I Acht maanden geëist voor neersteken van ex-vrouw Twee jaar gevangenis voor schakel in cocaïnelij Bijbel-lezend opgelet! PvdA zwij gt over vorderingen vredesbespreking wethouders Gratis voor u! »i PZC/ provincie RECREATIEVE ONTWIKKELING MOGELIJK Vijf maanden geëist voor oplichterij Maand geëist gooien met slagersmessen r,","™,mm'd i I ZITTING RECHTBANK MIDDELBURG Kampioenschappen koks en kelners tijdens beurs Goes OP VERZOEK MIDDELBURGSE BURGEMEESTER ZATERDAG 2 MAART 1985 MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de minister van economische zaken dringend geadviseerd Natronchemie B.V. geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een pijpleiding voor het transport van chloor tussen Antwerpen en General Electric Plastics in Bergen op Zoom. Waterstaat STAVENISSE - De rijkspo litie groep Tholen is vrij dagmiddag in actie geko men om een verzwakte knobbelzwaan te redden. Het dier streek vrijdagmor gen neer in de tuin van C. Spijkers te Stavenisse. De zwaan behoort vermoede lijk bij een kolonie wilde zwanen die al enkele weken in de buurt van Stavenisse bivakkeert. Het gaat om enkele tiental len dieren. Nadat de zwaan enige tijd in de tuin van Spijkers had gezeten, werd duidelijk dat hij te zwak was om weer weg te vliegen. Waarschijnlijk konden de zwanen door de winter te weinig voedsel vinden en zijn ze te zeer verzwakt. De inmiddels gewaarschuwde plaatselijke rijkspolitieman riep daarom een surveillan ce-wagen op, waarmee de knobbelzwaan naar het die renasiel in Bergen op Zoom is vervoerd. Daar kan de zwaan verder aansterken. G A INWONER IJZENDIJKE VEROORDEELD Slepend Uitstel Nederlands Bijbelgenootschap JMHL BESTELBON I MIDDELBURG - De stichting Nieuwe Muziek Zeeland heeft bij de organisa tie van muziekevenementen vorig jaar meer dan vijf procent van de kosten kunnen dekken uit de entreeheffingen bij de bezoekers. Dat blijkt uit een overzicht van kosten, ontvangsten en subsidies over 1984, dat Nieuwe Muziek aan gs van Zeeland heeft gestuurd. Die vijf procent 'eigen inbreng' van de bezoekers was éën van de voorwaarden bij de subsidieverlening aan de nieuwe organisatie van de provincie. Gs stellen in een brief aan de statencommissie welzijn, dat uit de gegevens duidelijk wordt, dat die bijdrage van 5 procent „bijna bij alle programma onderdelen en activiteiten ruimschoots is gehaald". Het college wil de gegevens betrekken bij de doorlichting van de situatie van Nieuwe Muziek aan het eind van de proefperiode van twee jaar. in de tweede helft van 1985. Uit de gegevens van Nieuwe Muziek blijkt, dat voor de serie het Derde Pedaal op een totaal aan kosten van 32 mille ongeveer 3 mille recette is binnengeko men. Voor het - gratis - festival Nieuwe Muziek kosten 222.000 gulden is 7500 gulden geschonken door een anonieme muziekliefhebber. De andere verspreide evenementen kostten ruim 49 mille en er kwam 4700 gulden aan entreegeld binnen. Het bestuur van Nieuwe Muziek laat gs weten, dat het nooit de bedoeling is geweest van de stichting alle evenementen gratis te houden. Wel streeft men er naar - door het aantrekken van voldoende donateurs - het festival nieuwe muziek gratis toegankelijk te houden, zoals in 1984 is gelukt door de anonieme schenking. Gs tegen chloorleiding langs Schelde-Rijnkanaal Het door Natronchemie gedachte tra cé volgt globaal de Schelde-Rijnver- binding vanaf de Belgische grens tot de Theodorushaven bij Bergen op Zoom. De minister had gs gevraagd of zij met de concessieverlening konden instemmen. Volgens gedeputeerde staten is er geen enkel Zeeuws belang gediend met de chloorleiding. Er bestaan al- MIDDELBURG - De Axelaar G. de N. (46) lichtte over een periode van ruim twee jaar een aantal bedrijven in Zeeuwsch -Vlaanderen en ook elders in Nederland op. Hij kocht namens zijn bouwbedrijf 'De