Miljomemrder (hete apparaten- en keïejfitbtiek Terneuzenaars lichtten op grote schaal postorderbedrijven op Binnenvaartschepen in dichte mist vastgelopen wmmwm. almanak Geen feeststemming bij halve eeuw VVV ULSTER SCHOOL WAARSCHUWT OOR HERSENVLIESONTSTEKING C BOERTIEN OP SYMPOSIUM: fAru ook fmelkoorlogf BESTELLINGEN OP LEEGSTAANDE ADRESSEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veel oponthoud vaart Antwerpen ÉÉlDELBURG - Het is 'uitgesloten', dat de provincie Zee rad op eigen houtje kans zou zien een vaste oeververbinding ver en onder de Westerschelde aan te leggen. Commissaris er koningin dr. C. Boertien heeft dat vrijdagmorgen nadruk- ;elijk gesteld tijdens een drukbezocht symposium in de liddelburgse Schouwburg, ter gelegenheid van het afscheid ran ir. W. de Beijl als hoofdingenieur-directeur van provin- iale waterstaat. „Laten we ons daarover geen illusies naken", zo zei hij. Situering GOES - De apparaten- en ketelfabriek AKF in Goes heeft een order ontvangen voor het ma ken van twee grote ab- sorbtiekolommen en warmtewisselaars, die het middelpunt moeten gaan vormen in een nieuw te bouwen salpe- terzuurfabriek in het Turkse Mersin. Met de order zijn 20 manjaren en een bedrag van 3,5 miljoen gulden ge moeid. Stapels bestellingen Viswedstrijd PZC KANTOREN EN ONTRUIMING PAGINA 9 ULST De directie van de Jansenius-scholengemeen- ha in Hulst heeft de ouders van de ongeveer 1000 klingen per brief gevraagd hun zoon of dochter verwijld naar de dokter te sturen, als zich verschijnse- oordoen die op hersenvliesontsteking kunnen wij- eiding tot de actie is het voorkomen van deze ^ettelijke ziekte bij één van de leerlingen. Het meisje zondag met spoed overgebracht naar het Acade- Zieken huis van Gent. Ze is inmiddels buiten bsgevaar. Geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Zeeland S. Lelie acht de besmettingskansen 'uitermate gering' maar noemt het schrijven van de school deson danks een verstandige maatregel. De symptomen van hersenvliesontsteking lijken aanvan kelijk op die van griep. De patiënten krijgen hoge koorts en een stijve nek. De ziekte is vrij eenvoudig te bestrijden, op voorwaarde dat er tijdig wordt ingegrepen. Met dat doel zijn inmiddels ook de Hulster huisartsen ingelicht. Lelie verwacht niet, dat zich meer gevallen zullen aandie nen. rovincie kan VOW iet alléén bouwen >e heer Boertien maakte zijn opmer- ing als voorzitter van het forum bij et symposium „Dertig jaar verande- waarin de toekomst van Zee ming' met het rijk was over het pro ject en dat het kabinet nochtans besloot - jaarwisseling '82-'83 - geen medewerking aan de uitvoering van de plannen te geven. „Uit een oogpunt van behoorlijk bestuur een van de allerslechtstse beslissingen waartoe een kabinet in staat moet worden geacht. Als je als kabinet, zoals bij de PTT-spreiding, meer waarde hecht aan een belofte dan in het geval van Zeeland aan een wilsovereenstem ming - waar zijn we dan mee bezig?" /MIDDELBURG - Naast de fy Tiroodoorlog' lijkt nu ook de 'melkoorlog' op punt van uit breken te staan. Een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch bood de levensmiddelen bedrijven Edah en Torro (die beide deel uitmaken van het concern Vroom en Dreesmann) de mogelijkheid om weer onder de wettelijk vastgestelde mini mumprijs van 1,86 te duiken en Nederlands brood aan te bie den voor 1,59. Alle gerechtelij ke toestanden gingen evenwel voorbij aan het Trefcenter-con- cern, dat met het verkopen van Belgisch brood (voor 1,49) op legale wijze de minimumprijs ontdook. Hetzelfde procédé is men nu ook gaan toepassen op melkprodukten. Sinds deze week zijn er bij Trefcenter in Middelburg produkten als I melk, karnemelk, yoghurt en vla uit België verkrijgbaar te gen prijzen beneden de wette lijk vastgestelde minimum prijs. Doordat men bij Trefcen ter eerst wilde uitproberen of dagelijkse