Parenco krantenpapier verdubbelt produktie Beurs in ban van dollar Wim Robijn opent nieuwe herenmodezaak in Goes OPENING NIEUWE GARAGE WERD EEN KINDERFEEST WEGENS FINANCIËLE PROBLEMEN Order Philips Staatslening tegen 8.25 pet. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Ondernemend - Zeeland - AvfJvl Eurocommissie wil liberalisering van binnenvaart j/nnT Amsterdamse wisselmarkt DONDERDAG 21 MAART 1985 IMP Water: achterstand in tempo waterzuivering BOTTERDAM (ANP) - De afgelopen vier jaar is slechts de helft van de voorgenomen nieuwe capaciteit voor de zuivering van oppervlaktewater gerealiseerd. Dat komt vooral door verslechtering van de financieel-economische situatie, waardoor een „temporisering" in de bouw van nieuwe installaties heeft plaatsgevonden. Met name het westen van Nederland is achter komen te lopen. Dit blijkt uit het Indicatief Meerjaren Programma (IMP) Water 1985-1989, dat woensdag door minister Smit- Kroes (Verkeer en Waterstaat),, mede namens minister Winsemius (Milieu beheer) ter advisering is toegezonden aan de Raad van de Waterstaat en een EINDHOVEN (ANP) - Een inkoopde legatie van de Volksrepubliek China heeft met Philips weer een contract afgesloten voor de levering van kleu- ren-TV's ter waarde van f 115 mil joen. De levering van de apparaten zal plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar en de eerste helft van 1986. Ondanks de sterke Japanse concur rentie verwacht Philips dit jaar op de Chinese markt een omzet te kunnen boeken van f 500 miljoen. aantal bij de zorg voor waterkwaliteit betrokken instanties. Het vorige Meerjarenprogramma (1980-1984) voorzag investeringen voor een bedrag van 3 miljard gulden in zuiveringsinstallaties en transport leidingen. Daarvan is slechts voor 1,8 miljard gerealiseerd. De zuiveringsca paciteit is de afgelopen vier jaar toe genomen met 3,9 miljoen inwoner equivalenten, terwijl 8,8 miljoen was geprognotiseerd. In het nieuwe IMP Water moet vol gens de bewindslieden voor ruim 2 miljard door de regionale kwaliteits beheerders geinvesteerd worden. In 1990 komt daar nog eens 370 miljoen bij. Het rijk zal over deze gehele Hofnar - Bewindvoerder mr. A. Dete- rink van de in surséance van betaling verkerende sigarenfabriek Hofnar in Valkenswaard, heeft bij het Geweste lijke Arbeidsbureau en de bonden het collectief ontslag aangemeld van alle 95 werknemers. Hij heeft redelijke hoop dat 58 van hen weer aan de slag kunnen US Dollar 3,68525-3,68775 Pond Stlg 4,2065-4,2115 Dtse Mark 112,845-112,895 Franse Fr 36,845-36,895 Belg. Frc 5,6075-5,6125 Zwits. Fr 133,825-133,875 Japan Yen 143,70-143,80 Ital.Lire 17,775-17,825 Zw. Kroon 39,525-39,375 De. Kroon 31,555-31,605 No. Kroon 39,325-39,375 Can. Dir. 2.67325-2,67575 Schilling 16,0450-16,0550 Iers Pond 3,5030-3,5130 Sp.Peseta 2,0390-2,0490 Austr.Dlr 2,5700-2,5800 Ant.Gulden 2,0325-2,0625 Sur. Gulden 2,0450-2,0850 S.A. Riyal 102,05-102,30 ECU-gulden 2,51616 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) De advieskoersen aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier geldend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren: US Dollar 3,60- 3,72 Pond Stlg 4,09- 4,39 Belg.Frc. 5,44- 5,74 Dtse Mark 111,00-115,00 Ital.Lire 17,00- 19,00 Port.Esc. 1,95- 2,45 Can. Dir. 2,61- 2,73 Fr. Franc 35,75- 38,75 Zw. Franc 131,75-136,25 Zw. Kroon 37,75- 40,75 No. Kroon 37,75- 40,75 De. Kroon 30,00- 33,00 Schilling 15,86- 16,36 Sp.Peseta 1,93- 2,18 Gr.Drachm 2,35- 3,15 Finse Mrk 52,75- 55,75 Joeg.Din. 1,00- 2,00 Iers Pond 3,32- 3,62 ANP CBS INDEX Algemeen 205,40 205.50 Algemeen-lokaal 188,50 188.90 Internationals 223,80 223.60 Industrie 164,60 164.70 Scheep- en luchtv 222,00 222.50 Banken 282,60 284.70 Verzekering 527,80 530.50 Handel 184,00 183.90 CBS-oblig.index 102,80 103.20 Rendem.staatslen. 