Student wegens copiëren studieboeken aangehouden CPN doet felle aanval op regeringsbeleid Fokker verkoopt in VS twaalfFriendships E Bisschoppen wijzen euthanasie af ADVIESRAAD VOOR VERKEERSVEILIGHEID: CNV bepleit basisinkomen voor iedereen Mike B in Haarlem aangehouden Bondsrepubliek vraagt steun voor opsporing van Mengele Melchemie: slechts landbouwgif aan Iran geleverd CBR ORDER VAN ROND 300 MILJOEN GULDEN IN HERDERLIJK SCHRIJVEN ZUIDERDUIN Informatieplicht bewindslieden I aan kamerleden Afdelingen Britse mijnwerkersbond willen eind staking PZC/ binnen-buitenlarid ,:ate DEN HAAG (GPD) - Automobilisten die zich schuldig maken aan een aantal gevaarlijke verkeersovertredingen dienen een zwaar herexamen af te leggen. Voor de beginnende automobilist wordt een voorlopig rijbewijs aanbevolen, een ervaren automobilist moet iedere vijf jaar een herhalingscursus volgen onder leiding van een erkend instructeur. Voor 'up-to-date' vergader accommodatie. ZATERDAG 2 MAART 1985 PASADENA (UPIIAFP) Zes van de door de in Nederland ontwikkelde IRAS-satelliet ontdekte negen mysterieuze infraroodbronnen in het heelal blijken betrekkelijk jonge, sterk stralende melkwegstels, die sterren kunnen blijken te spuiten alsof zij uit een fontein komen. Zij zijn ongeveer even groot als ons melkwegstelsel, maar stralen 30 tot 500 maal meer in infrarood uit dan in gewoon licht zit. Dit is in nader spectraal- en ander onderzoek vastgesteld door Amerikaanse onderzoekers, zo staat in de jongste uitgave van lrAstrophysical Journal Letters". Hun bron van energie is mogelijkerwijze een intens stralend quasar-achtig object achter dikke wolken stof of wordt gevormd door botsingen van melkwegstelsels waarbij zich sterren vormen alsof zij uit een fontein spuiten. Voor dergelijke fonteinen van sterren" zou per jaar interstellair materiaal moeten worden opgezogen gelijk aan 40 tot 400 maal de massa van de zon. Maar wat de onderzoekers vooral zouden willen weten is of alle melkweg stelsel, zoals de onze, dezelfde geschiedenis hebben doorgemaakt als die van de stelsels die nu zijn waargenomen. Dit zou een .belangrijke gebeurtenis in de evolutie zijn", zei een hunner. Herexamen bij een aantal gevaarlijke overtredingen Dat heeft de raad voor de verkeersvei ligheid in Den Haag vrijdagmiddag geadviseerd aan de staatssecretaris van verkeer en waterstaat. De be windsman is doende met de samen stelling van een beleidsplan waarin de raad voor de verkeersveiligheid een adviserende stem heeft. De raad concludeert verder dat het met de kwaliteit van de autorijscho len in Nederland schrikbarend slecht is gesteld. Daarom wordt er bij de staatssecretaris op aangedrongen om verplicht een landelijke regeling voor de erkenning van goede autorijscho len in te voeren met een streng toe zicht op de kwaliteit. De minister van justitie wordt ge vraagd te bekijken of de wettelijke mogelijkheden van inbeslagname van het voertuig en invordering van het rijbewijs niet intensiever kunnen wor den toegepast. De raad is van mening dat zo'n onmiddellijke correctie erg effectief is en bij zware verkeersdelic ten zeer wel te verdedigen. De raad voor de verkeersveiligheid pleit verder voor de komst van zoge naamde jeugdverkeersclubs. Via de ze clubs moeten ouders en later de leraren actief worden ingeschakeld GRONINGEN (ANP) - Een 38-jarige Groningse student P.H.M. is door de politie aangehouden op verdenking van het illegaal copiëren en ver kopen van psycholo- giestudieboeken. De uitgever van deze boeken, Wolters Noord- hoff, heeft daardoor een schade geleden van veertig tot vijftigdui zend gulden. De politie heeft dit vrijdag meege deeld. M. was vorig jaar met het copiëren begonnen in november van het vo rig jaar. Zo copieerde hij een boek met een win kelwaarde van 110 gul den om vervolgens de copie te verkopen voor 15 gulden. Hij had het plan ook op andere uni