verse aanvoer tot de mogelijkheden behoort, is nog geen ruchtbaarheid aan deze i stunt gegeven, zodat de concur rentie er ook nog niet op heeft kunnen reageren. Op de broodprijzen is inmiddels wel gereageerd. De winkels van Ahold (Albert Heyn en Miro) Ufekijken per vestiging wat de concurrentie doet. Dit had bij de Miro in Vlissingen vrijdag echter nog niet tot een prijsverlaging geleid. Ook de V en D-winkels hadden vrijdag nog geen beslis sing genomen. Inmiddels heeft de Nederlandse Bakkerij Stichting laten weten levensmiddelenbedrijven die zich niet aan de wettelijke mini mumprijzen houden langs civiel rechtelijke weg te dwingen zich daaraan te houden. Volgens di recteur Buyze van de stichting in Den Haag zal elk initiatief tot ontduiking van de minimum prijs met een kort geding worden Ibeantwoord. Maar de Economi sche Controle Dienst (ECD) heeft aangekondigd geen proces verbaal te zullen opmaken tegen ..bedrijven die de minimum broodprijs ontduiken. Het Open baar Ministerie heeft hiertoe op dracht gegeven, omdat de uit spraak van de rechtbank in Den tfgïSosch 'te veel twijfel wekt of er ■[fan acties van de ECD nog wel iets terecht komt'. land aan de orde kwam. De vraag, uit de zaal, was: „Hoeveel durf is er nodig om Zeeland in de geest van de Zee- landbrug zelf de WOV te laten bou wen?". Zonder enige vorm van over eenkomst met het rijk kan de vaste oeververbinding er niet komen, on derstreepte de commissaris, erop wij zend dat het project alleen mogelijk is als het rijk bereid is de bijdrage in de tekorten van het veer Kruiningen- Perkpolder in de exploitatie van de VOW te stoppen. Eerder tijdens de bijeenkomst stelde oud-gedeputeerde en senator A. J. Kaland zich zeer kritisch op over de houding van het rijk ten opzichte van de vaste oeververbinding. Hij wees erop, dat er in 1978 'wilsovereenstem- In antwoord op een vraag over de kansen voor de VOW betoogde staats raad drs. M.C. Verburg - vroeger ETI-directeur - dat er in de particu liere sfeer via een consortium en wellicht met een nieuwe situering (Terneuzen) mogelijkheden blijven, „zeker als bij voortgaande bezuini gingen toch met meer overheidsin vesteringen gewerkt zou worden". „Zou regulering van de Westerschelde de VOW dichterbij kunnen brengen", wilde aannemer Van Oord weten. Ir. W. de Beiil wees op de koppeling, die (Slot zie pagina 13 kol. 3) De gaande en de komende man bij provinciale waterstaat: Ir W. de Beijl en rechtszijn opvolger ir T. G. van der Meer. AKF heeft de order kunnen verwerven in een internationa le concurrentieslag via het in genieursbureau Kellogg Con tinental dankzij de faciliteiten die in het bedrijf aanwezig zijn voor de vervaardiging en het transport van dergelijke grote apparaten. In Goes zullen twee grote roestvrijstalen ko lommen werden gemaakt met een diameter van 5 meter en een lengte van 30 meter elk. Per stuk wegen de gevaarten ongeveer 100 ton. De 'vangst' van politie en postale recherche. TERNEUZEN - De postale recherche heeft vrijdag, in samenwerking met de Terneuzense gemeentepolitie, zes aanhoudingen verricht in verband met oplichting van postorderbedrijven. De zes, in leeftijd variërend van 18 tot en met 25 jaar, hebben sinds oktober vorig jaar op valse namen en op leegstaande adressen in de Peter van Anrooylaan in Terneuzen bestellingen geplaatst. Artikelen tot een waarde van ongeveer 10.000 gulden heeft de politie in beslag genomen. brievenbus gevist en het pakje werd op het postkantoor opgehaald. Maar de vele bestellingen voor de Peter van Anrooylaan wekten de arg- De spullen (radiocassetterecorders, schemerlampen, strijkijzers, boeken, gereedschappen en keukenappara- tuur) werden gisteren bij huiszoeking aangetroffen. Vijf van de zes verdach ten zijn van één familie. Het zijn: M. M. (18), J. M. (19), W. M. (22), A. M. (25) en haar broer S. H„ die eveneens is aangehouden. Het