Ir Diesel en huisbrandolie weer goedkoper WEG BIJ VERDER BEZUINIGEN Miele keukens, duurzaam tot in de details. BBévier Koninklijke bloeddonor de vandaag l/1/EEK-UIT M^EEK-IN Kabinet is bezorgd over atv-impasse Natuur/ijk ook bij Jac. Hermans Alle soorten Nederlands verpakt brood JacHermans Mogelijk Russische stroom in Nederlandse huiskamers VOLVO-SHOW Hard gevecht om korter werken El :onciJ|Perioden met zon lstl ^Se jaargang no. 52 zaterdag 2 maart 1985 van 28 februari - 16 maart '85 HAAG (GPD) - Het kabinet is verdeeld over het voorstel van minister Ruding om in juli opnieuw te korten op de huursubsidie. Tijdens het wekelijkse kabinetsberaad konden premier Lubbers, Ruding en staatssecretaris Brokx (volkshuisves ting) het vrijdag nog niet eens worden. Volgende week zal opnieuw geprobeerd worden overeenstemming te bereiken. Staatssecretaris Brokx heeft met aftreden gedreigd. Maatregelen Vandaag 'WITTE BOEKENMARKT' 9-17 uur hotel Britannia Vlissingen. GROTE VOORJAARS SHOW AUTOBEDRIJF BERBO 1 Rijbewijs Apartheid Beeldplaat Streekvervoer 17. 9 1 Wisselend bewolkt, kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwesten \wind, middagtemperatuur omstreeks 7 graden. er erne| rr in lm ANJELIERSTRAAT 5-7 Telefoon 01100 16810 PROVINCIAL it. Heil 0111 r ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter dieselolie gaat weer naar v beneden. Als gevolg van dalende noteringen op de produktenmarkt en door het (tijdelijk) inzakken van de koers van de dollar wordt de prijs met ingang Q vap aanstaande maandag met 4 cent per liter verlaagd. Of 3 iU Volgens zegslieden in Rotterdam kon de prijs van benzine niet worden verlaagd. Gasolie en huisbrandolie worden wel goedkoper. De prijs van huisbrandolie komt met ingang van aanstaande maandag op 113,25 cent per liter voor leveringen tot 4.000 liter. De koers van de dollar is vrijdag ondanks interventie behoorlijk gestegen. Op de wisselmarkt in Amsterdam werd een officiële middenkoers vastgesteld van 3,8040 gulden, ruim 3,5 cent meer dan donderdag. Particulieren betalen maandag 3,84 gulden voor een dollar. rad loni D|N oe: (fii Lanciën) abinet verdeeld over eperken huursubsidie llpiister-president Lubbers gaf op zijn meer mensen met een laag inkomen der de 23 jaar, het recht op subsidie wel :elijkse persconferentie toe dat in goedkope huizen terecht komen. kwijt raken. Pas in een later stadium Ruding heeft voorgesteld nog eens Maar het is niet uitgesloten dat ook wordt gedacht aan een algehele veria extra te bezuinigen op de huursubsi- bepaalde groepen, zoals jongeren on- ging van de huursubsidie, die (gesproken wordt van een bedrag van 200 miljoen over vier jaar). Dat bétirag zou gevonden moeten worden bo' en de al doorgevoerde maatrege len, die in totaal tot 1989 1 miljard opleveren. Vjèlgens Lubbers baseert minister Ru- dSig zijn voorstel op ramingen die aantonen dat de kosten van de indivi duele huursubsidie de komende jaren fors oplopen. Maar de premier deelde ook mee dat deze ramingen inmiddels achterhaald zijn. Zij gaan nog uit van (pn verder stijgen van de werkloos heid. Ook houden deze schattingen te TOinig rekening met de effecten van «middels al doorgevoerde maatrege len. Hierdoor ontvangen minder men sen dan verwacht huursubsidie. De afweging waar het kabinet nu voor staat, is de vraag of de reeds doorgevoerde maatregelen voldoen de zijn, of dat er toch nog wat extra's moet worden gedaan. Indien besloten wordt tot nieuwe maatregelen, wordt gedacht aan een verscherping van de toewijzingsregels, waardoor Advertentie) I Zuidvlietstraat 75, Goes, Tel. 01100-12420 Openingstijden toonzaal werkdagen van -09.00 - 1 2.00 u 13 00- 17.00 u donderdagavond van 19.00-21 00 u zaterdags van 09.30-12.30 u MONTEVIDEO (AFP/RTR) - Presi dent Daniël Ortega van Nicaragua zal vanochtend in Montevideo een onderhoud hebben met de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, George