Ledenwerfactie van VVVSint Annaland Tholen/Sint-Philipsland kerkdiensten Visserij Bruinisse kwijnt weg AUTOBEDRIJF STEKETEE r i SCHOLTES wmm, schouwen Firma De Regt Goes Dit weekend op Motor '85 in Den Dosch JONGE AKTIEVE MEDEWERKER een administratieve medewerker m/v a. informatrice van een onze kantoren b. medewerkster public relations Honden- en Kattenvoer VOORZITTER MOSSEL VISSERS W. OKKERSE: PARKEERC0NTR0LEUR (M/V) K.O.H.V.O. GOES PZC/streek Dierenartsen: Tandartsdiensten Apotheek: Wijkverpleging: Geslaagd VERENIGING WIL NIEUW KANTOOR Biljartuitslagen Dure haven christelijk-gereformeemh| kerk. SCHOUWEN-DUIVEI iet Haamstede 10 en 17 ds. DijkCH Openbare Bibliotheek Goes alle nieuwe modellen occasionshow CAFE-RESTAURANT 'DE OESTERBEURS' KOK (m/v) LEERLINGKOK (m/v) GEMEENTE GOES als het om auto's gaat! SPECIALE AANBIEDING: HÈT ADRES met de meest denkbare service! Streek-VVV Zuid-Beveland Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. sinds 1910 ZATERDAG 2 MAART 1985 SCHOUWEN-DUIVELAND THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND Alarmnummer Schouwen-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en Sint-Philipsland 0011 Zierikzee: Vanaf vr. 19.00 uur tot ma. 8.00 uur: W. Bontkes, Zierikzee, tel. 01110-2280. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 8.00 uur: J. Ph. P. Stengen, Burghseweg 54, Haamstede, tel. 01115-1861. Spreekuur voor spoed gevallen 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk:v.a. vr. 18.00 tot ma. 8.00 uur: H. Speelman, Molenweg 61, Oosterland, tel. 01114-1280. Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland, Scherpenisse: (patiënten dokter v. d. Bel): E. H. Veldmaji, Stavenisse, tel. 01663-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: A. van Doesburg, tel. 01677- 2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen, Scherpenisse: (patiëntendokter Padt): A. W. A. Looze, Raadhuisstraat 26, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. Haamstede: M. K. Buth, tel. 01115- .2254, v.a. zat. 9 uur. Tholen: A. Rinses en W. Brons, altijd bellen no. 01666-2596. Kleine huisdie ren weekendspreekuur Provinciale- weg 2, Sint-Maartensdijk op zat. 8.30- 9.00 uur en Botermarkt 10, Tholen van 11.00-12.00 uur. Sch.-Duiveland: R. C. A. Backer, Poststraat 14, Bruinisse, tel. 01113- 2666. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. 17.00-17.30 uur. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-2906. Geopend zat. 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur; zondag 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Tholen en Sint-Philipsland: zat. zr. T. van Vliet, tel. te bereiken 01100-14444; zo. zr. I. Balk, tel. te bereiken 01100- 14444. Bruinisse en Duiveland: zr. P. v. d. Velde, Lange Achterweg 10, Ooster land, tel. 01114-2050. Schouwen: zr. A. v. d. Schelde, Spuis- lop 14, Brouwershaven, tel. 01119- 1682. Zierikzee: G. H. du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. 01115-1535. SINT-ANNALAND - Aan de Acade mie voor Fysiotherapie in Utrecht behaalde mevrouw Ina Hage uit Sint- Annaland het diploma fysiotherapeu- Brugklasleerlingen van het Goese Lyceum tijdens hun voorstelling "Vreemde Vogels' GOES De brugklasleerlingen van het Goese Ly ceum hebben de maand maart vrijdagmiddag op een creatieve manier ingeluid. Onder leiding van enkele leraren en vier acteurs van het Scapino-theater hielden zij zich de hele dag bezig met het theater. Vanaf half elf 's ochtends gingen de leerlingen aan de slag met het bouwen van decors, het maken van muziek en teksten en het instuderen van dans. Zes