zestal heeft vrijdag na verhoor nog bekend en is inmid dels weer vrijgelaten. De werkwijze van de familie M. was even simpel als doeltreffend. Postor derbedrijven in Nederland, een enkele uitzondering daargelaten, versturen hun artikelen via de PTT. De postbo de biedt het pakje aan de woning van de besteller aan; is die niet thuis, dan wordt een kennisgeving in de bus gegooid met de mededeling dat het pakje op het postkantoor kan worden opgehaald. De ophaler behoeft zich daarvoor niet te legitimeren. Postorderbedrijven verstrekken ook ruime kredieten, terwijl bij wanbeta ling pas na enkele maanden een incas sobureau wordt ingeschakeld. De fa milie M. heeft daarvan in de afgelopen maanden dankbaar gebruik gemaakt. Bij vrijwel alle postorderbedrijven werden vele tientallen bestellingen geplaatst. Als toezendadres werd één van de vele leegstaande flats aan de Peter van Anrooylaan gebruikt: de kennisgeving van de PTT werd uit de waan op van het postkantoor aan de Alvarezlaan. De postale recherche werd gewaarschuwd, waarna in nau we samenwerking met de Terneuzen- THOLEN - Het tankschip RSK uit Bazel is vrijdagavond rond kwart voor tien vlotgetrokken. Het schip was vrijdagochtend in potdichte mist vastgelopen op een breukstenen dam in de buurt van de Prinsesseplaat in de Schelde-Rijnverbinding, ter hoogte van Tholen. Eveneens in dichte mist liep vrijdagochtend het binnenschip 'Wilhel- mina V' vast op de 'Witte Tonnen Vlije' in de Oosterschelde nabij Stavenisse. Dit schip werd rond kwart over zes weer vlotgetrokken. Het tankschip, 2600 ton, was onge- kracht naar de haven van Wemel- laden onderweg van Duisburg dinge varen. MIDDELBURG - Met een zeer druk bezochte receptie heeft ir W. de Beijl vrijdagmiddag afscheid genomen als hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat. In de statenzaal stond een lage file bezoekers uit het maatschappelijk en bestuurlijk leven in Zeeland om hem zijn vrouw en zijn opvolger ir T.G. van der Meer met zijn echtgenote de hand te drukken. Commissaris der koningin dr C. Boertien bood de schei dende hid een boekje aan, met persoonlijke beschouwin gen van afdelingschefs van provinciale waterstaat en met de samenvatting van de inleidingen, gehouden op het symposium, dat 's morgens aan 'Dertig jaar verandering - de rol van de waterstaat in de ontwikkeling van Zeeland' was gewijd. Behalve de (afscheidslenveloppe met inhoud kreeg de heer De Beijl van het provinciaal bestuur ook de Zeeuwse encylcopedie. dr Boertien noemde de vertrekkende hoofdingenieur -directeur „een begrip in Zeeland", een man „die de hitte van de dag en de koude van de nacht heeft getrotseerd". Daarbij stelde hij vast, dat de heer De Beijl zijn werk „niet eng en smal" heeft gezien, maar in zijn adviezen boven de waterstaatkundige aspecten ook andere zaken in zijn beoordeling betrok. Een ontwikkeling, waardoor hij in de loop van de jaren „in toenemende mate op het totaal, het geheel is gaan letten". In het bijzonder noemde dr Boertien de manier, waarop de scheidende hid zich in milieukwesties heeft verdiept: „Hij wilde niet het risico lopen van gebrek aan milieukennis te worden verdacht. Dat dit ten koste is gegaan van een ontelbaar aantal uren 'eigen tijd' heeft hem nooit gedeerd". Uit het boekje met persoonlijke beschouwingen over de heer De Beijl duidde de commissaris aan, dat hij geldt als een man, „die wars is van mooipraterij", iemand „met een combinatie van tact, deskundigheid en werkelijke belang stelling", een man „die veel van zijn mensen eist, maar altijd minder dan van zichzelf'. In zijn dankwoord bena drukte ir De Beijl nog eens de noodzaak om in deze tijd „van wetenschappelijke verdieping over de schutting van het eigen tuintje heen te kijken". De heer De Beijl begon zijn loopbaan als beroepsofficier bij de genie. Hij trad in 1954 in dienst van provinciale