hit weer Nederland wijst in VN op uitblijven onderzoek decembermoorden ffegen doden bij IR A-aanslag Nobelprijswinnaar Koopmans overleden Den Uyl: arbeid goedkoper maken Bedrijfsvereniging kan ziektegeld niet betalen Russische kleuter overleeft 50 minuten hartstilstand PZCi) Grondwater in Roosendaalse wijk vervuild Tanker in Golf beschoten Westduitse president naar Israël GEN OMVERWERPING BEWIND Arrestatie GEWONDE BIJ BANKOVERVAL TEKORT VAN 4.5 MILJOEN GULDEN VN-beraad PZC/kinnen-buitenland 3 Vandaag Hoog water Laag water Nautisch bericht Vooruitzichten OVERDAG 2 MAART 1985 en Haag: afstand van eagans Nicaragua-beleid )eh Haag (ANP) Nederland heeft vrijdag nadrukkelijk afstand genomen van het Vmerikaanse beleid dat er op gericht lijkt de regering van Nicaragua omver te werpen. „Voor :o ver uitspraken van Amerikaanse zijde de indruk zouden kunnen wekken dat het Vmerikaanse beleid ten aanzien van Nicaragua de omverwerping van de Sandinistische fj ering beoogt, kan zonder meer worden gesteld dat de Nederlandse regering zich daarvan listantieert". Dit heeft de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den 3aag vrijdag in antwoord op vragen meegedeeld. ,De Amerikaanse president", aldus gen uitgesproken dat de Sandinisti sche regering de staatsmacht op eni gerlei wijze zou delen met de Nicara- guanen die tegen haar de wapens hebben opgenomen, de zogenaamde contra's". iel/woordvoerder, „heeft in zijn recen- ,e persconferentie echter het verlan- sniit-Kroes gedagvaard - Ruim ^Bionderd inwoners van Lelystad BfSbben vrijdag samen met hun ge- ■ntebestuur besloten minister t-Kroes van Verkeer en Water aat in een civiele procedure voor de ter te dagen. Ze willen bereiken de minister het aantal zones in het Ivervoer tussen Amsterdam en stad verlaagt van veertien naar tien. Als de groep de procedure heeft zij samen met het gemeen- bstuur ruim 400.000 gulden van het I te goed. zich ook tot de gewapende oppositie uitstrekt. De regering gaat ervan uit dat alleen een dergelijke dialoog een bijdrage kan leveren tot de totstand koming van een nationale verzoe ning", aldus de woordvoerder. uur Zaterdag, 2 maart Ipssingen Térneuzen Zii rik zet He isweert Wemeldinge 09.35 09.56 12.36 10.24 142 162 114 179 10.54 135 22.18 117 22.40 137 23.16 90 23.12 153 23.40 109 O.scheldemond 10.15 89 23.00 88 10.59 11.20 12.05 11.50 Bruinisse Zondag, 3 maart Vlissingen Jarneuzen ■erikzee Hansweert "«meldinge O.: :heldemond 11.40 Wuinisse 00.05 Maandag, 4 maart lossingen Jfirneuzen Zierikzee Ha weert Wemeldinge O.scheldemond 00.20 'Muinisse 01.35 11.15 119 144 163 116 183 12.19 138 102 12.13 00.00 00.40 00.35 121 164 151 168 01.07 119 104 138 23.36 132 12.55 134 12.34 183 13.27 128 13.11 201 13.37 152 12.40 126 14.13 165 uur cm Sterdag, 2 maart Wssingen Terneuzen Zierikzee Hansweert wmeldinge O.scheldemond 04.15 94 03.29 162 03.53 175 04.20 151 04.07 192 04.25 166 uinisse fbndag, 3 maart lissingen fcrneuzen lerikzee tnsweert meldinge 04.20 127 04.50 165 05.15 178 05.37 154 05.30 196 05.44 171 Sscheldemond 05.30 101 B] Maandag, 4 maart ■issingen jRrneuzen 'Serikzee Jfensweert Wemeldinge „De Nederlandse regering heeft zich ertoe beperkt de hoop uit te speken dat de Sandinistische regering na haar verkiezingsoverwihning van 4 november 1984 alsnog zou besluiten tot het aangaan van een dialoog die De officiële Nicaraguaanse vertegen woordiger bij de zogeheten Contado- ra-groep, Augusto Montealegre, is in Managua gearresteerd en ter beschik- BONN (RTR) - De Westduitse presi dent Von Weizsacker brengt in okto ber dit jaar een officieel bezoek aan Israël. Het zal het eerste bezoek zijn van een Westduits staatshoofd aan dit land. West-Duitsland en Israël knoopten in 1965 diplomatieke betrekkingen aan. Willy Brandt was de eerste bondskan selier die (in 1973) Israël bezocht. Helmut Kohl was vorig jaar in Israël. Het bezoek van Von Weizsacker vindt plaats van 8 tot 11 