I Protest ondernemingsraad Haven Vlissingen tegen inhuren uitzendkrachten Ambulancedienst wordt uitgerust met ziekenbus MIDDELEEUWEN unieke stukken in het Veerse archief Prijzen PZC/ provincie GEEN GEVOLGEN VOOR PERSONEEL \Gs tegen \kleiwinning in Bathse Schorren Gs willen 3.5 ton uittrekken voor restauratie molens VOOR WEST-ZEEUWSCH- VLAANDEREN 11 GOES - De automaatschappij Zeeland (AMZ) BV in Goes is van plan de autobuslijndienst over te doen aan het streekvervoerbedrijf Zuid-West-Nederland NV in Zierikzee. De JMZ-directie heeft vrijdag het personeel schriftelijk meegedeeld dat hierover overleg wordt voerd. De twee streekvervoerders spreken dinsdag met de vervoersbonden FNV en CNV er de fusie. Anna van Borsele van Veere heeft in het begin van de zestiende eeuw een goede stap gezet door te trouwen met de onechte zoon van de Hertog van Bourgondië. Door haar huwelijk met deze Philips, in de volksmond de 'grote bastaard' genoemd, bezorgde Anna haar familieleden vele voorrechten. Zij kwamen dankzij haar terecht in het zeer belangrijke geslacht Van Bourgondië en dat heeft Anna en de haren geen windeieren gelegd. HOORT. ;2fa"ERDAG 2 MAART 1985 0 De directies van de betreffende bedrij ven wensten geen commentaar te geven. ZWN-directeur J. van Deïst puslijndiensten van AMZ naar Zuid-West-Nederland wilde alleen kwijt dat zorgvuldigheid betracht moet worden. Volgens CNV- bestuurder J. Keyser zit de overname al jaren in de pen. De werknemersorganisaties hebben al enige tijd aangedrongen op overna me van de lijndiensten van de AMZ door de ZWN. Het AMZ-personeel valt namelijk niet onder de collectieve arbeidsovereenkomst voor het streek vervoer, maar onder die voor het touringcarbedrijf. Het verschil in be loning kan hierdoor, aldus CNV-er Keyser, oplopen tot netto 120 gulden per maand. Regiobestuurder A. van Zeist van de vervoersbond-FNV gaf aan dat een aantal loontoeslagen voor de AMZ-buschauffeurs niet geldt. Hij constateerde ook een slechtere rege ling van de arbeidstijden. De AMZ, een bedrijf dat naast de openbaar vervoertak ook een toeristi sche poot kent, is in Nederland de laatste grote particuliere vervoers maatschappij met lijndiensten. Het ministerie van verkeer en waterstaat MIDDELBURG - Het dagelijks be stuur van de provincie Zeeland is tégen kleiwinning op de natuurwe tenschappelijk waardevolle Bathse Schorren. Er is daarom geweigerd een zogenaamde verkaring van geen bezwaar af te geven (op grond van altikel 19 van de wet op de ruimtelij- k( ordening). Het college van burge meester en wethouders van Reimers- waal had om zo'n verklaring ge vraagd. De kleiwinning zou gebeurd 'Mjn door rijkswaterstaat Zeeland, bouwbureau compartimenterings- Werken, ten behoeve van de taludbe- kleding voor de Oesterdam en de Ifhilipsdam. Tegen de aanvraag voor kleiwinning Waren bezwaren ingediend door de g^euwse Milieufederatie en de Ko ninklijke Nederlandse Natuurhistori- «he Vereniging, afdeling Bevelanden. Deze organisaties betoogden dat de kleiwinning - ongeveer 60.000 kubieke meter - desastreuze gevolgen zou heb- in voor de Bathse Schorren. Ook ac ïtten de milieu-organisaties het on- jjjist dat de kleiwinning gekoppeld u worden aan een (dag)recreatieve twikkeling in het schorgebied. Ze betwijfelden of er op korte termijn behoefte is en geld beschikbaar is, v( )r een recreatieve ontwikkeling, let college van gedeputeerde staten ijkt de twijfels over de spoedige albaarheid van een recreatieve ont wikkeling op de Bathse Schorren te len. „Gezien