WERK VAN VAN STRALEN IN TERNEUZENS STADHUIS NA VO-smaldeel brengt bezoek aan Terneuzen Project over hedendaagse architectuur in Vleeshal NSM Sluiskil huldigde een groot aantal jubilarissen 'Nog geen bestemming' droogvallend gebied i Krammer/Volkerak' PZC/ provincie ALLEEN OP Winter koud tot zeer koud I OPTIMISME BIJ DIRECTIE S Veel personeel DGSM op receptie directeur Bollen Kanoclub Zeeland hield in Spui grote clubavond Vogelgebied Sloe niet als stortplaats van baggerslib Ing. P. Scheele nam afscheid directie landbouwgrond Ernstige kritiek PvdA-Vlissingen op J. y. d. Doef Vrouwenvergadering in Middelburg NEDERLANDSE EN VLAAMSE DEELNEMERS Scheepsschroef uit tuin van woning in Terneuzen gestolen 5-36, Pleidooi werkgroep Zachter MINISTER SMIT-KROES: WORLD LINE CRUISES INC. kantoor medewerkster World Line Cruises Inc. ZATERDAG 2 MAART 1985 VIT Gs zijn bereid tot studie jachthaven Colijnsplaat MIDDELBURG - Gedeputeerde staten zijn desgevraagd, in overleg met de gemeente Kortgene, bereid een onderzoek in te stellen naar de jachthaven-affaire in Colijnsplaat. Het college wil voorts, afhankelijk van de studieresultaten, eventueel bijstand verlenen. Het door de gemeente Kortgene en de exploitant van de Colijnsplaatse jachthaven, de watersportvereniging Noord-Beveland, in 1981 overeenge komen huurcontract is niet ter goed keuring aan gs gezonden. Sinds 1966 hoeft dat ook niet meer op grond van de gemeentewet. Het dagelijks be stuur van de provincie antwoordt dit op vragen die door het PvdA-statenlid N. Filius zijn gesteld over dit onder werp. gs lijken een afwachtende houding VLISSINGEN - Directeur N. M. Bol len van het district Scheldemond van het directoraat-generaal voor de scheepvaart en maritieme zaken (dgsm) heeft vrijdagmiddag in de loodsensociëteit aan de Boulevard De Ruyter in V'lissingen afscheid ge nomen van alle werknemers van het district. Ruim 200 mensen bezochten de receptie die vanaf 15.30 uur werd gehouden en een besloten karakter droeg. De Vlissingse loods W. Roose sprak de heer Bollen en zijn echtgenote toe namens al het personeel en bood een afscheidsgeschenk aan in de vorm van een koperen model van het jacht dat de heer Bollen bezit. Op symboli sche wijze ontving hij ook een zoge naamde 'luchthapper'. Deze koperen luchtkoker voor zijn jacht, die hij een keer verloren is geraakt, was echter nog niet gereed en is daarom in plastic overhandigd. H. A. Klaaysen memoreerde namens het georganiseerd overleg de verschil lende situaties die zich in het verleden hebben afgespeeld en bood een gram mofoonplaat met klassieke muziek aan. De heer Bollen beklemtoonde in zijn toespraak, dat de gezamenlijke inzet van al het personeel steeds heeft bijgedragen tot de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde. SPUI „Ondanks het feit dat de provincie Zeeland zoveel binnenwa teren telt, mag slechts een klein gedeelte van de wateroppervlakte gebruikt worden voor recreatiedoel einden". Dit stelde voorzitter C. Overdulve van Kanoclub Zeeland vrijdag tijdens de drukbezochte club avond in gemeenschapshuis 'de Drie Gehuchten' in Spui. De voorzitter voerde verder aan dat er in de nabije toekomst contacten ge legd zullen worden met de water schappen en andere waterbeherende instanties om enige verandering in de bestaande situatie te verkrijgen. Ruim 100 kano-enthousiastelingen kwamen in Spui kijken naar de films van de expedities van Peter Stipdonk, voormalig Nederlands kampioen wildwater-varen, naar Marokko, Ne pal en Zuid-Frankrijk. Ook gaf deze deskundige op het gebied van kano varen een uitvoerige instructie over veiligheidsmaatregelen. Voorts werd er tijdens de bijeenkomst afgesproken dat de clubleden 23 maart in het zwembad van De Sterre in Clinge terecht kunnen voor het Eskimoteren, dit is het draaien met de kano. Zon dag (morgen) wordt