nieuw MUZIE FESTIVAL wundtegels, vloertegels, betontegels en berggrindtegels bouwmarkt schrijver HOE KRIJGT DE IMPORTEUR MEER DEALERS IN DE KRANT MET MINDER MOEITE? WlNTERLEZINGEN GOES GPV-STATENUD P. HOOSE Jaarvergadering CONCERT Verschijnt elke vrijdag BENELUX-LUCHTPOSTDAG B0RSELE STICHTING ZEEUWS STUDIEFONDS UITVOERING SV ASTR0W rommelmarkt ZANGDIENST ^tegels VANAVOND SPREEKT HET 'Groep Papilion' brengt 'SAISON IN SALZBURG' POSTZEGEL DISTRICTSTENTOONSTELLING 'VLISSINGEN'85' SCOUTING HELPT NATUURLIJK schoolkoor Voetius-S.G. meisjeskoor 'Sjaloom' UITNODIGING VEILIG VERKEER NEDERLAND, ervaren klussers DAMES rommelmarkt Iets aan de hand? Zet 't in de minikrant Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen ®f6?GGR'ND ?„ERGGRIND SCHOONMAKERS VRIK mi ZEELAND 1 6 Schouwburg Middelburg 'Scheldekwartier' 250 tentoonstellingskaders - Handelaren - Veiling - Verloting - Puzzel. 'De Jeugdhoeve' Zaterdag 30 maart 1985 Ned. Herv. Kerk te Kloetinge. RENTELOZE VOORSCHOTTEN 2e trainer. ALGEMENE LEDEN VERGADERING ASTMA, BRONCHITIS, ALLERGIE KORPSEN EEN 2e TRAINER Uitslag verloting VCK MV AV Zeelandia SAKOR - KOLLEKTE 1985 JEUGD en GEZIN KINDERZORG ONDERDAK 13 april Drumkorps Blue Spirit Bel 01180-11115 UITSLAG VERLOTING KV TOP ARNEMUIDEN Minihrant meer dan honderdduixend lexers! a Contant afgehaald - T Da's duidelijk bij Keser! EEN ROMMELMARKT/ KLEDINGBEURS Kleine Paasmarkt PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 22 MAART 1935 MINI KRANT Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Het comité WlNTERLEZINGEN belegt in Goes enkele avonden. De lezingen die op deze avonden gehouden worden hebben als doel de BIJBEL ook in 1985 gezaghebbend te laten spreken. U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 1e avond: 'DE BETROUWBAARHEID VAN DE BIJBEL' inl. ds. P. Groenenberg te Amersfoort. 2e avond: 'VERBOND EN DOOP' inl. prof. J. Kamphuis te Kampen. 3e avond: 'VERBOND EN UITVERKIEZING' inl. ds. H. Geertsma te Goes. De laatste avond wordt gehouden op: D.V. maandag 25 maart 1985. Aanvang 20.00 uur. Plaats: één der zalen in de 'Prins van Oranje', Nieuwstraat 14 te Goes. Pierre Boulez - 60 jaar ZEEUWSE BIBLIOTHEEK MIDDELBURG De Franse pianist CLAUDE HELFFER speelt de drie BOULEZSONATES Vrijdag 29 maart 21.00 uur Concert in de serie Het Derde Pedaal Toegang f 7,50. Donateur van Nieuwe Muziek f 5,00 Donateur van Nieuwe Muziek wordt men door storting van min. f 15,00 op giro 56 00 435 lïgpv over het werk van de provinciale staten in de vergaderzaal van de geref. kerk te Axel, Kerkdreef 19. Aanvang: 19.30 uur. Toegang gratis. ÖGPV Operette in 5 bedrijven van FRED RAYMOND m.m.v. Juliana's Biaasorkest, de Ruyter- stadsingers, en balletschool 'Giselle'. Za terdag 30 maart en maandag 1 april. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegangsprijs 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar in Middelburg, Kunsthuis 'De Vier Windekens', Lange Delft 90; Boetiek 'De Oesterschelp', Gra venstraat 7; Kroon Supermarkt Griffioen en bij het secr. Tel. 01180-26320. Theater taxi rijdt. 6 april - 7 april - 8 april a.s. v. Dishoeckstraat 536 te Vlissingen Op 6 april in combinatie met Zie Minikrant vrijdag 29 maart a.s. I.V. 