7,95 7.89 waarvan 3-5 jaar 7,89 7.84 waarvan 5-8 jaar 8,06 7.99 waarvan 5 langste 8,11 8.02 Rendem. BNG-len. 8,23 8.06 Rendem. bankl. 8,23 8.21 Rendem. pandbr. 8,47 8.45 periode naar verwachting 700 miljoen bijdragen. Volgens de huidige ver wachtingen zal het saneringspro gramma dan in 1990 vrijwel geheel voltooid zijn. In het IMP Water wordt gesteld dat in de afgelopen jaren in het beheer van de waterkwaliteit goede vooruit gang is geboekt en dat een aanzienlij ke verbetering is bereikt van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De waterverontreiniging met zuur stofbindende stoffen, zware metalen en organische micro-verontreinigin gen is eveneens teruggedrongen. Bij de verdere sanering moet voor rang worden gegeven aan het terug dringen van stoffen die voorkomen op de zwarte lijst. Tevens zal het accent meer dan tot nu toe moeten liggen op de aanpak van verontreiniging vanuit diffuse bronnen. Een lagere prioriteit kan worden gegeven aan de zuivering van relatief kleinere lozingen van zuurstofbindende stoffen. Nederland zal, zo staat in het IMP, in het interna tionale Rijn-overleg de problematiek van de onderwaterbodems van de grote wateren aan de orde stellen. RENKUM (GPD) - De krantenpapierfabriek Parenco in Renkum, de enige in Nederland, wil haar produktie in de ko mende jaren verdubbe len tot 400.000 ton per jaar. Daarmee is een in vestering gemoeid van 400 miljoen gulden. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaat sen met ongeveer 40 worden uitgebreid tot boven de 600. De bouw van een nieuwe produktie-eenheid zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Het zal wel nog vijf tot zes jaar duren voordat de nieu we machine op volle ca paciteit zal draaien. Met de investering hoopt Pa renco de kostenstruc tuur van het bedrijf zo danig te verbeteren dat de continuiteit van het bedrijf op langere ter mijn wordt gewaar borgd, aldus directeur Van Reenen. Het concern wil zich de komende jaren vooral richten op een vergro ting van het binnen landse marktaandeel, dat nu nog op 35 procent ligt. Daarnaast wil Pa renco de export, in het bijzonder binnen de EG- landen, opvoeren. Het Renkumse krantenpa pierconcern exporteert momenteel 30 procent van de produktie. Met de ingebruikname van de tweede grote pa piermachine wordt de kleinere produktie-een heid die Parenco in 1981 via de gemeente Ren kum overnam van het geliquideerde Van-Gel derconcern, weer afge stoten. De 110 werkne mers daar zullen worden omgeschoold en opge leid voor het werk bij de nieuwe produktie-een heid. Parenco boekte in 1984 met een omzet van 260 miljoen gulden een winst van 8 miljoen gul den. De directie sprak woensdag de verwach ting uit dat de winst dit jaar zal worden verdub beld, terwijl de omzet naar 290 miljoen gulden zal stijgen. AMSTERDAM (ANP) - Op dinsdag 26 maart kan worden ingeschreven op een staatslening 1985 per 1991/1995 tegen 8,25 procent. De lening wordt uitgeschreven vol gens het tendersysteem; derhalve worden koers van uitgifte en bedrag van de lening na de inschrijving be kendgemaakt, zo heeft het ministerie van financiën woensdag bekendge maakt. De lening wordt afgelost in vijf jaar lijkse termijnen vanaf 1 mei 1991. Vervroegde, gedeeltelijke of gehele aflossing is niet toegestaan. De stor ting vindt plaats op 1 mei 1985. Deze lening wordt de vierde voor de dekking van het financieringstekort van het lopende jaar. Het renteper centage van 8,25 op de nieuwe lening is 0,25 hoger dan dat op de vorige lening. AMSTERDAM - De prijzen van goud en zilver zijn als volgt vastgesteld: (tussen haakjes de vorige noteringen) goud onbewerkt 38.660-39.860 (36.980-37.680); be- Iwerkt