het huidige rijksbeleid recreatief gebied (stimuleren van ontwikkelingen in de directe omge ving van grote bevolkingsconcentra ties) kan zonder meer gesteld worden pat, zeker binnen afzienbare termijn, van rijkszijde geen middelen beschik baar gesteld zullen worden. Ook van Provinciale zijde is een financiële im puls voor dat project momenteel niet Te verwachten", aldus gedeputeerde staten. Overigens merkt het college op dat het streekplan Midden-Zee- ,jj»nd wél ruimte laat voor een dagre- S'eatieve ontwikkeling in het deel van ■3e Bathse Schorren waarvoor de klei winning is aangevraagd. De aantas ting van dat deel van de schorren is .ifparbij geaccepteerd, om de waarden en toekomstige waarden van het grootschalige Markizaatsgebied en de Kom van de Oosterschelde, voor de toekomst veilig te kunnen stellen. JVij zijn echter van mening dat de Bathe Schorren niet aangetast dienen .9 worden, zolang in redelijkheid niet #nneembaar is dat een dagrecreatie- ve ontwikkeling aldaar binnen afzien- ®re tijd gestalte zal krijgen", fle opstelling van gedeputeerde sta ten heeft geen gevolgen voor de aan- ^g van de compartimenteringsdam- len. Een woordvoerder van rijkswa- irstaat, bouwbureau compartimen- iringswerken, laat weten dat op vc >rhand rekening is gehouden met epn eventuele afwijzing van de aan- 'aag voor kleiwinning. Een conse- lentie ervan is in elk geval dat het |erk aan de dammen er duurder >or wordt, omdat nu klei gekocht loet worden. Daarvoor komen ver killende locaties, onder meer langs Maas, in aanmerking. De eerste lei voor de taludbekleding van de ■sterdam is in de loop van 1985 nodig, bij de aanleg van het damvak Speelmansplaten, tweede deel en bij d( sluiting van het Marollegat. probeert al vanaf beginjaren zeventig alle openbaar vervoerbedrijven in handen te krijgen. De rijksoverheid neemt sindsdien ook de tekorten voor zijn rekening. De reiziger moet name lijk op het openbaar vervoer kunnen rekenen, zo luidt de redenering. De busmaatschappijen hebben dan ook vervoersplicht. FNV-er Van Zeist stelde dat het ver- keersministerie nogal wantrouwend tegenover de particuliere AMZ staat. „De rekeningen worden altijd nauw lettend nageplozen in Den Haag", zei de vakbondsbestuurder, "want er mochten eens onterechte overschrij vingen hebben plaatsgevonden van de openbaar vervoer- naar de tou- ringcarpoot. Als je dan ieder jaar alles moet uitleggen en met centen moet schipperen, wordt je op den duur wel doodmoe". De overname zal, zo verwachtten de beide bonds- bestuurders, geen consequenties heb ben voor het personeel van de beide fusiepartners. VLISSINGEN - De on dernemingsraad van de NV Haven van Vlissin gen is bijzonder veront rust over het gemak waarmee de directie van het havenbedrijf uitzendkrachten in huurt. Volgens de on dernemingsraad komt het bij het havenbedrijf herhaaldelijk voor, dat werknemers van omlig gende bedrijven (zoals bijvoorbeeld Hoechst, Pechiney en Schelde- poort) zich in hun vrije tijd via een uitzendbu reau aan de NV Haven van Vlissingen verhu ren. Op piekdagen zou den er bij de NV Haven soms zo'n veertig tot vijftig uitzendkrachten rondlopen. In een brief aan de direc tie en raad van commis sarissen van de NV Ha ven tekent de onderne mingsraad protest aan tegen deze gang van za ken. De brief is ook ver stuurd aan de vervoers- bond FNV, de vaste ka mercommissie voor so ciale zaken en werkgele genheid en het GAK. Volgens de onderne mingsraad heeft het werken met uitzendbu reaus en 'soortgelijke dubieuze