\kzo, iPhilïps ïn KLM fors hoger Houding van Japan stelt Eurocommissie teleur Vermindering produktie melk kost vele banen ff AMCONTRACTVAN 375 MILJOEN GULDEN IN boekt •gere winst AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Kampeerboeren ïullen prijzen liet verhogen theelen van der weele Beroep kabinet tegen EG-besluit gasprijs tuinders T 1 ATERDAG 2 MAART 1985 IDiDHOVEN (ANP) - Philips heeft met het bestuur van de stad Chenzhen in de Volksrepu- li|k China een raamcontract afgesloten ter waarde van 375 miljoen gulden voor de levering pfl beeldplaatspelers en apparatuur, om in China zelf de beeldplaatspelers te assembleren. Rofet contract is vrijdagmorgen in Eindhoven getekend in aanwezigheid van Philips' ftM^ident W. Dekker en vice-president C. van der Klugt. In december van het vorig jaar «Stelde de stad Chenzhen al voor 50 miljoen gulden aan beeldplaatspelers en beeldplaten. Verbetering Viissingen, Badhuisstraat 31-33-35, tel. 01184-13920*. Ventevogel Financiële Service Groep B.V. assurantiën makelaardij onroerend goed administratieve en fiscale dienstverlening Badhuisstraat 71 en 159 Postbus 5151 4380 KD Viissingen Tel. 01184-14461-19192-12202 'GEEN ANTWOORD OP KLACHTEN' Amsterdamse wisselmarkt IN 1| IAN De v Mi 5 nn OEr -Ql1 Men 5 J; :rdaj l Maf 200 Philips sluit met China beeldplaatorder af 130 !8 70 ,Y 21 UNd alva^^ ADibigjens Van der Klugt is de afsluiting ÏN tui het contract een overduidelijk w ewij s dat Philips ten aanzien van de waaruit de techniek, vn i 2«-vlslon lY eeldplaatspeler is voortgekomen, de dsÉe koers heeft gevolgd. „We heb- affaltijd groot vertrouwen gehad in efflser-vision techniek. De ontwikke- HAAG (GPD) - De ongeveer uizend kampeerboeren in ons land illen de prijzen voor hun 20.000 ampeerders niet verhogen. Dit on- anks het vrijlaten van de kampeer- even door de overheid. Jn felle brief aan de ministers van Dmische zaken en van landbouw Ide Stichting Vrije Recreatie dat het afschaffen van de prijzenbe- )king op de kampeertarieven niet de belangen van de kampeer- j/orden geschaad, maar dat daar- Dok het kamperen in ons land een aren wordt wat voor de „gewone bijna niet meer te betalen is. TERDAM (ANP) - De Algemene Nederland heeft vorig jaar on- anks een wat lager brutoresultaat ,5 procent meer nettowinst behaald an in 1983. Tegenover een van 1327 ïiljoen tot 1258 miljoen gedaalde rutowinst kwam de nettowinst op 402 miljoen uit tegen 385 miljoen 1 J983. Per aandeel van 100 steeg e nettowinst van 47,02 tot 47,56. laarbij moet worden bedacht dat het andelenkapitaal met 3,3 procent is jegenomen. Het dividendvoorstel lidt onveranderd 26. Dit heeft de ank vrijdag bekendgemaakt. >e betrekkelijk geringe daling van et brutoresultaat was het gevolg van en duidelijk winstherstel in de twee- e helft van het jaar. De daling van de mtemarge in het binnenlands bedrijf erd niet volledig gecompenseerd 'oor de stijging van het kredietvolu- le. Daartegenover ontwikkelden de rovisie-inkomsten en de resultaten an het buitenlands bedrijf zich be- redigend. In de laatste sector zijn de isultaten als gevolg van kostenstij- ingen enigszins achtergebleven, ie belastingvoorziening is ook flink el- ea^Jït en wel van 283 tot 223 ïiljoen. Dit is het gevolg van een per aldo lagere belastingdruk in het bui- ïnlandse bedrijf en van de verlaging an jhet tarief van de vennootschaps belasting in Nederland. let lalanstotaal is gestegen van 133 )t 147 miljard. Rekening houdend iet het reeds beschikbaar gestelde iterimdividend van ƒ11 komt het ottlividend neer op 15 per gewoon andeel van 100. iMSTERDAM (ANP) - De Amster- amse effectenbeurs heeft een turbu- ïnte week uiteindelijk verlaten met erstel. De voortgaande rentestijging epaard aan de onvoorstelbaare be wegingen van de dollar leken in het egin van de week de bloei van de /eek ervoor in de kiem