'Philatelica', afd. Vlissingen De scoutinggroepen Golfbrekers en Scheldezwervers houden morgen, 23 maart, een aktie samen met Het Jeugd Rode Kruis. In de wijken Paauwenburg II en III en de wijk tussen de Koudekerkseweg en de Van Woelderenlaan, komen wij morgen bij u aan de deur om spulletjes te vragen voor een z.g. Rampenset. U kunt geven: balletje, popje, 2 zakdoeken, blocnote, autootje of ander stukje speelgoed; plastic beker, washandje, 3 meter touw, 6 veiligheidsspelden, potlood of ballpoint, zeepdoosje, stukje zeep, handdoekje, kam, lepel. Deze rampensets worden door het Jeugd Rode Kruis uitgereikt aan kinderen in rampgebieden of vluchte lingenkampen. Als u geen folder van ons hebt ontvangen en we komen bij u aan de deur, helpt u ons dan aan één of meerdere van deze spulletjes. Het hoeft niet nieuw te zijn, wel schoon en heel. U mag uw gaven ook afgeven, vanaf 10.30 uur aan de Blokhut, Van Woelderenlaan of de boerderij Bon Repos aan de Gerbrandystraat. Ook als u niet in de genoemde wijken woont, natuurlijk. Helpt u ons een handje anderen te helpen? Alvast hartelijk bedankt. De Golfbrekers en de Scheldezwervers f\ donderdag 28 maart a.s. om 19.30 uur in te 's-Heerenhoek (naast de kerk). Inleiding door en gelegenheid tot discussie met districtsbestuurder Tjeu Strous. Alle leden van alle aangesloten vakbonden hartelijk welkom! G. van Dijke, secretaris. door uit Goes en uit Middelburg in de Aanvang 19.45 uur. Toegang vrij. (Collecte voor bestrijding onkosten bij de uitgang). Programma: koorzang; orgel; orgel en dwarsfluit. Secretariaat: Dam 31, Middelburg, telefoon 01180-33024. Spreekuren: ma. t/m vr. van 08.30-12.30 uur. voor het studiejaar 1985/1986 dienen zo spoedig mogelijk te worden aangevraagd. Formulieren hier voor zijn verkrijgbaar bij de scholen, gemeentehui zen, arbeidsbureaus en het secretariaat. Tevens moet een verzoek worden ingediend bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen, afde ling rijksstudietoelagen, t.b.v. wetenschappelijk on derwijs, hoger beroepsonderwijs en opleiding voor kleuterleidster of onderafdeling tegemoetkoming studiekosten t.b.v. de overige vormen van voortgezet onderwijs. Dit geldt eveneens voor een aantal part-time opleidingen en schriftelijke cursussen. Het adres van beide afdelingen is: Kempkensberg 4, Groningen (telefoon 050-249111). Verzoekformulie ren zijn bij de onderwijsinstellingen verkrijgbaar. Aanvragen die na 1 september 1985 bij het Zeeuws Studiefonds worden ontvangen, zullen niet meer in behandeling worden genomen. Nadere inlichtingen kunnen desgewenst bij het secretariaat worden ingewonnen. Het bestuur voor de derde bijbelavond over de Jacobusbrief, te houden D.V. op donderdag 28 maart om 8 uur in het gebouw Rehobothstraat 9 te Oost-Souburg. Onderwerp: Lofprijzingen en vloeken uit één mond? Spreker: M. G. de Koning. U bent van harte welkom! Korfbalvereniging „Stormvogels" zoekt voor sei zoen 1985/1986 een voor 2e veldteam en 2e 3e zaalteam Inl. tel. 01187-2004. Sollicitaties: J. van Rooijen, Noordkerkepad 36, 4361 CL Westkapelle. Uitslag verloting van korfbal 'Stormvogels' van 16 maart jl. De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 3589 - 2586 - 0580 - 3181 - 0797 - 0729 - 0588 - 1525 0139 - 3454 - 0963 - 2128 - 2335 - 0366 - 0154 - 1350 Inl. tel. 01187-1978. De afdeling Noord-Beve land van het Nederlandse Rode Kruis houdt een op dinsdag 26 maart 1985 om 20.00 uur in ,,de Pompweie" te Kortgene. Agenda: Opening. Notu len. Jaarverslag. Verslag v. d. penningmeester. Be stuursverkiezing. Verslag v. d. afd. welfarewerk. Verslag v. d. afd. Jeugd Rode Kruis. Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur. Vereniging tot Bevordering der Homoeopathie in Nederland - afd. Zeeland Dinsdag 26 maart 1985 Jaarlijkse algemene ledenvergadering, aanvang 19.30 uur. Aansluitend om plm. 20.00 uur een lezing door dhr. H. H. A. M. Verdeyen, homoeopathisch arts te Breda, over: ziekte en gezondheid vanuit de homoeo pathie en in Ter Valcke, Valckeslotlaan 200, Goes, Leden en belangstellenden hartelijk welkom. Toegang gratis. Het bestuur A.s. zaterdag 23 maart houdt SV Astrow haar 2-jaarlijkse uitvoering in sporthal Bas- kensburg te Vlissingen. Op het programma staan volop gym-, jazz-, ritmische en springdemonstraties. Aanvang: middaguitvoering 14.00 uur. avonduitvoering 19.00 uur. Entreeprijs: volw. 2,- tot 16 jr. en 65 1,-. Na afloop avonduitvoering is er bal. afd. Middelburg e.o. CARAVANCURSUS 2 theorie-avonden 15 en 18 april a.s. in het gebouw van de rijkspolitie, Vrijlandstr. 29 te Middelburg. Praktijkdag en keuring te OOSTKA- PELLE op 20 april a.s. Kosten leden VVN 30,-, niet-leden 55,-. Inl. en opgave tel. 01180-15540 of 01180-26209. Werken met behoud van uitkering. Het gemeentelijk werkproject de klussendienst Vlissingen vraagt ter aanvulling van het team: De klussendienst werkt t.b.v. de sociale minima en mensen met eèn aow-uitkering. Aanmelding: vrijwilligers vacaturebank, Bad huisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, tel. 01184- 19397 ('s morgens). SOLO voor zang, muziek, theater oproep aan "solo-amateurs" in geheel Nederland Laat zien en horen wat je kunt op 17 mei in Goes SCHRIJF NU IN I Uit in Zeeland, postbus 124 4330 AC Middelburg tel. 01180- 15256 Voor geestelijke en more le problemen, bel anoniem 01180-36251 Persoonlijke gesprekken mogelijk. Chr. telefoni sche hulpdienst voor mensen in nood. Van 10.00 tot 24.00 uur, weekend van 20.00 tot 24.00 uur. 27 april a.s. is er weer Heeft u nog iets? Bel 01180-14632 en het wordt bij u opgehaald. Minikrant adverteren Voetbalvereniging 'De Meeuwen' te Zoutelande vraagt voor het seizoen 1985/1986 voor de training van de 2e selectie op dinsdag en donderdagavond, alsmede voor de begelei ding van het 2e elftal op zaterdag. Sollicitaties te richten aan en/of inlichtingen in te winnen bij de secretaris, K. Roelse, Langendam 37, 4374 AA Zoutelande, tel. 01186-2389. lotno.: 5117 - 4902 5492 - 6751 3427 - 2429 2575 - 4350 6310 - 5949 1841 3201 3970 3963 3157 afd. damesvoetbal kan nog enige gebruiken ter verster king van het elftal. Tel. 01180-27089 en 35234. De 25e nationale kollekte voor de jeugdhulpver lening in de week van 25-30 maart. De opbrengst in Zeeland is hoofdzakelijk be stemd voor (opvangcentrum voor jongeren) Gironummer 2206736, Sakorcomité, Zeeland. bij de molen in Middelburg-Zuid. Heeft u nog iets voor ons? De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 1481 880 322 1430 493 1090 1294 838 005 284 Prijzen af te halen: Boterbloemstr. 31, Arnemuiden. Zondag 24 maart om 17.00 uur in de Vrije Evangelische Kerk te Wemeldinge. Medewerking: Ned. Herv. Kerkkoor, Kerkkoor Krab- bendijke en Vrij Evange lisch Zangkoor Wemel dinge. Beide o.l.v. de heer A. Zuurveld, meditatie de heer A. de Leeuwerk. VO Diverse soorten ^.TEGELS ^ndtegels magazjjn. Noordweegseweg 27, Industrieterrein Eindewege, 's-Heer Arendskerke Tel. 01106-1753 BEL HËTCEBUCO EN VRAAG CeblICO W ALLES OVER CO-ADVERTEREN. TEL 020-242316. Snel aan de slag... want Keser heeft nu werk voor u: die hard aan kunnen pakken. Leeftijd 18-20 jaar. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. Volledig sociaal verzekerd •Vakantiegeld, vakantie en feestdagen, kort verzuim en ziektecompensatie staan duidelijk vermeld op het wekelijks loonoverzicht. Terneuzen, Zeldenrustlaan 21, 01150-20565 houdt op zaterdag 23 maart a.s. van 9.30 -13.00 uur Voorts is er een: met o.a.: paasversieringen eieren schilderen zelfgemaakte poppen houten speelgoed boekentafel koffie en koek W. Arondeusstr. 59 (wijk Klarenbeek), Middel burg. Tel. 01180-12102.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 6