fabriek. Wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten: de CPC heeft er belang bij, maar an derzijds krijgen jongeren een bete re kans op de arbeidsmarkt. Want een goed opgeleide proces-operator vindt gemakkelijk werk van Maas tricht tot aan Delfzijl". Overigens hebben de vijftien jon geren nauwelijks kans bij CPC zelf in vaste dienst te komen. De eerste groep van zes is overigens in sep tember vorig jaar al met de oplei ding gestart. De laatste gaat vol gende maand aan de slag. De jon geren krijgen een normaal cao- loon uitbetaald en profiteren mee van de secundaire arbeidsvoor waarden. In hun contract zijn ze slechts uitgesloten van het CPC- pensioenfonds. Snijders: „Maar dat heeft geen gevolgen, omdat de meesten toch jonger dan 25 jaar zijn". Bij de opzet van het jeugdwerkplan heeft, aldus plant-manager I. van de Wege, voorts een rol gespeeld dat de bestaande onderwijsinstel lingen onvoldoende technisch op geleid personeel afleveren. Van de Wege: „Dat geldt met name voor de proces-industrie. Let wel: ik zeg niet dat het onderwijs niet voldoet. Maar op dit moment is er en dat is een landelijke tendens een grote vraag naar technisch perso neel. De vraag overtreft het aan bod". Bij CPC krijgen de jongeren een gedegen opleiding, die zowel op theorie als op de praktijk is gericht. Snijders: „Dit is een ambitieus plan met een ambitieuze opzet". tarwezetmeelfabriek vooral het be houd van werkgelegenheid op de lan ge termijn. „De continuïteit is er mee gewaarborgd", aldus hoofd perso neelszaken J. Snijders. Sas van Gent is de eerste vestiging van CPC waar in dezelfde fabriek maïs en tarwe zullen worden verwerkt voor de vervaardiging van produkten op basis van zetmeel. Tarwe als twee de grondstof werd gekozen op basis van economische argumenten. De nieuwe fabriek zal gebruik gaan ma ker. van Europese tarwe uit West- Duitsland. en Frankrijk. Graan van Nederlandse bodem komt (vooralsnog) niet in aanmerking: die is, in vaktermen, te zacht. De tarwe zal vanuit de produktielanden per binnenschip naar Sas van Gent wor den vervoerd. Het uitbreidingsproject verloopt in middels volgens schema. De heipalen zitten intussen in de grond en een ingenieursbureau ontwerpt op dit mo ment het technisch gedeelte. Bij de bouw van de fabriek wordt ook veel aandacht besteed aan maatregelen tegen stof- en geluidsoverlast. Rond het complex komt een groengordel, terwijl ook de verkeersveiligheid rond de CPC, gelegen direct aan de drukke rijksweg Terneuzen-Sas van Gent, aanzienlijk zal worden verbeterd. HULST ANWB-Zeeland dringt aan op een onderzoek met de omliggende provincies die samenhangende plan nen hebben, om zo te komen tot een attractiepunt op het werkeiland 'Neeltje Jans'. Tevens zou het onder zoek gericht moeten zijn op belang stelling op langere termijn voor het thema Deltawerken. Dit kwam naar voren tijdens de in Hulst gehouden jaarvergadering van ANWB-Zeeland. Ook werd vanuit de afdeling gepleit voor het mede inrichten van een ge bied voor toeristisch kamperen en voor windsurfen. Tijdens de vergade ring gaf verder ing K. J. J. Brand, hoofd technische dienst van het wa terschap Hulster Ambacht, een lezing over de geschiedenis van Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen en de Wester- schelde. Tenslotte werd er nog een klankbeeld vertoond over de wegen wacht. De zetmeel- en derivatenfabriek CPC in Sas van Gent. MIDDELBURG - De provinciale pla nologische dienst heeft de Zeeuwse planologische commissie geadvi seerd aan gs te berichten, dat men instemt met de opzet van de ruilver kaveling voor de Yerseke Moer. Ruim een maand geleden heeft - zoals gemeld - de centrale cultuurtechni sche commissie het rapport over die ruilverkaveling aan gs toegezonden. De PPD attendeert er op, dat in deze zaak wel de onduidelijkheid over de wegenfinanciering onder de aan dacht van gs moet worden gebracht: die onzekerheid is het gevolg van het uitblijven van duidelijkheid over de wegensanering tussen rijk, provin cie, waterschappen en gemeenten. In zijn notitie aan de planologische commissie stelt de PPD dat met name in het landbouwgebied een deel van de karakteristieke kenmerken van het landschap zal verdwijnen. Dat geldt voor graslanden, drinkpoelen en het verdwijnen van een aanzienlijk deel van de meidoornhagen in het landbouwgebied. Daar tegenover staat, dat deze waarden in de reser- Het aanplakbiljet van Lourens waarmee hij zijn onvrede duidelijk wil maken. MIDDELBURG - Het VVD-statenlid mevrouw C. de Dreu-Koster wil van gedeputeerde staten van Zeeland we ten of er plannen zijn om het Zeeuws servicebureau voor