versiteiten in Nederland gecopieerde boeken aan de man te brengen. Een docent aan de Gronin ger Rijksuniversiteit be merkte de copieer-acti- viteiten. Hij is inmiddels van de universiteit ver wijderd. De uitgeverij diende vervolgens een klacht in tegen M. bij de politie wegens overtre ding van de auteurswet. UTRECHT (ANP) - Loskoppeling van arbeid en inkomen via invoering van een basisinkomen voor iedereen. Dat bepleit de Industrie- en Voedings bond CNV in een ontwerp-actiepro- gramma voor de tweede helft van de 80'er jaren. „Wij willen via dat basisin komen bereiken dat het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde arbeid en mensen met werk en werklozen vervaagt", aldus bestuurder F. Hanko van de CNV-bond in een toelichting op het actieprogramma, getiteld "Om de kwaliteit van het leven". Volgens CNV-beleidsmedewerker Kroon zal er in de praktijk waar schijnlijk onbetaalbaar zijn omdat een groep van circa drie miljoen men sen die nu nog zonder inkomen zit, met name gehuwde vrouwen zonder baan, een basisinkomen zou moeten krijgen en dat gaat miljarden extra kosten. Per saldo zullen de uitkerings trekkers er dan slechter in plaats van wijzer van worden. Want als de zaak betaalbaar wil blijven zal het basisin komen waarschijnlijk fors lager uit pakken dan de uitkering die ze nu krijgen en is al met al het effect dus averechts. ARNHEM (ANP) - De in Arnhem gevestigde chemische handelsonder neming Melchemie Holland BV, heeft verdenkingen tegen het bedrijf over de illegale levering van gifgascompo nenten aan Irak vrijdag verontwaar digd van de hand gewezen. Volgens de directie van Melchemie heeft het bedrijf slechts plantenbe- strijdingsmiddelen geleverd aan de Irakese staatsonderneming State En terprise for Plants Protection (SEPP) en beschikt zij over een verklaring van de SEPP dat alle leveranties uitsluitend zijn gebruikt als grondstof voor bestrijdingsmiddelen in de land bouw. Dit heeft een woordvoerster van Mel chemie vrijdag meegedeeld. Recher cheurs van de Economische Controle dienst (ECD) deden dinsdag een inval in het bedrijf en namen de administra tie in beslag. Volgens de Arnhemse officier van justitie, mr. P. Tideman, gebeurde dat, omdat uit een begin dit jaar gestart onderzoek van de ECD aanwijzingen naar voren kwamen dat het bedrijf mogelijk gifgascomponen ten aan Irak heeft verkocht. HAARLEM (ANP) - De politie heeft vrijdagmorgen de 31-jarige Mike B. in Haarlem aangehouden. De man kwam vorige week in het nieuws toen hij in Amsterdam wegens ge brek aan celruimte werd vrijgelaten. Hij zat in voorarrest op verdenking van poging tot doodslag. Hij ver scheen onlangs samen met zijn advo caat op de Vara-televisie. De Haarlemse politie hield B. aan op verzoek van de politie in Alkmaar. Die was naar hem op zoek omdat hij verdacht wordt van oplichting. Vol gens een politiewoordvoerder wordt Mike B. op het hoofdbureau in Haar lem verhoord en in de loop van de dag aan Alkmaar overgedragen. Er komt door deze aanhouding geen wijziging in de situatie met betrek king tot zijn vrijlating op 22 februari in Amsterdam, aldus officier van justi tie mr. H. Wooldrik in de hoofdstad. (Van onze correspondent MEXICO STAD - In Uruguay is vrijdag Julio Sanguinetti tot pre sident beëdigd. De overwinnaar van de stembusslag van vorig jaar november zal de eerste gekozen burgerpresident van het kleine Zuidamerikaanse land zijn sinds de militairen in juni 1973 de macht grepen. Van president Sanguinetti mogen in de nabije toekomst concessies aan de militairen worden verwacht. Hij heeft er in feite al een paar gedaan. De ultrarechtse politicus Juan Chiarino is aangewezen als minister van defensie en Ricardo Zerbino als minister van economi sche zaken. Zerbino was tijdens de militaire dictatuur lange tijd de verantwoordelijke voor de econo mische planning. om het kind verkeers-bewust te ma ken. De Raad wil