Steiger' her en der goederen ter waarde van bijna 70.000 gulden waarna de leveranciers tot Sint Juttemis op hun geld konden wachten. Zijn dagvaarding om voor de Middel burgse rechtbank te verschijnen ver meldde een partij stalen profielen, bielzen, olieproducten en een aggre gaat. Hij verkocht deze goederen als regel onmiddelijk door. De N. en zijn compagnon staken de opbrengst in hun zak. Ook werd er voor rekening van 'De Steiger' voor vele honderden guldens benzine getankt, waarvan de pomphouder nooit een cent terugzag. Verder werd De N. verweten dat hij twee keer een ruit ingooide van de woning van zijn vrouw, terwijl hij van haar aan het scheiden was. De N. was niet op de zitting van de rechtbank verschenen en officier van justitie mr T. H. W. Stein eiste bij verstek tien maanden gevangenistraf waarvan de helft voorwaardelijk (proeftijd drie jaar) tegen hem. De uitspraak is op 15 maart. MIDDELBURG - De Terneuzenaar J. H. (35) was dermate door het dolle heen na overvloedig alcoholgebruik, dat de politie, die gewaarschuwd was om een 'huiselijke twist' te be slechten, hem in zijn been schoot om hem te kunnen overmeesteren. H. gooide vanuit zijn deuropening enor me vleesmessen in de richting van de politie. Daarvoor stond hij vrijdag terecht voor de meervoudige strafkamer in Middelburg. Ook moest hij zich ver antwoorden voor diefstal met braak en vernieling. Voorafgaand aan de wildwestscène bij zijn woning had H. op de vroege zondagmorgen van 2 september ingebroken bij zijn vroege re werkgever Verstraeten en Verbrug- ge aan de Stationsweg in Terneuzen. Zijn agressie had zich al vaker tegen dit bedrijf gericht, omdat H. zich door dit bedrijf bestolen voelde. Van zijn laatste loon was zijns inziens duizend gulden ten onrechte ingehouden. Hij ging als een wilde tekeer in het kantoor, waar hij met een waterslang de hele boel natspoot en de computer terminal ernstig ontregelde. Hij nam een radio-cassetterecorder mee en een partijtje sleutels. Thuisgekomen kreeg hij het met zijn vrouw aan de stok over de gestolen radio. De ruzie liep hoog op en de politie werd ge waarschuwd. De agenten werden door H., staand in de voordeur met drie slagersmessen in zijn handen ontvan gen. Even zag zijn moeder kans hem te kalmeren, maar daarna nam hij zijn positie weer in, ditmaal met een mes in de rechter- en een vork in de linkerhand. Inmiddels had zich in de straat een volksoploop gevormd. De politiemannen riepen II. met hun pistolen in de hand toe om de 'wa pens' weg te gooien. De derde keer dat hij, nu met twee messen in de deuropening verscheen, wierp hij er één naar een agent, die het nog juist kon ontwijken door snel te bukken. Daarna viel het schot en werd H. naar het ziekenhuis afge voerd. Het psychiatrisch rapport noemde H. verminderd toerekeningsvatbaar tij dens zijn daad, daar alcohol hem enorm agressief maakt. Er werd een ontwenningskuur geadviseerd. Hij heeft zich al gauw na het gebeurde onder behandeling gesteld en is intus sen al maanden alcoholvrij. Dat was voor de officier van justitie, mr J. M. Huijgen, aanleiding om niet meer dan vier maanden gevangenisstraf waar van drie maanden voorwaardelijk te eisen. Tijdens de proeftijd van twee jaar moet hij onder behandeling blij ven. Uitspraak 15 maart. leen maar nadelen. Recreatieve ont wikkelingen zoals aangegeven in het streekplan Midden-Zeeland voor de Hals van Zuid-Beveland (langs het spuikanaal Bath) worden er ernstig door belemmerd en zelfs geheel onmo gelijk gemaakt. Gs vinden het een ernstige tekortko ming dat in een risico-analyse die in opdracht van Natronchemie is opge steld, geen rekening is gehouden met de recreanten die volgens de plannen verblijven in het gebied waar de lei ding doorheen loopt. Verwacht wordt dat zich op zomerse dagen zo'n 7000 mensen in het gebied kunnen ophou