Shultz. Dat is vrijdag avond van Amerikaanse functiona rissen vernomen. „De ontmoeting gaat door", zei een Amerikaanse woordvoerder. Het over leg zal onder andere gaan over een Nicaraguaans vredesinitiatief. Van Amerikaanse zegslieden werd vernomen dat om het onderhoud was verzocht door leden van de Nicara guaanse delegatie bij de ambtsaan vaarding van de Uruguayaanse presi dent, Julio Sanguinetti. Shultz heeft zich bereid verklaard te luisteren naar wat Ortega heeft te zeggen, maar hij onderstreepte dat het Amerikaanse standpunt over Nicaragua niet ter discussie staat. Zie ook pagina 3 Advertentie Voor staatssecrtaris Brokx is deze kwestie belangrijk genoeg om de por tefeuillekwestie te stellen. Naar ver luidt heeft hij inmiddels de minister raad meegedeeld dat hij bij verdere bezuinigingen de consequenties zal trekken. Een vergelijkbare medede ling deed hij enkele weken geleden in een openbare rede. Later ontkende hij dat hij daarmee gedreigd had af te zullen treden. Tijdens de afgelopen algemene be schouwingen kwam CDA-fractieleider De Vries met het voorstel om niet opnieuw te korten op de sociale uitke ringen, maar daarvoor andere 'over drachtsuitgaven' (zoals huursubsidie en studiefinanciering) te gebruiken. Dat pleidooi werd later door de WD overgenomen, maar inmiddels heb ben de beide regeringspartijen laten weten dat zij liever geen bezuinigin gen zien in de huursubsidie. Minister Ruding zit echter met het probleem dat in 1986 volgens de afspraken opnieuw minstens twee miljard bezuinigd moet worden op de sociale uitkeringen. In het kabinet wordt een verdere verlaging van de hogere uitkeringen afgewezen, zodat slechts een verlaging van het mini mumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen als mogelijkheid over blijft. Vandaar dat de minister de huusubsidie niet op voorhand van bezuinigingen wil uitsluiten. Miele Keukens (Advertentie) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll van plm. 20 jonge gebruikte auto's Van 2 tot 11 maart Tot ziens Gildeweg 21, 4383 NJ Vlissingen telefoon 01184-10220 Off. Honda-dealer voor Walcheren. liiiiii LONDEN - De Britse kroonprins Charles is gisteren in het Transfusie Centrum in Noord-Londen voor het eerst in zijn leven als bloeddonor opgetreden. Volgens een woordvoerder van het centrum was de prins gevraagd bloed te geven als een gebaar om de angst voor de verspreiding van de ziekte AIDS te verminderen. AMSTERDAM - In Amsterdam was vrijdagmorgen groot alarm nadat de afsluiter van een chloorgaswagon van de spoorwegen bleek te lekken. Het westelijk havengebied werd door de politie afgesloten. Achteraf bleek het allemaal mee te vallen, en werd het gebied rond 10.00 uur weer vrijgegeven. Op de foto mannen in gasdichte pakken, klaar om een kijkje te nemen. Aanbevelingen van de raad voor de verkeersveiligheid: een herexa men na zware verkeersovertredin gen, een voorlopig rijbewijs voor beginners en een herhalingscursus voor ervaren automobilisten. PAGINA 2 Dennis Goldberg, na 21 jaar deze week vrijgelaten uit een gevange: nis in Pretoria, vraagt economi sche actie tegen Zuid-Afrika. PAGINA 3 Philips lijkt eindelijk af te stevenen op een doorbraak van de beeld plaattechniek. Een Chinese stad tekende een raamcontract voor een miljoenenorder. PAGINA 5 De autobuslijndiensten van de Goese maatschappij AMZ worden overgenomen door het streekver- voerbedrijf Zuidwest-Nederland. PAGINA 11 De voortdurende tijdnood van het Algemeen Nederlands Persbu reau: nieuwsvoorziening in de La ge Landen; letters letteren: een stroom nieuwe boeken-op-stapel; het debuut van Fleur Bourgonje; politieromans; vijftig jaar boeken weekgeschenk; Armando expo seert; de gruwelen van The Killing Fields; Marlous Fluitsma en het toneel. PAGINA 17, 18, 19, 21 en 23 Een halve eeuw VVV van en voor de provincie: geen reden tot al te grote uitbundigheid: IJspret en ijs- leed: het wak, de slachtoffers en