verkoop 41.860 (39.570); zilver onbe werkt 725-825 (700-770); bewerkt verkoop 870 (8 1 0). AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse effectenbeurs verkeerde woensdag duidelijk in de ban van het gedrag van de Amerikaanse dollar. Ofschoon Wall Street dinsdag fors hoger sloot met voor de Nederlandse waarden een zeer vaste stemming, was hiervan in Amsterdam voor deze fondsen maar weinig te merken. Dit kwam door de sterk gedaalde dollar koers. De in guldens omgerekende prijzen kwamen hierdoor in Neder land lager uit dan de hogere dollar noteringen in New York. Toen in de loop van de dag de dollar wat aantrok was dit onmiddellijk zichtbaar in de koersen van de inter nationale waarden. Vooral tegen het slot gingen deze koersen vaak heftig op en neer, waardoor het moeilijk was een overzicht te krijgen. Uitgaande van de officiële slotprijzen kwam Koninklijke Olie per saldo f 0,80 hoger uit op f 199,30. Eerder op de dag was f 198,20 genoteerd en in de loop van de middag f 200,80. Akzo klom van een laagste punt van f 109,60 naar f 111 en eindigde hiermee prak tisch gelijk aan dinsdag. Beter deed Unilever het met een uiteindelijke winst van f 3 op f 349, terwijl KLM f 1,40 hoger sloot op f 61,70. Ook in de financiële hoek kwamen enkele verbeteringen van betekenis voor. Zo scoorde ABN f7,50 hoger op f 404,50 en herstelde Aegon f 3,50 tot f 186. Elders gaf Heineken een avance te zien van bijna f 2 op f 160,60. Océ was f 2,40 beter op f 311,40. Uitgever VNU was f 1,80 lager op f 211,20. Dit fonds heeft de afgelopen dagen nogal wat fluctuaties te zien gegeven. Na beurs werd bekend dat het aandelen kapitaal via een onderhandse plaat sing 9 procent is gestegen. Op de obligatiemarkt kwam het be richt over een 8,25 procent staatsle ning niet onverwacht. Beurshandela ren achten deze emissie kansrijk, ook gezien de tienjarige looptijd. De obli- gatiekoersen bewogen zich evenals de voorgaande dagen licht opwaarts en gaven blijk van een goede stabiliteit. Op de lokale markt reageerde Deli op de forse dividendverhoging met een winst van f 6 op f 120. Daarentegen had de winst- en dividendstijging van VRG papier niet het verwachte effect. Het fonds moest f 7 terug naar f 102, want de verwachtingen waren te hoog gespannen. Riva steeg f 16 tot f 1205. Hier werd nabeurs een stevige dividendverho ging bekend. Audet werd beleggers f 8 meer waard op f 310 evenals Schuite- ma op f 542. Wyers zette het herstel met f 4 voort tot f 67. Braat Bouwstof fen zette de opmars voort maar was nu f 8 hoger op f 215 weer eens niet te koop. Boskalis werd beleggers f 0,70 meer waard op f 17,60. Op de parallelmarkt viel Grontmij op met een vooruitgang van f 6,50 tot f 91. Dit betekende een nieuw hoogtepunt. Begin januari kon men dit aandeel nog voor f 68,50 aanschaffen. Compu- data was f 1,60 in herstel op f 28,20. a: laten- b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. innenl. aandelen hoofdfondsen) ~GON old Akzo ABN. Amev "iro-Bank ~ro cum.div.63 mro div.85 ordtsche P. ordtsche Pr lsevier-NDU 'Jsev. div.85 riesch Gr.H. ist-Broc. st-Broc div 85 eineken eineken H. ~ol.Bet.Gr. oogovens "LM -on. Olie 'at. Nederl. at.Ned.div.85 M.B. 'edlloyd Gr. "e-v.d.Gr mmeren Van akhoed Hold, hilips Wlips div.85 >obeco odamco olinco orento Inilever 'er Bezit VNU olker Stevin 'U.H. 03 4 Akzo 82 Akzo 79 4 Akzo 76 P1^ ABN K74 4 ABN K79 ABN 74 ABN 75-85 5 ABN 75 V ABN 84 ABN Kap.71 ABN Kap.73 4 AmroK80 4 AmroK73 fi Amro 73 4 AmroK71 AmroK73 W BMH K72 lBqPaK75 Bwf Limb69 7 BOZ 71 'fi BOZ 71 '4Breev7l Breevast73 '4 Bred71 BP Ned. 71 4 BP N72 Ceehorn 71 4 CMC 72 CCRa74 CredLBN 71 Elsev.p.7i Hag.71 HolecDiv65 Hoogov. 71 Hoogov. 