den. Verder moet gedurende een groot deel van het jaar rekening worden gehouden met de aanwezigheid van enkele honderden surfers bij de Kree- kraksluizen en hengelaars langs de gehele Schelde-Rijnverbinding. Aan het voorgestelde tracé kleven ook enkele bezwaren van waterstaat kundige aard. In verband met de vereiste afstand van de leiding tot waterkeringen zullen ontheffingen nodig zijn. Bovendien merken gs op dat de (al aanwezige en nog aan te leggen) hoogspanningsleidingen die over het tracé lopen hoge kathodi- sche eisen stellen aan de leiding. Vanwege de lengte is de beheersbaar heid van de nu voorgestelde leiding slecht te noemen, aldus g.s. Uit het overleg dat met General Electric Plas- Burgemeester H. Boer van Reimerswaal speldt de scheidende PSD-kapitein J. L. van der Velden de versierselen op, behorende bij zijn koninklijke onderscheiding KRUININGEN De heer J. L. van der Velden, kapitein bij de Provinciale Stoombootdiensten (PSD), is vrijdagmiddag tijdens de viering van zijn 40-jarig jubileum en afscheid, onderscheiden met de ereme daille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Burgemeester H. Boer van Reimerswaal speldde hem de bij de onderscheiding behorende versierselen op tijdens een bijeenkomst in het dorps huis in Kruiningen. De burgemeester schetste in het kort de levensloop van de jubilaris, die na 40 jaar varen in dienst van de Koninklijke Marine en de PSD, gebruik maakt van de VUT-regeling. In 1945 trad Van der Velden als vrijwilliger in dienst bij de Marine om die werkkring ruim twee jaar later in te wisselen voor de PSD. Daar werd hij dekknecht en al heel snel matroos in vaste dienst. Al in 1953 werd Van der Velden aflosser-stuurman en in 1955 stuurman. Zijn loopbaan verliep erg voorspoedig, want nog geen tien jaar later, in 1964, werd hij benoemd tot kapitein, later o tot mentor. Bij de PSD bevoer Van der Velden alle Zeeuwse wateren totdat de veren door bruggen en dammen overbodig werden gemaantk. De afgelopen jaren voer de kapitein tussen Kruiningen en Perkpol- der en koos in Kruiningen zijn woonplaats. Burgemeester Boer sprak in zijn toespraak nog zijn verontrusting uit over eventuele reorganisaties bij de PSD, die wellicht de werkgelegenheid nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Kruiningen is, volgens de burge meester, voor een deel afhankelijk van de werkgelegen heid bij de PSD. PSD-directeur D. Oostinga typeerde de scheidende kapitein als een man die erg gemakkelijk te benaderen was wanneer er recht werd gedaan. „Maar o wee als hij onrecht rook, dan uitte hij in een stortvloed van woorden alle zakelijke argumenten die hij vinden kon. De zaak werd dan rechtgetrokken", vertelde Oostinga. In een dankwoord wees kapitein Van der Velden op de goede samenwerking die hij met zijn collega's heeft gehad. „Veertig jaar bij één baas werken kun jo nooit opbrengen als je niet door prima mensen wordt gesteund en omringd", vond de scheidende kapitein. tics en de provincie Noord-Brabant is gevoerd, is volgens gedeputeerde sta ten af te leiden dat produktie van het chloor ter plaatse (bij GEP) op zijn minst niet onveiliger is dan transport per buisleiding. Gevoegd bij de al genoemde bezwaren was dit voor gs aanleiding de minister te schrijven dat moet worden gekozen voor pro duktie ter plaatse. Gs zijn ook verbaasd over de voorbe reiding van de zaak. Van rijkszijde is het voornemen kenbaar gemaakt om de Oosterschelde en het Markiezaat aan te melden als wetland (ingevolge de Conventie van Ramsar) en aan te wijzen als staatsnatuurmonument. Voorgenomen activiteiten worden dan mogelijk gebonden aan een mi lieu-effect-rapportage. Bovendien blijkt uit de brief van de minister in het geheel niet dat is overwogen ge bruik te maken van de bestaande buisleidingenstraat van het industrie terrein