jeugd- en jonge renwerk niet aan het Koorkerkhof te huisvesten, maar in het gebouw van de vroegere provinciale bibliotheek centrale (PBC) in Middelburg-Zuid. Als dat zo is, - zo wil zij weten - waarom zijn de staten daarover dan niet geïnformeerd toen zij op 15 maart besloten een bijdrage te geven in verhuis- en inrichtingskosten voor het pand aan het Koorkerkhof. Mevrouw De Dreu, verwijzend naar het statenbesluit van 15 maart: „Is het dan logisch, dat statenleden ver onderstellen dat het servicebureau gaat verhuizen naar het Koorkerk hof?". Zij wil weten of er voor de vergadering van 15 maart contact is geweest met deze instelling over een andere huisvesting en vraagt: „Hoe is het mogelijk dat mij op 19 maart werd meegedeeld dat de 'griffie' voor het Zeeuws servicebureau een andere huisvesting had?" Als dat zo is, wil zij weten of het inderdaad om het oude PBC-pand gaat. wat de motiveringen daarvoor zijn en waarom dat niet aan de staten is meegedeeld op 15 maart. VLISSINGEN - Ondernemer A. C. Lourens uit de Scheldestraat in Vlissingen heeft niet zo'n hoge pet op van de wijze waarop de Scheldestraat is heringericht. Hij is al evenmin te spreken over de houding daarbij van de Scheldestraat Winkeliersvereniging (SWV). Vandaar zijn waarschuwing aan het adres van burgemeester drs Th. J. Westerhout, die vandaag, woensdag, samen met zijn echtgenote de winkelstraat in gebruik neemt. 'Burgemeester pas op', staat op een zaakt door het feit dat tijdens verga- aanplakbiljet voor het raam op de eerste verdieping van zijn pand te lezen, 'eerst was u van de SWV slacht lam. Nu mag u voor feestvarken spe len'. Een ander biljet, aangeplakt naast het eerste, geeft aan dat Lourens zich door de SWV 'genomen' voelt: 'Alleen goede winkeliers kregen een uitnodi ging'. En dan volgt als ondertekening 'Frits Corner'. „Ik vind het ook wel erg kinderachtig van mezelf', zegt Lourens, „maar dit is de enige manier om wat te doen en m'n onvrede te laten blijken". Die onvrede wordt voornamelijk veroor- deringen van de SWV volgens Lou rens ongezouten kritiek is geleverd op het Vlissingse gemeentebestuur en de persoon van de burgemeester. „Als ik iemand niet mag, nodig ik hem ook niet uit. Dat heb ik tijdens die verga deringen ook laten weten, maar dat werd niet in dank afgenomen. Alle winkeliers hebben een uitnodiging voor de opening gekregen, maar ik niet". Toen de post ook dinsdag nog geen uitnodiging voor hem bij zich had, besloot Lourens tot zijn 'actie'. „Ik heb niks tegen de burgemeester. Ik ken de goede man niet eens. Maar ik wil hem hiermee duidelijk maken hoe ze hier over hem denken". MIDDELBURG Het derde nummer van het Turks-Neder lands magazine is verschenen. Het blad heet 'Elele-Hand in hand'. Het is een uitgave van de Turkse Werknemers Vereniging Middelburg. In het blad staan onder meer een uiteenzetting over de '1450-gul- den maatregel', een artikel over de nieuwe Zeeuwse Bibliotheek en informatie over de juridische dienst van de FNV. 'Elele' laat verder weten dat de redactie uitbreiding wil ondergaan. vaatsgebieden behouden en versterkt kunnen worden, aldus de PPD. Het plan voldoet aan de uitgangspun ten van het streekplan Midden-Zee land. Tot voldoening stemt volgens de PPD, dat in agrarisch opzicht een belangrijke verbetering mogelijk is en dat anderzijds de waarden van natuur en landschap in voldoende mate recht kunnen worden gedaan. Men spreekt de verwachting uit, dat de stemming over de ruilverkaveling eind novem ber 1985 gehouden zal kunnen wor den. MIDDELBURG - De gemeente Middelburg onderhandelt momenteel met een gegadigde, die eventueel op het perceel Vrijlandstraat-hoek Schroeweg in Middelburg een hotel wil bouwen. De onderhandelingen verkeren nog in een pril stadium. Het perceel ligt al jaren braak; alleen een groot aantal heipalen komt net boven de grond uit. Het terrein is eigendom van de gemeente Middel burg. Die heeft het jaren geleden verworven uit het faillissement van de Terneuzense projectontwikkelaar Rouw BV. In de ontwerp-nota recreatie en toerisme die burgemees ter en wethouders van Middelburg onlangs hebben laten opstellen, wordt gepleit voor de uitbreiding van met name de hotelsector in de Zeeuwse hoofdstad. Een hotel zou niet alleen kunnen worden gerealiseerd op het terrein aan de Schroeweg, maar ook op het vrijkomende complex van de huidige Vitritefabriek aan de Loskade/Maisbaai zou plaats zijn voor een hotel. Ook over deze lokatie worden momenteel gesprekken gevoerd met kandidaat-bouwers. Het is overigens niet de eerste keer dat zich een gegadigde voor het terrein aan de Schroeweg heeft