TIENKAMP VOOR BEJAARDEN KOEWACHT EN ZUIDDORPE Verzekeringen tot 20 min voor operatie-bom in de ban van Dingemans Zeeland kan VOW niet op eigen houtje bouwen PZC/ Streek YON ZEELAND NCB: jereedschappen in Terneuzen gestolen Echtpaar Koewacht 50 jaar getrouwd Orkest en koor uit Knokke concerteren in Aardenburg OP IS OP li Hulstenaar wegens diefstal recorders aangehouden Computerclub in Axel geeft lessen Postorderbedrijven opgelicht 13 Play-back wedstrijd in Vogelwaarde Tennistoernooi in Terneuzen Redactie PZC en administratie ook uitgeweken Echtvolnerf-leer Kerncentrale Cursus spinnen ZIKV Oostburg Chefs-wisseling PZC Terneuzen lflre f&jg K'ATÏRDAG 2 MAART 1985 Verkaveling Sluis-Oostburg anzet verbetering situatie IZENDIJKE Het rayon Zeeland van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) beschouwt de plannen oor «en ruilverkaveling 'Sluis-Oostburg' als een eerste aanzet voor verbetering van de landbouwkundige situatie in eeuwsch-Vlaanderen. Volgens het NCB-rayon, dat onlangs in IJzendijke vergaderde, is het dringend ooaaakelijk dat ook het gebied Aardenburg-Sint Kruis op korte termijn in aanmerking kan komen voor een eiBveling. Het effect van de landinrichting kan dan door middel van betere uitruilmogelijkheden aanzienlijk ord< i vergroot, aldus het rayon. administratief karakter. De ruilverka veling 'Sluis-Oostburg' zoals die op het landelijke voorbereidingsschema 'ij dei 5 de vergadering werd uitge reid /an gedachten gewisseld over >e verkavelingsplannen. Het rayon teldt vast dat er sprake zal zijn van en project met een hoofdzakelijk WERÏTEUZEN Uit een container- ïiaafeijn van de firma V. uit het 'ui.elgfcche Wetteren is in de nacht van ondferdag op vrijdag voor ruim bt9.0« gulden aan gereedschap gesto- ;niin. De container staat aan de Zwe- 'enw< i in Terneuzen in verband met SI verlenging van de Zevenaarhaven. ^iOEjft'ACHT Het echtpaar Jozef an Regenmortel (75 jaar) en Julliët «Ingenae (73 jaar) uit Koewacht vier- e vrijdag het vijftigjarig huwelijks eest. Het nog vitale echtpaar nam ijdeiis een drukbezochte receptie in et gemeenschapscentrum 'De Vla- chaard'te Koewacht naast de nodige elicitaties ook vele cadeaus en iloemstukken in ontvangst. ')e fe istelijke dag begon met een ucMristieviering in de rooms-katho- lekefparochiekerk in Koewacht, die /erd opgedragen door pastoor A. van Vezel uit Koewacht. Het bejaarden- :oorpan de afdeling Koewacht van de ooms-katholieke bond van ouderen, /aar et 'gouden paar' ook lid van is, e,erzo: :de het muzikale gedeelte. Na ,1e rïceptie werd het gouden huwe- ijksfe ist in de familiekring in 'De Jl^phaard' voortgezet. De heer Van i „tegöimortel was de eerste jaren van jJSMiuwelijk in de landbouw werk zaam. Kort daarna werd hij zelfstan dig landbouwer, tot hij in 1966 werd jësMeerd. De laatste negen jaar, t findat hij de pensioengerechtigde eefü(jd bereikte, was hij werkzaam ;owei n de landbouw als in het vlas. iet echtpaar kreeg vier kinderen en 'elt jzes kleinkinderen. Het gouden >aa£woont al vele jaren in een bejaar lenhuisje in de Vlasstraat in Koe vacht en ter gelegenheid van het (ouden huwelijksfeest had een buurt- :omité de woning van het jubilerende )aar feestelijk, versierd. VOGELWAARDE In Vogelwaarde wordt vandaag, zaterdag, de tweede playbackwedstrijd gehouden in zaal van Schayk in Vogelwaarde. De orga nisatie is in handen van de stichting 'Walhalla' uit Vogelwaarde. De organisatoren hebben er nu en nostalgisch tintje aan gegeven door een categorie acte uit de zestiger jaren aan toe te voegen. Uitgekeken wordt vooral naar de kermisgroep van de stichting 'Walhalla'. Door de groep zijn een twintigtal nummers uit die bewuste zestiger jaren aan elkaar ge plakt tot een collage van ongeveer 25 