oktober, zo heeft een woordvoerder van de president vrijdagavond meegedeeld. Een kleine depressie boven Engeland zorgde gisteren voor enige neerslag. De regenzone is ons inmiddels gepas seerd. Achter deze zóne stroomt wat drogere en enigszins onstabiele lucht jgver de omgeving, waarin buien voor- ko nen. De wind waait uit overwegend Jakdwest en is matig, mogelijk krach tig Temperatuur 6 a 7 graden, het geen normaal is voor de tijd van het jaar. Ook de komende dagen ziet het er naar uit dat dit temperatuursni- htmiu niet verandert. Dit is dan het gevolg van een aanhoudende westelij ke stroming waarmee zachte oceaan- lucht wordt aangevoerd. Storingen gaan er voor zorgen dat er af en toe regengebieden in de buurt kunnen komen. DEN HAAG (ANP) - De Nederland se afgevaardigde in de Mensen rechtencommissie van de Verenig de Naties is van plan uitvoerig in te gaan op het feit dat nooit een onderzoek is ingesteld naar de decembermoorden in Suriname, zo is vrijdag in Den Haag vernomen. De Commissie bespreekt mogelijk volgende week het rapport van de speciale rapporteur Amos Wako, die tot de conclusie is gekomen dat sprake is geweest van niet te rechtvaardigen standrechtelijke executies. Wako geeft samenvat tingen van de gesprekken die hij in Paramaribo en Den Haag heeft gevoerd, maar de uitspraken die betrekKing hebben op het uitblij ven van een onderzoek worden let terlijk vermeld. De woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft na het bekendworden van Wako's conclusies verklaard dat het instellen van een onderzoek nooit is geformuleerd als criterium voor hervatting van de ontwikke lingssamenwerking. Legerleider Bouterse heeft met zo veel woorden verklaard dat „geen poging is gedaan om een instelling in het leven te roepen voor een onderzoek naar de gebeurtenissen. Bouterse is vrijdag in Libië aange komen voor een bezoek van drie dagen. king van de justitie gesteld. In een communiqué van het ministerie van binnenlandse zaken wordt gezegd dat in de archieven van de politieke poli tie van oud-dictator Somoza de naam van Montealegre bleek voor te komen. In een gelijktijdig in de Nicaraguaan se hoofdstad gepubliceerde verkla ring van het Sandinistisch Bevrij dingsfront (FSLN) wordt gezegd dat Montealegre informaties over het FSLN aan de geheime politie van Somoza heeft doorgespeeld. Montea legre sloot zich tien jaar geleden bij de sandinisten aan die op dat mo ment zwaar vervolgd werden door de agenten van Somoza. Onderzoek na verkrachting - De politie van Nijmegen zal voortaan vrouwelijke artsen inschakelen, in dien medisch onderzoek nodig is van slachtoffers van seksuele misdrijven. Daartoe zijn speciale afspraken ge maakt met zeventien vrouwelijke art sen. ROOSENDAAL (ANP) - Het grondwa ter in een buurt met ongeveer twee honderd woningen in de Roosendaal se wijk Kroeven-Zuid is sterk veront reinigd. De buurt ligt aan de rand van het waterwingebied van Roosen daal. Er komen in het grondwater flinke concentraties koper, lood, chroom en ammonium voor. Ook zijn meer dan normale hoeveelheden ben zeen en tolueen gevonden. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet. De bodem is niet vervuild. Tot deze conclusies is de Heidemij na een eerste onderzoek gekomen. In overleg met de Provinciale Inspec tie voor de Volksgezondheid in Noord- Brabant en Provinciale Waterstaat adviseert de Heidemij een tweede onderzoek naar oorzaken en versprei ding van de verontreiniging. B en w van Roosendaal en Nispen hebben het provinciebestuur gevraagd zo snel mogelijk dat vervolgonderzoek moge lijk te maken. Het zou over twee tot drie maanden kunnen beginnen. De verklaring voor de gevonden con centraties metalen en ammonium zou volgens de Heidemij kunnen liggen in de riolen die op meerdere plaatsen zijn verzakt en daardoor lekken. De aanwezigheid van meer dan normale hoeveelheden benzeen en tolueen wordt in het rapport niet verklaard. Wind: zuid tot