betere leermiddelen voor lagere scholen - waar verkeersonder- wijs wel een verplicht vak is - omdat het huidige materiaal verouderd is. De verantwoordelijke minister moet daar eindelijk iets aan doen, want „vierhonderdenvijftig kinderen per jaar komen immers in het verkeer om", aldus Van Vollenhoven. Het gaat hier om de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Op pedagogische academies moet meer aandacht worden besteed aan het vak verkeer. De Raad wil verder een verplicht rijbewijs voor bromfietsers. Bijna 90 procent van de Nederlandse bevol king wil dat ook, en van de bromfiet sers ondersteunt 80 procent deze wens. Dat is volgens de Raad uit een enquête gebleken. Staatssecretaris Scherpenhuizen (ver keer) voelt niets voor het instellen van een verkeersveiligheidsfonds. Instel ling daarvan leidt niet tot een doelma tige besteding en biedt nauwelijks extra zekerheden voor continuïteit en omvang van de inzet van financiële middelen voor de verkeersveiligheid, zo heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer meegedeeld. Vanuit de Kamer was gevraagd voor de (versnelde) aanpak van de herin richting van woonwijken en verblijfs- gebieden een financiële prikkel te geven aan de gemeenten. Hiervoor zou dan een verkeersveiligheidsfond moeten worden ingesteld tel. 01189-1900, b.g.g. 1965. Reserveringen: diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteit AMSTERDAM Vrijdag is in het Amsterdamse RAI-gebouw het driedaagse congres van de C.P.N. begonnen, u foto een informeel samenspraakje tussen v.l.n.r. Boe Thio lid dagelijks bestuurfractievoorzitter Ina Brouwer partijvoorzitter Elli Izeboud. Het achterwege blijven van een er kenningsregeling voor auto- en mo torrijscholen brengt het Centraal Bu reau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in een „maatschappelijk nauwelijks verdedigbare positie". Het CBR mag en kan geen onder scheid maken tussen de 7.500 rijscho len die bij het bureau zijn geregi streerd en is daardoor gedwongen informatie over slechte opleidingsre sultaten of twijfelachtige administra tieve praktijken achter te houden. Dit stelde CBR-directeur mr. A. Bre- derode vrijdag op het eerste nationale congres van de BOVAG-COA auto- en motorrijscholen in Utrecht. AMSTERDAM (ANP) - Het regerings beleid van het Kabinet-Lubbers heeft een catastrofale uitwerking voor de bevolking. Met deze woorden opende E. Izeboud, voorzitter van de Com munistische Partij van Nederland (CPN), vrijdagmorgen het 29ste con gres van haar partij in Amsterdam. De CPN-partijvoorzitter bekritiseerde het regeringsbeleid. Deze regering, zo zei ze, is in haar samenstelling en systeem van regeren uiting van een falende politiek. Mevrouw Izeboud signaleerde onderlinge tegenstellin gen binnen het Kabinet en noemde Nijpels, de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, een eigenzinnige schildknaap voor wie, zo zei ze, de schopstoel dreigt. Op het driedaags congres wordt de te volgen koers voor de komende twee jaren uitgezet. Fractieleidster Ina Brouwer zei met name aan PvdA-leider Den Uyl, dat de PvdA met het oog op de komende kamerverkiezingen de kleine linkse partijen niet mag en kan uitsluiten bij een alternatief voor het huidige CDA/ WD-beleid. Brouwer hield het con gres voor dat als de linkse partijen niet samenwerken voor een nieuw perspectief, „de politieke crisis zich Met i Ee verder zal gaan verdiepen" risico voor ogen is toch een erns bezinning nodig. De Rooie Vrouwen moeten blijv ijveren voor een financieel onafhi kelijke positie van vrouwen in maatschappij. Voorzitter Jean Hoogendoorn deed deze oproep dag op het tweejaarlijks congres de Rooie Vrouwenorganisatie in ®ee' PvdA. dr°f Centraal op het congres staat \9^' behandeling van een manifest wa;£07' in wordt aangedrongen op een menleving waarin iedereen ecoJH- misch zelfstandig is en iedereen ei?e< eigen inkomen