72 '4Kappa73 KLM 68-88 '4Lyons72 Vorige Laatste Koersen Koersen 182,50 186,00 225,00 225.00 111,20 110,50 397,00 402,00 218,30 217,00 74,60 75,20 72,80 72,60 72,50 177,30 178,50 174,50 174,50 114,00 114,00 112,00 111,00 53,50 54,00 183,00 183,10 179,50 178.70 158,70 160,00 140,00 141.50 123,20 123,50 61,70f 61,10 60,30 61.50 198,50 199,80 69,40 69,90e 67,70 68,20 173,00 172,50 173,50 173,50 309,00 310,50 29,90 30,00 68,30 68,80 60,90 61,20 59,10 59,60 75,60 75,90 139,20 139,00 68,40 68,50 44,00 43,90 346,00 348.50 213,00 211,50 31,90 33,00 103,60 103,50 industrie 109,00 109,30 100,60 100,70 100,50 100,50 102,80 103,00 103,70 103,70 103,00 104,00 100,40 100,40 100,00 100,00 101,75 101,50 100,20 99,70 99,50 99,30 104,70 105,00 101,00 101,00 101,00 101,00 100,00 100,50 100,00 100,20 100,00 99,50 101,00 101,00 97,10 97,50 98,70 98,70 98,00 98,00 97,50 97,50 95,80 96,50 99,20 99,20 99,50 100,00 98,90 98,90 123,20 123,00 97,50 98,00 102,90 102,90 99,50 99,50 99,00 99,00 98,80 98,80 97,80 98,00 99,30 99,30 99,00 99,00 98,10 98,10 97,30 97,30 98,70 99,00 llVö NIB 80 93/4 NIB 74 8l/2 NIB75(2 8 Nat.Ned.F.76 9^ NGU 74 8 NGU 71-86 8 NGU 72-87 73/4 NGU 72 7VS NGU 69 7V4 NGU 66 7V4 NGU 73 6Vi> NGU 66 6V2 NGU 68 83/4 NOB 76 73/4 NOB 73 7 NOB 66-91 7 NOB 64-89 93/4 NMB K74 8l7 NMB K76 63/4 NMB K72 8V2 NS 70 7V4 NS 72 8 NWatsch.71 73/4 OTRA 72 8 P&C Gr. 72 73/4 Pakh.73 7 Pakhoed 68 7 Pakhoed 72 7V4 Pakh.66 6V2 Pakh.67 73/4 Pech.72 8 Philips 72 6 PGEM 57-87 5V2 PGEM 58 5 PGEM 58-88 6 PGEM 64-89 6J/2 RRynP67 8Vl RynlD71 6 Schiphol66 8V2 ShelF75 8VS ShelF71 73/4 ShelF72 9.6 SHV 72 9,6 SHV 73 7V4 Total72 83/4 Unil.75 6 Unilev. 66 7VMF 69 83/4 VNU 75 Converteerbare obligaties 8 Asd.R.84-92 63/4 Amro 73 11 Bredero 81 63/4Br/Mol85 6V4Buehrm.73 71/4Buehrm.76 7 CreditLBN 74 7V4Furness73 83/4 KNSM 75 83/4 KBB 75 9 Meneba 74 73/4 Nutr.72 10 Pont 74-89 71/2 Proost71 Rol 67 8 Sanders 72 83/4 S'ma 76 14 SHV 81 83/4 Stevin76 9 VMF-Stork 76 8VS Volker78 7 Wessanen 73 83/4 WUH 75 Binnenlandse aandelen 2 perioden 108,00 108,00 102,70 102,70 100,30 100,30 89,50 86,00 102,50 102,50 100,80 100,80 99,80 99,80 101,00 101,20 100,20 100,00 99,20 99,20 99,00 99,20 98,80 98,80 98,30 98,30 100,50 100,50 96,30 96,80 96,60 96,80 95,10 95,10 102,00 101,80 99,00 99.00 98,00 98,00 100,00 100,00 98,00 98,00 99,00 99,00 97,20 97,90 96,00 97,70 97.70 97,30 97,30 97,50 97,50 100,00 100,00 97,00 97,00 99,50 99,50 100,30 100.30 95,00 95,00 94.70 94.70 95,80 95,80 96,50 96,50 97,60 97,60 100,00 100,00 92,00 92,30 101,00 101,10 100,20 100,60 100,00 100,00 114,00 114,00 114,00 114,00 100.00 100,00 99,70 99,70 94.30 95,00 88,70 89,10 100,00 101,00 107,50 107,20 105,00 105,00 110,00e 110,30 106,00 105,80 114,80 114,50 108,50 108,70 98,00 98,00 98,20 98,30 107,00 107,50 102,80 102,80 101,50 101,60 199,00 200,00 94,00f 94,00f 109,20 108,70 86,20 86,20 97,50 97,50 410,00b 162,50 162,50 95,30 95,60 108,00 108,20 92,90 93,00 112,00 111,00 102,20 102,30 ACF-Holding Asd Rubber Amst. Rij tuig Ant. Brouw. Ant. Verff. Ass. R'dam 198,50 7,60 286,20 261,00 253,00 129,00 195,00 7,60 286,20 253,00 129,50 Audet 302,00 310,00e NEDAP 105,00 105,00 Aut.Ind.R'dam 1385,00 1350,00 Ned.Scheepsh. 139,00 142,00 BAM-Holding 73,80 75,00e Ned.Springst. 4725,00 Batenburg 487,00 488,00 Nierstrasz 1520,00 1520,00a Beek, Van 170,20 170,00 Norit 148,30 147.80 Beers' Zonen 194,00 196,00 Nutricia 131,00 131,00 Begemann 99,50 99,00 Nutricia div.85 128,00 128,00 Belindo 397,00 397,00e Nutricia VB div.85 143,00 142,00 Berkel's P. 53,50 53,50 Nyv.-Ten Cate 290,00 290,00e Blyd.