'Parlementaire democratie in gevaar door politiek' weekenddiensten kerkdiensten Ook vandaag nog Clarins- behandeling van 45,- voor Bij aankoop van Clarins-produkt Jan Laban gemeente vlissingen S KOEKOEKSKLOKKEN 10,- retour VALKENISSE; pixyfoto mededelingen bestemmingsplan bouwaanvraag verkeer DE VOOGD 9x13 cm PZC/streek CNV'ER PHERNAMBUCQ: Wïjkvereniging 't Zand Middelburg viert feest Artsen: Tandarts: Dierenartsen: Apotheken: Bingo bij Molukse W elzij nsstichting in Oost-Souburg Wijkverpleegkundigen: Verloskundige: n 99 M Z D O Drtoanbcwl is geldig' VROOMS DREESMANN CLASBREUKSERVICE R0EGIERS B.V. GROTE SORTERING KOEKOEKSKLOKKEN VOORRADIG in de prijsklasse van 156,- tot 354,-. FIRMA L. MINDERHOUD parfumerie Lange Geene 24-26, Middelburg tel. 01184-34184 DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT iedereen leest de krant altijd en overal. Gemeente AANMELDEN VAN LEERLINGEN OPENBAAR ONDERWIJS GEBOUW 'DE SPRONG' Afzetting deel binnenstad Vlissingen Ontruiming Afzetting aba Informatiecentrum zijn 87333 en 87335. Rectificatie W gf ZATERDAG 2 MAART 1985 MIDDELBURG - „De parlementaire democratie wordt in gevaar gebracht door de wijze waarop de politiek omspringt met de sociaal-economi sche sector. Er is nauwelijks sprake van dualisme tussen parlement en kabinet. De kamermeerderheid holt achter het kabinet aan". Dat zei vrij- dagvaond L. Phernambucq, voorzit ter van de CNV-districtsraad Zee land, in middelburg tijdens een bij eenkomst van de plaatselijke afde ling van zijn bond. Hij bracht in herinnering dat de afge lopen tijd vele CNV'ers hun lidmaat schap van het CDA opgezegd hebben. Phernambucq zelf sprak zich hierover niet in directe zin uit. Wel maakte hij in algemene zin, zonder partijen te noemen, gewag van de verontrusting in het CNV over de relatie tussen politiek en vakbeweging. „In de ach ter ons liggende periode is door de politiek onvoldoende naar de vakbe weging geluisterd. Vele malen heeft het CNV zich tot het parlement en kabinet gewend, zonder al te veel resultaat. Voor het CNV moedige en van verantwoordelijkheid getuigende voorstellen hebben bij de politiek geen gehoor gevonden. Ook is door de politiek onvoldoende naar adviesor ganen, waarin ook het CNV functio neert, geluisterd", aldus de bestuur der. Phernambucq legde uit dat het dua lisme in het parlementaire systeem uitgaat van nadruk op het verschil tussen de functie van regering en volksvertegenwoordiging. „Stringen te regeerakkoorden binden de meer derheid van het parlement echter met handen en voeten. Door het gemis aan tegenspel, dat daardoor in ons sys teem ontstaan groeit er een scheiding tussen regeerders en zij die geregeerd worden. Automatisch vloeit hieruit een kloof voort tussen burgers en maatschappelijke organisaties aan de ene kant en de politiek aan de ande re," aldus de CNV'er. Hij noemde het verder tekenend voor de situatie dat de politieke besluitvorming niet of nauwelijks beïnvloed werd door argu menten van de Raad van State, de SER, de Stichting van de Arbeid en de sociale partners. MIDDELBURG De wijkvereniging 't Zand in Middelburg houdt zater dag de jaarlijkse feestavond in de Schouwburg in Middelburg. De eigen toneelgroep verzorgt een avondvullend programma met het blijspel 