firma's' tot een onhoudbare situatie ge leid. De ondernemings raad zou zich nog wel bij de activiteiten van uit zendbureaus kunnen neerleggen, indien die bureaus uitsluitend met werklozen zouden werken. Maar de onder nemingsraad consta teert dat er een 'schan dalige situatie' is ont staan doordat arbeids bureaus ook bemidde len voor vaste werkne mers die zich op hun vrije dagen aan een an der bedrijf verhuren. „Bij vele bedrijven is in de cao geregeld dat werken bij derden ver boden is, maar het ge beurt wel", aldus de on dernemingsraad. De on dernemingsraad verwijt de overheid dat zij geen enkele actie onder neemt om 'deze schan dalige situatie' op te los sen. VLISSINGEN - Het college van gede puteerde staten wil voor de restaura tie van zes molens in Zeeland een totaalbedrag van bijna 350.000 gul den beschikbaar stellen. Het gaat om de molens 'De Hoop' in Serooskerke, 'De Koutermolen' in Hoedekensker- ke, 'd Arke' in Oostkapelle, de Stan derdmolen in Retranchement, de Ko renmolen in Meliskerke en de koren molen 'De Hoop' in Tholen. Met de restauratie van de zes molens is in totaal een bedrag van ruim elf miljoen gulden gemoeid. De provin ciale bijdrage wordt vastgesteld op 25 procent van de kosten. Andere subsi diegevers zijn gemeenten en het rijk. Het voorstel komt 26 april in de staten. Gedeputeerde staten willen de afdeling Zeeland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars een jaarlijkse bijdrage van 750 gulden verlenen. OOSTBURG De ambulancedienst van het Rode Kruis in West-Zeeuwsch-Vlaanderen neemt volgende week de eerste ambulancebus in gebruik. De dienst wil met de gloednieuwe wagen een betere hulpverlening waarbor gen. De bus heeft 150.000 gulden gekost. Woensdag wordt het voertuig officieel aan de ambulancedienst overgedra gen. De ziekenbus voorziet volgens J. Spaans, hoofd van de West-Zeeuws-Vlaamse ambulancedienst, in een duide lijke behoefte. „Het probleem van het ziekenvervoer is om de patiënt zo goed mogelijk te stabiliseren. Dikwijls is het zo dat het slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeluk door het transport in een slechtere conditie geraakt. In de bus is er aanzienlijk meer ruimte op de patiënt te verplegen, zodat er minder nadelige gevolgen van het vervoer moeten worden gevreesd", aldus Spaans. De nieuwe ziekenauto is uitgerust met een optimaal afgeveerde brancardtafel, die de patiënten in hun stabiele positie houdt. Verder is de wagen voorzien van een hartbewakingsmonitor, en een volautomatische beade mingsinstallatie. Niet voor niets worden dergelijke bussen dikwijls als rijdende ziekenhuizen omschreven. Chauffeur-monteur H. Minderhoud, één van de drie vaste personeelsleden van de dienst, is zeer ingenomen met de nieuwe aanwinst: „Wij zijn de eerste ambulancedienst in Zeeuwsch-Vlaanderen die een bus in gebruik nemen. Tot nu toe zag je er alleen af en toe een van het Brugse ziekenhuis rijden. Daar hoeven we nu niet meer voor onder te doen". De ambulancebus wordt in ongeveer vijf jaar afgeschre ven. Daarna wordt de auto als reservevoertuig ingezet. Of er de komende jaren meer bussen worden aangeschaft kon Spaans nog niet zeggen. Eerst moet worden afgewacht hoe de wagen in de praktijk bevalt. De importeur draagt de auto woensdag om 18.30 uur officieel aan de ambulance dienst over. Een en ander zal plaatsvinden onder het toeziend oog van de West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen en de Oostburgse ziekenhuisdirectie en -specialisten, in de Volkswagengarage