Moerdijk naar Antwerpen. O' o D. vc M st te te S« et b< ai k, m VI zi b. w kl P T w Z n: MIDDELBURG - „Ik maak jullie allebei dood", schreeuwde de 47-jarige Terneuzenaar H. A. tegen zijn ex-vrouw en zijn schoondochter tijdens een hevige scène in de flat van de vrouw. Het paar leefde al ruim een jaar gescheiden, toen A. er op 12 februari vorig jaar op bezoek kwam. Ook zijn zoon en schoondochter woonden op dat adres, maar de man lag in het ziekenhuis, zodat A. alleen beide vrouwen thuis trof. Zijn komst ontaardde meteen in na- willen jagen door hen in de benen te righeden. Zijn ex-vrouw hoorde hem op de gang tegen de schoondochter zeggen dat hij hen makkelijk allebei vermoorden kon omdat zijn beide zoons er niet waren. De vrouwen vluchtten een slaapkamer in, maar A. zag kans een arm tussen de deur te krijgen en drong naar binnen. Tijdens het handgemeen dat volgde stak hij zijn ex-vrouw vier keer met een stilet to in een bovenbeen. Toch zagen de vrouwen kans hem het mes afhandig te maken. Het slachtof fer gooide het vanaf de galerij naar beneden. Ze zakte daar hevig bloe dend in elkaar. Toen de politie arri veerde was hun eerste werk haar naar het ziekenhuis te brengen, waar chi rurgisch ingrijpen haar leven redde. De man, die uit door pure onwetend heid niet werd bijgestaan door een advocaat, zette vrijdag op de zitting van de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Middelburg zo goed en zo kwaad als hij kon de grote problemen uiteen die tot zijn agressie ve uitbarsting hadden geleid. Zijn vrouw zou hem geregeld verweten hebben dat hij geen 'vent' was, wat A. als een diepe vernedering ervoer. Na een huwelijk van bijna dertig jaar was het tot de scheiding gekomen. Bovendien had A. grote aanpassings moeilijkheden in Nederland. Hoewel hij al bijna vijftien jaar geleden uit Turkije naar Nederland kwam, be heerst hij de taal maar gebrekkig, waardoor contacten buiten zijn eigen kring tot een minimum beperkt ble ven. A. verklaarde dat hij de vrouwen alleen maar de stuipen op het lijf had GOES Het SVH Onderwijscentrum Horeca houdt tijdens de Zeeuwse Ho- recabeurs in Goes regionale kam pioenschappen voor koks en kelners. De winnaars zullen in april meedoen aan de nationale kampioenschappen in Lisse. De wedstrijden beginnen woensdag 5 maart om 9.00 uur. De prijsuitreiking wordt omstreeks half vier verwacht. De Zeeuwse Horeca- beurs wordt dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 maart gehouden in de Zeelandhallen aan de Fruitlaan. steken, maar met deze verklaring van zijn daad nam officier van justi tie mr R. D. E. Daverschot toch geen genoegen. Hij zag de steekpartij als een poging tot doodslag en eis| twaalf maanden gevangenisstr waarvan vier maanden voorwaard lijk. Nadat de tolk hem dit hi meegedeeld liepen A. de tranen ovrj de wangen. Hij kon geen woord mei tot zijn verdediging uitbrengen stamelde alleen nog maar: „Ik dood". De rechtbank doet 15 maart uil spraak. MIDDELBURG - De rechtbank in Middel burg heeft gisteren de 36-jarige F. J. uit IJzen- dijke veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man was medeplichtig aan een poging om cocaïne naar het buitenland te brengen. Tijdens de zit ting, twee weken gele den, was dezelfde straf geëist. F. was de tussen persoon tussen de man die in Nederland over de cocaïne beschikte en drie Britten, die het via Vlissingen naar Groot- Brittannië wilden bren gen. P. de C. uit Oostburg werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een rij-ontzegging van vijf jaar. Zijn 'maat' P. de R. uit dezelfde plaats werd voor één maand naar de gevangenis verwezen. Het tweetal probeerc in juli vorig jaar in breken in een garage Biervliet. De inbraa mislukte, niet in de laa ste plaats omdat hi duo naar eigen zeggt 'ladderzat' was. Verdi had De C. drie keer oi e der