'Vogel, vlieg de wereld in...' van de Engelse schrijver A. P. Dears- ly. De feestavond, waarvoor nog enke le kaarten aan de zaal verkrijgbaar zijn, begint om 20.00 uur. uur: J. F. H. Bergen, 89, Oost-Souburg, tel. 3 maart 1985 NEDERLANDS HERVORMDE KERK: Aagtekerke 10 ds. v. Mourik (HA), 19 ds. v. Houwelingen; Bigge- kerke 10 mevr. v. Houwelingen; Dom burg 10 ds. Verheul, 19 ds. De Lang; Gapinge 10 ds. v. d. Wuid; Grijpsker- ke 10 ds. v. Houwelingen, 14.30 ds. v. Mourik; Kleverskerke 9.30 dhr. Riet veld; Koudekerke 9 en 10.30 ds. De Jong; Meliskerke 10 ds. v. Veelen; Middelburg Oostkerk 10 ds. Kore- vaar, Nieuwe Kerk 10 dhr. Crans, 17 ds. Veldhuizen, Thomaskapel 10 ds. Snijders, Koorkerk 10 ds. Geers, Ont- moetingskerk 10 ds. Nell, Eglise Wal- lone 10.45 dhr. Le Gras; Nieuw- en Sint Joosland 11 ds. Vermeulen; Oost- kapelle 10 ds. Den Hollander; Oost- Souburg (Kanaalstraat) 9.30 ds. Mei- se, Oranjeplein 9.30 ds. v. Buiren, 19 ds. Jobsen; Ritthem 9.30 ds. Vermeu len; Serooskerke 10 ds. De Lang, 19 ds. Westerveen; Sint-Laurens 10 ds. De Boer-Hessel; Veere 11 dhr. Riet veld; Vlissingen Sint-Jacobskerk 10 ds. De Nooij, 17 ds. De Koeijer, Johan- neskerk 9.30 ds. Glashouwer, Ter Ree- de 19 ds. v. Egmond, Bethesda Sint- Joseph 10 ds. Joosse, Verpleeghuis Der Boede ds. v. d. Vrie, Open Hof 9.30 ds. Krijger, 17 ds. Makkinga; Vrou wenpolder 14 ds. v. d. Wind; Westka- pelle 9.30 ds. Bezemer, 18.30 ds. Snij ders; Zoutelande 9.30 ds. Brokerhof. GEREFORMEERDE KERK: Arne- muiden 9.30 br. v. Westen, 14.30 ds. Speelman; Domburg 10 ds. Verheul, 19 dienst; Gapinge 10 en 14.30 ds. Weijs; Grijpskerke 10 ds. Jobsen, 14.30 ds. Melse; Koudekerke 9 en 10.30 ds. De Jong, 17 ds. Verheul; Melisker ke 10 ds. Coppoolse, 14.30 ds. De Ruiter; Middelburg Hofpleinkerk 9.30 ds. Paulus, 14.30 ds. De Bakker, Oost- kerk 10 ds. Korevaar, Getuigeniskerk 9.30 ds. Vos, 19 ds. Korevaar en kapt. Elhorst, De Hoeksteen 9.30 ds. IJkel, 17 ds. Paulus; Oostkapelle 10 ds. De Ruiter, 17 ds. Coppoolse; Serooskerke 10 ds. Dondorp, 17 ds. De Bakker; Sint-Laurens 10 ds. Craene, 17 ds. De Ruiter; Veere 10 dhr. Trimpe, 14.30 ds. Weijs; Vlissingen Petruskerk 9.30 ds. Kalksma, 17 ds. Glashouwer, Open Hof 9.30 ds. Krijger, 17 ds. Makkinga, De Schaapskooi 9.30 ds. De Boer, 19 ds. De Nooy; Vrouwenpolder 10 en 14.30 dhr. Jorritsma; Westkapelle 9.30 ds. Coppoolse, 14.30 ds. Paulus. GEREFORMEERDE GEMEENTE: Aagtekerke 9.30,14 en 19 ds. Baayens; Meliskerke 9.30 en 14.30 leesdienst, 19 ds. C. Harinck; Middelburg-Centrum 9.30, 14 (HD) en 18.30 ds. Venema; Middelburg-Zuid 9.30 ds. Zijderveld, 14 en 19 leesdienst; Oostkapelle 10 en 15 leesdienst; Vlissingen 9.30 en 16 leesdienst; Westkapelle 9.30, 14 en 18.30 leesdienst; Zoutelande 9.30 en 14.30 leesdienst. NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK: Middelburg (Engelse Kerk) 9.30 en 17 dienst. GEREFORMEERDE KERK (VRIJ GEMAAKT): Middelburg 9.30 ds. De Graaf; Souburg en Vlissingen (De Lannoystraat) 9.30 en 16.30 ds. Zomer; Vrouwenpolder 9.30 en 14.30 ds. Kui per (HA). CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK: Middelburg 9.30 en 16.30 ds. De Boer; Vlissingen 9.30 en 17 ds. Brons. VERENIGING VAN VRIJZINNIG HERVORMDEN EN REMONSTRAN TEN: Middelburg (Koorkerk) 10 ds. Geers; Vlissingen (Ophir) 10.30 ds. Frannke. DOOPSGEZINDE GEMEENTE: Vlis singen 9.30 br. v. d. Linde. HERSTELD APOST. ZENDINGSGE MEENTE: Vlissingen (Bakkersgang) 10,1 6.30 dienst. GEREDJA KRISTEN MALUKU SE LATAN Dl BELANDA: Oost-Souurg 17 pdt. Waisapy; Koudekerke 12 pdt. Waisapy. NIEUW-APOSTOLIGSCHE KERK: W.