op het industrieterrein in Oostburg. Henk Minderhoud in de nieuwe betere verpleging van de patiënt". ambulancebus: „Een Suzanne Maarschalkerweerd voor het Veerse stadhuis waarin de eeuwenoude archieven zullen worden opgeborgen. Maar toen hun gebied zich uitbreid- Dat is een van de bijzonderheden die onlangs tevoorschijn zijn geko men uit de tot nu toe ontoegankelij ke archieven van de heren en vrou wen van Veere. De gemeente Veere stelde in augustus vorig jaar een zogenaamde mediaeviste aan. Dat is iemand die een grote kennis bezit van de middeleeuwse geschiedenis en beschaving en die werd gevon den in de persoon van drs Suzanne Maarschalkerweerd- Dechamps (28) uit Helmond. „Er zitten prachtige stukken ge schiedenis in dat archief. Bijvoor beeld de correspondentie uit de Middeleeuwen die bewaard is geble ven. Die is uniek, in ieder geval voor Zeeland. Ik ben nog niet zó ver gevorderd want er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Als je ziet wat ik heb gekregen toen ik hieraan be gon.... Het was een grote hoop on geordend bijzonder stoffig papier. Er zaten blaadjes tussen die, als je ze aanraakte bijna uit elkaar vielen. Maar het is enorm boeiend. Ten minste als je van de Middeleeuwen houdt. Ik kom dingen tegen waar van ik nog nooit had gehoord. Bijna niemand weet hoe belangrijk Veere in die periode is geweest". „Uit wat ik nu heb gevonden blijkt dat die heren en vrouwen van Veere 'klein' zijn begonnen. Maar dankzij Anna werden hun bezittingen steeds groter, het archief wordt ook wel het heerlijkheidsarchief .van Veere genoemd. Die heerlijkheid slaat dan op de oppervlakte van hun eigendommen. Die reikten tot in Frankrijk en België". Volgens Suzanne Maarschalker weerd waren de heren en vrouwen van Veere eerst alleen georiënteerd op Borsele en heetten dan ook de heren en vrouwen van Borsele. de en ze hun zaakjes vanuit Veere begonnen te regelen noemden ze zich liever de heren en vrouwen van Veere. Het 'Veerse gezelschap*had ook veel op politiek gebied in de melk te brokkelen. Zo werden zij de admira len van de zeevloten van Holland, Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk. Zij waren verantwoordleijk voor het ontstaan van de stad Vlissingen. Suzanne Maarschalkerweerd: „Vee- V (Advertentie) Deze prijzen zijn overgenomen uit het volledige prijzenoverzicht dat elke 14 dagen in Autovisie wordt gepublië AC 100 1.8 (55 kW) 1001 8(66 kW) 100 2 0 100 2.0 aut, 100 CC 1 8 100 CC 2 0 100 CC 2 2 100 CC 2 2 aut ALFA ROMEO Alfa 33 13 Alfa 331.5 Alfa 33 1.5 Quadrifoglio Alfa 33 4x4 Alfa 90 2.0 Alfa 90 2.0 Motronic Alfa 90 Turbo diesel Giulietta 16 Giulietta 2.0 Giulietta 2.0 Turbo Diesel Sierra 2300 GL st.wagon I 33 362,- Sierra 2300 Ghia 5-drs. 37 340,- Sierra 2300 Diesel 3-drs I 28 108.- Sierra 2300 L diesel 5-drs. I 30 722.- Sierra 2300 GL diesel st.wag. t 34 866.- Sierra 2800 XR4i t 45 095 - Granada 2000 L I 28 380,- Granada 2300 L f 29 942.- Granada 2£^L stationw t 30 679.- Granada diesel Wagoneer LAOA 1200 S 1 9 595.- 1200'Combi 1 12 595- 2105 N t 1 1 985- 2105 t 12 550,- 2105 GL 1 13 095.- 1500 S Combi t 11 894 - 1600 GL f 13 995.- Niva 1 19 995- LAMBORGHINI Ob aanvraag LANCIA f 12 500- I 15 570- t 18 690.- I 22 990,- I 26 735,- I 27 260,- 25 590.- t 27 765.- 1 29 110- I 36 620 - t 41 150.- I 33 380 - I 36 105- Concord De L uxe m24 500, J Eagle "*tH^>oo(^ ARO 10.1 Softtop 1 23 950,- 10.4 Hardtop I 24 950,- 240B Softtop 1 27 950,- 243B Hardtop f 29 500- 244D Hardtop t 32 500.- 244B Hardtop f 29 500.