te smoren, owel aandelen als obligaties zakten agelijks in waarde, zij het met een nderbreking op woensdag in de bligatiemarkt. londerdagmiddag echter tekende ich al een licht herstel af, dat vrijdag ögfeette en zorgde voor veel koers- tijgingen. De algemene ANP/CBS- ïdex kwam dan ook 2 punten hoger it oi 200,8. Sterk in de markt lagen ikzo, Philips en KLM. Bij de verzeke- aars liet Aegon een krachtig herstel ien. Jczd klom gestadig naar f 109,10, een dn» van f 3,60, Philips, die een forse rdef heeft gekregen uit China, sloot 1 hoger op f61,60 en KLM boekte 2,70) winst op f 59. ltschieter in de financiële sector, die i ziji geheel wat aantrok, was Aegon ie f6,20 hoger uitkwam op f178. De itijSvers waren iets lager, maar in olie vaart vooruit ging het weer met Mjioyd, die f 4 hoger sloot op 176,50. Ook Ahold, Gist Brocades en ieinjeken spijkerden hun verliezen a^fce afgelopen week bij met win- tenfvan tussen ongeveer f 1 en f 3,50. >e llkale markt deelde in het herstel iet winsten voor Audet en Kluwer, ie ii tegen stelling tot de doorlopend enoi erde collegas VNU en Elsevier/ DIJ behoorlijke winsten boekten, udét werd f4 duurder op f276 en üujwer boekte een zelfde winst op 178. Voor Van Berkel werd f3 meer eeifceteld op f60,50 en Fokker was aöïzij een order voor twaalf f 27s uit Jnisika goed voor f 100, een winst am 3,70. 'e parallelmarkt bleef wat achter, iaat de obligatiemarkt deelde in het erstel met koersen die tussen 0,1 en 3 p\ it hoger lagen. ling daarvan is een kostbare zaak geweest, terwijl de aanvaarding in de markt misschien niet zo snel is verlo pen als we hadden gedacht. Nu begint onze strategische beslissing om ge duld te hebben met laser-vision zich in snel tempo te rechtvaardigen. We denken in China nog veel meer beeld plaatspelers te kunnen afzetten, ter wijl de westerse markt ook snel zal groeien, mede dankzij een kostprijs verlaging die nu mogelijk wordt". Een lid van de Chinese delegatie zei dat Chenzhen gekozen heeft voor het Philips systeem laser-vision, omdat het' Eindhovense concern de meest geavanceerde technologie op de markt brengt. Bovendien speelt daarbij ook een rol dat de Chinese overheid na de verbetering van de betrekkingen tussen China en Neder land alles in het werk stelt om de handelscontacten tussen China en Nederland te verstevigen. Volgens Van der Klugt van Philips is de Volksrepubliek China met name geïnteresseerd in laser-vision, omdat daar de markt voor audiovisuele pro- dukten nog grotendeels open ligt. Een deel van het raamcontract be helst de levering van apparatuur die de stad Chenzhen in staat moet stel len om vanaf eind 1985 zelf beeld plaatspelers te assembleren. Het gaat om zogenaamde consumentenspelers die alleen voor afspeeldoeleinden ge bruikt kunnen worden. Philips zorgt ook voor de begeleiding van het as semblageproces. Met deze activitei ten is een bedrag van 57 miljoen gulden gemoeid. In de eerst komende (Advertentie) [makelaardij in hypotheken Naast een objectief en onafhankelijk advies kunt u bij ons kiezen uit offerten van alle mogelijke geldgevers (50 a 100). Als gevolg van volume een zeer gunstige rente: rente-indicatie: 1 jr. vast 7,2 3 jr. vast 7,6 5 jr. vast 7,8 10 jr. vast 8,1 Bel naar ons kantoor voor een hypotheek 'op maat'. AMERSFOORT In navolging van de meeste banken die vorige week hun rentetarieven hebben verhoogd, zijn nu ook de laatste banken hiertoe overgegaan. In vergelijking met de hypotheekrente van 2 weken terug ligt de gemiddelde hypotheekrente nu ongeveer 0,3 hoger. Hypotheekrente beta- rente- af- rentepercentages per lings- vast sluit- met gem.- zonder gem.