Visrestaurant Station Vlissingen 2 SCHITTERENDE AANBIEDINGEN VRIJE SEHOOL ZEEUW VRIJE SEHOOL ZEEUW Kamperduin De Provinciale Zeeuwse Courant,/ uw krant, de naam zegt't 17,50 17,50 stichting oosterschelde ziekenhuizen operator DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT EEN PERFECT BEWAKINGSSYSTEEM PERFECT BEWAKING EN BEVEILIGING b.V. een medewerker/ster SECRETARESSE Familie berichten ADMINISTRATIEVE KRACHT (M/V) 20 W. KROMMENHOEK tandarts W. J. DE HAES tandarts Kunstgebittenreparaties en vernieuwingen Zeeland Klaar terwijl u wacht ook 's avonds. Tel. 01130-3163. SB Zeeuwse Stichting voor Beroepenvoorlichting en Studie- en Beroepskeuzevoorlichting GEEN BAAN ....EERSTE BAAN ....TWEEDE BAAN LOOPBAANBEGELEIDING 1960 m 1985 HOTELS hotel-café-restaurant Laat nu uw meubelen opnieuw STOFFEREN. Het adres voor BETER VAKWERK BLANKENBURGH'S MEUBELSTOFFEERDERS ELISABETH ZIEKENHUIS STICHTING ZIEKENZORG MIDDEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN JULIANA ZIEKENHUIS OOSTERSCHELDE het leven in en om het water ATLAS van de Monumenten in de Zeeuwse Delta Belangstelling? OPEN DAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 2 MAART 1 ;A" Voor ons is deze dag nieuw, we kunnen er nog alles van maken. We zijn verloofd ROB BORGHOUTS en INEKE DAVIDSE 1 maart 1983 Van Dishoeckstraat 167, 4381 VA Vlissineen Op dinsdag 5 maart hopen onze ouders, groot- en overgrootouders L. ROELSE en L. ROELSE-HUIBREGTSEN 70 jaar getrouwd te zijn. Wie hen hiermee wil komen feliciteren is op dinsdag van 19.30-20.30 uur hartelijk welkom in het rest. 'Noordzeegalm', Zuidstraat 105, alhier. Liever geen bezoek aan huis. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen Westkapelle, Zuidstraat 14. Heeft zijn praktijk per 1 maart beëindigd. De praktijk zal worden voortgezet door De praktijk blijft gevestigd te Domburg, Duinenburg 3, telefoon 01188-2304. Behandeling volgens afspraak. Inschrijving nieuwe patiënten is mogelijk. Op 5 maart 1985 hopen onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders J. WISSE en M. WISSE-DE PUIT hun 70-jarig huwelijk te gedenken. Wij willen dat in besloten kring met onze familie vieren. Hun dankbare kinderen, kleid en achterkleinkinderen Kapelle, maart 1985 Cederhof Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot en overgrootvader AUKE DE HAAN betuigen wij hiermede onze oprechte dank. Uit aller naam: L. de Haan-Schurer Middelburg, maart 1985. Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze geliefde zwager, oom en oudoom PIETER LOUISSE betuigen wij u onze oprechte dank. Familie Louisse. Borssele, maart 1985. Voor de zeer vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons geliefd dochtertje MARIE-JOSÉ betuigen wij onze hartelijke dank. Fam. J. J. Sonke-Boone Yerseke, maart 1985. Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde man en vader DAVID KALJOUW betuigen wij u onze hartelijke dank. S. Kaljouw-de Groot en kinderen Middelburg, maart 1985. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa ADRIE LUTE betuigen wij hiermede onze oprechte dank. Uit aller naam: G. B. Lute-Akkerman Vlissingen, maart 1985. Het heeft ons diep getroffen dat wij tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, de heer THOMAS DE KLERK zoveel blijken van belangstelling en medeleven moch ten ontvangen. Langs deze weg willen wij u hiervoor hartelijk danken. Inzonderheid dank aan doktoren en verplegend personeel van 'Maria Terweel'. Hij zal in onze herinnering voortleven als een zorgza me, hardwerkende man, met als grootste hobby: zijn werk. Dat zovelen hem ook op die manier hebben gekend en gewaardeerd stemt ons tot grote dankbaar heid. Mede namens kinderen en kleinkinderen D. de Klerk-van Nieuwen- huyzen 's-Gravenpolder, maart 1985. Voor de vele bewijzen van medeleven na het onver wachts heengaan van onze geliefde vader en schoonva der ABRAHAM MALJAARS ANDRZN. betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: J. Maljaars Oostkapelle, maart 1985. Voor de zeer vele blijken van medeleven die we zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het zo plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa ARIE JOOSSE zeggen wij u hartelijk dank. Uw medeleven is ons tot grote steun geweest. C. Joosse-Olree kinderen en kleinkin deren. Vrouwenpolder, maart 1985. Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven te hebben ontvangen gedurende zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader PIETER JAN MOL Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u daarvoor onze hartelijke dank. A. C. Mol-de Rijger Ad en Jannelien Baarland, maart 1985. In plaats van kaarten De hartelijke wijze van medeleven en de grote belang stelling die wij van u mochten ontvangen tijdens het ziekbed en bij het heengaan van onze lieve vader en opa ABRAHAM WILLEM DE KOK heeft ons zeer getroost en gesterkt. Hiermede betuigen wij u onze dank. W. K. de Kok P. W. de Kok-Groenewoud Ingrid Mirjam Middelburg, maart 1985 HUWELIJKS- EN CONTACTBUREAU 'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' bemiddeling voor grensstreek Belgis en Zeeland Bemiddeling in alle soorten relaties. Laag inschrijftarief. Discrete persoonlijke begeleiding. Postbus 271, 4530 AG Terneuzen. Nederland tel. 01150-97000. België tel. 00-31115097000. Ingeschr. bij de K.v.K. o. nr. 1397. Molenmeet 1, Kruiningen. Grote Markt 14a, 4460 MC Goes, tel. 01100-12120. Voor een .advies over uw verdere studiemogelijkhe den in beroep of werkkring, zijn wij dagelijks bereikbaar. Voor informatie over cursussen, opleidingen en beroepen is onze informatheek bovendien elke dins dagmiddag (gratis) te bezoeken. Wegens een algehele keukenverbouwing zal vanaf a.s. maandag 4 maart tot vrijdag 22 maart onze menukaart enigszins worden ingekrompen. Tijdens de verbouwing zal er een open keuken geplaatst worden in het restaurant Door de verbouwing zijn wij niet in staat de maandschotel (varkensgebraad) te serveren. Toch zullen wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk onze schotels te bereiden. Door de omschakeling van de keuken zal maandag 4 maart de warme keuken waarschijnlijk de gehele dag gesloten zijn. Indien u inlichtingen wenst, kunt u bellen 01184-65909. Wij hopen na de verbouwing u nog beter van dienst te kunnen zijn. IHOLWND: de Banjaard - Kamperland telefoon 01107-1466 Alle kamers met bad, ktv, telefoon Restaurant met vis- en vleesspe cialiteiten Aparte zalen voor partijen, enz. Wij komen na uw telefoontje gaarne met de gehele stalencollectie bij u aan huis om u vrijblijvend te adviseren en prijsopgave te geven. Doe-het-zelfartikelen voor de meubelstoffering o.a. meubelstoffen polyether, linnen, singelband. Wij maken ook uw knopen. Middelburg, Koudekerkse- weg 153, tel. 01180-29432. Geopend van maandag t/m zaterdag. I De Humanistische Stichting 'JACOB ROGGEVEEN' be heert twee verzorgingstehui zen te Middelburg, alsmede 231 woningen voor ouderen. Op de centrale administratie wordt ge