- ASTON MARTIN op aanvraag AUDI 80 1.3 2-drs. f 25 445- 90 1 6 4-drs f 27 695- 80 16 4-drs aut f 29 795,- 80 CC 1.6 4-drs f 29 595.- 80 CC 1 6 4-drs. aut 1 31 695,- 80 CC 1 8 4-drs. f 31 945- 80 CD 1.8 1 35 345.- 80 CD 1.8 aut f 36 595,- 80 GTE t 38 150- 80 1.6 diesel l 29 245- 80 CC 1.6 diesel 1 32 195- 80 CD 1.6 diesel 1 36 445,- 90 2.0 1 42 995,- 90 2.2 I 45 645,- 90 Quattro 2 2 f 60 145- 316 31 320i 323i 518i 520i 525e 525 turbo diesel 525i Geld lenen doe je niet iedere dag. Als je 't doet, doe 't dan via postgiro. Dat is wel zo voordelig. En je doet 't gewoon thuis. Via een folder, waarin ook het aanvraagformulier zit. U vindt onze leenfolders op elk postkantoor. Maar u kunt ze ook thuisgestuurd krijgen. Via de coupon hiernaast of (ma. t/m vrij. tot 21.00 uur) een telefoontje met 06 -0400. En mocht u daarna nóg meer informatie willen, u kunt ons ook elke werkdag tot 21.00 uur bellen op 058 - 95 8001 Stuurt u mij de folders 'Persoonlijke Lening' en 'Doorlopend Krediet'. I Naam: I Deze bon in een envelop zonder postzegel versturen naar: Administratiekantoor postgiro/ rijkspostspaarbank, afdeling Consumptief krediet, Postbus 22000,8900 KA LEEUWARDEN. Adres: I Postcode/Plaats: I postgiro rijkspostspaarbank Oh K o, re lag aan een doorgangsroute. Zo kon het gebeuren dat de koning van Schotland de heren en vrouwen vriendelijk doch dringend verzocht om hulp te bieden bij de doortocht van de Schotten richting oorlog met de Grote Turk. Bij Veere hebben namelijk grote zeeslagen gewoed. Omdat er op een gegeven moment bleek dat de haven van Veere alleen niet groot genoeg was, gingen de heren en vrouwen op zoek en zo stichten zij de haven in Vlissingen". „Ik ben ook een brief tegengekomen van de bisschop van Aberdeen. Die schreef dat 'zijn mensen' schip breuk hadden geleden bij Veere en dat vele Verenaren goederen van de boot hadden ingepikt. Uit een twee de brief van de bisschop blijkt dat de heren en vrouwen van Veere hadden toegezegd hun best te zul len doen om de spullen aan de rechtmatige eigenaren terug te ge ven. Ik heb ontdekt dat alleen de inkomende post in het archief is opgenomen. De brieven die vanuit Veere werden verstuurd, zitten er niet in. Daarom zal ik nog lang met onderzoeken bezig zijn. Ik zal bij voorbeeld naar Schotland afreizen om daar in het archief te zoeken naar brieven die afkomstig zijn uit Veere. Die moeten namelijk érgens zijn terug te vinden". Ook van omkoperij was in de middeleeuwen sprake, getuige een brief die Suzanne tegenkwam. Die was geschreven door de heren van Veere aan hun vertegenwoor diger in Mechelen. Die kreeg de opdracht om een aantal vaten wijn te schenken aan de klerken van de Grote Raad van Mechelen (een soort rechtbank) omdat die een goed woordje moesten doen voor de heren. „Maar hoe die vork nu precies in de steel zat weet ik nog niet, want nogmaals, ik ben ook vele losse stukken tegengekomen waarvan ik hoop dat ik de bijbeho rende delen ook kan opdiepen". Uit haar onderzoek blijkt inmiddels ook dat in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten de heren en vrouwen van Veere een belangrijke rol speelden. „Zij kozen het ene moment voor de Hoeksen en de andere keer voor de Kabeljauw. Ze hadden daar kennelijk kaas van gegeten, want precies op het goede ment kozen ze voor de ander., de winnenden partij dus. Je kunt niet zeggen dat de gezaghebbers van Veere nu erg principieel waren. Ze probeerden gewoon overal een slaatje uit te slaan, ze moesten overal beter van worden en dat is ze in de