zuidwest 3-4, tegen de avond 2-3 Bft; zicht: slecht tot matig, later matig tot goed; temperatuur kustwater: 2 graden; afwijking water standen: geen afwijking van beteke- n»; maximale golfhoogte monding Scheldes: omstreeks een halve meter. Vooruitzichten voor morgen: een in mkwikkeling zijnde storing trekt van de Azoren naar de ingang van het Kanaal. Aanvankelijk rustig weer. MVer op de dag een aantrekkende Ad en een toenemede bewolking. Voor maandag tot en met woensdag: periode met regen en over het alge- rimen weinig verandering in tempera tuur, zwakke tot matige wind. ZON EN MAAN zondag 3 maart Zefti op 07.22 onder 18.23 M^an op 13.15 onder 06.03 maandag 4 maart Zon op 07.20 onder 18.25 Maan op 14.36 onder 06.41 16.07 152 16.28 165 17.01 145 16.39 182 16.56 159 16.50 101 17.50 135 17.28 153 17.50 167 18.19 142 18.05 184 18.21 157 17.55 106 06.05 139 18.45 150 O. Bt 06.08 174 06.34 189 06.48 161 06.55 205 06.38 177 |scheldemond 06.35 116 tinisse 18.35 162 19.01 175 19.22 141 19.18 192 19.33 159 18.50 114 07.25 164 19.55 165 NEWRY (RTR/UPI/AFP/GPD) - De aanslag door het verboden Ierse re publikeinse leger donderdag op een politiebureau in Newry heeft aan negen politieagenten het leven ge kost. Onder slachtoffers zijn twee vrouwen. Van de 32 gewonden zijn er twee ernstig aan toe. Premier Garret FitzGerald van Ier land heeft de IRA-aanslag krachtig veroordeeld. Hij gewaagde van een „massamoord op mede-Ieren". De Britse minister voor Noordierse za ken, Douglas Hurd, noemde de aan slag een bewijs voor „de minachting van de terroristen tegenover de hele gemeenschap - burgers en politie". Bij een tweede aanslag kwam een burgerwacht om het leven en raakten twee collega's gewond toen een bom ontplofte in het stadje Pomeroy, 50 km ten noordwesten van Newry. RIJNSBURG (ANP) - Twee overval lers hebben vrijdagmiddag even na twee uur een overval gepleegd op een filiaal van een ABN-bank in Rijns burg. Tijdens de overval ontstond een schietpartij, waardoor volgens de po litie een personeelslid gewond raakte. De man werd overgebracht naar een ziekenhuis in Leiden. De twee daders wisten te ontkomen met een vluchtwagen. Gemaskerde en gewapende overval lers hebben vrijdagochtend vroeg in het Belgische Wilsele (bij Leuven) een postauto overvallen. Die overval heeft de daders een buit van ruim 720.000 gulden opgeleverd. NEW HAVEN (AFP/ANP) - Tjalling C. Koopmans, die in 1975 de Nobel prijs voor economie kreeg, is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van Yale-New Haven. De Amerikaanse econoom van Neder landse afkomst is professor geweest aan de universiteit van Yale. Tjalling Charles Koopmans, die in 1910 in 's-Graveland was geboren. promoveerde in 1936 in Leiden in de natuurkunde. In 1975 deelde Koop mans de Nobelprijs met Leonid Kan- torovitsj uit de Sovjetunie. De twee, die los van elkaar hadden gewerkt, kregen de prijs voor het opstellen van bepaalde econometrische modellen. Hiermee leverden zij een wezenlijke brijdage aan de onderzoekingen inza ke de samenhang tussen produktie en produktiemiddelen. LONDEN (UPI/AFP) - De 30.000 ton metende Cyprische tanker „Athenian Xeniphon" is vrijdag door vier raket ten geraakt. Het schip liep ernstige schade op. Twee opvarenden raakten gewond, van wie er een ernstig aan toe is. De tanker was op weg naar Kuweit maar zette na de aanval koers naar Qatar. AMSTERDAM (GPD) - Het kabinet doet te weinig om de werkgelegen heid te bevorderen. Nog steeds is arbeid te duur in verhouding tot het kapitaal. In de komende tien jaar zal dan ook alles op alles gezet moeten worden om arbeid relatief goedkoper te maken. Daarnaast is het nodig dat de overheid een goed structuurbeleid voert en dat de herverdeling van arbeid verder doorgaat. Oppositieleider Den Uyl zei dit vrij dagmiddag tijdens een gastcollege aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem is de dit jaar doorgevoerde verla ging van premies voor