de zorg; Zeeland helpt Nepal (3); De overheid en de kinderporno; Voet bal Winterstop. PAGINA 25, 26, 27 en 29 Binnen- en buitenl.: 2 en 3 Financiën, economie: 5 Provincie: 9,10,11,12 en 13 Sport: 15 DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt de impasse in het CAO-overleg bij een aantal grote ondernemingen „heel zorgelijk". Premier Lubbers zei vrijdag na afloop van de minister raad dat het echter nog te vroeg is om te spreken van een afgesloten hoofd stuk. Lubbers noemde verdere arbeidstijd- veikui uuig een zeer wezenlijk element van het derde spoor van het kabinets beleid, de herverdeling van werk. Het kabinet overweegt echter geen ingre pen in het loonoverleg. Wij beperken ons tot uiteenzettingen, oproepen en zonodig aanmaningen, hiaar respecte ren de eigen verantwoordelijkheid van de overlegpartners, aldus de pre mier. Lubbers Advertentie ARNHEM (GPD) - Neder land zal in de toekomst wellicht stroom importe ren uit de Sowjet-Unie. Vol gens de VEEN (Vereniging van Exploitanten van Elek triciteitsbedrijven) is de kans daarop groot nu de Russen hebben laten weten naast aardgas ook elektri citeit naar West-Europa te willen uitvoeren. Nederland betrekt op het ogenblik tien procent van zijn stroom uit het buiten land, voornamelijk uit Zwit serland en in mindere mate uit Frankrijk. „Als de Russen onder de prijs van de Zwitsers dui ken, en daar ziet het naar uit gezien de lage produk- tiekosten in de Sowjet-Unie als gevolg van de lage lonen daar, dan zijn wij in", aldus desgevraagd VEEN-woord- voerder G. van Wijk. Voor de stroomimport van uit de Sowjet-Unie zijn wel iswaar technische aanpas singen noodzakelijk, „maar die zijn oplosbaar", aldus Van Wijk. Volgens de VEEN-woordvoerder zien de Sowjets, wier positie op de internationale energie markt de laatste jaren be langrijk sterker is gewor den, stroomuitvoer als een nieuwe mogelijkheid om in hun dringende behoefte aan westerse valuta te voorzien. Rusland exporteert al jaren elektriciteit naar de Oost- europese landen; deze uit voer is de laatste jaren vrij sterk toegenomen. Volgens Van Wijk zal het overigens nog wel geruime tijd duren voordat Neder land daadwerkelijk tot stroominvoer vanuit de SU kan overgaan. „De Russi sche produktiecapaciteit zal flink moeten toenemen. Ook zullen de nodige veran deringen in het hoogspan ningsnet tot stand moeten worden gebracht om het transport mogelijk te ma ken". Op het gebied van trans port en* distributie van elektriciteit bestaat in de Sowjet-Unie grote ervaring en deskundigheid. „Een deskundigheid die toeval lig ook bij de Arnhemse instellingen (waaronder de KEMA) voorhanden is, want wij hebben het De Zoetenlab, het grootste on afhankelijke testlab in de wereld", aldus Van Wijk. „Een reden temeer om met tertijd tot invoer over te gaan". ir wordt weer met oor- llogsverklaringen ge zwaaid in CAO-land. De in dustriebonden van FNV en CNV zijn druk bezig sta kingsacties voor te bereiden met de bedoeling de werkgevers te dwingen tot invoering van een collectieve 36- urige werkweek. In de loop van deze maand zouden her en der in het land 'estafette-stakingen' moeten uitbre ken, die zich gaandeweg zouden moe ten verharden. Nu het overleg over nieuwe CAO's in vier belangrijke sec toren - de metaalindustrie, bij Akzo, Hoogovens en Philips - afgelopen week volledig is vastgelopen willen de bonden er stevig tegenaan. Ze verwij ten de andere partij een onbuigzame houding tegenover verdergaande ar beidstijdverkorting. Een eis waar de werknemersorganisaties zwaar aan tillen, zeker nu uit jongste voorspel lingen over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt blijkt dat de werkloos heid dit jaar mogelijk maar nauwe lijks onder de 800.000 zal kunnen blijven. De werkgevers op hun beurt weigeren zich ook maar ergens vast te leggen op een 36-uren-week voor 1986. Ze willen eerst onderzocht welke de gevolgen zijn van een verkorting