er een recreatieve vaartocht gehouden op de Wester schelde. Er wordt vertrokken nabij het gemaal Othene in Terneuzen. De afvaart is omstreeks 13.00 uur. VLISSINGEN - De Vereniging Vogel werkgroep Walcheren heeft een drin gend beroep op het Havenschap Vlis- singen gedaan er op toe te zien, dat de zogenaamde 'Total-plas' in het Sloe- gebied bij de aanleg van de Bijleveld- en Kaloothaven niet wordt gebruikt als baggerstortplaats. Het gaat om een grote plas, die tijdens de aanleg van het industrieterrein Vlissingen- oost ten zuid-oosten van de Total- raffinaderij is ontstaan. De Vogel werkgroep vreest, dat het negen hec tare omvattende gebied geruisloos onder de bagger, die vrijkomt bij de aanleg van de nieuwe havens, zal verdwijnen. In de brief, waarvan een afschrift is verstuurd aan het college van gedepu teerde staten van Zeeland, attendeert de werkgroep erop dat het plassenge- bied zich heeft ontwikkeld tot een vogelrijk gebied. Dat komt door de beschutte ligging dichtbij de Wester schelde, de rust en het schone zoete water met vele ondiepten, slikstrand- jes en brede rietkragen. Planologisch geniet de 'Total-plas' geen enkele bescherming. Maar de werkgroep zou het 'uiterst triest' vin den indien deze plas gedempt wordt, 'waarna slechts een dor braakland nog vele jaren lang aan het eens zo bloeiende vogelleven zal herinneren'. De werkgroep doet een dringend be roep op het havenschapsbestuur het gebiedje in de huidige staat te hand haven, zolang de industrie er geen interesse in heeft. Indien de 'Total- plas' als industrie grond helemaal on verkoopbaar blijkt, vindt de werk groep dat overwogen moet worden om het - via een bestemmingsplanwijzi ging - tot beschermd natuurgebied te verklaren. aan te willen nemen tegenover de problemen in de gemeente Kortgene. Zoals gemeld hebben de Noordbeve- landse gemeente en de de Colijns plaatse watersportvereniging een huurconflict. Dat is grotendeels terug te voeren op dé boven verwachting grote verzanding van de in 1980 uitge- breide haven. De baggerkosten belo pen jaarlijks ongeveer 200.000 gulden. In eerste instantie werd gerekend op 40.000 gulden per jaar. Op grond hier van is aan het huurcontract ook een aanhangsel toegevoegd, waarin de watersportclub zich bereid verklaart maximaal 50.000 gulden aan baggeren te willen besteden. Oud-burgemeester J. L. D. van der Linde van Kortgene parafreerde het aanhangsel bij de notaris zonder zijn wethouders en de raad daarover in te lichten. Het door de Kortgeense gemeenteraad goedge keurde contract stelt de vereniging zonder meer verantwoordelijk voor het op diepte houden van de haven. GS hebben, zo blijkt uit de antwoor den, alleen het raadsbesluit ontvan gen. De stukken die de notaris zijn gepasseerd, zijn nooit aan de provin cie gestuurd. Dat is ook niet verplicht. De schulden van de jachthavenhuur der zijn, volgens de gemeente, inmid dels opgelopen tot ruim zes ton. De raad van Kortgene heeft in januari een tegemoetkomend gebaar ge maakt in de richting van de water sportvereniging. De handreiking houdt onder meer de verstrekking van lening van 175.000 gulden aan de huurder in. GS moeten hieraan hun goedkeuring verlenen. In antwoord op een vraag van statenlid Filius geeft het college aan dat daarbij ook de GOES - Tijdens een drukbezochte receptie in de kantine van het land bouwcentrum in Goes heeft ing P. Scheele, hoofd beheer landbouw gronden in Zeeland, afscheid geno men van de directie landelijke gebie den en kwaliteitszorg in de provincie Zeeland van het ministerie van land bouw en visserij. De heer Scheele is benoemd tot hoofd stafafdeling alge mene zaken bij de directie beheer landbouwgronden in Utrecht. Hij wordt opgevolgd door ir L. P. Klaas- sen, die tot nu toe bij de centrale directie werkzaam was. De heer Scheele is sinds 1971 in dienst bij het