Middeleeuwen aardig gelukt". De heren en vrouwen van Veere hebben ook gezorgd voor de bouw van de Grote Kerk, een beeldbepalend en beroemd bouw werk. „in die tijd was het echt niet zo dat er zo'n groot gebouw nodig was om alle kerkgangers te kunnen herbergen. Die kerk was zo groot om alleen maar aan te tonen wat de heren en vrouwen allemaal in hun mars hadden. Het moest zo indruk wekkend mogelijk zijn. Zij waren ook verantwoordelijk voor de bouw van het kasteel Sanden- burgh, dat nu niet meer bestaat. Dat was vroeger een groot cultu reel centrum waar ook Erasmus nog onderdak heeft gevonden". Het werk dat de mediaeviste ver richt is niet eenvoudig. Vier meter materiaal heeft ze gekregen en alles is geschreven in oudfrans, Oudne derlands en Latijn. Dat was wel in haar voordeel. Ze is afkomstig uit het Franstalige deel van België, studeerde Middeleeuwese geschie denis aan de universiteit van Brus sel en deed daarna archivistiek in Amsterdam. Hoe gaat ze nu te werk in die stoffige massa oud papier? „Ik begin eerst te lezen, dan schrijf ik in enkele woorden op om wat voor soort stuk het gaat. Bijvoor beeld een acte van kwijtschelding of een stuk correspondentie. Vervol gens beschrijf ik in het kort de inhoud en dan begint het ordenen van de zaken. Ik laat regelmatig de resultaten zien aan professor Dek ker. Die is rijksarchivaris van Utrecht, maar tevens hoogleraar archiefwetenschappen in Amster dam. Dat is een hele plezierige samenwerking". Bij diezelfde professor Dekker wil Suzanne Maarschalkerweerd ook promoveren op een proefschrift dat zij gaat maken over de 'heerlijk heidsarchieven van Veere'. Zij ver telt: „Dat kan ik mooi combineren. Van de dingen die ik nu vind maak ik ook weer aparte aantekeningen voor de tijd dat ik aan dat proef schrift ga beginnen". Zij zegt dat er op dit moment nog geen wetenschappelijke analy se van haar 'vondsten' mogelijk is. „Nee, de dingen hangen nog als los zand aan elkaar. Maar ik heb dan ook twee jaar de tijd (ik werk er twee en een halve dag per week aan) om de inventarisatie van dit archief te voltooien". Een van de dingen waar zij bijvoorbeeld bij zonder benieuwd naar is, is de manier waarop de heren en vrou wen van Veere hun politieke macht hebben verworven. Verder hoopt zij een antwoord te vinden op de vraag hoe Veere van zo'n belangrij ke havenstad weer is teruggevallen naar een klein stadje. Zoals bekend wordt er op het ogen blik in en aan de achterkant van het Veerse stadhuis druk gewerkt aan de bouw van een geheel nieuwe archiefruimte. De meeste Veerse stadsarchiefstukken liggen nu nog opgeslagen in het gebouw van het Rijksarchief in Middelburg en zul len na de bouw naar Veere worden overgebracht. Naar verwachting kan dat gebeuren in het begin van de maand septem ber. Dan zal het nieuwe onderko men officieel worden geopend en zal de 'geïnteresseerde buitenstaander' ook kennis kunnen nemen van en kele delen uit het heerlijkheidsar chief. Die zullen dan voor het pu bliek tentoongesteld Het is echter nog niet precies te zegden wanneer het geheel vervolmaakt is. Dat hangt af van de vochtigheidsgraad in de Veerse archiefruimte. Die moet eerst zodanig zijn dat de eeu wenoude stukken daar niet door beïnvloed worden. Suzanne Maarschalkerweerd: „Die vochtigheidsgraad is ontzettend be langrijk. Want wanneer het vocht eenmaal in die oude stukken is getrokken, krijg je het er nooit meer uit en dat zou natuurlijk eeuwig jammer zijn". Ingrid Russel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 11