minuten vol show en variété. Behalve acts uit de zestiger jaren kan er ook worden deelgenomen met num- merts uit latere perioden. Deze doen dan mee in een vrije-categorie. John ny Want uit Vogelwaarde maakt net zoals vorig jaar video-opnames en de muziek wordt verzorgd door D. J. Pedro uit Terneuzen. De play-back- wedstrijden beginnen om 20.00 uur. De jeugd komt 's middags om 14.00 uur aan bod. Dat gebeurt eveneens in zaal Van Schayk. Tot en met 13 jaar staan dan voor hun de play-backwed- strijden op het programma. TERNEUZEN In de Jarinohal in Terneuzen wordt dit weekeinde een heren C-, D- en E-enkeltoernooi ge speeld. Gerard Kouwijzer start in de C-categorie als favoriet. Een belang rijke outsider in de D-categorie is Han van der Hooft, die de laatste weken aangetoond heeft in een goede vorm te verkeren. Het toernooi, waarvan de finales zon dagmiddag gespeeld zullen worden, begint met poulewedstrijden, waarna de winnaars volgens het zogenaamde afvalsysteem verder gaan. Maandag tot en met vrijdag staat er in dezelfde tennishal een ladiesweek op het programma met enkel- en dubbelspelen in drie categorieën. ZATERDAG Concerten ÏERGEN OP ZOOM De Stoelemat, 50.15 uur: One-manshow door Urba- jius fan Anus. 3RESKENS Du Commerce, 21.30 iur: Optreden groep 'Defense d'Affi- :her\ "30Ef Prins van Oranje, 14.30 uur: De S/eeuwkoningin', sprookjesballet ■door? leerlingen van de balletschool Oe Spiegel. t Beest, 22 uur: Optreden formatie 4ma Volta'. MIDDELBURG Minitheater, 20 uur: Drie eenakters door Tejater Taps. The I Cavern, 15.30 uur: Optreden -rockgroep Gilgamesj. INGEN De Piek, 22 uur: Optre- en kick Nolov. UIDZANDE De Zwaan, 20 uur: Het minnespel der maagden', kome- Lpie di or de Rederijkerskamer. ZONDAG BRESKENS Het Wapen van Bres- kens, 11 uur: Uitvoering door West- Vlaams Big Band. GOES Prins van Oranje, 14.30 uur: 'De Sneeuwkoningin', sprookjesballet door leerlingen van de balletschool 'De Spiegel'. ERGEN OP ZOOM Roxy I, zat. 19 21.30, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: jng in action, 12 jr. JÖf II, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 16.30, 9 en 21.30 uur: The never ending (§j, a.l. Jm'Actueel I, zat. 19 en 21.30, zon. 14. 1(5.30, 19 en 21.30 uur: 1984, 12 jr. Cinem'Actueel II, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: The karate kid, a.l. I ^pffln'Actueel III, zat. 19 en 21.30, zon. 64, 16.30, 19 en 21.30 uur: Grem lins, a.l. GOE; Grand, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Purple rain, a.l. 3I«KENSZAND De Stenge, zat. 15 uur: Donald Duck in 't Wilde Westen, a.l.; 20 uur: Diamonds are foreier, 12 jr. ipffiffiST De Koning van Engeland, zat. 19 en 21.30, zon. 18.45 en 21.15 uur: The bachelor party, 12 jr.; zat. 19 en 21.30. zon. 13.45, 16.15 en 21.15 uur: Te jongjom te sterven, 12 jr.; zat. 19, zon. il3.45 n 16.15 uur: Ghostbusters, a.l.; zat. 19, zon. 14.30, 16.15 en 18.45 uur: Goufcen schatjes, 18 jr.; zat. 21.30, zon. 16.15 18.45 en 21.15 uur: Nero en zijn ontuchtige vrouwen, 16 jr.; zat. 21.30, H 18.45 en 21.15 uur: The naked face, 12 jr.; zon. 13.45 uur: Sneeuw witje en de zeven dwergen, a.l. WÖDELBURG Meccano, zat. 15 uur: ^Sneeuwwitje en rozenrood, a.l.; zat. ,!