-Souburg (Westerbaan) 9.30, 16, woe. 20. LEGER DES HEILS: Middelburg 10, 19; Vlissingen 10, 17. ANGLICAANSE KERK: Vlissingen- Oost (Kapel zeemandshuis Schelde- poort) 10.30 holy communiun, 19.30 evening prayer. ZEVENDEDAGS-ADVENTISTEN (zaterdag): Vlissingen (Het Anker) en Middelburg (Doopsgezinde Kerk): dhr Kerkvoort. BAPTISTEN GEMEENTE: Middel burg (Kapel Bree 8) 10. PINKSTERGEMEENTE: Vlissingen (Emmastr.) 14.30, woe. 19.30. LEDEN IN CHRISTUS: Vlissingen (Vrijdomweg) 11 dienst. EVANGELIE GEMEENTE: Middel burg (de Wijngaard, LTS) 9.30 ds. v. d. Zanden (HA). VOLLE EVANGELIE: Vlissingen (Fi- ladelfia, Vrouwenstraat 5) 9.45. GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND BINNEN VERBAND: Middelburg, Westerkerk 9.30, 14, 18.30 leesdienst; Arnemuiden 9.30, 14.30, 19 ds. Verhoeks. VRIJE EVANGELISCHE GEMEEN TE: Westkapelle 9.30 br. v. d. Hoff. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN: Vlissingen (Paul Kruger- straat 224) 11.45 dienst. EVANG. BAPTISTENGEMEENTE: Middelburg (Damplein 12) 10 br. Lok. VOLLE EVANGELIE BETHEL- KERK: Middelburg (geb. 't Zand) 16. ROOMS-KATHOLIEKE KERK: Mid delburg 10, zat. 19; De Hoeksteen 11.30; Souburg 10.30 parochiekerk; Vlissingen 10 jeugdkoor, zat. 19 zang koor; Open Hof 11.15 eigen zanggroep, 19 samenzang; domburg 8.45. WALCHEREN 2 en 3 maart 1985 Centraal alarmnummer: 01100-14444. Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: J. A. B. Cramer, Gerbrandystr. 6, tel. 65498. Zo. 0.00-24.00 uur: F. G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: G. J. H. Meijjer, De Krammer 14, tel. 14664. Zo. 0.00-24.00 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen, Ponten en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur: A. G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zo. 0.00-24.00 Kanaalstraat 01184-61500. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zon. 23.00 uur: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijps kerke, tel. 01189-2523. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male vrij. 18.00-zo. 24.00 uur: A. v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186- 1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke) vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Big- gekerke, tel. 01185-2190. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: J. M. Jansen, J. van Hoofkwartier 90, Middelburg, tel. 01180-15595. Landbouwdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Kleine huisdieren: A. Ruys, tel. 01180- 13118. Consult alleen na telefonische af spraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou burg', Kanaalstraat 3 te Oost-Sou burg, tel. 01184-60860, behandeling na telefonische afspraak. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrij dagmorgen daaropvolgend. Middelburg: Stromenwij k/'t Zand, Maasstraat 56, tel. 35565. Vlissingen: Apotheek Souburg, C. van Perestraat 56, tel. 61593. OOST-SOUBURG - De Molukse Wel- zijnsstichting Souburg-Vlissingen houdt vanavond (zaterdag) een bingo avond in 'De Zwaan' in Oost-Souburg. De Maluka Band zal voor muzikale omlijsting zorgen. Ook zijn er hapjes verkrijgbaar. De kinderen zullen eveneens aan de beurt komen voor een partijtje bingo. Vlissingse winke liers hebben verschillende prijzen be schikbaar gesteld. De bingo-avond begint om 19.30 uur. Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: tel. 12228, kruisge- bouw Nieuwstraat. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: tel. 14366, kruisgebouw Wijkgezond heidscentrum. Vlissingen-Stad: J. H. Dekker, tel. 01184-66681. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: E. B. Waterman, tel. 01180-14051. Platteland Walcheren: L. Burger, Duinweg 55, Oostkapelle, tel. 01188- 2746. Vrijdag 18.00-maandag 8.00 uur. Vlissingen: P. J. van Ginkel, 12775. tel. 0) a n 90 H M H W X X O m x Voor al uw grondwerk, weg- en erfverhardingen, bestratingen, drainages enz. Alle soorten bestratingsmaterialen, materialen, bielzen, palen en pvc, rioleringsmaterialen Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke BV. HONDEGEMSWEG 25, 4364 RA GRIJPSKERKE Voordeel bij Pixyfoto een schitterende kleuren foto van uw kind. Formaat ca. voor slechts Uwilt de foto.... gratis? Dat kan! Knip deze adver tentie uit en neem 'm mee naar de fotostudio. Kinderen tot 16 jaar onder begeleiding van één der ouders. Hiermede vervallen alle overige aanbie dingen. Deze aanbieding kan slechts eenmaal per gezin gegeven worden. V De tijden zijn veranderd. Maar het herstellen blijft. En dat doen wij. Vakkundig en snel. BRAKSTRAAT 18 - MIDDELBURG Mobilofoon uitgeruste glaswagens staan dag en nacht voor u klaar, ook in het weekend. Tel. 01180-12052/ 16502, b.g.g. 01188-2355. Meer dan 100 verschillende wandklokken in voorraad, waarvan 50 met slagwerk, zoals bakregulateurs, paardregulateurs, Friese klokken, schippertjes enz., enz. Komt u vrijblijvend eens kijken. U zult verbaasd staan van onze uitgebreide col lectie. Zuidstraat 66, Westkapelle, tel. 01187-1284. 's Woensdagsmiddags gesloten. Op 1 augustus 1985 wordt de wet op het basisorl derwijs van kracht. De openbare kleuterschol 'De Wip' en de openbare lagere school 'II Sprong' worden dan samengevoegd tot openba basisschool 'De Sprong'. Aanmelding van nieuwe leerlingen voor hl schooljaar 1985/1986 kan plaatsvinden op maa.opt dag, 4 maart a.s., tussen 15.30 en 17.00 uur ir.„ GEBOUW 'DE WIP' Van Speijkstraat 1, Koudekerke, tel. 1907. Hoofj leidster: Mevr. M. C. van Doorn. Biggekerksestraat 2, Koudekerke, tel. 19ll Hoofd: dhr. A. P. Koster. De kinderen moeten op de dag van toelating t leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Kinderen dL in de periode tussen 1 augustus en 1 oktobe jaar worden, mogen bij het begin van het schocj) jaar tot de basisschool worden toegelaten. Kinderen die thans de kleuterschool bezoekej moeten dit jaar nog aangemeld worden voor basisschool. Er bestaat gelegenheid tot het volgen van gocg dienstonderwijs (Ned. Herv. of R.