waterstaat, werkte in Zierikzee en Goes en werd half juli 1963 benoemd tot hoofdingenieur-directeur van de Zeeuwse waterstaat. naar Vlissingen. Omstreeks kwart over tien 's ochtend ondernam de sleper Zephyrus van Muller vanuit de Thoolse haven een poging het schip vlot te trekken. Het lukte wel om de tanker over de breukstenen dam te duwen en hem op de zand plaat te zetten. Dit om bij het vlottrekken zo weinig mogelijk schade te veroorzaken. De tweede poging werd 's avonds onderno men bij opkomend water. De twee de sleper van Muller 'Finland' hoefde daarbij niet aan de tanker vast te leggen. De 'Zephyrus' wist het tankschip zonder schade vlot te trekken. De 'RSK' kon op eigen Het binnenschip 'Wilhelmina V', 500 ton, was geladen met grint onderweg van Panné naar het Bel gische Roeselaere. Ook hier werd eerder op de dag een poging onder nomen het schip vlot te trekken. Drie slepers, de Bravo' en de 'Zee tijger' van Polderman en de 'Wal rus' van Van den Akker onderna men rond half één 's middags een poging. Het schip bleef echter muurvast. Rond kwart over zes slaagden de drie sleérs erin het binnenschip vlot te krijgen en het de haven van Wemeldinge binne te loodsen. Ook dit schip werd zonder schade vlot getrokken. se politie vanaf vorige week woensdag bij dat kantoor en ook bij de Peter van Anrooylaan werd gepost. Vrijdagmor gen kon tot aanhouding worden over gegaan. Opperwachtmeester W. L. Masten broek noemde de aanpak van de familie M. gistermiddag 'amateuris tisch'. Dure gebruiksartikelen zoals televisies en videorecorders werden niet besteld, de spullen werden ook niet doorverkocht maar in de eigen woning opgeslagen, vaak nog in de originele verpakking. De goederen zijn in beslag genomen en zullen aan de postorderbedrijven worden terug gegeven. Vertegenwoordigers van die bedrijven zullen voor 'identificatie' op korte termijn naar Terneuzen komen. Overigens is het volgens Masten broek zeker dat behalve de familie M. ook nog andere groepen zich van dezelfde werkwijze bedienen. De Ter neuzense PTT verwerkt dagelijks stapels bestellingen voor postorder bedrijven voor adressen aan de Peter van Anrooylaan. De bedrijven, waar van een enkele de oplichting zelf al (Slot zie pagina 13 kol. 6 Het tankschip RSK op de Prinsesseplaat in de Schelde-Rijnverbinding nabwj Tholen. VLISSINGEN De scheepvaart op de Westerschelde ondervond ook vrijdag nog veel oponthoud door de aanhoudende mist. Vrijdagavond schommelde het aantal wachtenden schepen op de rede van Vlissingen en op zee nog steeds rond de honderd. De meeste schepen, met bestemming Antwerpen, kunnen niet eerder opva ren voordat de tientallen schepen in de haven toestemming krijgen te vertrekken. Het grootste knelpunt vormen de drie zeevaartsluizen bij Antwerpen, die de schepen moeten verwerken (schutten). Daarmee kon pas vrijdagmiddag worden begon nen, toen de mist cptrok. Verwacht wordt dat het nog wel twee a drie dagen zal duren voordat alle schepen hun bestemming bereiken. De lange wachttijden betekenen voor de scheepvaartmaatschappijen niet alleen veel tijdverlies, maar ook finan ciële stroppen. De veerdiensten Krui- ningen-Perkpolder en Vlissingen- Breskens liepen vrijdag ook weer ver tragingen op. In de morgenuren werd de dienst Vlissingen-Breskens slechts met één boot onderhouden en belie pen de wachttijden voor hetnreizi- gersverkeer ruim een uur. Na vier uur konden de normale diensten worden hervat. De verwachting is dat van daag, zaterdag, de weersomstandig heden 'minder slecht' zullen zijn. Zo'n bericht als in de courant van woensdag, dat geeft ten minste nog enige fleur aan het bestaan. Het ging over een wedstrijd van de visclub De Knoraene uit Zoutelande. Er waren, zo begrepen wij, veel deelnemers: ruim vijftig. Ze vingen met z'n allen slechts één zielig visje. En dat bleek nog een bot te zijn ook. MIDDELBURG - De VVV-Zeeland