§n zon. 20.30 uur: Where the green ants, dream; zon. 15 uur: Allemaal tuig. OOSr. BURG Ledel, zat. 19.15, zon. e }4 er|20 uur: 1984,12 jr.; zat. 21.30, zon. 16.30 uur: Beauty, 18 jr. i TRjjf'.EUZEN Luxor, zat. 14, 19.30 is geplaatst, omvat globaal het gebied Oostburg, Draaibrug, Aardenburg, Heille, Sluis en Zuidzande. De grootte van het blok is ongeveer 3000 hectare. Het rayon besloot zoveel mogelijk te bevorderen dat de huidige te lange voorbereidinsprocedure voor ruilver kavelingen wordt bekort. „Ook voor een kleine ruilverkaveling duurt de voorbereidingsperiode al gauw zo'n AARDENBURG In de Sint Baafs- kerk in Aardenburg concerteert zon dagmiddag het jeugdorkest van Knokke. Voor het vocale gedeelte van het ccncert zorgt het kinderkoor 'Rondinella', eveneens uit Knokke. Orkest (zestig man sterk) en koor (40 personen) staat onder leiding van Jacques Maertens. Ook de organist Paul Dinnewuth is in de kerk te beluisteren. Het concert begint om twee uur; er wordt een klassiek programma ten gehore ge bracht. De organisatie is in handen van de Stichting 'Uit'. Kinderen tot 12 jaar, mits begeleid door een volwasse ne, hebben gratis toegang. vier tot vijfjaar. Dat moet veel korter kunnen", meenden de NCB-bestuur- ders. Het rayon besteedde aandacht aan de onlangs verschenen discussienota over de Zeeuwse agrarische produc tiestromen. Daarin staat aangegeven dat teveel land- en tuinbouwproduc ten buiten de provincie worden ver handeld en verwerkt. Er worden sug gesties gedaan voor nieuwe en aan vullende activiteiten in Zeeland zélf. Binnen de Zeeuwse NCB-kringen zal de nota in aparte bijeenkomsten be sproken worden. Er wordt aan ge dacht de agrarische handel en indus trie daar bij te betrekken. Aan de orde kwam het agrarische cursusonderwijs. Vastgesteld werd dat de NCB in Zeeland binnenkort een net van contacten hiervoor, zal hebben. Op kringniveau zal er uitwis seling komen tussen de plaatselijke afdelingen en de sociaal-economische voorlichting en de onderwijsafdeling van de NCB. Ook op Zeeuws provin ciaal niveau zal het cursusaanbod beter gecoördineerd worden. Bedoe ling is het cursusjaar 1985/1986 in het teken te zetten van de automatisering in de landbouw. Op tenminste vijf plaatsen zullen computercursussen worden gegeven. Het bestaande kringblad voor de NCB in Zeeland zal als zelfstandige uitgave blijven verschijnen. Besprekingen tot samenwerking met West-Brabant zijn op niets uitgelopen. Aan het slot van de vergadering nam het rayon af scheid van G. Bonte. Hij werd door hoofdbestuurder F. de Waal uitge wuifd. Als opvolger komt in aanmer king T. Wijffels uit Waterlandkerkje, voorzitter van de NCB-afdeling IJzen dijke. De ouderen in Koewacht vermaakten zich best tijdens de senioren-tienkamp ZUIDDORPE In het bejaardenhuis 'De Lindenhof in Zuiddorpe traden vrijdagmiddag ruim dertig be jaarden aan voor de senioren-tienkamp. Het spelcir- cuit werd opgezet door het Gecoördineerd Bejaarden- werk in Axel. Het aantal deelnemers aan de strijd om de erebekers was dit jaar iets minder dan in voor gaande jaren, maar niettemin was het een gezellige middag, aldus één van de organisatoren. Er werd de ouderen niet gevraagd om halsbrekende toeren uit te halen. Naast de bewoners van 'De Lindenhof traden ook enkele mensen die buiten het verzorgingscentrum woonachtig zijn in het strijdperk. De tienkamp bestond uit tien spelen die hoofdzakelijk gericht waren op vaardigheden in mikken, raken en behendigheid. Zo werden er - soms met veel kracht - bussen gegooid, gekegeld en gesjoeld. Eerder deze week werd een soortgelijke tienkamp gehouden in Koewacht. Ook daar was de opkomst goed te noemen. Meer dan 50 bejaarden namen in 'De Vlasschaard' deel aan de wedstrijden. De uitslagen van beide dagen luiden als volgt: Koewacht: 1 F. Gijsel, 2 J. Verberkmoes en 3 E. van Goethem. Zuiddorpe: 1 A. de Pauw, 2 Mevrouw Hermans en 3 De heer Hermans. In Zuiddorpe waren er voorts nog extra bekers voor bewoners van het bejaardenhuis 'De Lindenhof. Zo sleepte A. de Pauw en C. de Mey de extra prijzen in de wacht. en 21.45, zon. 13.45, 16, 19 en 21.15 uur: Karate kid, a.l.; zat. 14, zon. 13.45 en 16 uur: De onvoorstelbare tocht, a.l.; zat. 19.30 en 21.45 uur, zon. 19 en 21.15 uur: De ijssalon, 12 jr. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Bachelor party, 12 jr. Alhambra II, zat. en zon. 20 uur: Once upon a time in America, 16 jr.; zon. 14 uur: Peppi en Kokki bij de marine, a.l. ZIERIKZEE Concertzaal, zat. en zon. 20 uur: Bachelor party, 12 jr. Tentoonstellingen AXEL Galerie Slijkdreef, 10-18 uur: Illustraties van Koen Fossey (t/m 16/ 3). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, za. 14-17 uur: Porselein van Josiah Wedgwood (t/m 3/3). BRESKENS V.m. wit-gelekruisge- bouw, zat. 10-12 uur: Collectie fossie len, mineralen en curiosa van Jan Goethals. DOMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen zoeken en vinden in Zeeland'. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18, zon. 14-18 uur: 'Natuur en land schap', werken van Marleen Verstrae- ten en Reinder Homan. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 'Langs wegen der geleidelijkheid'. KATS Galerie Zwaluwenhof, 14-18 uur en zon. 14-17 uur: Werken van Piet van 't Hageland. MIDDELBURG 'Balans 17', zat. 10-16 uur: Werken van Leendert van der Pool. 'Dam 43', zon. 14-17 uur: Werken Ra- oul de Keyser. Galerie Montparnasse, za. 14-18 uur: Collectie grafische werken diverse kunstenaars. De Vleeshal, 13-17 en zon. 14-17 uur: Werken Panamarenko. TERNEUZEN Museum, za. 10-12 en 14-17 uur: 'Werk, stad, chemie'. VLISSINGEN Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur: 'De bevrijding van Walcheren'. Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en insekten. IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur: 'Buitenmensen' (foto's van Peter Ver dunnen) en metaalsculpturen van Ar nold van Hijften. In verband met de demontage van de vliegtuigbom in de Vlissingse Vlamingstraat, maandagochtend, is een aanvullende verzekering af gesloten voor twintig miljoen gul den, voor het geval de bom van 250 pond toch zou ontploffen. Die kans wordt overigens vrijwel uitgeslo ten geacht. De gemeente Vlissingen heeft echter gemeend toch een ver zekering voor 17,5 miljoen gulden te moeten afsluiten, terwijl het grondbedrijf Monshouwer uit Heerjansdam zich heeft verzekerd voor 2,5 miljoen gulden. Dit betekent dat bij een eventuele ontploffing maximaal twintig mil joen gulden wordt uitbetaald aan schadevergoeding, boven het be drag waarvoor de mensen in de Vlissingse binnenstad zelf zijn ver zekerd. De verzekering is afgesloten bij assuradeur Asconed in Amster dam en kost de gemeente een pre mie van 20.000 gulden. De firma Monshouwer heeft een vaste verze kering voor de gehele duur van het project, met name omdat het bedrijf ook verantwoordelijk is voor de Sommige middenstanders menen hun vaste klanten voortijdig te moe ten waarschuwen voor de winkel sluiting aanstaande maandag, als gevolg van de ontruiming voor de demontage van de bom. Dit menu- bord van een lunchroom aan de Walstraat laat in ieder geval aan duidelijkheid niets te wensen over. mensen die de demontage uitvoe ren, in dit geval personeel van de duik- en demonteergroep van de koninklijke marine in Vlissingen, onder leiding van luitenant-ter-zee eerste klasse E. C. A. Tekke, hoofd van deze dienst in Den Helder. Inmiddels hebben ongeveer zestig personen uit de binnenstad die hun woning moeten ontruimen in ver band met de demontage laten we ten hun toevlucht te willen zoeken in het opvangcentrum in wijkge- bouw Open Hof aan de Alexander Gogelweg. Het open jongerencen trum De Piek aan de Hellebardier- straat opent maandagochtend om half negen zijn deuren als alterna tief opvangcentrum. Men kan er tafelvoetballen, kaarten, dammen en schaken. Ook worden er video films vertoond. De afdeling voorlichting van de gemeente Vlissingen werd de afge lopen dagen herhaaldelijk gecon- Tijdens de demontage van de vliegtuigbom