moeders hielpen bij het vervaardigen van kos tuums en requisieten. Aan het einde van de middag kwamen bijna 150 ouders naar de school om het resultaat van de dag, de voorstelling 'Vreemde Vogels' te bekijken. Brugklascoördinator J. C. Davidse toonde zich erg enthousiast over het verloop van de dag. Het initiatief voor een dergelijke praktische oriëntatie in het thea- tergebeuren, lag bij het Scapino-theater, dat overal in Nederland op scholen het programma aanbiedt. Kin deren kunnen zich op alle terreinen van de podium kunst bewegen en kennismaken met de mogelijkhe den. Volgens Davidse zijn de eerste erveringen zodanig dat ook volgend jaar het Scapinotheater zal worden uitgenodigd. SINT-MAARTENSDIJK - De vereni ging voor vreemdelingen verkeer (VVV) op Tholen en Sint-Philipsland gaat een ledenwerfactie houden. Het is de bedoeling het huidige aantal van ongeveer 90 leden flink uit te breiden. Om die reden worden bin nenkort onder zo'n 700 bedrijven en instellingen op het eiland Tholen brieven van de VVV verspreid. Daar in worden de ondernemers opgeroe pen zich als lid aan te melden. Uit woorden van de secretaresse van de VVV, mevrouw A. Saris-Coolegem, wordt duidelijk dat het de bedoeling van het bestuur van de toeristische organisatie is, om de basis van de vereniging uit te breiden. Dat past in het streven om in aanmerking te komen voor meer subsidie en een echt kantoor te kunnen openen. De Thool- se VVV heeft plannen om een pand aan de Haven in Tholen te gebruiken als officieel onderkomen. Maar dat kost geld en daarvoor was actie nodig. De VVV is actief voor de regio Sint- Philipsland/Tholen en helpt toeristen aan informatie over bijvoorbeeld eve nementen, reserveringen van hotels of campings en het bespreken van plaat sen voor activiteiten in het hele land. Die dienstverlening wordt ook aan de plaatselijke bevolking geboden. Mo menteel heeft de vreemdelingenorga nisatie nog een kamer boven de bi bliotheek in Sint-Maartensdijk, maar daar wil de VVV verandering in bren gen. Het ideaal is het aantrekken van een vaste kracht, omdat secretaresse Ma- ris nog maar enkele uren per dag in het kamertje van de VVV aanwezig is. Maar ook het in dienst nemen van een beroepskracht zal afhangen van de beschikbare financiën. Tholenaren, Fliplanders en toeristen die nu infor matie willen hebben kunnen ook te recht aan de balie van de plaatselijk Rabo-banken. Momenteel is de VVV bezig met het samenstellen van de evenementenka lender. Ondanks enkele publicaties is die kalender nog niet definitief sa mengesteld. Organisaties die evene menten op de kalender willen plaat sen, kunnen dat tot 5 maart aan de VVV kenbaar maken. Het is de bedoe ling dat de kalender eind maart of begin april verspreid wordt. SINT-ANNALAND - In de coml van de biljartclub 'De Hoop' il Annaland werden weer enkelel strijden gespeeld, waarbij W. Rif de hoogste serie scoorde meti ramboles. Het hoogste gemic| was met 3,9 voor F. Kettingf kortste partij, 19 beurten, wel speeld door G. Fase. De uitl luiden: W. Vroegop-C. Gunter if R. Kaat-J. Keur 10-7,67; H. Riddl E. Rijnberg 10-6,19; W. Rijntj Burgers 10-9,77; F. Ketting-H. ma 10-2,22; W. Fase-G. Fase R. Westdorp-G. Rijnberg 8,93-lB stand ziet er nu als volgt uit: F Rijnberg, 2. J. Keur, 3. G. Rijnb| R. Westdorp, 5. W. Vroegop, Rijnberg, 7. Th. van Poortvliet'! Fase, 9. W. Fase, 10. H. Ridder! ave) Zondag 25 november 1984 NEDERLANDS-HERVORMDE KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brouwershaven 9.30 ds. Schneider; Bruinisse 10 ds. Teekens; Burgh 10 ds. Baas; Dreischor 9.30 ds. Jonker; Eikerzee (Scharendijk) 10 ds. Den Engelse; Haamstede 10 ds. Kerssen en 19 idem; Kerkwerve 11 ds. Duk; Nieu- werkerk 10 dhr. Baas; Noordgouwe 11 ds. Jonker; Noordwelle 11 ds. De Blank; Oosterland 10 dhr. Rouw; Ou- werkerk 10 ds. Vijfvinkel; Renesse 9.30 ds. Meyer; Serooskerke 10 ds. Bolijn; Sirjansland 10 dhr. Kraak en 18.30 ds. Verheul; Zierikzee: Gast- huiskerk 11 ds. Teunissen en 19 idem. THOLEN: Oud-Vossemeer 10 ds. Jan sen en 18.30 ds. De Graaf; Sint-Anna- land 10 ds. Den Butter en 18 ds. v. Loon; Sint-Maartensdijk: Rehoboth 10 ds. Rikin en 19 ds. Otte; Tholen: Immanuel 10 ds. Hoekstra. GEREFORMEERDE KERK: SCHOUWEN-DUIVELAND: Brou wershaven 10 en 18.30 ds. Stutvoet (H.A.); Bruinisse 10 dhr. v. d. Laan en 17 ds. Knibbe; Haamstedé 10 en 19 dhr. De Vries: Nieuwerkerk/Ooster- BRUINISSE - Het gaat niet zo best met de visserijbedrijven in Bruinis se. Het aantal wordt steeds minder en de overheid weigert om er iets aan te doen. De tijd is niet ver meer, dat er in Bruinisse maar enkele bedrij ven over zullen zijn. Daar kwam samengevat een deel van het jaarver slag van de voorzitter van de Brui- nisser vereniging 'Algemeen vissers- belang', W. Okkerse, op neer. Hij hield die rede vrijdagavond tijdens de algemene jaarvergadering van zijn vereniging. Okkerse vertelde ervan overtuigd te zijn dat voor het gemeentebestuur van Bruinisse een taak is weggelegd om druk op de overheid te zetten en meer voor de belangen van de Schouwse vissersplaats op te komen. "Want anders zal de tijd niet meer zo ver af zijn dat, wanneer we het over de vissersplaats Bruinisse hebben, we in de verleden tijd moeten spreken", al dus Okkerse, "voor mij staat vast dat op korte termijn zeker nog enkele bedrijven zullen verdwijnen". Hij pleitte onder meer voor het gebruiken van de Grevelingen als kweekplaats voor halfwas mosselen. Mocht dat omwille van oesterbelangen niet gaan, dan wil Bruinisse meedelen in die oesterbelangen, stelde de voorzit ter van de vissersvereniging. Een an dere mogelijkheid is het beschikbaar stellen van nieuwe percelen, gaf Ok kerse aan. Kritiek had hij verder aan het adres van de handelaren die dit seizoen grote hoeveelheden mosselen uit Duitsland hebben ingevoerd. Als dat zo doorgaat, zal het marktsysteem in de mosselhandel verloren gaan, voor spelde hij. Daardoor zullen zowel de vissers als de handelaren schade lij den. Hij sprak dan ook de hoop uit dat de mosselhandelaren hun verant woordelijkheid ten opzichte van de Nederlandse kweker zullen onderken nen. Okkerse voegde er aan toe dat het incidenteel opzettelijk ontduiken van gezamenlijk opgestelde Product- schapregels, wat volgens hem sommi ge handelaren momenteel doen, ge vaarlijk spel is. Ook het gemeentebestuur van Brui nisse kreeg van de voorzitter van de mosselvissersvereniging een veeg uit de pan. Hij stelde dat de nieuwe havenaanpassingen niet zo goed zijn uitgevallen: "We hebben als Bruinis- ser vissers de duurste meergelegen- heid, vergeleken met onze collega's, en beslist niet de beste". De uitbreiding van het aantal mossel percelen, vooral in het oostelijk deel van de Waddenzee, vormde een be langrijke onderdeel van zijn toe spraak. Daarover bracht hij onder meer naar voren dat de overheid misschien niet onwelwillend is, maar wel 'stroef medewerking verleent. Naar de mening van Okkerse verbergt de overheid zich achter barricaden van regeltjes. Hij beweerde dat de mosselvissers onderling niet verdeeld zijn over uitbreiding. Maar Okkerse moest zelf toegeven dat er inderdaad vissers zijn die zowel in Zeeland als in de Waddenzee over goede percelen