ziet in dit stadium geen aanleiding om feestelijk stil te staan bij de viering van het vijftigjarig bestaan. Vandaag, zaterdag 2 maart, is het precies een halve eeuw geleden dat de Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - inmid dels omgevormd tot een stichting- werd opgericht. Deze mijlpaal wordt bereikt op een moment dat er druk voorbereidingen worden getroffen de toeristische orga nisatie in Zeeland in een ander jasje te steken. Dat heeft aanzienlijke gevol gen voor personen en structuren. Van daar dat het wenselijk werd geacht om thans van enig feestelijk vertoon af te zien. Zowel uit het onlangs door de staten van Zeeland behandelde beleidsplan Recreatie en Toerisme en uit het door het algemeen bestuur van de VVV- Zeeland unaniem aanvaarde rapport van het bureau Bos en Co blijkt dat er wordt gestreefd naar de opzet van een Zeeuws Bureau voor Recreatie en Toerisme, waarin de provinciale VVV wordt opgenomen. Het algemeen bestuur van de provin ciale VVV heeft onlangs beslote om in de nieuwe opzet de huidige directeur J. P. de Regt niet meer als zodanig te laten optreden, maar hem de staffunc tie marketing en produktontwikke- ling aan te bieden. Naar voorzitter mr H. Bruin laat we ten, ziet het er naar uit, 'dat we met de heer De Regt tot overeenstemming zullen geraken. Er moeten nog wel enkele hobbels worden genomen, maar gelet op de afspraken die zijn gemaakt met de advocaten over en weer, worden er pas mededelingen over gedaan als de zaak rond is". Inmiddels is drs C. de Schipper, do cent aan de bestuursacademie voor Zeeland, benoemd tot interim-mana ger. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing. Als 'de zaak De Regt' is afgehandeld, zullen stappen worden genomen om te komen tot het aan trekken van een nieuwe directeur. Het bestuur van de provinciale VW heeft bij het aanvaarden van het rapport unaniem uitgesproken de ze tels ter beschikking te stellen als het tot een reorganisatie komt. Het is niet uitgesloten, dat een belangrijk deel van de zittende leden in het bestuur van de toeristische organisa tie nieuwe-stijl zullen terugkeren. Daarnaast wordt gedacht aan een veel sterkere inbreng van het toeris tisch bedrijfsleven. Binnenkort zal er nader inzicht ko men over de gedachte invulling van de reorganisatieplannen. Bij die gele genheid zullen ook plaatselijke VW- bestuurders worden geïnformeerd. Tijdens de statenvergadering van 1 februari liet gedeputeerde J. B. Vente- vogel - ter vermijding van misver standen - weten, dat aan de positie van plaatselijke of streek-VW's noch in de opzet van het bureau Bos, noch in het voorstel van gs ook maar iets verandert. Zij het overigens met de kantteke ning, dat onderzocht zou kunnen wor den of lokale VW's vanuit de provin cie ondersteuning zouden kunnen krijgen. Nadat de oriëntatie met de betrokken organisatie is afgerond en de reorganisatie in hoofdlijnen kan worden bezien, zullen gs zich nader verstaan met de statencommisssies. Op het ogenblik is een stuurgroep vanuit het bestuur van de provinciale WV doende om de voor de toekomst gedachte organisatiestructuur, die meer zou kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd, nader aan te geven. WEEK-IN, PAGINA 25; EEN AANZWELLENDE STROOM TOERISTEN Wegens tijdelijke ontruiming van een deel van de binnenstad is het kantoor van de PZC te Vlissingen op maandag 4 maart aanstaande tot ongeveer 14.00 uur gesloten. Klachten over de bezorging van de krant kunt u richten aan onze drukkerij, tel. 01184-64500. Op gave van rubriek- en familiead vertenties gaarne aan ons kan toor te Middelburg, tel. 01180- 27651. Voor overige advertentie zaken kunt op het nummer 01184-64500 terecht. De redaktie van de PZC is be reikbaar in het Westduin Hotel, tel. 01185-2510. Directie PZC ZEELAND ZATERDAG 2 MAART 1985

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 9