-K.) en humj nistisch vormingsonderwijs. stadhuisplein 2 4382 LG vlissingen tel. 01184-87000 zie voor gemeentelijke inforr} ook 'in den blauw geruiten kie! in 'de vlissinger' van vandaag Komende maandag, 4 maart, wordt in de Vlamingstraat te Vlissingen een bom uit de tweede wereldoorlog gedemonteerd. In verband hiermee zullen enkele voorzorgs maatregelen worden genomen. Om 08.00 uur 's morgens wordt begonnen met de ontruiming van de panden binnen een straal van 115 meter rond de bom. Geen van de bewoners, gebruikers of andere niet bevoegden mag zich daarna nog binnen deze zone bevinden. Boven dien mag vanaf 10.00 uur niemand meer in het gebied in een straal van 375 meter rond de bom op straat komen. Binnen deze straal valt een deel van de binnenstad, omgrensd door het terrein van de KM 'De Schelde', Aagje Dekenstraat, achterzijde bebouwing Coosje Buskenstraat (tussen Aagje Deken- en Spuistraat), Bellamystraat (voorlangs bebouwing westzijde), Bella- mypark (voorlangs bebouwing westzijde), Westerschelde en Commandoweg/Paar- denstraat. Alle toegangswegen en andere doorcplo» gen zullen langs deze grens worden afvijl zet door de politie. Dat betekent jjjm niemand het gebied in mag. Door van een geluidswagen zal in boverSH noemd gebied het einde van de werkzaal heden, en daarmee alle bovensta 1*1 maatregelen, worden afgekondigd. pm vrijt Speciaal in verband met de bomruimirj er in het stadhuis een informatiecentf ingericht. Een ieder kan hier zowel soonlijk als telefonisch haar of zijn vraf kwijt. Er zijn twee speciale informf telefoons beschikbaar: In de gemeentelijke advertentie in del van woensdag jl. stond dat burgemeei drs. Th. J. Westerhout de noodverol ning in verband met de ontruiming ojj januari 1985 had vastgesteld. Die da: was niet juist. Er had moeten staai K. februari 1985. K' De burgemeester van Vlissingen maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat ingaande dinsdag 5 maart 1985 voor een ieder ten stadhuize (kamer 010, dienst volkshuisves ting, ruimtelijke ordening en milieu) ter inzage ligt het door de gemeenteraa>£gj zijn vergadering van 1 maart 1985 vas^H stelde voorbereidingsbesluit BonecfT^ (ged. Het Fort). vai Vlissingen, 2 maart 1985. sofi De burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat bij het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente is ingekomen de bouwaanvraag de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting voor de bouw van 215 woningen op Het Fort: Berlage- straat, Menno van Coehoornstraat, Cuijperstraat en J. van Campenstraat. Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde bouwvergunning te verle nen, waartoe de artikelen 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en/of 50, lid 8, van de Woningwet de mogelijkheid open-/ Voordat omtrent het verlenen vanl bouwvergunning een beslissing word:! nomen, liggen de bouw- en situatie:* ningen, ingaande 5 maart 1985 geduref 14 dagen (derhalve tot en met 18 rri 1985) voor een ieder ten stadhuizeü inzage op de Dienst Openbare Wei| (tweede verdieping), kamer 207. Gedi de bovengenoemde termijn hebben!' langhebbenden de gelegenheid schrift' hun eventuele bezwaren hiertegen irrj dienen bij burgemeester en wethoucH Vlissingen, 2 maart 1985. Burgemeester en wethouders van Vlissin gen brengen ter openbare kennis dat zij, gelet op het bepaalde in artikel 133 van het reglement verkeersregels en verkeerste kens, hebben besloten: 1. door plaatsing van borden 11 van bijlage II van voornoemd reglement, met uitzondering van het bord te plaat sen bij het Bellamypark dat zal zijn voorzien van een onderbord met het opschrift 'inrijden voor onmiddellijk la den en lossen toegestaan' 'ma.