-Will. 385,00e 389,00 OTRA 140,00a 138,00 Boer De, Kon. 150,00a 149.90 Palembang 105,00 102,00a Bols, Kon. 110,00 110,00 Palthe 79,00 76,00 Borsumy Wehry 348,00 347,50 Pont, Kon. 60,00f 58,00a Boskalis W, 16,90 17,60 Porcel. Fles 122,20 122.00e Braat Bouw 207,00e 215,00b Pronam 99,00 Breevast 224,00 222,00 Proost en Br. 300,00 298,00 Breevast c 223,00 221,00 Rademakers 260,00 264,00 Bredero 154,00 154,50 Ravast 21,50 21,80 Bredero c 151,00 151,50 Reesink 350,50 350,50 Br./Molijn c 95,00 95,00 Riva 1189,00 1205,00e Buehrmann-T. 88,20 88,50 Riva (eert.) 1189,00 1199,00 Calv:Delft c 467,00 467,00 Rommenhoeller 655,00 630,00 Calv'pref.c 2550,00b 2560,00 Sanders Beh. 103,00 104,00 Centr.Suiker 169,00 169,50 Sarakreek 133,00 132,50 C.S.M. eert 168,20 169,70 Schuitema 534,00 542,00 Ceteco 221,50 225,00 Schuppen 250,00 250,00 Ceteco eert. 222,60 226,00 Schuttersv. 49,00 47,50 Chamotte Unie 19,30 19,00 Smit Intern. 39,50 38,90 Cindu-Key 39,50 38,80 Telegraaf De 269.00 269,00 Claimindo 388,50 393.50 Text.Twenthe 143,00 147,00 Cred.LBN 82,00 84,50 Tw.Kabel Hold 419,00 411,00 Deli-My 114,00f 120,00 Tw. en Gudde 59,00 61,50 Desseaux 98,60 100,00e Ubbink 158,00 162,00 Dorp-Groep 161,00 157.00 Ver.Glasfabr. 500,00 502,00 Econosto 80,10 81,50 VMF-Stork 148,70 148,30 EMBA 278,00 278,00 Verto 61,00 61,50 Eriks 176,00e 177,00 VRG Gem.Bez. 109,00 102,00 Fokker Vliegt. 103,80 104,80 Wegener's 61,00 61,00 Furness 52,00 50,20 Wegen. eert. 60.00 60,00e Gamma Holding 146,00e 147,50e Wessanen 171,00 169,00 Gamma pref 23,60 23,60 Westhaven Asd 243,00 243,00 Gelatine D. 147.00 148,00 Wolters Samsom 225.00 221,50 Gerofabriek 63.00e 64,80 Wyers 63.00e 67,00e Giessen-de N. 102,50 102,00 Goudsmit Ed. 75.00 75,00 Beleggingsinstellingen Grasso's Kon. 137,00 140.00 Hagemeyer 47,50 47,90 ABN Aand.f 268,00 266.00 Hoek's Mach. 83,00e 83.50e Alg.Fondsenb. 186,00 185,00 Holdoh Hout 223,00 221.00 Alrenta 140,70 140,20 Holec 156,00 157,00 America Fund 289,00 291,50 Holl.Am.Line 465.00 455,00 Bever Belegg. 31,50 31,50 Holl.Sea S. 4.10e 4,15e Bin.Bel fV 142,00 142,00 Holl. Kloos 223,00 225.00 BOGAMIJ 158,00 157,50 Hunter D. 38,50 37,50 Chemical Fund 30,80 30,50 Hunter D.pr. 6,20 6,10 Colon. Growth 34,70 34.40 IHC Caland 36,00 36,20 Concentra 23,00 23,60 Industr. My 70.90 71,20 Eur.Ass. Tr. 5,00a 4,50a Ing.Bur.Kondor 398,00 398,00 Goldmines (1) 1370,00 1380,00 Intern.-Muller 52,50 51,50e Holland Fund 47,00 47,00 Kempen Beg. 114,00 114,00 Interbonds 656,00 650,00 Klene's Suik. 625.00 620,00 Japan Fund 45,00e 45,00 Kluwer 168,00 166,00 Lev.Capit.H. 156,50 160,00 KBB 41.90 41,10e MK Int Vent. 57,80 57,50 KBB (eert.) 39,50 40,80 N.Y.Ind.Ind. 1245.00 1265,00 KBB (pref.) 18,50 18,50 Obam, Belegg. 153,00 153,00 Kon.Ned.Pap. 136,00 135,00 Old Court D. 99,50 99,00 Koppelpoort Hold 172,00 173,00 Rentalent Bel. 1102,40 1103,20 Krasnapolsky 154,00 154,00 Rentef.Ned.W. 99,20 99,50 Landr'& Gl. 179,00 179,00 Rentotaal NV 25,60 25,50 Leidsche Wol 153,20 156,50e Sci/Tech 9,25 9,40 Macintosh C. 440,00b 440,00e Technology F. 37,30 37,00 Maxwell Petr 447,00 447,00 Tokyo Pac. H. 133,50 136,00 Medicopharma 157,00 158,00 Unifonds (20) 21.10 21,40 Meneba 69,30 67,50 Vance,Sanders 21,00 21,00 MHV Amsterdam 7,25 7,25 VIB NV 86,40 86,00 Moeara Enim 804,00 824,00 Viking Res. 40,20 43,00 M.Enim OB-cert 10000,00 9800,00 Wereldhave NV 185,00 185,00 M.Enim WI-cert 2060,00 2070,00 Mulder's 2900,00 2910,00 Orig. n.amerik. aandelen Mynbouwk. W. 1250,00b Naarden Int. 48,50 48,30 Allied Corp. 38,20 38,40 Naeff 135,00b Amer. Brands 67,00 67,70 NAGRON 37,00e 37,20e Amer. Expres 40,20 41,90 NBM Bouw 10,50 10,00e Amer. Motors 3,70 3,70 Am.Tel.& Tel. 21,15 21,50 Ameritech 81,50 82,20 ASARCO 25,20 26,60 Atl. Richf. 48,00 47,90 BAT Industr. 3,74 3,50 Bell Atlantic 82,40 84.40 Bell South 35,70 36,70 Bethl. Steel 16,50 16,60 Boeing Comp 59,80 61,50 Burroughs 57,75 58,80 Chevron Corp. 34,00 34,00 Citicorp. 