vraagd een voor 20 uur per week ter assistentie bij diverse werkzaamheden. Onze gedachten gaan voor deze functie uit naar iemand die aan de volgende vereis ten voldoet. - diploma MEAO of andere gelijkwaardige opleiding; - inzicht in het verwerken van gegevens per computer; - bekendheid met het voeren van salarisadministratie; - accuratesse; - typevaardiaheid. Salariëring en overige arbeidsvoorwaar den overeenkomstig de cao-bejaardente huizen. Inlichtingen omtrent deze functie zijn tele fonisch verkrijgbaar bij de administrateur, de heer A. de Kam, toestel 13. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het adres Noordsingel 106, 4333 AD Middelburg (tel. 01180-14251). In het Elisabeth ziekenhuis is op het direktie- en algemeen sekretariaat tijdelijk plaatsingsmogelijk heid voor (MA/) in part-time dienstverband. De taak omvat alle voorkomende sekretariaatswerk- zaamheden, waaronder typewerk, archiveren en het notuleren van vergaderingen. Men verricht de werkzaamheden gedurende 20 uur per week, waarbij men echter bereid dient te zijn, indien nodig, meer uren te werken. De werktijden worden in overleg vastgesteld. Tevens moet men bereid zijn eventueel in de avonduren vergaderingen te notuleren. Aanstelling geschiedt voor de periode van 01-04 t/m 30-09-'85. Opleidingseisen: havo, aangevuld met een sekretaresse-opleiding of meao, sekretariële richting; en/of ervaring in een soortgelijke funktie; typevaardigheid is vereist. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. De cao voor het ziekenhuiswezen is van toepassing. Inlichtingen worden verstrekt door: mevrouw M. Lafort-de Cock of mevrouw H. Schelf hout, direktiesekretaresses, tel. 01157-1451 tst. 118/ 612. Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan: de afdeling personeelszaken van het Elisabeth Zie kenhuis, Nieuwe Kerkstraat 17, 4541 EC Sluiskil. Meer dan tweehonderd kleurenfoto's van een uitzonderlijke helderheid en een groot aantal kaarten en diagrammen maken dit boeiend geschreven boek over de Ooster- schelde tot een van de belangwekkendste uitgaven die over dit Nederlandse natuur gebied zijn verschenen. De auteurs Wim Wolff en Jankees Post deden jarenlang onderzoek in het Ooster- scheldegebied. van 65,- voor slechts De Atlas van de Monumenten in de Zeeuw se Delta is geen traditionele toeristengids met een opsomming van bezienswaardig heden. De monumenten worden beschre ven in nauwe samenhang met de geschie denis van dit unieke gedeelte van ons land dat in de loop der eeuwen steeds weer op zee bevochten is. Honderden originele fo to's, kaarten en reprodukties van oude afbeeldingen geven de lezer een leidraad bij een tocht langs de belangrijkste monumen ten van de delta. van 59,95 voor slechts ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ DE VOLGENDE BOEKHANDELS: GOES: Goese Boekhandel Van Klaveren, Lange Kerkstraat 39 (01100-15163) HULST: Boekhandel Duerinck-Krachten, Gentsestraat 12 (01140-12325) MIDDELBURG: Fanoy Boeken, Nieuwe Burg 26-28/Walplein (01180-12114) ST.