-za. 7.00- 12.00 uur op meer dan twee wielen", de Kerkstraat met inachtneming van het op het onderbord gestelde in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers te sluiten: 2. door verwijdering van bord 54 b. van bijlage II van voornoemd reglement het parkeervak gelegen aan de oostzijde van de Jan van de Capellelaan tegen over het pand nr. 45 tot parkeerplaats voor invaliden op te heffen; 3. door het aanbrengen van een gele streep als bedoeld in artikel 126 van voornoemd reglement het parkeren te verbieden in het gedeelte van de noord- Oostelijke bocht van het Bellamypark, beginnend bij het laatste parkeervak aan de oostzijde van het Bellamypark en eindigend bij de voetgangersover steekplaats in de Spuistraat; 4. door verwijdering van bord 54b van bijlage II van voornoemd reglement de inrichting van het parkeervak gelegen aan de Deltaweg tegenover de achter zijde van het pand Boulevard Bankert 76 tot parkeerplaats voor invaliden op te heffen; 5. door plaatsing van borden 57c met onderbord met het opschrift 'woonerf' en 58c van bijlage II van voornoemd reglement de Verkuyl Quakkelaarstraat, gelegen tussen de Scheldestraat en de van Dishoeckstraat, de Nicolaas Ho- nighstraat, de Lammensstraat, de van Hoorn van Burchtstraat, de Becker- straat, de Hurgronjestraat, de van der Swalmenstraat, de Callenfelstraat en de Winkelmanstraat aan te wijzen als woonerf; 6. door plaatsing van bord 54b van bijgc II van voornoemd reglement met derbord het gedeelte van de Ster^ burg aan de oostzijde tegenover 4 pand nr. 97 in te richten tot parkf plaats voor motorvoertuigen van injH den en tevens aldaar een parkeer^B bod in te stellen behalve voor voertuig van dhr. I. E. M. Weug, wor^ de Sterkenburg 97 te Vlissingen; door plaatsing van bord 54b van bijlH II van voornoemd reglement met derbord het gedeelte van de Singel hoogte van het pand nr. 262 inL richten tot parkeerplaats voor rr voertuigen van invaliden en te aldaar een parkeerverbod in te stel® ju.100 behalve voor het voertuig van dhr._ Toet, wonende Singel 262 te Vliss'J*^ gen; de Ot 8. door verwijdering van borden 54b bijlage II van voornoemd regiemei 1 inrichting van het parkeervak gele aan de Hogeweg voor het perceel 125 tot parkeerplaats voor invalide- W te heffen; be 9. in hun besluit van 7 oktober 1982 on|Se 1 de zinsnede 'langer dan een half. °r te wijzigen in 'langer dan één ul^e (betreft zgn. blauwe zone gedeelte B|ha huisstraat, Glacisstraat). or sp Voor nadere inlichtingen omtrent <1 ze verkeersmaatregelen kunnen IjH langhebbenden zich wenden tot gemeentepolitie, afd. verkeer en r." Molenstraat 1 te Vlissingen. Zij wijzen belanghebbenden erop, binnen dertig dagen na afkondigij van de desbetreffende besluiten. ten stadhuize (dienst VROM, kan* 019) zijn in te zien, beroep kan word' ingesteld bij de Kroon. a£ Het beroepsschrift moet aan Hare Ma] teit de Koningin gericht, maar bij commissaris van de Koningin in de prov V( cie Zeeland, Sint-Pieterstraat 42 te Midfl m burg worden ingediend. Vlissingen, 2 maart 1985.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 14