invloed van alcoh een auto bestuurd. Oc in dit geval was de ve oordeling overeenkor stig de eis die de officii van justitie twee weke geleden stelde. (Advertenties Uitgave löss MIDDELBURG - De Middelburgse PvdA-fractie blijft vooralsnog zwij gen over de voortgang van de vredes besprekingen tussen de wethouders H. Gillissen en G. B. Schoenmakers. Deze twee in openlijk conflict ge raakte bestuurders hebben afgelopen donderdag voor het eerst sinds de zomer van vorig jaar weer met elkaar aan dezelfde vergadertafel gezeten. Als woordvoerder is fractievoorzitter T. F. V. Verduin aangewezen. Deze verklaarde donderdag nog niets te kunnen zeggen omdat vrijdag eerst burgemeester drs P. A. Wolters inge licht moest worden. Op verzoek van de raadsvoorzitter hield Verduin ook gisteren zijn kiezen op elkaar over de voortgang van de verzoeningspogin gen. Ook dat gebeurt op verzoek van de burgemeester. Deze wil namelijk eerst nog met 'anderen' overleg ple gen. In afwachting van die gesprek ken moet de huidige stand van zaken voor het publiek in nevelen gehuld blijven. De heer Verduin hoopte overi gens aanstaande maandag wel klaar heid te kunnen brengen over de po gingen om het wethoudersconflict op te lossen. De crisis sleept al sinds vorig jaar zomer toen de heer Gillissen met ziekteverlof ging, tengevolge van de ruzies met zijn collega-partijgenoot Schoenmakers. Nadat een voorstel om een tijdelijke PvdA-wethouder te benoemen, door de meerderheid van de gemeenteraad werd afgewezen, werd een onderzoekscommissie ge vormd. Alle zes raadsfracties hadden daarin één vertegenwoordiger. In januari werd een rapport over ontstaan en verloop van het conflict gepresenteerd. Daarin stonden ook aanbevelingen voor oplossingen en een andere werkwijze van b en w in de toekomst. De gemeenteraad keurde het werk van de commissie eenstemmig goed, evenals de aanbevelingen. Op voor stel van burgemeester Wolters werd in januari verder besloten dat er een verzoeningsgesprek zou worden gear rangeerd, waarbij behalve de wethou ders ook de overige vier PvdA-raads- leden aanwezig zouden zijn. Kort na deze raadsvergadering maakte Ver duin tijdens een afdelingsveragdering bekend dat de wethouders allebei hun handtekening hadden gezet onder een verzoenende verklaring. Die hield in dat ze beloofden allebei mee te werken aan een oplossing, in de geest van de aanbevelingen uit het onder zoeksrapport. De gemeenteraad ging ervanuit dat het gesprek vóór de februariraad plaats zou vinden. De raad constateerde echter maan dag 25 januari dat het er nog niet van gekomen was. Niettemin ging men akkoord met de mededeling dat het gesprek afgelopen donderdag gehou den zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Behalve de zes fractieleden was daarbij ook afdelingsvoorzitter N. Oskam aanwezig. Naast dit gezelschap en het college van b en w mag echter vooralsnog niemand kennis dragen van het ant woord op de vraag of Gillissen en Schoenmakers wel of niet weer samen de stad gaan meebesturen. Bent u op zoek naar een nieuwe bijbel, een bijbel voor uw kinderen, een bij l belleesrooster Bij het Nederlands Bijbelgenootschap hebt u volopM keuze. Voor uzelf, voor uw kinderen of om cadeau te geven. Al onze uitga-1 ven worden uitvoerig besproken in onze uitgebreide catalogus. Vraagt deze even aan. Dat is heel eenvoudig. Onderstaande bestelbon uitknip pen, invullen en opsturen. En u ontvangt onze catalogus geheel gratis. Stuur mij geheel gratis uw uitgebreide catalogus met al uw bijbels, bijbelgedeelten voor kinderen en uw hulpmiddelen bij het bijbel-lezen. U-P Naam Adres I Deze bon in open enveloppe zenden aan: r Nederlands Bijbelgenootschap, Antwoordnummer 272, 2000 VC HaarleffS I ^^Posfzege/ plakken is niet nodig!) -I Postcode/Plaats

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 10