bschikken en voor wie uitgifte van nieuwe percelen niet zo nodig hoeft. Een van de andere inleiders, drs. W. Smit, van het Landbouw Economisch Instituut, ging daar ook op in. Hij stelde dat het bieden van een gelijk matige aanvoer, een goed antwoord kan zijn op de massale invoer van Duitse mosselen. Die gelijke aanvoer zou verkregen kunnen worden door uitbreiding en spreiding van de per celen, aldus Smit. Hij plaatste in dat verband wel de kanttekening dat ook de prijs van de Nedelandse mosselen met die van de Duitse moet kunnen concurreren. Rozetringen te bewondercji bij: HOFLEVERANCIER 158 vry a^aiuje L. KERKSTRAAT 30 CZS GOES land dhr. Baan en 17 idem; Sch| dijke 10 ds. Bartelings en is] Baas; Zierikzee 10 ds. Bloklai 18.30 ds. v. d. Waal. THOLEN: Oud-Vossemeer 1(| Knibbe en 15 ds. Kernies. GEREFORMEERDE GEMEE SCHOUWEN-DUIVELAND: stede 10 en 15 leesdienst; Niei kerk 9.30 en 15.30 ds. v. Gelder; terland 10 en 14.30 leesdienst en ds. v. Gelder. THOLEN: Poortvliet 10, 14.3 I 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.^1 18.30 ds. Beem en 14 leesdienst;fli| Annaland 9.30, 14 en 18 leest an( Sint-Philipsland 9.30 en 18 leest .vp Tholen 10 en 18.30 ds. Tanis en leesdienst. ier OUD-GEREFORMEERDE GED teli TE. SCHOUWEN-DUIVE; AJJJ Bruinisse 10 en 17 leesdienst; oJH land 9.30, 14 en 18 leesdienst. 7'SM THOLEN: Sint-Maartensdijk 9 3jjal en 18 leesdienst; Sint-Philips" j| 9.30,14.30 en 18 leesdienst; Stave®| 9.30, 14 en 18 leesdienst. 1 Kerkwerve 10 en 18 ds. v. d. SJ| (H.A.); Zierikzee 10 en 18 ds. De 0 (H.A.). THOLEN: Oud-Vossemeer 10 en, leesdienst en 14.30 kand. Hoefe* Tholen 10 en 18.30 stud. Hoefna: a2GEREFORMEERDE GEMEE1 IN NEDERLAND: SCHOUWEN! VELAND: Bruinisse 10 en 17 dienst; Nieuwerkerk 9.45 en leesdienst; Zierikzee: 10 en 18 dia THOLEN: Oud-Vossemeer 10, en 18.30 leesdienst; Sint-Annas 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst; Si Maartensdijk 9.30,14 en 18 leesditl LEGER DES HEILS. Zierikzee 1 19 samenkomst. ROOMS-KATHOLIEKE KERK: 0» Vossemeer 9; zat. 19; Tholen Zierikzee 10, zat. 19; Sint-Maart dijk 10.30. PINKSTERGEMEENTE: SCH WEN-DUIVELAND: Zierikzee (Meelstraat) 10 samenkomst, wol dag 20 samenkomst. l vi B b< bi cc di d< m ei d< kt VI Cl B le 01 H ir w M nr v e li P ti d n g si r k C v C De stichting openbare bibliotheek Goes, vraagt per zo spoedig moge lijk voor 20 uur per week gedurende de periode van een half jaar (verlenging van het dienstver band is niet uitgesloten). Functie-omschrijving Het verrichten van alle voorkomen de uitleenwerkzaamheden, 4x mid dag- en 2x avonddienst per week, 1x per drie weken zaterdagdienst. Functie-eisen Salaris: mavo, typen. het salaris is afhankelik van leeftijd en ervaring, minimaal 535,98 (schaal 3) bruto per maand. Inlichtingen: mevrouw C. P. Geijsen-Huijbregt- se, tel. 01100-13620. Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen richten aan het bestuur, Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes. Zaterdag en zondag staat het be kende Goese Motorhuis De Regt op de Motor '85 in Den Bosch. Ruim 20 Nederlandse motorzaken nemen eraan deel. Getoond worden van de grote motormerken. Bovendien is er één met een kleine 1000 gebruikte mo toren. Alle machines dragen Bovaggaran- tie, en de nazorg en garantie wordt door de dichtstbijzijnde dealer ver zorgd. Motor '85 toont verder accessoires. De show wordt gehouden in Handelscen trum 'Soetelieve'. Openingstijd zaterdag van 10.00-20.00 uur, zondag van 10.00-18.00 uur. Wijngaardstraat 2, Yerseke Wij vragen op korte termijn een jonge enthousiaste Creativiteit, veel eigen initiatief