41,20 42,70 Colgate-Palm. 23,00 24,00 Cons. Foods 33,50 37,30d Control Data 33,00 33,80 Dow Chemical 28,60 29,00 Du Pont 51,00 52,15 Eastman Kodak 68,20 68,40 Exxon Corp. 48,40 48,80 Fluor Corp. 17,75 18,00 Ford Motor 42,30 43,30 Gen. Electric 60,50 62,90 Gen. Motors 75,30 76,50 Gillette 58,10 59,50 Honeywell 59,50 60,50 Int.Bus.Mach. 127,90 130,40 Intern Flavor 26,20 28,00d Intern Paper 49,60 49,90 ITT Corp. 31,25 31,70 Litton Ind. 64,60 66,20 Lockheed 47,20 47,70 LTV Corp 10,10 10,20 Mobil Oil 29.25 29,25 N.Am.Phill. 39,70 39,75 Nynex 80,10 80,70 Occ.Petr.Corp 27,60 28,00 Pac. Telesis 70,00 70,70 Pepsico 48,60 50,30 Philip Morris 90,60 91,85 Phi 11 Petr. 48.50 41,00 Polaroid 26,10 26,50 Quaker Oats 41,00 RCA Corp 40,00 41,70 Schlumberger 37,90 38,80 Sears Roebuck 34,00 35,20 Shell Oil 58,80 58,80 Southw. Bell 73,90 73,70 Sperry Corp. 50,20 52,20 Tandy Corp 31,40 33,10 Texaco 34,50 35,25 Texas Instr. 110,00 113,00 Union Carbide 37,10 36,90 Union Pacific 46,70 48,50 US Steel 26,60 26.90 US West 75,20 75,20 Warner Lamb. 35,70 36,90 Westinghouse 30,10 30,90 Woolworth 40,40 40,80 Xerox Corp. 42,00 43,80 Certificaten buitenland 2 perioden AM AX Inc 63,50 64,20 Am. Home Prod. 213,00 214.00 Am. Motors 14,50 14,20 ATT Nedam 78,80 82,00 ASARCO Inc. 83,00 86,00 Atl. Richf. 178,50 175,50 Boeing Corp. 221,50 223.30 Burroughs 223,00 212,00 Can. Pacific 155,00 157,50 Chevron Corp. 134,00 126,00 Chrysler 124,00 124,90 Citicorp. 153,30 156,00 Colgate-Palm. 84,50 85,00 Control Data 114,00 117,00 Dart Kraft 336,00 334,00 Dow Chemical 104,00 104,50 Eastman Kodak 252,70 249,20 Exxon Corp. 181,40 176,70d Fluor Corp. 64,00 62,50 Ford Motor 155,70 156,80 Gen. Electric 225,00 228.20 Gen. Foods 225,80 225,00 Gen. Motors 282,00 281,50 Gillette 216,00 216,00 Goodyear 100,00 99,00 Inco 44,50 46,50 IBM. 475,00 467,00 Int. Flavors 98,00 101,50 ITT Corp. 113,00 114,10 Kroger 147,00 146,00 Lockheed 176,00 177,00 Merck Co. 370,50 367,50 Minn. Min. 304,00 304,00 Nabisco Br. 210,00 210,00 N.Am.Philips 146,50 144,00 Pepsi Co. 179,00 183,00 Philip Morris 338,00 336,50 Phill. Petr. 137,00 141,50 Polaroid 89,00 89,00 Procter G. 204,00 202,00 Quaker Oats 150,00 158,50 RCA Corp. 148,50 151,20 Schlumberger 140,00 142,60 Sears Roebuck 126,50 126,50 Shell Canada 62,00 62,00 Shell Oil 215,00 210,50 Sperry Corp 187,00 188,50 Tandy Corp. 115,50 117,00 Texas Instr 410,00 406,00 Union Pacific 173,50 176,00 Un. St. Steel 98,00 97,20 Westinghouse 110,30 111,50 Woolworth 149,30 148,30 Xerox Corp. 160,00 155,80 Certificaten buitenland Hitachi (500) 841.00 850,00 Mits.El.(500) 400,00 400,00 Warrants Ahold 380,00e 388,00 Amer. Express 24,20a - Bredero VG 83 41,00 41,00 Bredero VG 84 25,00 24,00 Gist-Brocades 35,20 35,70 Honda motor co. 990,00 993,00 Hunter Douglas 9,00 9,00 K L M. B 542,00 560.20 K.L.M. warr. 85-92 322,00 323,00 MK Int. Vent 10,00 9,70 Nat.Inv Bank 21,50 21,00 Nat.Nederl. 76 2580,00 2580.00 Nat Nederl. 78 2220,00 2220,00 Philips Gem.B 83,00 83,80 Philips 85-89 206,00 208,50 VNU Ver Bez. 528,00 517.00 W.U.H. 23,60 23,20 Binnenland 2 perioden (niet officieel genoteerd) RSV eert 6,70 6,30 7£ RSV 69 56,00 56,00 Afgifteprijzen funds (Ned.) ABN belegg. 130,27 129,67 ABN oblig.f. 57,36 57,45 AMRO AF 414,12 413,26 AMRO OC 250.16 247,99 AMRO AC 170,46 169,29 AMRO OF 166,11 166,46 Amva belegg. 254,26 251,94 Belgg.v.d.7 18,17 18,16 Bemco d.b 201,90 201,90 Bemco J.b. 283,10 283,10 Bemco rend 177,30 177,30 E.a.L. vgf v.w. 18,98 19,02 E.a.L. vgf d. 14,35 14,35 E.a.L. vgf a. b. 25,06 24,99 E.a.L. vr.valut. 11,90 LI,90 Esmeralda 119,32 120,26 Holl. obl. f 116,90 117,10 Holl. sel. f. 63,25 63,15 Optimix 232,26 232,42 Rentabel 477,09 477,09 Spec. sit. fund 149,31 149,74 Unico 76,30 76,30 Unifonds 22,70 De heer W. Robijn in zijn nieuwe zaak in de Korte Kerkstraat GOES - Voor Wim Robijn ging onlangs een lang gekoesterde wens in vervulling. Na een loopbaan die zich op heel andere sectoren richtte, opende hij onlangs in het centrum van Goes een splinternieuwe modezaak. 