ministerie van landbouw en visserij. In 1977 kwam hij als hoofd stafafdeling naar Zeeland. Veel be langstellenden maakten vrijdagmid dag van de gelegenheid gebruik af scheid te nemen van Scheele en ken nis te maken met zijn opvolger. financiële positie van de vereniging zal worden bekeken. De Noordbevelandse watersportclub is, volgens gs, niet van plan te verhui zen naar een werkhaven op Neeltje Jans in de monding van de Ooster- schelde. De PvdA-er was, blijkens zijn vraag, daarvoor bevreesd van wege de grote financiële belangen die in het geding zijn. Het dagelijks bestuur van de provincie geeft overi gens wel aan dat terughoudend ge reageerd zal worden op een jachtha ven op Neeltje Jans. Het beleidsplan Oosterschelde dient daarbij als lei draad. Nieuwe ligplaatsen mogen, volgens dit plan, tot 1990 alleen ge realiseerd worden in Zierikzee, Goe- se Sas/Goes en voorwaardelijk in Wemeldinge. Een zeefdruk van Nico van Stralen getiteld 'Gang TERNEUZEN - Het NA- VO-smaldeel 'Stanav- forchan' brengt van vrijdag 8 tot en met maandag 11 maart een bezoek aan Terneuzen. 'Stanavforchan' (afkor ting van Standing Na val Force Channel) be staat uit een zestal mij nenvegers van verschil lende nationaliteit. Het zijn de 'Breydel' (Bel gië), 'Brooklesby' (Enge land), 'Ledbury' (Enge land), 'Weilheim' (Duits land) en de Nederlandse schepen 'Ommen' en 'Sittard'. Het flottielje meert vrij dag 8 maart omstreeks 14.00 uur af aan de ka naalzijde van de Mid- densluis, nabij het ge bouw van de Verenigde Bootlieden. Om half drie maken smaldeelcom mandant R. C. Moore en zijn officieren hun op wachting bij burgemees ter C. Ockeloen. Een half uur later is er in de burgerzaal van het stad huis een ontvangst van een aantal officieren, on derofficieren en man schappen. 's Avonds staat er aan boord van de 'Breydel' een cocktailparty op het programma. Het bezoek van het smaldeel staat verder drie dagen lang in het teken van de sport. Zaterdag 9 maart nemen de manschappen een duik in het overdek te zwembad 'De Honte'. Het rugbyteam 'Stanav forchan' speelt 's mid dags een rugbywedstrijd tegen het team van Dow Chemical op het terrein van de fabriek. Om 16.00 uur worden de prijzen uitgereikt in het Varens centrum. Zondag 10 maart wordt er gevolley bald in de sportzaal aan de Merwedelaan tussen de teams van 'Stanav forchan' en de gemeente Terneuzen. De wedstrijd wordt 's morgens ge speeld. Om half een 's middags kunnen de win naars hun prijzen in ont vangst nemen in het Va renscentrum. Zowel 's zaterdags als 's zondags zijn de schepen tussen 14.00 en 16.00 uur toegankelijk voor het publiek. Het bezoek wordt afge sloten met een zaalvoet baltoernooi maandag 11 maart in sporthal 't Zwaantje, waar de teams van 'Stanavfor chan', de politie en douane elkaar bekam pen. Het programma in ver band met de komst van het NAVO-smaldeel is opgesteld door de afde ling voorlichting van de gemeente Terneuzen. Begin vorig jaar kon een programma met onge veer dezelfde activitei ten niet doorgaan, door dat toen een bezoek van een NAVO-smaldeel aan Terneuzen in verband met slechte weersom standigheden niet door ging. VLISSINGEN - De PvdA-fractie in de Vlissingse gemeenteraad heeft ern stige kritiek op partijgenoot en Tweede Kamerlid J. van der Doef, naar aanleiding van zijn uitspraak dat het Sloe om praktische redenen een aangewezen plaats zou zijn voor de opslag van radioactief afval. „Wij vinden die uitspraak voorbarig en onzorgvuldig en zo ongenuanceerd, dat zij een slechte promotie is voor Zeeland en zeker voor het Haven schap", zei fractievoorzitter A. de Koene van de PvdA vrijdag tijdens de vergadering van de Vlissingse gemeenteraad. Het zou volgens raadslid De Koene voor de werkgelegenheid wel eens zeer onzorgvuldig kunnen zijn om dertig hectare van het industriege bied in Vlissingen-Oost