van de werktijd tot gemiddeld 38 uur. Ook het aanbod van de bonden om een 'pauzejaar' te accepteren maar daar aan een toezegging op termijn voor verdergaande verkorting van de werk week tot 36 uur te verbinden was niet in staat de onderhandelaars aan on dernemerskant te vermurwen. Van daar dat er nu dus herrie in de tent op komst lijkt. Het in november 1982 met zoveel fanfare binnengehaalde centraal akkoord van vakbeweging en werkge vers om arbeidstijdverkorting als middel in de strijd tegen de werkloos heid volop in te zetten lijkt steeds verder in de mist te verdwijnen. Toen was inlevering van koopkracht bij de werknemers een eerste aanloop daar toe. Met de nodige problemen, met begrip voor de verzwakte positie van het bedrijfsleven en met een belangrij ke hoeveelheid inschikkelijkheid bij de onderhandelingen konden CAO's worden afgesloten waarin loonmati ging voorop stond. Dit jaar lijkt er heel wat minder bereidheid voorhan den om tot een akkoord te komen. En dat is hoe dan ook terug te voeren tot een omslag in het denken over het middel arbeidstijdverkorting aan werkgeverskant. In ondernemersland wordt het als principe nog wel erkend, maar de drang om er werkelijk gericht mee aan het werk te gaan is aanzien lijk afgenomen. Tot grote teleurstel ling overigens ook van het kabinet dat via minister van sociale zaken De Koning al bij herhaling van zijn zor gen heeft blijk gegeven en de werkge vers oproept het centraal akkoord van november 1982 toch vooral niet in de steek te laten. Overigens heeft ook het kabinet zich van meet af kunnen realise ren dat het ditmaal bij het CAO- overleg voor het bedrijfsleven niet van een leien dakje zou gaan. Het lag er duimen dik bovenop dat de kortingen op het ziekengeld de onderhandelin gen tussen vakbeweging en werkge vers onder zware druk zouden zetten. De mogelijkheid om de werkgevers deze korting te laten aanvullen staat hoog op het lijstje van eisen. En ze beperkt tegelijk de mogelijkheden om arbeidstijdverkorting in een sneller tempo door te voeren dan de vakbe weging spijkerhard eist en het kabi net zo graag zou zien. De onrust die nu wordt opgeroepen 'terwijl de bonden hun leden gaan raadplegen' zat er dus van het eerste moment af in. Een complicatie is bovendien dat het on geduld zich ook onder de ambtenaren begint af te tekenen. De datum van 1 april is daar nogal bepalend omdat minister Rietkerk van binnenlandse zaken, zoals de zaken er op het ogen blik voorstaan, dan de kortingen op het ziekengeld voor ambtenaren wil doorvoeren, wanneer in het bedrijfsle ven nog geen nieuwe CAO's zijn afge sloten. De tijdsklem begint dus danig voelbaar te worden. Toch doet het allemaal wat over spannen aan. Zeker wanneer nu al - in een zó vroeg stadium - vergelij kingen worden getrokken met de grootscheepse stakingen die vorig jaar de Westduitse metaalindustrie hebben verlamd en erg veel schade hebben veroorzaakt. Wat van de sfeer tijdens het jongste CAO-overleg naar buiten is gekomen laat op zijn minst de vraag open of er wel serieus naar mogelijkheden voor een vergelijk is gezocht. De harde houding van de werkgevers laat daarover de nodige twijfel bestaan. De vakbeweging lijkt wat erg voorbarig aan zet te willen komen buiten de onderhandelingska mers zonder dat duidelijk is of de actiebereidheid onder de leden daar toe wel voldoende slagvaardigheid biedt. Arbeidstijdverkorting als een constructieve poging om de nog steeds zorgwekkend hoge werkloos heid in ieder geval geleidelijk aan terug te drukken verdient een even wichtiger behandeling dan nu ge beurt. vdM. Gekort De salarissen van ambte naren in dienst van het eiland Aruba zijn met ingang van vrijdag 1 maart verlaagd met 10 procent. Dit is op Aruba bekend geworden. De ambte narenbonden hebben hun leden vooi; een vergadering bijeengeroepen om zich te beraden op eventuele acties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 1