en correct uiterlijk zijn voor ons de belangrijkste eisen. Tevens vragen wij een jonge gemotiveerde Heeft u belangstelling, dan gaarne uw schriftelijke sollicitatie aan: Café-Restaurant 'De Oesterbeurs', p/a J. W. Corbeel, Fregatstraat 33, 4401 JE Yerseke. In verband met de uitbreiding van het betaald parkeren in de gemeente Goes worden sollicitan ten opgeroepen voor de functie van Betrokkenen treden in dienst van de gemeente Goes en worden te werk gesteld bij de gemeente politie. Zij dienen bereid te zijn ook op zaterda gen en koopavonden te werken. Functie-eisen: Mavo-IV of daarmee gelijkwaardige opleiding/ ervaring; de bereidheid zich in te werken in de van belang zijnde wettelijke bepalingen en proce dures; enige technische vaardigheid. Salaris (exclusief toelage onregelmatige dienst): gemeente-ambtenaar III 1856,2334,- (aanlooprang); gemeente-ambtenaar IV 1896,- ƒ2477,- (functierang). De toelage onregelmatige dienst bedraagt 20 a 30 boven het salaris (op de koopavonden en zaterdagen). Bij gelijkwaardige kandidaten zal de voorkeur worden gegeven aan vrouwelijke kandidaten. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositie regelingen zijn van toepassing. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de heer A. v. d. Toorn, plv. korpschef van de gemeentepolitie Goes, telefoon 01100-13030. Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan burge meester en wethouders van Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Mercedes 300 TD wit1980 Peugeot 505 STI groenmet1980 VW Golf diesel, groenmet1979 BMW 320/6 groenmet1979 Rover 2600 aut., grijsmet1979 VW Pick-up, wit1979 Oldsmobile aut. blauwmet1977 Mercedes 240 D rood1977 Opel Kadett 5-drs. car. rood1984 Peugeot 305 SR 4-drs. wit 1983 VW Golf GX grijsmet1983 VW Golf C diesel, 5-drs. rood 1983 Mitsubishi 2300 D, roodmet1982 Opel Ascona 4-drs. Berlina blauw met1982 Renault 9 TC 4-drs. beige 1982 Audi 100 5-cil. diesel, grijsmet. 1981 Mércedes 190 met div. accessoires, bouwjaar 1983, kleur wit, slechts 30.000 km Tel. 01131-1730 Marijkelaan 94 4401 GK Yerseke i# Wij zoeken een voor diverse werkzaamheden in onze magazijnen mei als hoofdtaak de bediening van de silo-installaties er de daarbij behorende werkzaamheden. Leeftijd: 20-30 jaar. e Kandidaten kunnen zich schriftelijk wenden tot de heei J. L. de Schipper. Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging B.A., Postbus! 4424 ZG Wemeldinge. W bureau voor toerisme en recreatie fremdenverkehrsverein syndicat d'initiative tourist information office Het bestuur van de Streek-VVV Zuid-Beveland roept sollicitanten op voor de functie van: gevraagd wordt: middelbare schoolopleiding met aanvullende opleidingen op toeristisch gebied kennis in woord en geschrift van de moderne vreemde talen in het bezit van een typediploma kennis van de regio Zuid-Beveland gevraagd wordt: middelbare schoolopleiding kennis in woord en geschrift van de moderne vreemde talen kennis van de regio Zuid-Beveland goede contactuele en representatieve eigenschappen op ver schillende niveaus minimale leeftijd 30 jaar Geboden worden: aantrekkelijke werkkring salariëring volgens de ANVV-schalen Sollicitaties met referenties te richten aan de secretaris van het bestuur van de Streek-VVV Zuid-Beveland, H. Heijloo, postbus 107 4400 AC Yerseke. En de makelaar weet van wanten en kranten. ■i i I: E 1< z n r d r ii o Ook! het enige merk dat pens en vlees vers inblikt. GROOTHANDEL IN DIERENVOEDING Industriestraat 11, tel. 01100-31989/13966, b.g.g. 070-988557.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 36