HERCULES Hoechst c.v.-servicemonteur vakman bouwkunde C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN B.V. PRODUKTIECHEF ASSISTENTCHEF EXPEDITIE Elopak Nederland b.v. Terneuzen boekhouder (m/v) pr,i Beveland b.v.l W I' PURE-PAK laboratorium medewerkers (m/v) TELEFONISTE/RECEPTIONISTE, administratieve medewerkers (M/V) Accountantskantoor De Roo en Fossen, Personeel VERKOOPSTER IN DE MEUDELBRANCHE? ERVAREN MAATSCHAPPELIJK WERKER verkoper/verkoopster medewerk(st)er personeelsadministratie de rijksoverheid vraagt administratief medewerkster Diaconessenhuis Voorburg operatie-assistent(e) anaesthesie part-time De Roo Fossen van der Meer, belastingadviseurs; De Roo Fossen Joziasse, registeraccountants. produktiemedewerkers ervaren administratieve krachten IMPAGO B.V. medewerker (mnl./vrl.) personeelszaken verkoper(-ster) 6 STICHTING "VERPLEEG- EN RUSTHUIZEN ZEELAND" theelen van der weele I I Voor onze kantoren te Axel, Goes en Zierikzee zoeken wij contact met jonge in het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden en/of MBA-diploma, of studerende voor MBA-diploma. Praktijkervaring in een vergelijkbare functie strekt tot aanbeveling. Goede contactuele eigenschappen zijn gewenst. Leeftijd tussen 19-25 jaar. Beatrixlaan 13, postbus 117, 4460 AC Goes. De rijksoverheid wil meer vrouwen] in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 2 MAART 1 Installatie Bedrijf Goes B.V. Telefoon 01100-31630. Postbus 19, 4460 AA Goes. Als jong en dynamisch bedrijf vragen wij met spoed een: all-round voor zowel olie- als gasgestookte installaties voor de Bevelanden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer De Wolff, telef. 01100-31630, of na 17.00 uur 01180-26768. Verrijn Stuartweg 17-19, Goes. Bij de Dienst Stichtingswerken te Koudekerke hebben wij plaats voor een Onze gedachten gaan uit naar een schilder/timmerman, in de leeftijd tot 40 jaar, die tenminste in het bezit is van het diploma LTS-schilderen gezel. Vakbekwaamheid behangen strekt tot aanbeveling. Kandidaten dienen over een ruime praktijkervaring in onderhoudswerkzaamheden te beschikken en tevens in staat te zijn eventueel timmerwerkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de regio Walcheren en Zuid-Beveland. Het maximum te bereiken salaris bedraagt f 3.019,— bruto per maand. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer J. Walraven, Hoofd Dienst Stichtingswerken, bereikbaar onder telefoonnummer (01185) 19 81. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, onder vermelding van de letters DSW, binnen 7 dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling personeelszaken van bovengenoemde Stichting, Postbus 100, 4330 AC Middelburg. Middenweg 1, 4421 JG Kapelle. Door uitbreiding van ons assortiment en produktie kunnen wij op korte termijn plaatsen: zijn taak zal bestaan uit: Leiding geven aan ca. 25 medewerkers die werkzaamhe den verrichten t.b.v. het verduurzamen van groente- en fruitconserven. Kandidaat moet kwaliteitsbewust zijn t.o.v. de te verwer ken produkten, dient over de nodige inzet te beschikken, moet bereid zijn de nodige verantwoording te dragen Zijn taak zal bestaan uit: Het regelen van de aan- en afvoer van grondstoffen en eindprodukten indeling van de werkzaamheden van de betr. chauffeurs en heftruckchauffeurs. Leeftijd: tot 40 jaar. Opleiding: middelbaar niveau. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met insluiting van recente pasfoto aan bovenstaand adres onder vermel ding: 'Personeelszaken t.a.v. de heer Joh. J. Oostrom is een dochteronderneming van Elopak A/S, Noorwegen. De Elopak groep vervaardigt de bekende Pure-Pak verpakking. Daarnaast houdt zij zich bezig met de verkoop, leasing en service van Pure-Pak verpakkingsmachines. De Elopak-groep beschikt over diverse pro duktiebedrijven in west-europa, o.a. te Terneuzen, waar tevens het verkoopkantoor voor de Be-Ne Lux is gevestigd. Elopak B. V. zoekt voor haar administratie Functie-omschrijving coderen en controleren van mutaties t.b.v. grootboek en subadministratie via computer; periodiek berekenen en journaliseren van mutaties m.b.t. voorraden, verbruiken etc.; coördineren en verdeling van werkzaamheden op de administratie; verder bijkomende werkzaamheden t.b.v. rapporte ring aan het hoofdkantoor. Vereisten: Meao of Havo (administratieve richting) aangevuld met MBA-diploma; vertrouwd zijn met de Engelse taal; leidinggevende capaciteiten; ervaring in produktieboekhouding. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de directie: Postbus 82 4530 AB Terneuzen Het Diaconessenhuis is een algemeen ziekenhuis met 237 bedden, waarin vele specialismen zijn vertegenwoordigd en ruim 480 medewerkenden werkzaam zijn. De operatie-afdeling bestaat uit 4 operatie-kamers, waaronder een urologische behandelkamer. Daarnaast beschikt de afdeling over een verkoever- kamer en een sterilisatiekamer. Voor spoedige indiensttreding zoeken wij een Voor deze functie is de aantekening anaesthesie vereist. De werkzaamheden zullen vooral tussen 07.45 en 16.30 uur worden verricht, waarnaast in een rooster voor bereik baarheidsdiensten wordt meegelopen. Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat die een aantal dagen pet- week beschikbaar is. In onderling overleg kunnen de werkdagen worden bepaald. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelszaken, Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX Voorburg. De Nederlandse vestiging van Hercules Incorporated U.S.A. is een chemische industrie waarvan het hoold- kantoor is gevestigd in Rijswijk (ZH) met produktie- bedrijven en laboratoria in Middelburg en Zwijndreeht. In Middelburg bevindt zich het laboratorium waar al hel toepassings- en ontwikkelingswerk voor de produkt- groep harsen voor geheel Huropa is geconcentreerd. Hiervoor zoeken wij enige l)e functies omvatten in hoofdzaak: ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande produkten; uitvoeren van toepassingsgerichte onderzoekwerk zaamheden. Vereisten: laboratoriumschool MBO (Ml.O) en/ol HBQ-A/HBO-B (Hl O); beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Sollicitaties: Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de heer A.W.A. Kolen, afdeling Personeelszaken van Hercules BV, Herculeswee 35, 4338 PL. Middelburg. makelaardij in hypotheken badhuisstraat 31-33,4381 LN vlissingen telefoon 01184-13920* Op ons kantoor, is op korte termijn een vacature voor een: die na een inwerkperiode geheel zelf standig moet kunnen functioneren. M.t.b. de opleiding denken wij aan ten minste havo-niveau met typediploma. Ervaring en administratief inzicht strek ken tot aanbeveling. Uw sollicitatie, vergezeld van een recen te pasfoto, kunt u sturen naar ons kantoor. Ons kantoor heeft een nauwe samenwerking met Schriftelijke sollicitaties gelieve u te richten aan: Ben je geïnteresseerd in werk als Als je ervaring hebt en het boven dien leuk vindt om achter een naai machine te zitten, bel ons dan even op of kom langs. Bij gebleken geschiktheid is een vas te aanstelling niet uitgesloten. Tevens hebben wij regelmatig werk voor: Goes, Westsingel 1, tel. 01100-16014 Protestants Interkerkelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle ning in Zuid- en Noord-Beveland, Zonnebloemstraat 53, Postbus 310, 4460 AS Goes, tel.nr. 01100-21270 Wij vragen voor een zo spoedig mogelijke, tijdelijke indiensttreding, een m/v voor 30 uur in de week, die één van onze collega's wil vervangen tijdens haar ziekte. Wij vragen een afgeronde HBO-MW opleiding. De aan te stellen funktionaris wordt gedetacheerd bij het MKD (Medisch Kleuter Dagverblijf) van de Vereeniging Kinderzorg te Goes. Zijn/haar taak zal bestaan uit: het verrichten van intake werkzaamheden: het begeleiden van ouders in de thuissitua tie; het deelnemen aan overlegsituaties op het MKD en PMD. Tevens dienst diegene in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Salariëring conform de CAO Welzijn. Informatie kan ingewonnen worden bij: PMD, tel. 01100-21270, dhr. A. Kollaart; MKD, tel. 01100-28599, dhr. B. Veldhuizen. Uw schriftelijke reaktie dient uiterlijk maandag 11 maart in ons bezit te zijn. Deze kunt u richten aan: PMD, t.a.v. sollicitatiecommissie MKD, Postbus 310, 4460 AS Goes. Binnenkort wordt te Middelburg een textielzaak geopend. Gezocht wordt een in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, die in het bezit is van diploma detailhandel school. Sollicitaties te richten aan: Fazantenlaan 1, 4351 RV Veere. DE VESTIGING VLISSINGEN van Hoechst Holland N. V. is een moderne chemische industrie, waar grondstoffen worden gemaakt voor o.a. de wasmiddelenindustrie en de polyesterindustrie. Het bedrijf telt in totaal ongeveer 900 medewerkers. Op de administratie van de afdeling personeels zaken worden alle gegevens verwerkt die van invloed zijn op de salarissen, sociale verzekeringen, pensioenen etc. Daarnaast worden gegevens ver zameld en verwerkt in overzichten ten behoeve van informatieve doeleinden. De werkzaamheden hebben betrekking op zowel de personeels administratie als de salarisadministratie. De afdeling telt momenteel 4 medewerk(st)ers. In verband met een vakature hebben wij plaats voor een Na een inwerkperiode zal hij/zij ook voor de salaris administratie worden ingezet. Graag komen wij in kontakt met kandidaten met een middelbare opleiding (HAVO en MBA of MEAO), aangevuld met een studie op het gebied van de sociale wetgeving. Gerichte administratieve ervaring achten wij nood zakelijk, kennis van automatisering strekt tot aan beveling. Leeftijd tot 30 jaar. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de heer J. Wiebing, personeelschef, telefoon (01196) 8 21 06. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van opleiding en ervaring kunt u richten aan Hoechst Holland N.V., Vestiging Vlissingen, Afdeling Personeelzaken, Postbus 65, 4380 AB Vlissingen. Hoechst Holland N. V. is een dochteronderneming van Hoechst A G.een internationaal chemisch/ farmaceutisch bedrijf met vestigingen in ca. 120 landen en met ongeveer 180.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van Hoechst Holland N.V. staat in Amsterdam. Produktiebedrijven zijn gevestigd in Breda, Vlissingen en Weert. In totaal zijn er ca. 2400 personen bij Hoechst in Nederland werkzaam. deeltijdarbeid, 20 uur per week vac.nr. 5-0396/0111 Ministerie van Landbouw en Visserij Directeur Landbouw en Voedselvoorziening in Zeeland te Goes Functie-informatie: uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van het personeelsbeheer t.b.v. medewerkers van de directeur Landbouw en Voedselvoorziening, Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen, Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw, tijdelijke medewerkers en stagiaires; adviseren enl informeren van de dienstleiding en medewerkers m.b.t. de toepassing van rechtspositieregelingen; toetsen van aanvragen voor voorschriften en richtlijnen en verzorgen Van de administratieve afhandeling; verzorgen van ziekte- en herstelmeldingen en aanvragen voor periodiek geneeskundig onderzoek; bijhouden van de personeelsadministratie; voeren van overleg en de| uit de taken voortvloeiende correspondentie. Vereist: ten minste HAVO of een hiermee vergelijkbare opleiding; MBO (b.v. MEAO); belangstelling voor personeelswerk; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Standplaats: Goes. Salaris: max. f 1345,- per maand, met een uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. Sollicitaties inzenden voor 23 maart 1 985. Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in her algemeen afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn exclusief 772% vakantie uitkering. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders! aangegeven, onder vermelding van het bij dj gewenste functie genoemde vacaturenummer (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature eet) afzonderlijke brief) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1,j Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het desbetreffende ministerie, de dienst of instelling toegezonden. Boomkwekerijen, Hoveniersbedrijf, Tuinarchitectuur, Tuincentrum Nieuwe Rijksweg 2b, P.B. 86, GOES In ons Tuincentrum is binnenkort plaats voor een jonge, enthousiaste Wij zoeken een persoon, in het bezit I van het diploma Midd. Tuinb. Schocj (A O), of een gelijkwaardige opleiding, die rijbewijs BE heeft, goede vakkennis heeft met betrekking tot planten en andere tuinartikelen en het vermogen bezit e.e.a. op deskundige wijze te verkopen, Wij bieden een afwisselende baan, beloning volgens de geldende CAO en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot steeds meer zelfstandigheid. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan ons kantoor. Jülgri- SAMEN MAKEN WE MEER «AN UW TUI Xv STREEKSCHOOL ZEELAIV School voor beroepsbegeleidend onder,- Postbus 2"79 Molenwater S 4330 AG Middelb tel.(01180) 1B4 Vraagt m.i.v. 18 maart a.s. een voor 18 uur per week. Het betreft hier vervanging wegens ziekte tot 01-10-1985. De mogelijkheid is aanwezig, dat deze uren na c vervangingsperiode gecontinueerd worden. Het merendeel zan de werkzaamheden zal bestat uit typewerkzaamheden. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring is mii^ maal 816,- bruto per maand. Sollicitatiebrieven vóór 8 maart a.s. zenden aan t direkteur van de school, Postbus 279, 4330 A' Middelburg. Voor inlichtingen kunt u bellen de heer Van Gilst, tf 01180-16457 (school) en 01180-38602 (privé).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 6