werkgevers en werknemers een stapje in de goede richting. Maar hij vindt dat de ar beidskosten veel sneller omlaag zou den moeten gaan. Dat kan door de kosten van de sociale zekerheid veel meer ten laste te laten komen van de rijksbegroting. Maar daarnaast moet besloten wor den tot ingrijpender maatregelen, zo als een nieuwe heffingsgrondslag van de sociale premies. Niet de loonsom moet daarbij als grondslag gebruikt worden, maar de toegevoegde waarde. Voorts zou de btw op diensten kunnen worden afgeschaft. Dat moet er ook op gericht zijn ar beidsintensieve produktie te bevorde ren. In dat verband wees Den Uyl de bouw van nieuwe kerncentrales van de hand. Den Uyl gelooft dat de aardgasop brengsten veel meer gebruikt zouden moeten worden om de arbeidskosten te verlagen. DEN HAAG (GPD) - De Bedrijfsvere- ning voor het Kledingbedrijf kan het ziektegeld niet meer uitbetalen. Zie ke werknemers hebben de afgelopen week tevergeefs om hun geld ge vraagd. De vereniging heeft een te kort van 4,5 miljoen gulden. De problemen zijn ontstaan doordat het afgelopen jaar een te lage premie voor de Ziektewet is vastgesteld. De Sociale Verzekeringsraad (SVR) die toezicht houdt op de uitvoering van de Ziektewet, heeft de bedrijfsvereni ging gevraagd orde op zaken te stel len. Werknemers hoeven overigens niet bang te zijn dat ze hun ziektegeld niet krijgen. Er kan volgens de SVR hoog stens vertraging in de betaling ont staan. Om uit de problemen te komen, zal de ziektewetpremie voor de periode van april tot en met juni zeer fors worden verhoogd. Tot nu toe betaalden de 11.000 werknemers in de kledingin dustrie 10 procent premie, de komen de maanden zal dat 16 procent zijn. Verder moet er een oplossing voor de lange termijn komen. Het is nog niuet duidelijk wie de premieverhoging met gaan drage. De problemen bij de bedrijfsvereni ging kleding bestaan al langer. Tot nu toe werden ze echter opgevangen door het Gemeenschappelijk Administra- Cocaine De Rijkspolitie Dienst Luchtvaart en de douane hebben vo rig jaar recordvangsten van cocaine, heroine en hasjiesj gedaan op Schip hol. De hoeveelheid cocaine die aan de grens op de luchthaven werd ge vonden, bedroeg in 1984 167 procent meer dan in het voorgaande jaar. In totaal werd 85 kilo van het verdoven de middel opgespoord. De heroine- vangsten namen met 68 procent toe tot een totaal van ruim 80 kilo en aan marihuana en hasjiesj werd meer dan 2.500 kilo aangetroffen. In totaal wer den 319 smokkelaars van verdovende middelen op Schiphol gearresteerd waarvan 260 mannen. tieKantoor (GAK). Daarin werken meerdere bedrijfsverenigingen sa men. De problemen bij de BV Kleding waren echter zo structureel, dat de andere bedrijfsvereningen daar niet meer aan mee wilden werken. Nu de bedrijfsvereniging maatregelen heeft genomen om uit de problemen te komen, zal het GAK echter weer geld voorschieten, aldus woordvoer der Glaudé. De aanval in Newry werd uitgevoerd vanuit een vrachtauto die eerder gekaapt was, en naar een bouwterrein op 250 meter afstand van het bureau was gereden. Acht projectielen werden met behulp van tijdmechanismen afgeschoten. Vier raakten het bureau dat geheel verwoest werd. MOSKOU (DPA) - Het is Sovjetartsen volgens het weekblad „Nedelja" gelukt een 4-jarig kind, welks hart 50 minuten stilstond, weer tot le ven te wekken. De kleine Ira uit Ostro- wez in Wit-Rusland was in ijskoud water geval len en verdronken, schreef een arts donder dag in het blad. Normaal heeft men in zulke gevallen hooguit tien minuten om leven te redden. De plotselin ge afkoeling door het ijs- water had dit proces echter vertraagd, zodat het meisje vervolgens op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis toch nog werd gered. Goldberg wil economische sancties tegen Zuid-Afrika KIBBOETS MAYAN BARUCH (RTR) - Dennis Goldberg, die na 21 jaar gevangenschap donderdag werd vrij gelaten uit een gevangenis in Preto ria, heeft