-ANNALAND: Boekhandel Heijboer, Ring 66 (01665-2375) TERNEUZEN: Boekhandel Van Aken, Brouwerijstraat 2 (01150-12169) ZIERIKZEE: Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 5-11 (01110-2674) natuurlijk zolang de voorraad strekt De Oosterscheldeziekenhuizen vormen een combinatie van algemene ziekenhuizen voor Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Dui- veland. De ziekenhuizen zijn gevestigd op twee locaties in Goes en in Zierikzee met 330 resp. 80 klinische patiëntenplaatsen. Ter vervanging van de twee locaties te Goes is het begin gemaakt met de bouw van een nieuw ziekenhuisdat volgens de planning medio 1987 zal worden betrokken. Bij de afdeling Personeel en Organisatie van de Oosterscheldezieken huizen kan op korte termijn worden geplaatst een: voor 40 uur per week. De afdeling is gevestigd in gebouw Bergzicht (Goes) en verricht werkzaamheden t.b.v. alle vestigingen. De werkzaamheden het verzorgen van correspondentie en het maken van afspraken; het administratief verwerken van personeelsmutaties; het vervaardigen van overzichten en het verzamelen van gegevens daarvoor; het typen van verslagen en nota's; het verstrekken van inlichtingen. Gevraagd een algemene opleiding op HAVO-niveau; een secretaresse-opleiding; goede typevaardigheid; ervaring strekt tot aanbeveling. Geboden Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van 1.466,00 tot 2.705,00 bruto per maand (vanaf 18 jaar). Aanstelling en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Inlichtingen Worden gaarne verstrekt door de heer C. F. van der Vaart, hoofd Personeel en Organisatie. Telefoon 01100-22000 toestel 351. Sollicitaties Uitvoerig schriftelijk aan de afdeling Personeel en Organisatie van de Oosterscheldeziekenhuizen, Postbus 106, 4460 BB in Goes. Gelieve linksboven op de brief en envelop te vermelden PZnr. 378. Wij verwachten uw reactie binnen 14 dagen. Wij zijn een groeiend chemisch bedrijf, gespeciali seerd in de fabricage van broomverbindingen onder andere bestemd voor de farmaceutische, cosmeti sche, fotografische, plastic- en voedingsmiddelenin dustrie over de gehele wereld. Personeelsbestand omvat ca. 90 medewerkers. Voor onze fabriek in Terneuzen zoeken wij voor het verrichten van bedienings- en controlewerkzaamhe den aan de installaties op zeer korte temrijn in de volcontinudienst. Hiervoor komen wij graag in contact met kandidaten die een mts-procestechniek- of een vapro-opleiding hebben en ervaring in een soortgelijke functie in de chemische industrie. Schrijft u dan een brief met terzake doende gegevens aan afdeling personeelszaken van Broomchemie b.v., Postbus 318, 4530 AH Terneuzen, telefoon 01150- 19000. TERNEUZEN-HOLLAND voor o.m.: particulieren, bedrijven, campings, scheepvaart en industrie d.m.v. surveillance, por tiersdiensten, stilalarmop- volging of de modernste beveiligingssystemen. Aanmelden van leerlingen voor het schooljaar 1985/1986 voor kleuterklassen en lagere school (klas 1 t/m 7). Inlichtingen en aanmeldingen: Vrije School Zeeland, W. Arondeusstraat 59, Middelburg, tel. 01180-12102. Aanmelden van leerlingen voor het schooljaar 1985/1986 voor de afdeling voortgezet onderwijs (klas 8 t/m 10). Inlichtingen en aanmeldingen: Vrije School Zeeland, Gravenstraat 63, Middelburg, tel. 01180- 15643. De heer W. Nijssen. houdt op: ZATERDAG 9 MAART 1985 een school open: 10.30 uur lezing: 11.00 uur: De kleuter in de Vrije School door mevr. C. Amons-Lievegoed daarna: openbare lessen boekentafel informatiestand tentoonstelling van werk van de leerlingen afsluiting: 13.15-13.30 uur met muziek van klas 6 kinderoppas aanwezig vrije toegang plaats: Vrije School Zeeland Willem Arondeusstraat 59, Middelburg, tel. 01180-12102. KORTOM: het perfecte bewakingssys teem begint bij: Bel eens voor meer informatie naar: tel. 01184-79184 (24-uur service) of schrijf naar postbus 1037, 4388 ZG Oost-Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 20