'Wim Robijn, mode voor mannen', is het motto waaronder de kersverse mode-adviseur zich tot de consument richt. In het huidige tijdsgewricht en gelet op het aantal modewinkels in de Ganzestad, best een gedurfde stap. Maar Robijn (31) heeft die stap terdege voorbereid. En trouwens, hij is als het op 'ondernemen' aankomt, wel wat gewend. Ruim tien jaar geleden begon Wim Robijn als de eerste broeder bij een basiseenheid van het Zeeuwse Kruis. Hij werd 'ziekenverzorgende in de wijk', met in het bijzonder het westelijke deel van Zuid-Beveland als aandachtsgebied. Aanvankelijk stonden de mensen wat aarzelend tegenover de komst van een broe der; ze waren immers door de jaren heen gewend aan de zuster. Maar Robijn wist van wanten en werd snel geaccepteerd. Hoewel hij het werk als ziekenverzorgende altijd met plezier heeft gedaan, bleef bij hem de stille wens aanwezig om in hét modevak te gaan. Wim Robijn heeft zich de afgelopen jaren uitvoerig bezig gehouden met de ontwikkelingen in het modevak en dan vooral de herenmode. „Veel kijken, veel lezen, veel nazoeken. Je uitvoerig oriënteren. En uiteraard beurzen bezoeken. Dat is erg be langrijk. Niet alleen om op de hoog te te blijven van de jongste ontwik kelingen, maar ook om contacten te leggen", vertelt hij. De beurzen in onder meer Parijs, Keulen en Brus sel kunnen hem als vaste bezoeker verwelkomen. Gewapend met veel kennis en de vaste wil om mode adviseur te worden, bekeek Robijn vorig jaar de mogelijkheden voor een winkel in Goes. Hij ging niet pver een nacht ijs. Er werd een speciaal marketingonderzoek ge houden, om na te gaan of er in het Goese ruimte was voor uitbreiding van het herenmode-areaal. „Daar uit bleek dat aan een bepaalde stijl en richting, met name het zoge naamde 'betere genre', zeker be hoefte zou zijn", vertelt Robijn. Goes is niet voor niets het grootste koopcentrum in Zeeland. En voor de ontwikkeling van de koopkracht is het gunstig wanneer er voortdu rend vernieuwing is". Zodoende kon hij aan de slag. In de Korte Kerkstraat, vlak bij de Grote Markt, hét hart van de Ganzestad, bemachtigde Robijn een winkelpand. Naar eigen ideeën, met behulp van een aannemersbe drijf, werd in ongeveer zes weken de nieuwe zaak ingericht. Er is overwe gend gebruik gemaakt van lichte tinten en met extra aandacht voor de verlichting. Robijn: „Een klant hoeft niet naar buiten om te kijken of een kleur echt is". Wat betreft het assortiment richt hij zich op de brede leeftijdsgroep van 18 tot 60 jaar. „Wat we presenteren is wel in een bepaalde stijl. Het is een beetje moeilijk te omschrijven. In elk ge val niet conventioneel, wel van sportief tot klassiek. We willen ons specialiseren in trouwkostuums en -combinaties. Ook hebben we maat confectie. Een klant kan van de stof naar zijn keuze een kostuum laten maken", zegt Wim Robijn. „Het as sortiment omvat alles voor de man. Pantalons, kostuums, combinaties, truien, overhemden, sokken, onder goed, en dergelijke. Ook komen we, het hele jaar door, met zwemkle- ding". Er worden bekende merken gevoerd; de collectie wordt gestaag verder uitgebreid. Samen met echtgenote Antoinette (afkomstig uit een kleermakersfa milie) drijft hij de nieuwe zaak. Ze willen aan de persoonlijke bedie ning veel aandacht schenken. „Er moet genoeg tijd zijn voor het advi seren van de klant. Dat wordt te recht op prijs gesteld", aldus Wim Robijn. Als het druk is, dreigt die aandacht er wel eens bij in te schie ten. Daarom kunnen klanten die moeten wachten, met bon, een kop je koffie nuttigen in