verwerft. er j vea gev ke i lucl gaa reg< kov BONN (UPI) - De Bondsrepubliek heeft 13 landen, waaronder de Ver enigde Staten, verzocht te helpen de oorlogsmisdadiger Josef Mengele voor het gerecht te brengen. Dit heeft een woordvoerder van de Westduitse regering vrijdag ver klaard. Italië, de Verenigde Staten, Argenti nië, Bolivia, Brazilië, Chili, Ecuador, Colombia, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela zijn er van op de hoogte gesteld dat Bonn in de voormalige kamparts van Auschwitz is geïnteresseerd. Volgens de woord voerder, Benno Erhard, zijn dit de landen waar Mengele mogelijk zijn toevlucht had of heeft gezocht. Advertentie SCHIPHOL/ROTTERDAM (GPD) - De Amerikaanse luchtvaartmaat schappij Air Wisconsin heeft bij Fok ker 12 toestellen van het type F-27 Mark 500 besteld. Met de order is een bedrag van tussen 250 en 300 miljoen gulden gemoeid. Het eerste toestel wordt in juli van dit jaar geleverd. Dat is bekend gemaakt bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker in het Atlas-kantorencen trum in Amsterdam. Voor Fokker betekent de order een overbrugging tot de periode waarop het nieuwe toestel voor 50 passagiers, de Fokker-50, in productie wordt ge nomen. Onlangs werden voor de Fok- ker-50 de eerste orders afgesloten met de Australische maatschappij Ansett en de Duitse regionale luchtvaart maatschappij DTL. De eerste Fokker- 50 wordt aan het einde van 1986 geleverd. Met de nu afgesloten order krijgt Fokker langzaam maar zeker voet aan de grond op de Amerikaanse markt. Wir ave latt kus sta nis I UTRECHT (ANP) - De Rooms-Katho- lieke bisschoppen van Nederland veroordelen euthanasie (doelbewus te levensbeëindiging van sterven den). Het is niet toegestaan de dood op een dergelijke wijze te zoeken of een stervende op zijn verzoek uit medelijden te doden. Eerbied voor het menselijk leven, ook voor het geschonden leven, is een fundamen teel element van menselijke en christelijke beschaving. Dit zeggen de bisschoppen in een herderlijk schrijven („Over lijden en sterven van zieken"), dat in het week- Leger Indonesië beschuldigd van executies op Oost-Tïmor DILI (RTR) - Het Indonesische leger is vrijdag beschuldigd van het execu teren van 84 mannen, vrouwen en kinderen op Oosf-Timor in de nazo mer van 1983. De gouverneur van de in 1975 door Indonesië geannexeerde Portugese kolonie heeft de beschuldi ging tegengesproken. Volgens de apostolisch administrator van Dili, Carlos Belo, heeft hij van dorpelingen uit het district Viqueque uit het oosten van het landen een lijst van namen van de slachtoffers gekre gen. Op de lijst staan namen van schooljongens. De doden zijn naar zijn zeggen begraven in twee massagra ven, een met 70 en de ander met 14 lijken, die hij zelf heeft gezien. De executies zouden zijn uitgevoerd in augustus of september 1983 als> vergelding voor het neerschieten van 16 legerofficieren door de onafhanke lijkheidsbeweging Fretilin in het dorp Claras. Volgens gouverneur Mario Carrascalao heeft monseigneur Belo die de hoogste roomskatholieke geestelijke op Oost-Timor is, de infor matie niet nagetrokken. Volgens Carrascalao zijn wellicht hooguit 10 mensen omgekomen bij een operatie tegen het Fretilin, waar bij het onvermijdelijk is dat dorpelin gen terechtkomen in kruisvuur gedu rende sporadische gevechten die nog steeds plaatsvinden tussen het leger en guerrillastrijders. Indonesische regeringsfunctionaris sen zeiden dat de verklaring van Belo strijdigheden bevat. Hij zou terugko men van een eerdere verklaring waar in hij melding maakte van 200 doden. Volgens hen heeft Belo de lijken niet gezien en heeft hij de graven bezocht pas twee maanden na het incident waarbij de legerofficieren werden ge dood. De geestelijke zei in juli vorig jaar vernomen te hebben van dorpelingen in Viqueque dat zeker 200 mensen waren geëxecuteerd als repressaille voor het doden van