is de PZC niet op de normale wijze bereikbaar, om dat het gebouw aan de Walstraat maandag ook vanaf 8.00 uur is ontruimd. De redactie is uitgewe ken naar het hotel Westduin in Koudekerke en daar telefonisch be reikbaar (01185-2510), met als toe stellen 309 en 310. De administratie van de PZC is voor bezorging en advertenties be reikbaar bij de drukkerij aan de Oostsouburgseweg (01184-64500). Voor abonnementen of advertenties kan men overigens ook terecht bij de PZC in Middelburg (01180-27651). Gedurende de ontruimingsactie en demontage zal de PZC de Zeeuwse bevolking voortdurend op de hoog te houden van alle ontwikkelingen door middel van bulletins met korte berichten. Deze worden opgehan gen bij de kiosk op het NS-station in Vlissingen, bij de Amro-bank aan het Stadhuisplein in Vlissingen, bij drukkerij Vink in Axel en bij de PZC-kantoren in Hulst, Terneuzen, Goes en Middelburg. fronteerd met vragen van bewoners in de binnenstad over de ontrui ming, die vooral van praktische aard waren, zoals: „Wat moet ik doen met de ramen die ik niet open kan krijgen door de verf die er op zit', of 'Wat moet ik doen met mijn kanarie'. De Vlissingse politie con stateert ook nog enkele misverstan den over de ontruiming. Verschil lende mensen zijn volgens de afde ling voorlichting van de gemeente nog van mening, dat zij 's morgens om zeven uur wanneer zij het huis verlaten om naar hun werk te gaan de deur gerust kunnen dichttrek ken en alle sleutels op de voordeur achterlaten. Dat is echter niet de bedoeling. De mensen moeten wachten op de politie, wanneer zij hun woning ontruimen, omdat an ders alle sleutels aan het labeltje in de voordeur zitten, terwijl de bewa king nog niet in gang is gesteld. Wanneer men de komst van de politie niet kan afwachten moet men het huis normaal afsluiten en alle sleutels tijdig op het politiebu reau bezorgen. Advertentie Maten 40-46 Kleur bruin TERNEUZEN - DREBBELSTRAAT 10 maandagmiddag geopend - vrijdagavond koopavond OOSTBURG - MARKT 12 maandag gesloten - woensdagavond koopavond Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 71854. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. (Slot van pagina 9) Nederland daarbij heeft gelegd met de totstandkoming van de waterverdra gen met België. „Behalve het Baal- hoekkanaal zouden daar voor Zee land geen problemen bij zijn. Een andere plaats van aanleg achtte hij alleen denkbaar, als het mogelijk zou worden een tunnel van 4 a 5 kilometer te bouwen. Bij de toekomstkansen voor Zeeland noemde forumlid A. J. Kaland, sena tor en oud-gedeputeerde, "de investe ring van een miljard", die rond de bouw van kerncentrales boven de markt hangt". Hij bepleitte, tegen de achtergrond van de kennis in Zee land, de bouw van een nieuwe kern centrale in de provincie. Andere forumleden waren gereser veerder in hun opstelling: „Dat is een zaak waarover ik pas heb te spreken als er beroepen tegen ingediend zijn", zei staatsraad Verburg, er wel op wijzend dat „we er een paar dicht in de buurt hebben". En dr. Boertien: „Er zijn zoveel colleges waar ik leiding aan te geven heb, dat ik daarover de kaken stijf op elkaar houdt". Hij liet weten, dat er echter een standpunt van de provincie „niet te lang" op zich zal laten wachten. Het symposium werd bijgewoond door honderden belangstellenden uit de kring van het bestuur, het bedrijfs leven, de waterstaat en allerlei instel lingen en instituten in de provincie. Gedeputeerde J. D. de Voogd gaf in zijn introductie over „Dertig jaar ver andering" aan, dat het er niet om ging „nostalgie te bedrijven". Hij stelde wel vast: „De tijden van toen, waarin meer mogelijk was dan nu, keren niet weerom. Het was zo'n dertig jaar geleden, niet zo'n beste tijd. Wie de