gemeld. Eerdere gesprekken zijn evenwel vastgelopen. Woordvoerder Al- bert de Vries van het stafbureau Economische Zaken van de gemeente Middelburg heeft echter de indruk dat het deze keer om een serieuze zaak gaat. „Als wij binnen afzienbare tijd tot een akkoord komen, kan het hotel er binnen een jaar staan", aldus de heer De Vries. SAS VAN GENT De industriebond FNV heeft het voorstel van CPC Nederland in Sas van Gent arbeids duurverkorting in te voeren via een vrijwillige flexibele pensionering bij zestig jaar verworpen. De vakorgani satie houdt bij de cao-onderhandelin gen onverkort vast aan een 36-urige werkweek en de invoering van een vijfploegendienst. Maar daarvoor voelt de directie van de zetmeel- en derivatenfabriek niets. „In onze be drijfssituatie is geen ruimte voor een kortere werkweek", aldus hoofd per soneelszaken J. Snijders. CPC is, aldus de directie dinsdag, vastbesloten de flexibele pensione ring in te voeren. Snijders: „Ons voor stel is een zeer aanvaardbaar alterna tief. Afhankelijk van het aantal dienstjaren wordt daarmee een ar beidsduurverkorting van tien procent bereikt. Bovendien vindt een snellere doorstroming plaats, komen er voor het bestaande personeel meer promo tiemogelijkheden en wordt in de des betreffende leeftijdsgroep een groot aantal wao-gevallen voorkomen". De industriebond FNV is inmiddels over het standpunt van het Sasse concern 'zwaar teleurgesteld'. Dis trictsbestuurder Bram Oudenaarden zei dinsdag dat bij de vorige cao onderhandelingen CPC heeft toege zegd dat er bij uitbreiding van het produktieproces over invoering van een vijfploegendienst zou worden ge sproken. „Het bedrijf is inmiddels met FNV-districtsbestuurder Bram Oude naarden. Advertentie Onze nieuwe voorjaars- kollektie is nü kompleet. Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze zaak. U zult verbaasd zijn over de zeer uitgebreide kollektie flatteuze damesmode in de maten 38-58. U bent van harte welkom. Nieuwe Burg 31 Middelburg Tel. 01180-28378 MODEHUIS VOOR GROTE EN SPECIALE MATEN de nieuwbouw voor die produktie gestart. Het is daarom onbegrijpelijk en jammer dat CPC nu niet over deze vorm van arbeidsduurverkorting wil praten". De directie van CPC heeft bij de cao-onderhandelingen (looptijd 1 ja nuari '85 tot eind volgend jaar) voor gesteld de salarisschalen dit jaar met 1,75 procent te verhogen en met in gang van '86 met nog eens 1,5 procent. Daarnaast is het bedrijf ook bereid het ziekengeld aan te vullen tot 100 procent. Datzelfde geldt ook voor het eerste jaar wao en voor wachtdagen. Snijders vindt dat CPC de vakbonden 'een afgerond voorstel heeft voorge legd, waarin alle wensen van de bon den zijn verwerkt'. Het hoofd perso neelszaken: „Ons voorstel gaat con creet in op de verlangens van de bonden, zij het dan dat de arbeids duurverkorting anders is vertaald. Maar wij hebben vooral rekening te houden met onze eigen bedrijfssitua tie en hebben daarvoor een eigen systeem ontwikkeld". Maar de FNV vindt dat een collectie ve arbeidsduurverkorting niet los te koppelen is van het totale cao-pakket. Oudenaarden: „De invoering van een vijfploegendienst is een belangrijke verbetering voor de ploegenwerkers. Dat geldt ook voor de verdeling van het bestaande werk. Invoering van een vijfploegendienst is beslist nood zakelijk om de arbeidsplaatsen te behouden of eventueel uit te breiden". De bonden hebben CPC gevraagd voor 15 april te reageren. Het bouwterrein aan de Schroeweg in Middelburg. VLISSINGEN - Een werkgroep, ingesteld door het bestuur van de kamer van koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, heeft een noti tie uitgebracht met daarin een groot aantal aanbevelingen om bij de rijks-, provinciale en ge meentelijke overheden te ko men tot een vereenvoudiging van de regelgeving. In de notitie signaleert de werk groep een flink aantal knelpun ten waarmee het bedrijfsleven op dat punt geconfronteerd wordt. Die knelpunten hebben hoofdzakelijk betrekking op een gebrek aan interne coördinatie binnen het bestuursapparaat, landgurige vergunningenproce-i dures. te gedetailleerde regelge-' ving, onderling tegenstrijdige ei sen en onnodige kostenverho gende eisen. De werkgroep bepleit minder ge detailleerde en meer flexibele bestemmingsplannen. Voorts vindt de werkgroep dat de 'ver kokering' van het ambtelijk ap paraat bestreden dient te wor den en spreekt ze zich uit voor een sterke ambtelijke coördina tie. In de notie wordt verder onder meer gepleit voor een lan delijke bouwverordening en een vereenvoudiging van de wet ge luidhinder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 11