de legerofficieren. Op grond van die berichten veroor deelde het Portugese parlement in september het neerschieten van zeker 200 tot 300 mensen in Viqueque op 21 en 22 augustus. Ook Amnesty Inter national protesteerde in december te gen deze vermeende executies. De Indonesische autoriteiten hebben deze week voor het eerst sinds 18 maanden enkele buitenlandse jour nalisten toegelaten tot Oost-Timor. Indonesië annexeerde de voormalige Portugese kolonie in juli 1976 en heeft er een troepenmacht van ca. 7.000 man. Deze voert een guerrilla tegen het Fretilin dat volgens jakarta beschikt over 500 tot 700 strijders die opereren vanuit het oostelijk bergge bied. einde van 8 en 9 maart in alle Rooms- Katholieke kerkdiensten aan de orde wordt gesteld. Daarbij verwijzen de bisschoppen onder meer naar de ver klaring uit 1980 van de Congregatie voor de geloofsleer, waarin euthanasie „een misdaad tegen het leven" wordt genoemd. De bisschoppen vinden het overigens onjuist dat het sterven koste wat kost wordt verlengd. Als de dood onherroe pelijk naderbij komt en verdere be handelingen het lijden slechts ondra gelijker kunnen maken, moet men terugtreden en de stervende de dood gunnen. Dit wordt volgens de bis schoppen ten onrechte passieve eu thanasie genoemd omdat hier sprake is van natuurlijk sterven. Het sterven wordt mensonwaardig als familie en vrienden de stervende als een last gaan beschouwen, zich aan hem onttrekken en de stervende ver eenzaamd ligt te wachten op de dood. De bisschoppen zijn van mening dat een derde (familielid of kennis) nooit de wens naar een dodelijke ingreep mag uiten. Daardoor zou het vertrou wen tussen arts en zieke ten diepste worden aangetast. AdvertentieI GOLDEN TUUP HOTEL ^Mimmiir/ggniT» - VDc Bucksweg 2, 4361 SM Westkapelle Tel. 01186-1810, telex 37753 A Behalve vanaf Schiphol en Beek Limburg kan binnenkort ook van$£s de Rotterdamse luchthaven Zestie hoven voor f 199 naar Londen wordi gevlogen. British Air Ferries opi begin april voor dat tarief een nie we lijndienst naar het Londen Vo< vliegveld Gatwick. De NLM, ei ont dochterbedrijf van de KLM, die va de af Zestienhoven naar Heathro Ka vliegt, brengt nu voor een retourt La Londen minimaal f 375 in rekenin wil Een woordvoerder van de NLM k Vo nog niet zeggen of dit duurdere tari pe1 zal worden verlaagd. wie tui Filipijnen De Filipijnse genen Fabian Ver en de andere militau ZOi die op het ogenblik terechtstaan vobm hun aandeel in de moord op oppositi |mj leider Benigno Aquino, hoeven niet ma getuigen. De rechter die het proces z0] Manila voorzit, Manuel Panaram, v ligde vrijdag daarmee een verzoek h| van de verdediging. DEN HAAG (ANP) - Het recht individuele Kamerleden op inlichtii{ gen van ministers en staatssecret rissen zal in de Grondwet wordff vastgelegd. De ministerraad van het koninkrijk" vrijdag akkoord gegaan met een wet' voorstel daarover van minister Rie kerk (binnenlandse zaken). Het wet ontwerp maakt deel uit van een aa* tal voorstellen tot aanpassing van Grondwet. jg Het vastleggen van de inlichtinge: zii plicht in de Grondwet heeft ten doijfl te voorkomen dat de antwoordplicl w< van ministers en staatssecretarisse O. afhankelijk kan worden gesteld vaal de instemming van een Kamermee: I derheid. (Van onze correspondentH LONDEN - De staking van de Brits gj mijnwerkers zal vermoedelijk begi - volgende week afgelopen zijn, nu d 9 meeste afdelingen van de mijnwet Ti kersvakbond NUM zich hebben uitgi j sproken vóór hervatting van he werk zonder verdere onderhandelii gen met de Nationale Kolenraad. Zondag zullen de 140 gedelegeerde van de NUM een definitief beslu nemen. Een groot aantal afdelinge; <j| vindt wel dat de Kolenraad de ruit 600 mijnwerkers die zijn ontslage: omdat zij zich aan vandalisme o|' geweld schuldig hebben gemaakt O weer in dienst moet nemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 2