volstrekte troosteloosheid van grote delen van Zeeland heeft meegemaakt in 1953 en geruime tijd daarna, zal iri 1985 geneigd zijn toch in verwonde ring om te zien". Terugkijken op de voorbije dertig jaar deden tijdens het symposium hoofd ingenieur-directeur van de rijkswater staat in Zeeland, ir. H. Engel, die de contouren schetste van dertig jaar ontwikkeling - van rijswerk tot gea vanceerde electronica - in de water bouw; oud-gedeputeerde A. J. Ka- land, die de bestuurlijke en maat schappelijke ontwikkelingen schetste en daarbij de bouw van de Zeeland- brug noemde als „één van de belang rijkste besluiten uit het bestaan van de staten van Zeeland"; en drs. Ver burg, die in een anacdotisch betoog dertig jaar economische ontwikkeling met de bezoekers doornam. TERNEUZEN Op verzoek van de gemeentepolitie Terneuzen heeft de rijkspolitie groep Hulst donderdag middag de Hulstenaar P. M. aange houden op verdenking van diefstal van twee videorecorders uit de werk plaats van de firma Van B, in de Axelsestraat in Terneuzen. Getuigen hadden gezien hoe de recor ders in een personenauto werden gela den en hadden voor alle zekerheid het kenteken genoteerd. Aan de hand daarvan kon M. al een paar uur later worden aangehouden. Hij werd over gebracht naar Terneuzen, waar hij vrijdag de diefstal van slechts één recorder bekende. Na zijn bekentenis werd hij op vrije voeten gesteld. AXEL - Vrijdag werd de eerste bijeen komst van de computerclub Info- en Informatie gehouden in De Halle in Axel. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig, waaronder de belangstel ling van de schooljeugd (mavo en havo) groot was. De aanwezigen ko zen voor een computerles eens per veertien dagen in De Halle. dit in verband met mensen die in ploegen dienst werken. De aanvang is 19.00 uur. De mogelijkheid bestaat later op de avond te komen, want de eindtijd bepalen de cursisten zelf. Momenteel hebben zich 25 personen voor de club aangemeld. OOSTBURG Het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in Oost burg geeft binnenkort een cursus spinnen voor beginners en gevorder den. Het gaat om zeven lessen van twee uur en een zogenaamde 'verfdag' van zes uur. De cursus start op 13 maart en staat onder leiding van Els Clement. Wie wil leren spinnen kan terecht in het multi-functioneel cen trum Den Hoekzak in Oostburg. TERNEUZEN/VLISSINGEN Bij de rayonredactie van de PZC in Terneuzen is met in gang van 1 maart een wisse ling tot stand gekomen van het chefschap. Onze redacteur Wout Bareman is met ingang van die datum benoemd tot chef-redacteur van de redac tie in Zeeuwsch-Vlaanderen met als standplaats Terneu zen. Bareman volgt chef-re dacteur Bob Lagaaij op, die gedurende een reeks van ja ren leiding heeft gegeven aan het team van PZC-redacteu- ren in Zeeuwsch-Vlaanderen. Lagaaij is overgeplaatst naar de centrale redactie van de PZC in Vlissingen, waar hij als eerste verslaggever deel uit maakt van de nieuw gevormde bijlager edactie. (Slot van pagina 9 op het spoor was gekomen, zijn daar over ingeseind. Er zijn daar afdoende maatregelen genomen: bestellingen voor de Peter van Anrooylaan wor den niet meer in behandeling geno men. De groepen, aldus Mastenbroek, ope reren onafhankelijk van elkaar. Hij heeft becijfert dat de postorderbedrij ven in totaal voor vele tienduizenden guldens zijn benadeeld. Het onder zoek daarnaar duurt nog voort. Voorts is de eenvoudige manier om postorderbedrijven spullen afhandig te maken ook in andere steden al in daden omgezet. In Helmond bijvoor beeld achterhaalde de postale recher che een dergelijke oplichting tot een bedrag van tachtig mille. Volgende week wordt een onderzoek gestart in Vlissirgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 39