- 26 februari 1985 wijze gedu provi- garantie garantie rende sie in opgave werke opgave werke bank lijk bank lijk ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN A.B.N. M/A 1 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36 M/A 3 jr 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02 MA 5 jr 1,5 8,6 9,13 8,8 9,35 plushypotheek MA 7 jr 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57 Amrobank MA variabel 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25 MA 2 jr 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91 r MA 5 jr 1.5 8,6 9,13 8,8 9,35 MA 7 jr 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57 Avista bank MA variabel 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25 MA 1 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36 MA 2 jr 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91 MA 3 jr 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02 MA 5 jr 1,5 8,6 9,13 8,8 9,35 Bouwfonds MA variabel 1,5 7,6 8,04 7,6 8,04 Nederlandse MA 5 jr 1,5 8,5 9,12 8,7 9,34 Gemeenten MA renterust 1,5 8,6 9,23 8,8 9,45 MA 10 jr 1,5 8,8 9,45 9,0 9,66 Centrale M'A 2 jr 1 7,8 8,20 8,0 8,41 Volksbank MA 5 jr 1 8,3 8,74 8,5 8,96 Direktbank/ MA 1 jr 1 7,6 8,08 7,8 8,30 NCB-bank MA 3 jr 1 8,0 8,51 8,2 8,73 MA 5 jr 1 8.4 8,95 8.6 9,17 Grenswissel- MA 1 jr 1 7,7 8,09 7,9 8,31 kantoren/CDK MA 5 jr 1 8,4 8,85 8,5 8,96 HJ/A 1 jr 1 7.9 8,17 8.1 8,38 HJ/A 5 jr 1 8,6 8,90 8,7 9,01 Van Lanschot/ M/V variabel 1,5 7,5 8,10 7,7 8,22 Woonfonds Holland M/V variabel 1.5 7,25 7,73 (opstart) MV 1 jr 1,5 7,8 8,43 7,9 8,44 MA 2 jr 1,5 8,0 8,65 8,1 8,66 MV 5 jr 1,5 8,4 9,09 8,6 9,22 (comfort) MV max. 10 jr 1,5 8,3 8,98 8,5 9,11 Nederlandse MA 1 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36 Middenstands MA 3 jr 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02 Bank MA 5 jr 1,5 8,6 9,13 8,8 9,35 Keuzehypotheek MA 7 jr 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57 Postgiro en Rijks MA 2 jr 1 7,9 v 8,31 8,1 8,52 postspaarbank MA 5 jr 1 8,4 8,85 8,6 9,07 MA 7 jr 1 8,6 9,07 8,8 9,28 Rabobank MA variabel 1,25 7,9 8,34 8,1 8,53 (adviesrente) MA 3 jr 1,25 8,3 8,77 8,5 8,99 MA 5 jr 1,25 8,5 8,99 8,7 9,21 MA stabiel 1,25 8,6 9,10 8,8 9,32 HJ/A variabel 1,25 8,1 8,40 8,3 8,61 HJ/A 3 jr 1,25 8,5 8,83 8,7 9,04 HJ/A 5 jr 1,25 8,7 9,04 8,9 9,25 HJ/A stabiel 1,25 8,8 9,14 9,0 9,35 Rabo MA 3 jr 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02 Hypotheekbank MA 5 jr 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24 HJ/A 3 jr 1,5 8,5 8,85 8,7 9,06 HJ/A 5 jr 1,5 8,7 9,06 8,9 9,28 Verenigde MA M> jr 1 7,9 8,31 8,1 8,52 Spaarbank MA 3 jr 1 8,1 8,52 8,3 8,74 M/A 5 jr 1 8,4 8,85 8.6 9,07 MA ideaal- rente 1 8,2 8,63 8,4 8,85 Westl. Utr. (stand.) MV 2 jr 1,5 8,1 8,76 8,3 8,98 (stand.) M'V 5 tm 9 jr 1,5 8,7 9,43 8,9 9,65 (stand.) M'V' 10 t/m 15 jr 1.5 8,8 9,54 9,0 9,76 (no-risk) M'V 5 jr 1,5 op aanvraag op aanvraag interim MV 1 jr 1,5 8,0 8,65 8,0 8,65 le kwartaal 1985 budget KW/A variabel 1,5 8,2 8,63 8,2 8,63 LEVENHYPOTHEKEN Centraal Beheer MA 5/10/15/20 jr 8,3 8,62 8,3 8,62 Levensverzekeringen KW/A 5/10 jr 8,4 8,67 aangesl. bij N.V.L. MA 5/10 jr 8,3 8,62 8,3 8,62 *Van Lanschot/Woonfonds Holland met gemeentegarantie Woonfonds Holland zonder gemeentegarantie Van Lanschot M/A maandbetaling achteraf HJ/A halfjaarbetaling achteraf M/V maandbetaling vooraf KW/A kwartaalbetaling achteraf Bron 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort Advertentie drie jaar zullen componenten voor 200.000 spelers naar die assemblagefa briek in Chenzhen worden verstuurd. Dit deel van de order vertegenwoor digt een waarde van 284 miljoen gul den. Tijdens de opstartperiode van de as semblagefabriek zal de stad tweemaal 10.000 beeldplaatspelers van Philips afnemen, waarmee een bedrag is ge moeid van 34 miljoen gulden. In de loop van dit jaar worden opnieuw gesprekken gevoerd tussen het stads bestuur van Chenzhen en Philips over de levering van nog eens anderhalf miljoen beeldplaten. Voor Philips is deze order uit Chenz hen het absolute hoogtepunt