te reserveren voor de opslag van kernafval. Hij zei dit naar aanleiding van een brief van het college van b en w over de lokatie- keuze voor de opslag van radio-actief afval door de gelijkname commissie Lofra. Het college deelt daarin mee op korte termijn te onderzoeken welke eventuele planologische stappen moeten worden ondernomen om het al eerder vastgestelde beleid van de gemeenteraad te kunnen uivoeren. B en w verwijzen daarbij naar eerdere moties van de gemeenteraad over de uitbreiding van kerncentrales en de verwerking van het afval en het be roep tegen de vergunning aan de PZEM voor de bouw van een opslag plaats voor kernafval. Burgemeester drs Th. J. Westerhout van Vlissingen zegde raadslid De Koe ne toe dat de notitie van het college in april in de raad kan worden behan deld. MIDDELBURG - De Stichting Vrou wenemancipatie Zeeland houdt dins dag een algemene vrouwenvergade ring in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Op de agenda staat onder meer het jaarver slag over '84. Martha Blom houdt een inleiding over de wet op de tweever dieners. De vergadering begint 's mor gens om tien uur; kinderoppas is aanwezig. TERNEUZEN - In de hal van het stadhuis van Terneuzen hangen van maandag tot en met vrijdag 29 maart werken van de kunstenaar Nico van Stralen uit het Noordhollandse Bergen. Hij stelt tekeningen, zeefdrukken en schilderijen tentoon. Van Stralen zelf beschouwt zijn werk als 'vierdimensio naal' omdat bij het nemen van afstand zijn vlakken zich omvormen tot ruimtelijke niveau's, waarin dimen sies te onderscheiden zijn. Het is, zegt Van Stralen zelf, een groot web, gevormd door lijnen, vlakken, kleuren en ruimten. De tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen, tijdens kantooruren. MIDDELBURG - De Zeeuwse culturele raad en het bureau culturele zaken van de gemeente Middelburg organiseren in het najaar van 1985 in de Vleeshal in Middelburg een project over moderne architectuur. Doel is de actuele en vernieuwende opvattingen over architectuur als kunstvorm aan de orde te stellen. De betrokkenen vinden een dergelijk project om verschillende redenen de moeite waard, zo laten ze in een vrijdag gepubliceerd persbericht we ten. „Zeeland heeft een rijkdom aan monumenten van bouwkunst. Mid delburg en Zierikzee behoren tot de top tien van de Nederlandse monu mentensteden en dat is te meer opval lend, gezien de beperkte omvang van deze steden. Ook in andere steden en dorpen in de provincie zijn tal van bouwwerken die Zeeland uit cultuur historisch oogpunt tot een interessant gebied maken. Want het gaat vooral om historische gebouwen", zo zeggen de organisatoren. Ze vinden het van belang dat ook de actuele architectuur als kunstvorm aan de orde komt. Dat gebeurt nu nauwelijks en dat wordt als een leem te ervaren die in de toekomst negatie ve sporen achter kan laten. Het aan de orde stellen van actuele architec tuur is ook zinvol als aansluitng op soortgelijke activiteiten in de provin cie op het terrein van hedendaagse muziek en beeldende kunst. Het project krijgt de onderdelen tet tentoonstelling, opdracht voor schets ontwerp, een publicatie en inleidin gen met discussie. De tentoonstelling zal werk bieden van vijf jonge archi tecten, drie uit Nederland en twee uit Vlaanderen. Deze zijn gekozen op grond van de kwaliteit van hun werk en de uiteenlopende opvattingen die ze bezitten. De expositie wordt wordt van 25 oktober tot 17 november in de Vleeshal gehouden. Om de verschillende stromingen ver der gestalte te geven krijgen de ar chitecten bovendien de opdracht een schetsontwerp te maken voor een bouwwerk op een concrete en mar kante plaats in Zeeland. Het is de bedoeling dat die plaats ook interes sant is voor geheel Nederland en Vlaanderen. Vooralsnog willen de or ganisatoren deze lokatie nog niet bekend maken 'om