het historische stadhuis, tegenover 'Wim Robijn, mode voor mannen'. Rinus Antonisse HEINKENSZAND Bij Wooncen- trum De Jonge Hoek van Dijke, Stenevate 2, houdt men vandaag, donderdag, tot en met zaterdag 23 maart, open huis. Reden hiervan is de algehele vernieuwing van het interieur. In diverse afdelingen staan de meubelen soort bij soort geplaatst op een wijze zoals dat ook in de huiskamers zou gebeuren. De entree-balie is eveneens vernieuwd. Daar heeft het 'betere moderne meubel' een plaats gekregen. Voorts is er een verzameling stijl meubelen met onder meer Kamper- kasten en Zeeuwse kasten. Ook is er een grote collectie hedendaagse meubelen, waarbij vooral het blank eiken grote aandacht heeft gekre gen. De overzichtelijkheid heeft aan duidelijkheid gewonnen door het plaatsen van de diverse interieurs op verhoogde vloeren. Heringericht zijn ook de slaapkamerafdeling er de afdeling tapijten. MIDDELBURG Meccano is de nieuwe naam van een café aan het Damplein 27, dat vroeger onder de naam 'Carambole' bekend was. De huidige exploitanten Cees Rijn en Jurben Ubbink hebben bij 'Mecca no' gestreefd naar een nieuwe stijl, die onder meer blijkt uit het geheel vernieuwde interieur: tafels, wand en bar zijn uitgevoerd in pastel kleuren. Naast het bekende dran kengamma van licht tot sterk alco holisch, zijn er ook zaken als ijs en milkshakes verkrijgbaar en kan men er zijn keus maken uit een assortiment broodjes. Vandaag, donderdag, is er van 17.00 tot 21.00 uur openingsreceptie. BRESKENS Woensdagmiddag werd in het Breskens het nieuwe autobedrijf van Ford-dealer Van de Ree geopend. Zes kinderen trokken het plastic weg, waar achter de naam van het bedrijf tevoorschijn kwam. Daarna werden de in groten getale opgekomen kinde- renschaar een uur vermaakt door twee clowns. Het feest voor de kinderen werd afgesloten met het oplaten van ballonnen. Terwijl de kinderen werden vermaakt, hield burge meester C. T. Spijkerboer van Oostburg een toespraak, gevolgd door een speech van de heer Dreve namens het personeel. De vernieuwing betekent tevens een uitbrei ding van het autobedrijf. Zo is de showroom aan het Molenwater driemaal zo groot als in het oude pand aan de Mercuriusstraat. In totaal is het bedrijf zo'n twintig procent groter geworden. Ook de opzet is danig gewijzigd. Alle mensen die in het bedrijf direct beschik baar moeten zijn voor informatie werken dicht bij elkaar. „Zo kan er snel en efficiënt gewerkt worden", laat Van de Ree weten. Van 21 maart tot 30 maart is het Ford-autoshow bij Van de Ree. Op 23 maart kunnen van 10.00 tot 16.00 uur jong en oud op de foto in een heuse Formule Ford 2000 race-auto. Autocoureur Theo Koks zal hierbij aanwezig zijn. ROTTERDAM (ANP) - De Europese Commissie heeft bij de Raad van Ministers van Vervoer voorstellen ingediend tot liberalisering van het vervoer van en naar de zeehavens. Dit moet op termijn leiden tot ophef fing van het wettelijke systeem van evenredige vrachtverdeling in de bin nenvaart via de schippersbeurs. De Commissie vindt een dergelijk orde ningssysteem met vaste prijsafspra ken bedreigend voor een gelijke con- currentiepositie van de zeehavens binnen de Europese Gemeenschap. De Europese Schippersorganisatie (ESO) keert zich fel tegen het voorne men van de Europese Commissie en spreekt van „een overval". De voor stellen zijn volgens de ESO bovendien op geen enkele wijze onderbouwd. Volgens de Onafhankelijke Neder landse Schippersvakbond (ONS), aan gesloten bij de ESO, leiden de voor stellen regelrecht tot opheffing van het systeem van evenredige vracht verdeling. Het is nog niet bekend wanneer de EG-voorstellen in de Vervoersraad behandeld zullen worden. v

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 7