op het gebied van laser-vision. In november vorig jaar werd het Britse Domesday Book-project aangekondigd, waarbij een momentopname van de Engelse samenleving op beeldplaat wordt ge zet. Philips verwacht in dit kader 10.000 beeldplaatspelers te kunnen afzetten, wat neer komt op een bedrag van 60 miljoen gulden. De Britse Lloyds Bank bestelde ver der in december 1984 voor 17 miljoen gulden aan beeldplaatspelers, die ge bruikt zullen worden voor instructie en opleiding van het personeel. Philips heeft de laatste jaren steeds voor zo'n 200 miljoen gulden per jaar aan contracten afgesloten in de Volksrepubliek China. Dat heeft er toe geleid dat de onderneming on langs heeft besloten een eigen kan toor in Peking op te richten. De eerste van twee schalen van het zuidelijk gedeelte, die nu ongeveer 18 meter hoog zijn is gereed. Het scherm gaat 15 miljoen gulden kosten en wordt 1.7 kilometer lang en 25 meter hoog. ROTTERDAM Het grootste windscherm ter wereld, dat in opdracht van het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam op de westoever van het Calandkanaal wordt gebouwd, begint enige vorm te krijgen. Het gemeentelijk havenbedrijf wil met het scherm de Brittaniëhaven een evengrote bereidbaarheid geven als de andere havenbekkens. Uit een omvangrijk onderzoek, waarbij het maritiem instituut Nederland in Wageningen en TNO in Delft zijn ingeschakeld, is gebleken dat de thans geldende restricties voor passage van de Caland- brug in belangrijke mate bijgesteld kunnen worden. Voor het verruimen van de restricties wordt verder nog onder zoek verricht naar andere sleeptechnieken. DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat een procedure aanspannen bij het Europese Hof van Justitie tegen de beschikking van de Europese Com missie de aardgastarieven voor de Nederlandse tuinders voor 15 maart te verhogen. Premier Lubbers deelde dit vrijdag mee op zijn wekelijkse persconferentie. Omdat de zogeheten bodemprocedu re die het kabinet gaat aanspannen geruime tijd in beslag zal nemen, zal de regering het Hof vragen ook een uitspraak in kort geding te doen om aan de beschikking van de commissie schorsende werking te verlenen. Mocht die uitspraak negatief voor het kabinet uitvallen dan zullen prompt maatregelen worden genomen op grond van de Wet Aardgasprijzen, aldus Lubbers. (Van onze correspondent) TOKIO - De Europese commissie is bijzonder teleurgesteld over de hou ding van Japan tijdens de eerste bijeenkomst van de Handels Expan sie Commissie, die vrijdag in Tokio werd afgesloten. De tien EG-landen presenteerden uit gebreid een lijst met specifieke klach ten, maar kregen „in 90 procent van de gevallen geen antwoord, en in de overige tien procent een teleurstel lend antwoord", aldus een woordvoer der van de EG-vertegenwoordiging in de Japanse hoofdstad. De lijst van klachten besloeg zeven pagina's, en liep uiteen van wijn tot DEN HAAG (GPD) - In de komende twee jaren zullen tussen de 5000 en 8000 arbeidsplaatsen verdwijnen door de vermindering van de melk- produktie. In de directe zuivelsector zullen vol gens berekeningen van het Landbouw Economisch Instituurt ongeveer 3200 arbeidsplaatsen verloren gaan. Deze arbeidsplaatsen zijn te vinden op de boerderijen en de zuivelfabrieken. In deze beide sectoren werken thans nog 130.000 mensen. Een gevoelige klap krijgt ook de werk gelegenheid in de bouw en de installa tiebedrijven. Het Landbouw Econo misch Instituut gaat ervan uit, dat de investeringen door de beperking van de melkproduktie zullen teruglopen van 15 tot 40 procent. Dit betekent een verlies aan arbeidsplaatsen tus sen de 2000 en 4500. Een derde van de arbeidsplaatsen die zullen verdwijnen, zijn te vinden in de drie noordelijke provincies, omdat daar een derde van onze nationale melkproduktie plaatsvindt. Bij de berekeningen heeft het Land bouw