plaatsvervangend afdelingschef (m/v) Zuiderduin Ook voor uw autoverzekering* bijzonder goed. ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER AAYENBURGH vacatureU) flMEX NEDERLAND B.V. VERTEGENWOORDIGER WIMEX NEDERLAND B.V. een kraanmachinist een ervaren kok ERVAREN TYPIST(E) RESTAURANTKOK RECEPTIONISTE ADVOCATENKANTOOR BOOGAARD GEMEENTE VEERE straatmaker (m/v) 7 teamleider (m/v) reserve-molenaar (m/v) Schelde Industrial Construction bv Stichting Samenwerkingsverband Zeeuws Hoger Beroepsonderwijs VLISSINGEN TERNEUZEN GOES Het ADMINISTRATIEF DIENSTENCENTRUM ZEELAND zoekt in verband met een ontstane vakature in Vlissingen een We denken aan iemand op minimaal MAVO-niveau met een type-opleiding, een goede beheersing van de Neder landse taal en enkele jaren ervaring in uiteenlopende vormen van typewerkzaamheden. Men moet in staat zijn om zelfstandig en accuraat te werken. De mogelijkheid bestaat om in deeltijdarbeid te werken. Deze oproep is bestemd voor diegenen die door beper kingen niet (meer) in het bedrijfsleven werkzaam kunnen zijn en derhalve zijn aangewezen op werkzaamheden in een aangepaste omgeving. Arbeidsvoorwaarden De Wet Sociale Werkvoorziening is de regeling die qua rechtspositie van toepassing is. Het salaris is mede af hankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maxi maal f 2.498,—. Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt, of nader geïnformeerd wilt worden, kunt u kontakt opnemen met de afdeling personeelszaken van het ADZ, Postbus 140, 4380 AC Vlissingen, tel. 01184-17910. N* Golden Tulip Hotel Echt uit in Zeeland! TYPISTE IH.N.O. - I.H.N.O. - M.H.N.O. - M.D.G.O. Sieuwervestraat 2, 4335 CN Middelburg. GEVRAAGD administratief medewerk(st)er r 1®TERDAG 2 MAART 1985 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bij de Gemeentelijke sociale Dienst, afde ling Bijstandsmaatschappelijk Werk kan worden geplaatst een die belast zal worden met o.m. de volgende werkzaamheden: leiding geven aan een aantal bijstands- maatschappelijk werkers en onderzoek- ambtenaren; het geven van individuele werkbegelei ding; advisering van uitgebrachte rapporten; het houden van teambesprekingen als mede het houden van werkbesprekingen met directe chef en collegateamleider. Benoemingseisen: Hogere Beroepsopleiding (HBO-maat- schappelijk werk); diploma Sociale Verzekering I en/of II strekt tot aanbeveling; leidinggevende en organisatorische capa citeiten; goede contactuele eigenschappen en re dactionele vaardigheid; stressbestendigheid en ruime ervaring bij een sociale dienst. Een psychologisch onderzoek zal deel uit maken van de selectieprocedure. Brutosalaris afhankelijk van opleiding en ervaring: min. 3.046,- en max. 4.746,- per maand. Een vertegenwoordiger van het personeel is betrokken bij de selectieprocedure. Eventuele nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling, de heer C. M. J. Lambermont, tel. 01180-35860. Tevens kan bij de dienst Gemeentewerken worden geplaatst een die op afroep belast zal worden met het draaien van de molens en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden. Benoemingseis: diploma vrijwillig molenaar. Aanstelling zal plaatsvinden op arbeids overeenkomst waarbij het salaris zal worden uitbetaald per dag waarop werkelijk dienst wordt gedaan. Brutosalaris 65,01 per dag, exclusief 7,1 AOW/AWW compensatie en 7,5 vakantie toelage. Eventuele nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer F. M. Polderman, tel. 01180-27751. Sollicitaites binnen 10 dagen na het ver schijnen van deze advertentie inzenden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, t.a.v. het hoofd vna het bureau Personeelszaken en Organisatie, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Schelde Industrial Construction B.V. te Vlissingen is een dochteronderneming van de B.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde", met ongeveer 400 mede werkers in vaste dienst. Het bedrijf is onder meer werkzaam op het gebied van montage en onderhoud van grote stoomketelinstallaties, chemische- en petrochemische instal- laties en de bouw van offshore-materieel en opslagtanks. Voor onze afdeling Financiën en Administratie, welke afdeling onder meer de boekhouding, orderadministratie en financiële verslaggeving voor de gehele organisatie verzorgt, vragen wij op korte termijn een die te zijner tijd in staat moet zijn de huidige afdelingschef op te volgen. De taak van de aan te stellen functionaris zal onder meer omvatten: het met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken, leidinggeven aan de afdeling, welke momenteel naast de chef 7 mede werkers omvat; het medewerken aan en het controleren van de kwaliteit van de totale periodieke financieel-economische verslaggeving. Het in overleg met de afdelingschef op stellen van administratieve procedures, alsmede de controle op de naleving daar van; Het vervangen van de afdelingschef bij diens afwezigheid. Voor deze veelzijdige en interessante functie denken wij aan een kandidaat met een opleiding, welke vergelijkbaar is met Hoger Beroepsniveau (bijv. SPD I en SPD II of HEAO-Economische richting) met een aantal jaren ervaring in hier voor genoemde werkzaamheden. Voorts moet de kandidaat in staat zijn te werken in teamverband, beschikken over leidinggevende capaciteiten alsmede