vrijdag opgeroepen tot eco nomische sancties tegen Zuid-Afrika. Hij deed die uitspraak in een inter view in de kibboets Mayan Baruch in het noorden van Israël. Hij was na zijn vrijlating direct naar Israël ver trokken, waar hij nu verblijft bij zijn dochter. Goldberg, een blank lid van het Afri can National Congress (ANC), werd in 1964 tot levenslang veroordeeld we gens samenzwering om de regering met geweld omver te werpen. In het interview bevestigde Goldberg dat hij, om zijn vrijheid te krijgen, een verklaring heeft ondertekend waarin hij het geweld afzweert. Hij had geen overleg mogen plegen met de gevan gen zwarte leiders van het ANC. Nelson Mandela en andere zwarte ANC-leiders, die gelijk met Goldberg veroordeeld werden, hebben onderte kening van zo'n verklaring geweigerd. "Ik had een verschrikkelijk verlangen om te leven, om weer bij mijn dochter te zijn, om het licht te zien. Ik moest dringend de gevangenis uit. Ik wilde dat ik even sterk was geweest als zij. Ik bewonder hen. Ik ben niet van overtuiging veranderd. Ik hoop dat ze het begrijpen", zei Goldberg met tra nen in de ogen. Hij heeft vast gezeten in een gevange nis voor blanken in Pretoria, terwijl de meeste zwarte ANC-leiders gevan gen zitten op Robben-eiland. Goldberg leverde scherpe kritiek op het beleid van de Verenigde Staten en Israël tegenover Zuid-Afrika. Hoewel verscheidene Israëliërs zich hadden ingespannen voor zijn vrijlating, moest hij Israël toch kritiseren omdat het Zuid-Afrika helpt met wapenle veranties en militaire training. De Zuidafrikaanse politie heeft in de zwarte stad Seeisoville bij Kroonstad (Oranje Vrijstaat) 52 mensen aange houden wegens geweld op de openba re weg na schermutselingen tussen de politie en de bewoners. Dit heeft een woordvoerder van de politie in Preto ria donderdag bekendgemaakt. De groep Afrikaanse staten in de Verenigde Naties heeft vrijdag aan gedrongen op een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad om „de moord op weerloze Afrikaanse beto gers" te bespreken. Vorige week zijn zeker 16 mensen gedood bij het poli- tie-optreden tegen bewoners van de illegale nederzetting Crossroads bij Kaapstad, die zich verzetten tegen overbrenging naar een nieuw woon oord. Nederland heeft zich in een zitting van de mensenrechtencommissie van de VN evenals negen andere Westerse landen onthouden van stemming over een verzoek aan de bij de VN aange sloten landen, de Internationale Con ventie over het Uitbannen en Bestraf fen van de Misdaad van Apartheid te tekenen. De VS waren de enige die tegen deze resolutie stemden, waarin de apartheid wordt aangeduid als een vorm van genocide, volkerenmoord, te vergelijken met fascisme en nazis me, die het treffen van bindende sanc ties rechtvaardigt. Nederland, aldus prof. Kooijmans, heeft „doorslaggevende juridische be zwaren" tegen deze Conventie, en tegen pogingen om haar toe te passen op transnationale bedrijven die in Zuid Afrika actief zijn. Nederland „ziet het nut niet in van een onder zoek naar de vraag of deze transnatio nale bedrijven verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van de apart heid". Nederland stemde voor een resolutie waarin „verontwaardiging" wordt uitgesproken over de aanhoudende Zuidafrikaanse bezetting van Nami bië. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (01184) 14796. Overlijdens advertenties maandag- t/'m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22 00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 65,40; franco per post f 77,50; per maand 22,50; jaarabonn. 250,-; jaarabonn. fran co per post 300,-; losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Postrek. nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven 129 cent per mm; minimumprijs per advertentie 19,35; ingezonden mededelingen 2V2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V. Middel- 'burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 3