Economisch Instituut ook geke ken naar wat er gebeurt door het wegvallen van een deel van de melk produktie in andere sectoren, zoals de mengvoederindustrie, de kalvermes- terij, de handel en de dienstensector. elektrische apparaten, en van genees middelen tot communicatie-appara- tuur. Ook vroeg de Europese commis sie gedurende de driedaagse bijeen komst om een vereenvoudiging en versoepeling van invoerprocedures en douaneformaliteiten. EG-vertegenwoordigers klagen al ja ren over de ongunstige ontwikkeling van de onderlinge handel. De handels balans laat een negatief saldo zien van omstreekt tien miljard dollar per jaar. De recente maatregelen van de Japanse regering om de markt verder te openen voor buitenlandse produk- ten heeft daar geen veranderingen in gebracht. De Handels Expansie Commissie is vorig jaar in het leven geroepen om te onderhandelen over specifieke klach ten van Europese zijde. Hij is opgezet voor een jaar, maar van EG-zijde wordt nu al gezegd dat de zaak op nieuw bekeken zal worden als er geen serieuze resultaten uit voortkomen. Ballast-Nedam Het aannemings concern Ballast-Nedam neemt deel in een Italiaans consortium, dat voor 750 miljoen de nieuwe zeehaven van Djen-Djen in het oosten van Algerije gaat aanleggen. Dochter Amsterdam se Ballast Bagger en Grond zal voor ongeveer 40 miljoen het baggerge- deelte gaan uitvoeren. Goud- en zilvermarkt AMSTERDAM De goud- en zilverprijzen zijn vanmiddag als volgt vastgesteld (tus sen haakjes de vorige prijs): Goud oneb- werkt 34.980-35.480 (34.880-35.3801, bewerkt 37.260 verkoop (37.150 verkoop), zilver on bewerkt 650-720 (660-730), bewerkt 760 ver koop (770 verkoop). us dollar 3.80275-3.80525 pond stlg 4.0745-4.0795 dtse mark 113.105-113.155 franse fr 36.99-37.04 belg. fre 5.6285-5.6335 zwits. fr 132.475-132.525 japan yen 145.52-145.62 ital.lire 18.185-18.235 zw kroon 39.955-40.005 de. kroon 31.615-31.665 no. kroon 39.365-39.415 can. dir. 2.72875-2.73125 schilling 16.1150-16.1250 iers pond 3.5190-3.5290 sp. peseta 2.0470-2.0570 austr.dlr 2.6850-2.7100 ant.gulden 2.1050-2.1350 sur.gulden 2.1200-2.1600 s.a. riyal 105.45-105.70 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) De advieskoersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier geldend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren. us dollar 3.72-3.84 pond stlg 3,92-4,22 belg.frc. 5,45-5,75 dtse mark 111.25-115,25 ital.lire 17,20-19.20 port.esc. 1.95-2,45 can. dir. 2.67-2,79 fr. franc 35,75-38.75 zw. franc 130,00-134,50 zw. kroon 38,25-41,25 no. kroon 37.75-40.75 de. kroon 30,00-33,00 schilling 15,90-16,40 sp.peseta 1.94-2,19 gr. drachm 2,35-3.15 finse mrk 53,00-56,00 joeg.din. 1.00-2.00 iers pond 3,32-3,62 ANP CBS INDEX Algemeen 198.8 200.80 Algemeen-lokaal 180.8 183,10 Internationals 218.4 220.00 Industrie 157.4 159.20 Scheep- en luchtv 209.3 214.60 Banken 276.4 280.30 Verzekering 508,7 514,10 Handel 177,5 179.90 CBS-oblig.index 102.5 102.80 Rendem.staatslen. 8,00 7.95 waarvan 3-5 jaar 7.96 7,90 waarvan 5-8 jaar 8.05 8,07 waarvan 5 langste 8.09 8.05 Rendem. BNG-len. 8.14 8,07 Rendem. bankl. 8.28 8.24 Rendem. pandbr. 8.38 9.39 a: laten; b: bieden; di: exdiv.; e; gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. Vorige Laatste Koersen Koersen Binnenl. aandelen (hoofdfondsen) Aegon 171,80 176,80 Ahold 212,50 213.50 Akzo 106,50 108,20 A.B.N. 394,50 394,00 Amev 204,50 205,00 Amro-Bank 72,40 72.60 Amro cum.div 63 72,00 Amro div 85 - - Dordtsche P. 175,00 174,80 Dordtsche Pr 172,50 173,00 Elsevier-NDU 111,50 111,20 Elsev.div.85 109,00 109.50 Friesch Gr.H. 54.20 54,70 Gist-Broc. 182,50 185,00 Heineken 153,60 153,80 Heineken H. 133,80 134,00 Hol Bet Gr. 119,70 120,00 Hoogovens 59,80 60,50 KLM 56,30 57,80 Kon. Olie 200.50 200.60 Nat. Nederl. 