goede contactuele eigenschappen, zowel in woord als geschrift. - Leeftijdsindicatie ca. 30-35 jaar. - Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren. Eventuele nadere telefonische inlich tingen omtrent deze functie: tel. 01184-82859, J.H. van Gaelen, chef Personeelszaken SICON. Schriftelijke sollicitaties kun nen worden gericht aan de afdeling Personeelszaken van Schelde Industrial Construction B.V., Postbus 37, 4380 AA Vlissingen. gevestigd te Vlissingen vraagt m.i.v. 1 mei 1985 voor 12 uur per week sen voornamelijk voor typewerk Gevraagd wordt: typevaardigheid bereidheid om in overleg de werktij den vast te stellen Opleiding: HAVO of gelijkwaardig. Sollicitaties kunnen vóór 15 maart 1985 gericht worden aan: Stichting Samenwerkingsverband Zeeuws Hoger Beroepsonderwijs Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen, t.a.v. mevr. drs. S. M. M. Grootenhuis- Stevels. Ji\WL Mercuriusweg 12 Postbus 140 4380 AC Vlissingen Het ADZ is een organisatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoor ziening, met ca. 250 werknemers, verdeeld over diverse afdelingen en met vestigingen in Vlissingen, Goes en Terneuzen. Het ADZ voert een verscheidenheid aan werkzaamheden uit op administratief en dienstverlenend gebied en bevat naast een moderne offset-drukkerij, een administratiekantoor, een varia-afdeling en een computer afdeling, waar input- en software-service wordt verleend. Voor het komend zomerseizoen (april t/m sept.) hebben wij de volgende vacatures: ter aanvulling van onze keukenbrigade voor beide functies geldt dat reflectanten met ervaring de voorkeur genieten. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan: Di- rektie Hotel Zuiderduin. Postbus 20, 4374 ZG Zoutelande Voor de met ingang van 1 mei 1985 te openen vestiging van te Zierikzee wordt gevraagd een Vereisten: minimaal havo; goede typevaardigheid; accuratesse; goede beheersing van de Nederlandse taal. Sollicitaties te richten aan: mr. J. Boogaard, postbus 616, 4330 AP Middelburg. •fflhr. Scholengemeenschap voor beroepson derwijs op korte termijn een voor 20 uur per week. De benoeming zal geschieden in het kader van de W.P.O. Van de sollicitant(e) wordt gevraagd dat hij/zij 1. niet ouder is dan 32 jaar; 2. ingeschreven staat bij het arbeidsbu reau; 3. in het bezit is van een typediploma; 4. een prot.-chr. levensovertuiging heeft. Salariëring volgens rijksregeling. Aanstelling geschiedt voorlopig tot augustus 1986. 1 Sollicitanten worden verzocht hun brief binnen Épn week te richten aan het bestuur van de school. djoor inlichtingen kunt u zich wenden tot de directie. (Tel. school 01180-13674). Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. De Algemene Zeeuwse is bijzonder goed. Gunstige premies. Heldere polissen. Vlotte, coulante uitkering. En niet te vergeten: 216 onafhankelijke adviseurs in Zeeland. En voor uw Ziektekostenverzekering Brand- en inboedelverzekering Wettelijke aansprakelijkheids verzekering Rechtshulpverzekering Pleziervaartuigenverzekering Reisverzekering Caravanverzekering Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. Houtkaai11, 4331 JR Middelburg. Tel. 01180-33000. is een groeiende handelsonderne ming in lasapparaten, veiligheidsarti kelen en meet- en regelinstrumenten. Voor onze verkoop in het Beneluxge- bied zoeken wij een actieve, ambitieu- se Onze klantenkring is de groothandel in lasapparatuur en ijzerwaren en gereedschappen. Voor de vervulling van deze veelzijdi ge en aantrekkelijke functie met zeer goede vooruitzichten, wordt gedacht aan een energieke persoonlijkheid met een gezonde werklust en doorzet tingsvermogen. Naast commerciële eigenschappen is een middelbare technische opleiding een vereiste. Eigenhandig geschreven sollicitatie brieven dient u te zenden aan: Kuipersweg 13, 4338 PH Middelburg, tel. 01180-33840. Voor onze vestiging in Middelburg zijn wij met spoed op zoek naar: met ervaring op portaal- en halkra nen. leeftijd: boven de 25 jaar. Heb je belangstelling voor een van deze functies, neem dan z.s.m. con tact met ons op. Lange Geere 12 4330 AG Middelburg Tel. 01180-29658 Burgermeester en wethouders roepen gega digden op voor de functie van bij de afdeling gemeentewerken. De werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk: het zelfstandig en in teamverband uitvoe ren van herbestratingswerkzaamheden; het plegen van klein onderhoud aan het te gebruiken materiaal; het verrichten van werkzaamheden die niet direct tot het hiervoor bedoelde vakgebied behoren. Vereist is het bezit van het diploma straatma ken van de Stichting Beroepsopleiding Weg en Waterbouw (of min of meer gelijkwaardig diploma), dan wel het hebben van voldoende ervaring met deze of soortgelijke werkzaam heden. Tevens dient men in het bezit te zijn van het rijbewijs BE. Aanstelling zal geschieden in de rang van gemeenteambtenaar III of IV en het salaris zal minimaal 1.856,- en maximaal 2.477,- bru to per maand bedragen. Op grond van dienst tijd behoort uitloop tot ƒ2.691,- bruto per maand tot de mogelijkheden. Eventueel kunt u nadere inlichtingen inwin nen bij de gemeente-opzichter (01181-455, toestel 26). Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan burgemeester en wethouders van Veere, Kerkstraat 7, 4351 AK Veere.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 7