het een beetje spannend te houden'. Het resultaat zal in de vorm van tekeningen en maquettes op de tentoonstelling in het najaar te zien zijn. Bij de tentoonstelling verschijnt ook de publicatie waarin de resultaten >ril -;n: a at: t .cm: aanc 26, ;n 21 15.3 i.30; Mil: roer n, bi -31, lam ik 9 bedoeling om inleidingen met dis sie te houden. .39' Het ministerie van WVC heeft vo® 3. het project een subsidie van derti80, duizend gulden beschikbaar geste en t De culturele raad en het Middelhui?1^ se bureau culturele zaken hebben h^P voorbereid in overleg met de Sti ^0_3 ting Wonen in Amsterdam en :~jjl Stichting Architektuurmuseum Gerg?^ -ijdj ardi 1-17, auw n: g r, 70 i/85 rei/ )-51, TERNEUZEN In de nacht vasS dinsdag op woensdag is uit de turtX van de Terneuzenaar De P. in aoqy rBartokstraat een grote scheepfflB van de schetsontwerpen eveneens op- schroef gestolen. Het gevaarte weeT^»! genomen worden. Tenslotte is het de ongeveer tachtig kilo. omI 1-10 X-X-i-X-X-X-i-X-X-X-X-XvXvXvX-lvIvXvXvXv: ',4S%v Deze jubilarissen van NSM in Sluiskil werden vrijdag door de directie gehuldigd (Van één onzer redacteuren WACHTEBEKE (B) - Het jaar 1984 was een van de markantse in het bestaan van de Nederlandse Stik stof Maatschappij (NSM) in Sluis kil. Algemeen directeur ir L. Boido bleek daar vrijdagmiddag tijdens de jaarlijkse jubilarissenviering van het bedrijf vast van overtuigd. Vorig jaar werd op het NSM-terrein een van de grootste ammoniakfa- brieken ter wereld opgestart, net als trouwens de grootste nitraatop- lossingsfabriek ter wereld. En bo vendien werd de magische grens van 1 miljoen ton geproduceerde ammoniak bereikt. Ir Boido tijdens de bijeenkomst in het provinciaal domein Puyen- broeck in het Belgische Wachtebe- ke; „Alleen al vanwege die drie zaken benijden en waarderen colle ga-producenten in de hele wereld ons bedrijf'. Terloops stipte Boido het nieuw-uitgestippelde sociaal be leid van de NSM aan, 'een beleid dat zich voor onze medewerkers op posi tieve wijze heeft onderscheiden van het landelijk beeld". De algemeen directeur wees voorts op de duidelijke verbetering van de situatie op de 'verre exportmarkt', de afgelopen maanden. „De ver wachting is dat deze tendens zich dit jaar verder zal doorzetten terwijl ook in Europa de eerste signalen worden opgevangen van een prijs herstel. Tenzij zich onvoorziene ge beurtenissen zouden voordoen kan 1985 met redelijk vertrouwen wor den tegemoet gezien", aldus ir Boi do. Bedrijfsdirecteur ir G. Huys stond stil bij de ontwikkeling van NSM de afgelopen tientallen jaren. Hij roemde in dat verband de inzet van de tientallen jubilarissen, die vrijdag werden gefêteerd. De jubilarissen werden ook gelukge wenst door secretaris J. Roelandt van de ondernemingsraad en vice- voorzitter J. Riemens van de vereni ging van jubilarissen. Na de huldi ging was er een receptie met aanslui tend een koud buffet. De jubilaris sen: 35 jaar in dienst: G. Albicher, Sluiskil; J. van Bunder, Axel; W. Compiet, Sluiskil: A. Dhert, Philippine; A. Dieleman, Axel; P. Dieleman, Zaamslag; J. van der Hooft, Terneuzen; J. van der Hooft, Terneuzen; R. Ivens, Sluiskil; J. Jonkman, Terneu zen; A. de Maat, Terneuzen; P. Paree, Axel; J. Platteeuw, Hoek; W. Polderman, Axel; C. Sijs, Vlissingen; J. Stockman, Terneuzen; P. Stoffels, Terneuzen; J. Ta- tenhove, Axel; J. Verpoorte, Sluiskil; R. van Waterschoot, Axel; E. de Witte, Sluis kil; J. Wullems, Sluiskil; 25 jaar in dienst: A. Abrahamse, Zaamslag; A. de Beule, Sint-Jansteen; J. de Blaay, Axel; P. Esse- ling, Hulst; W. Gaal, Terneuzen; J. de Groene, Sint-Jansteen; M. van Hese, Axel; P. van Hoey, Kapellebrug; P. Ja cobs, Sluiskil; G. van Jole, Hulst; J. Klandermans, Terneuzen; A. Platjouw, Axel; B. Prenen, Heikant; P. Sol, Axel en G. Triest, Heikant. VLISSINGEN - Op 1 maart is de meteorolo