264.00 263.30 N.M.B. 176.50 176,20 Nedlloyd Gr. 172,50 176.50 Oce-v.d.Gr. 299,50 300,50 Ommeren Van 28.00 27,90 Pakhoed Hold. 67.90 67,00 Philips 60,60e 61,70 Philips div 85 58.40 59,70 Robeco 75,80 76,20 Rodamco 138,70 139,00 Rolinco 69,30 69,70 Rorento 43.90 43.90 Unilever 331,50 332.20 Ver.Bezit VNU 202,00 201,00 Volker Stevin 30,00 31,00 W.U.H. 102,30 102.80 Banken,handel industrie 103/4 Akzo 82 108,50 109,00 9Vt> Akzo 79 100,60 100,60 91/} Akzo 76 100,40 100.40 10Vi ABN K74 102,80 102,50 93/4 ABN K79 103,80 104,00 9Vi ABN 74 104,30 103,00 9 ABN 75-85 100,50 100,40 8Vt) ABN 75 99,80 99,80 8VS ABN 84 101,00 100,80 8 ABN Kap.71 99,70 100,10 8 ABN Kap 73 99,00 98,70 93/4 AmroK80 105,00 104,80 83/4 AmroK73 100,50 101,00 8V2 Amro 73 100,80 100.80 73/4 AmroK71 99,00 100,00 7Vi> AmroK73 99,00 99.00 7V2 BMH K72 99,50 99.50 83/4 BqPaK75 101,00 101,50 8 Bwf Limb69 98,05 98,05 8V2 BOZ 71 98,70 98.70 8V4 BOZ 71 98,50 98.50 8V4Breev71 98,50 98,50a 8 Breevast73 96.50 96,50 8V4 Bred71 99,00 99.00 8 BP Ned. 71 100.30 100,30 7V4 BP N72 99.60 10 Ceehorn 71 124.00 124.00 7V4 CMC 72 95.50 96.00 9^2 CCRa74 102.50 102.50 8 CredLBN 71 99,50 99,50 8 Elsev.P.71 99,70 99,70 7V4 Hag 71 99.30 99,30 6 HolecDiv65 97,80 97,80 8 Hoogov. 71 100,50 100,50 8 Hoogov. 72 100,50 100,50 7V4Kappa73 98,10 98,10 7 KLM 68-88 98,30 98,00 73/4Lyons72 99,20 99,20 llVs NIB 80 107,40 107,60 93/4 NIB 74 103,10 103.10 8V/2 NIB75(2 100,20 100,30 Ass. R'dam 139,00 141,50 8 Nat.Ned.F.76 94,50 95,50 Audet 272,00 276,00 9J/2 NGU 74 102,80 102,80 Aut.Ind.R'dam 1110,00b 1120,00b 83/4 NGU 75 100,00 100,00 BAM-Holding 63,60 65,00e 8V2 NGU 70 99.50 99,50 Batenburg 470,00 473,00 8 NGU 71-86 100,90 100,90 Beek, Van 150,00e 151,50 8 NGU 72-87 100,40 100,40 Beers' Zonen 181,00 183,00 73/4 NGU 72 100,30 100,50 Begemann 95,00 97,00 7VS NGU 69 100,40 100,40 Belindo 422,20 423,00 7V4 NGU 66 100,00 100,00 Berkel's P. 57,50 60,50 7V4 NGU 73 99,60 99,60 Blyd.-Will. 360,50 362,00 6V5 NGU 66 98,80 99,00 Boer De, Kon. 152,00 152,50 6VS NGU 68 98,60 98,60 Bols, Kon. 100,70 103,00 83/4 NOB 76 100,00 100,50 Borsumy Wehry 341,00 346,00 73/4 NOB 73 96,50 97,00 Boskalis W. 16,20 16,00e 7 NOB 66-91 97,00 97,00 Braat Bouw 181,00 181,00 7 NOB 64-89 95,10 95,50 Breevast 227,00 226,00 93/4 NMB K74 101,50 101.50 Breevast c 227,00 225,50 8Va NMB K76 99,00 99,00 Bredero 156,00 157,00 63/4 NMB K72 97.70 97,70 Bredero c 153,00 155,00 8Va NS 70 100.70 100.70 Br. Molijn c 91,50 92,00 7V4 NS 72 96,70 96,70 Buehrmann-T. 88,80 90,00 8 NWatsch.71 99,20 99,20 Calv:Delft c 444,00 447.50 73/4 OTRA 72 97,30 97,00 Calv pref.c 2460,00e 2460.00e 8 P&C Gr. 72 96,00 - Centr.Suiker 179,20 179,90 73/4 Pakh.73 98,50 98,30 C.SM. eert 179,90 180,20 7 Pakhoed 68 97,00 97,00 Ceteco 210,00 216,00 7 Pakhoed 72 97.80 97.50 Ceteco eert. 212,00 217.00 7V4 Pakh.66 98,50 98.50 Chamotte Unie 20,30 20.60e 6Va Pakh.67 97,50 97,50 Cindu-Key 36,50 37,30 73/4 Pech.72 99,50 99,50 Claimindo 415,00 383,OOd 8 Philips 72 100,20 100,50 Cred.LBN 74,80 77.50 6 PGEM 57-87 95,80 95.80 Deli-My 102,50 106,00b 5Va PGEM 58 95,00 95.00 Desseaux 85,00 85,00 5 PGEM 58-88 95,80 95.80 Dorp-Groep 164.00 164,00 6 PGEM 64-89 96,50 96.50 Econosto 71,20 72,50 6Va RRynP67 98,00 98.00 EMBA 290,00 290,00 8Va RynlD71 100.20 100.20 Eriks 158,00 158,80 6 Schiphol66 92,50 92.30 Fokker Vliegt. 96,30 100,00 8Va ShelF75 101.00 101,00 Fumess 38,50 39,40 8Va ShelF71 100,00 100,30 Gamma Holding 136,60 137,50e 73/4 ShelF72 99,80 99,90 Gamma pref 22,90 22,80 9,6 SHV 72 114.80 114,50 Gelatine D 155,00 158,00 9.6 SHV 73 114,80 114,50 Gerofabriek 52,80 7V4 Total72 97,80 97,50 Giessen-de N, 116,00 116,00 83/4 Unil.75 100,00 100,00 Goudsmit Ed. 75,00 75,00 6 Unilev. 