gische winter geëin digd. De afgelopen win ter stelde de weerkun digen voor een pro bleem. Hoe moet je een winter met twee stren ge vorstperi den maar ook een winter met veel zacht weer nu waarde ren? De gemiddelde tempe ratuur in Oost-Souburg is uitgekomen op 1.2 graden tegen 3.6 graden normaal. Daarmee was het de koudste winter sinds 1978-1979. Maar gemiddelden zeggen niet alles; de strenge kou in januari en februa ri werd immers gedeelte lijk gecompenseerd door zacht weer in december. Een andere methode om een winter te 'meten' is het bepalen van het Hellmanngetal. Dit is de som van de gemiddelde etmaal temperatuur voorzover die onder nul is. Een voorbeeld: heeft het in een winter 10 da gen gemiddeld 5 graden gevroren, dan is het Hellmanngetal 50. Ge middeld is het Hell manngetal in Vlissingen ongeveer 40. Dit winter seizoen werd een waarde van 153 bereikt. In de winter van 1978-1979 was het Hellmanngetal in Vlissingen 'slechts' 98. Kouder waren de winters van 1946-1947 (221), 1955-1956 (158) en de allerkoudste 1963 (243). Over de gehele eeuw bezien komt de af gelopen winter op de ze vende plaats. Gewoonlijk is de winter in Zeeland aanmerke - lijk zachter dan ii Noord-Nederland. Dezj winter heeft Zeelanft goed meegedaan, helfc geen de schaatsers ir(Eï middels ontdekt heto.ll ben. .us Gemiddeld kunnen tRi stellen dat De Bilt twuir: maal zoveel winterw. hei heeft dan VlissingerjQj Ditmaal had De Bilt eeraT Hellmanngetal van 1 loo: slechts 1,3 maal zovee)e| winterweer als Vlissir|j gen. De laagste temperatij ren traden begin janua^ op. In Oost-Souburg ej*j Zierikzee was min 14 eg laagste temperatuur, Vlissingen min 10 en Kapellebrug min Dien Door het ontbreken va|ui sterke wind en zw He sneeuwstormen was li lie overigens niet zo'n barr* winter. (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - Gedeelten van de gron den die na de voltooiing van de Philipsdam in het Krammer/Volke rak droogvallen kunnen „in princi pe" worden gebruikt voor de land bouw. In totaal zal zo'n 1.780 hectare van deze gronden droogvallen maar er is tussen het Rijk en de betrokken provincies en gemeenten nog geen overeenstemming over de bestem ming van dat gebied. Dit antwoordt minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) mede namens haar ambtgenoot van landbouw, Braks, op schriftelijke vragen van het VVD-tweede kamerlid mr. A. J. te Veldhuis. Smit-Kroes doet geen uit- Advertentie vraagt met spoed een Schuttershof 23,4461 DZ Goes, tel. 01100-32034. spraak over de suggestie van Te Veldlg huis, als zou worden overwogen djraj gronden vooral voor natuur en vocjM een klein deel voor recreatie te U4, stemmen. Het Kamerlid had de bt Dir windslieden gevraagd de mogelij kh(l4§ den van landbouw op de grondei „serieus te overwegen", mede gezle: het verloren gaan van steeds meej agrarische grond door wegenaanleg bosbouw en woningbouw. Gl 14 De functies van het gebied zijn „ïf,? overweging" in het bestuurlijk over. J leg tussen de genoemde betrokkene™ over een beleidsplan voor Kramme Volkerak, aldus de bewindsvrouw. Z™ wijst er op, dat het Krammer/Volk^ rakgebied behoort tot de zogenaamds! grote wateren, óók als het in c™ toekomst door de compartimentfjj ringsdammen (Philipsdam en Oester™ dam) is gescheiden van het Ooster™ scheldebekken. De uiteindelijke to stemming wordt gebaseerd op heAj regeringsbeleid inzake vaarwegen openluchtrecreatie en natuur- er, landschapsbehoud, aldus Smk! Kroes. Voor het Zeeuwse deel is nog gee: bestemmingsplan van kracht. Weut worden in de geldende streekplannerza van Zuid-Holland, Noord-Brabant erj® Zeeland aan de droogvallende gronOT den functies toegekend: natuur recreatie.„Het in cultuur brengen varjy deze gronden", zo schrijft mevrou^j Smit, „is daarin niet voorzien".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 12