66 95,70 95,70 Grasso's Kon. 125,00 132,00e li VMF 69 91,00 91,00 Hagemeyer 44,70 44,50 83/4 VNU 75 101,20 100,80 Hoek's Mach. 75,60 76,00e Holdoh Hout 186,00 186,50 Converteerbare obligaties Holec 137,00 137,00 Holl.Am.Line 441,00 470,00 8 Asd.R 84-92 107,00 107,00 Holl.Sea S. 3,50 3,53 63/4 Amro 73 103,50 103,50 Holl. Kloos 190,00 190,00 8Va Bosk 75 48,00 47,50 Hunter D. 30,90 31,10 11 Bredero 81 110,50 110,50 Hunter D.pr. 5,80 5,60 63/4Br/Mol85 105,30 105,30 IHC Caland 34,50 34,50 6V4Buehrm.73 112,50 112,50 Industr. My 59,50 60,10 7V4Buehrm.76 110,60 111,00 Ing.Bur.Kondor 372,50 395,00b 7 CreditLBN 74 99,00 99,00 Intern.-Muller 42,00 42,80 71/4Furness73 96,30 96,70 Kempen Beg. 92,00 92,00e 83/4 KNSM 75 106,00 105.50 Klene's Suik. 530,00 530,00 83/4 KBB 75 103,50 104,00 Kluwer 174,00 178,00 9 Meneba 74 102,50 102,50 KBB 38,00 39,50 73/4 Nutr.72 195,00 200,00 KBB (eert.) 36,00 36,70 10 Pont 74-89 94.00b 95,00 KBB (pref.) 18,00 18,00 7 Va Proost71 105,00 105,00 Kon.Ned Pap. 125,20 125,80 6V2 Rol 67 83,70 84,00 Koppelpoort Hold 155.00 155,50 8 Sanders 72 100,50 100,70 Krasnapolsky 143,00 143,00 83/4 S'ma 76 375,00 - Landr'& Gl. 196.00 197,00 14 SHV 81 161,00 Leidsche Wol 157,00e 159,80e 83/4 Stevin76 95,30 95,30 Macintosh C. 401,00e 400,00 9 VMF-Stork 76 108,20 108,30 Maxwell Petr. 451,00 451,00 8Va Volker78 94.50 94,10 Medicopharma 152,00 153,00 7 Wessanen 73 112,00 114,00 Meneba 67,70 69,00 83/4 WUH 75 102,00 102,20 MHV Amsterdam 7,30 7,30 Moeara Enim 811,00 809,00 Binnenlandse aandelen 2e per. M.Enim OB-cert 9650,00 9510,00 M.Enim WI-cert 2150,00 2150,00 ACF-Holding 183,00 187,00 Mulder's 2550,00 2580,00 Asd Rubber 7,50 7,50 Mynbouwk. W. 1200,00a Amst.Rijtuig 279.80 279,00 Naarden Int 48,80 49,30 Ant. Brouw. 235,00b 228,00 Naeff 135,00b 135,00b Ant. Verff. 255,00 250,00a NAGRON 31,50 31,60 NBM Bouw NEDAP Ned.Scheepsh. Ned.Springst. Nierstrasz Norit Nutricia Nutricia div.85 Nutricia VB div.85 Nyv.-Ten Cate OTRA Palembang Palthe Pont, Kon. Porcel. Fles Pronam Proost en Br. Rademakers Ravast Reesink Riva Riva (eert.) Rommenhoeller Sanders Beh. Sarakreek Schuitema Schuppen Schuttersv. Smit Intern. Telegraaf De Text Twenthe Tw. Kabel Hold Tw. en Gudde Ubbink Ver.Glasfabr. VMF-Stork Verto VRG Gem.Bez. Wegener's Wegen. eert. Wessanen Westhaven Asd Wolters Samsom Wyers 8,95 98,00 176,80 4500,00 1700,00 147,30 133,00 130,00 142,00 246,00 130,00 94,00 74,90 59,00 120,00 99,00 275,00 270,00a 21,00 350,00 1135,00 1125,00 520,00b 104,50 128,20 474,00 233,00 45,00 38,60 250,00 129,00 375,00 54,80 200.00 424,00 141.00 56,60 99,50 60.00 58,50 166,00 235,00 210,50 54,00e Beleggingsinstellingen ABN A'and f. Alg.Fondsenb. Alrenta America Fund Bever Belegg Bin.Bel.f.V. BOGAMIJ Chemical Fund Colon. Growth Concentra Eur.Ass. Tr. Goldmines (1) Holland Fund Interbonds Japan Fund Lev.Capit.H. MK Int.Vent. N.Y.Ind.Ind Obam, Belegg. Old Court D. Rentalent Bel. Rentef.Ned W Rentotaal NV Sci/Tech Technology F. Tokyo Pac. H. Unifonds (20) Vance.Sanders VIB NV Viking Res Wereldhave NV 272,00 181,00 140,80 295,50 33,20 146,50 159,50 31,00 36,10 22,80 5,00 1345,00 45,50 658,00 43.10 159,50 60,30 1280,00 152,90 100,00 1097,50 99,40 25.80 9,70 37,10 136,00 20,20 21.00 85.80 42.50 177.50 Orig. n.amerik. aandelen Allied Corp. Amer. Brands Amer. Expres 38,10 66,80 42,00 8,90 100,00 175,80 4420,00d 1690,00 146,50 134,00 130,50 143,00 250,00e 134,50 76,00 58,50 120,00 352,00 1138,00 1128,00 548.00 104,00 128,00 478,50 235,00 48,00 39,20 254,00 131,00 375,00 55,50 204,50 423,00 142,50 58.50e 99,50 60,00 59,00 167,00 239,00 214,00 57,50 275,00 181,00 140,50 298,50 33,90 146,00 160,00 31,20 36,00 22,80 5,00 1350,00 45.70 658,00 44,80 60,30 1285,00 152.60 100,00 1099,20 99.40 25.80 9,75 37,40 137.00 20,60 21,00 86,10 42,50 177,80 38,50 68,00 42,60 Amer. Motors Am.Tel.& Tel. Ameritech ASARCO Atl. Richf. BAT Industr. Bell Atlantic Bell South Bethl. Steel Boeing Comp Burroughs Chevron Corp. Citicorp. Colgate-Palm. Cons. Foods Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Motors Gillette Honeywell Int.Bus.Mach. Intern. Flavor Intern Paper ITT Corp Litton Ind. Lockheed LTV Corp. Mobil Oil N Am.Phill. Nynex Occ.Petr.Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris PhiU. Petr. Polaroid Quaker Oats RCA Corp. Schlumberger Sears Roebuck Shell Oil Southw. Bell Sperry Corp. Tandy Corp. Texaco Texas Instr. Union Carbide Union Pacific US Steel US West Warner Lamb. Westinghouse Woolworth Xerox Corp 3,95 21,20 81,50 22,50 46,60 3,47 83,10 35,00 17,80 65.25 61,10 34.70 42,30 23.70 33,50 35,00 29,30 52,40 69,60 47.80 18.25 44,10 63.45d 78.00 56,20 63,60 132.20 28,30 51,20 29.50 69,70 50.20 11,30 29.75 43,10 78,70 29,30 71.10 48,00 89,75 47,50 26,00 38,10 39.20 41,40 35,40 58.80 74.10 53.30 31.25 35,25 113,00 38,60 48,20 27,20 74,00 37,00 30,80 40,30 44,70e 3,95 21,20 81,50 23,10 46,80 3,47 82.60 34.50 18,10 65.10 63,20 34,30 41,70 23,60 35,20 29,50 52,25 69,70 47,50 18,50 44,50 63.40 79,10 57,00 64,00 133,70 28,25 51.50 29.90 70,20 50,50 11.15 29,90 43.20 78.40 29.30 70,50 48.00 90,35 48.60 26,40 39,50 41,75 35,50 59,40 73,50 51,40 31,50 35,60 111,50 39.40 48,70 27,40 74,10 37.00 30,50 40,10 45,20 Gen. Foods Gen. Motors Gillette Goodyear Inco I.B.M. Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co. Minn. Min. Nabisco Br. N.Am.Philips Pepsi Co. Philip Morris Phill. Petr. Polaroid Procter G Quaker Oats RCA Corp. Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Shell Oil Sperry Corp. Tandy Corp. Texas Instr. Union Pacific Un. St. Steel Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 222,60 295,00 211,50 107,00 47,50 493.00 104,50 109,10 149,00 190,00a 369,60 306,00 206,50 158,70 177,00 334.00 178,10 89,00 212.00 137,00 144,30 153,70 132,00 58,00 213,50 201.00 115,50 428.00 179,00 100.20 115.50 150,50 167,40 Certificaten buitenland Certificaten buitenland 2e per. AMAX Ine Am. Home Prod. Am. Motors ATT Nedam ASARCO Inc. AU Richf. Boeing Corp. Burroughs Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp Colgate-Palm. Control Data Dart Kraft Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric 67,00 215,00 15,40 81,50 73.00 175.20 242.00 232.00 160.20 132,00 122,10 158.30 89,50 122,00 343.00 108,20 259,50 180,50 66,30 165,50 236,00 68,00 218,00 15,50 82,00 74,00 177,00 244,50 240,00 161,30 131,80 125,50 157,00 90,00 124,00 347,50 110,00 261.50 180,00 68.00 167.70 239,00 Hitachi 1500) Mits.El.(500) Warrants Ahold Amer. Express Bredero VG 83 Bredero VG 84 Gist-Brocades honda motor co. Hunter Douglas K.L.M. B K.L.M. warr. 85-92 MK Int. Vent. Nat.Inv.Bank Nat.Nederl 76 Nat.Nederl. 78 Philips Gem.B Philips 85-89 VNU Ver. Bez. W.U.H. 820.00 400.00 330,00 24.20a 45.50 26,50 35.70 4,70 460,00 255.00 11,30a 23,50 2325,00 2020,00 81,00 197.00 440,00 24,20 226.00 301,50 215,00 107,00 49.00 499.00 105,30 111,60 151,00 187.80 373.80 307,00 206,00 160,50 178.00 337,50 183,40 90,20 213,00 140,00 147,00 155,30 133,00 58,50 215,50 194,50 117.00 420.00 181.70 102,50 114,00 150,70 167,20d 850.00 400.00 339,00 45,50 26.50 38,00e 830.00 4,70 489.00 265,00 11,20 23,70 2360,00 2020,00 84,00 205,00 445,00 24,20 Binnenland 2 perioden (niet officieel genoteerd) RSV. eert 6,20 6,20 7£ RSV 69 59,00 60,00e Afgifteprijzen funds (Ned.) ABN belegg. ABN oblig.f. AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Amva belegg. Belgg.v.d.7 Bemco d.b. Bemco J.b Bemco rend E.a.L. vgf v.w. E.a.L. vgf d. E.a.L. vgf a. b. E.a.L. vr.valut. Esmeralda Holl. obl f Holl. sel. f. Optimix Rentabel Spec. sit. fund Unico Unifonds 128,31 57.21 413,89 249,14 170,46 166.31 252,46 17.88 199.70 277,70 180.70 18,96 14.30 24.67 11,76 117,76 116,10 64,00 236,51 481,12 137.71 75,20 21,70 128,98 57,12 413,67 249,89 170,32 166,16 254,50 17,90 199.70 277,70 180.70 18,94 14,30 24,63 11,75 117,65 116.20 63,20 234.80 470.21 140,24 75,40 22,40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 5