gemeente vlissingen f icra De Puit Eshuis Slagerij SLAGERIJ BLANKENBURGH NAS! Raad achter verkoop van 't Hof Domburg S&> &5 90 Bibliotheek Merkwaardige achtergrond van raadsbesluit Domburg Vlissings carnaval ook voor bejaarden en zieken STUKJE OPGEDRONGEN WERK' c w GOED, GOEDKOOP liv opperman-straatmaker (m/v) 3 <6 (ft 3 500 gram biefstuk... 1 kilo bieftappen 1 kilo sucadelappen. 1 kilo varkeosfilet... 10,50 15,60 13,00 1 kilo varkensrollade13,00 1 kilo dikke riblappen 1 kilo fijne riblappen 1 kilo doorregen runderlappen 1 kilo hacheevlees 13,00 11,20 9,00 11,50 10 kiln magere runderlappen.... 162,- 10 kilo hamlappen105,- 10 kilo schouderlappen76,- 5 kilo bieflappen85,- 5 kilo rundergehakt48,- 150 gram schouderham2,10 150 gram gebraden gehakt1,30 100 gram gegrilde rosbief2,30 Biefstuk tartaar per stuk1,40 Slavinken4 halen/3 betalen ■BAMI vakature hinderwet mededeMngien) 10,00 m -RUN2- GEHAKT QStPffr UITBREIDING CHRISTELIJKE SCHOOL 14 Kennisgeving beschikking op vergunningaanvraag VERHUUR GASTOESTELLEN Van der Hooft Installaties iedereen leest de krant altijd en overal. RECTIFICATIE BESTUURSCOMMISSIE CULTURELE ZAKEN STRUCTUURSCHETS MIDDELBURG HINDERWET ROE VARKENSLAPPEN per kilo1 0,95 Vi varken, kant en klaar, p. kg5,95 Korte Noordstraat 49-51, Middelburg, tel. 12914. wis den con Wis; Van in t ENIe KWALITEIT VLEES DAT KAN, MAAR KOOP HET DAN WEL BIJ UW VAKMAN SLAGER. UIT El ÓEN KEUKEN IETS T>OOK12EtÉEIJ Ê/kDIn r^ULTS MAéze '«HELE kfU O VOO/? /*AA^ UIT ElOEU KEUKEU VOO <31? KuNpez ,n j-u_ SLAGERIJ MUILWIJK Tot en met zaterdag 16 februari 1985 is het nog mogelijk publika- ties, geleend uit de provinciale bibliotheekde openbare biblio theek van Middelburg en de mu ziekbibliotheek, zonder bijkomen de kosten in te leveren DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT ivo ze: da( vat ave gei v p' S n h TOPJhoudt feestavond WOENSDAG 13 FEBRUARI 1 tvarvaj, stadhuisplein 2 4382 LG vlissingen tel. 01184-87000 zie voor gemeentelijke informatie ook 'in den blauw geruiten kiel' in 'de vlissinger' van vandaag. Bij de dienst openbare werken kan worden voorzien in twee vacatures voor bij de afdeling weg- en waterbouwkunde, onderafdeling 'onderhoud wegen c.a.' De werkzaamheden omvatten in hoofd zaak: het assisteren van de straatmaker bij het (her)straten van verhardingen: plegen van klein onderhoud aan het te gebruiken materieel; tevens zullen werkzaamheden moeten worden verricht die niet tot het directe vakgebied behoren. Ervaring met deze of soortgelijke werk zaamheden strekt tot aanbeveling. Bezit rijbewijs B-E vereist, rijbewijs C strekt tot aanbeveling. Het salaris, in de rang van gemeente ambtenaar III, bedraagt minimaal 1.896,- en maximaal 2.334,- bruto per maand. Over dit salaris wordt een tarieftoeslag toegekend van maximaal 20 Vrouwen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Zij die belangstelling hebben voor deze functie kunnen hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, p.a. afdeling personeelsza ken en organisatie, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. In de linkerbovenhoek van de enveloppe vacaturenummer 85-08 ver melden. Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ingevolge het be paalde in de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij naar aanleiding van de aanvraag van de heer G. J. Niemantsverdriet, Zuiderzeestraat 66 te Oost-Souburg vergunning met voorschriften hebben verleend tot het oprichten en in wer king hebben van een frituurwagen op het pleingedeelte Walenburg te Vlis singen. De beschikking en alle terzake zijnde stuk ken liggen ter inzage bij de dienst Volks huisvesting Ruimtelijke Ordening en Mi lieu (VROM) in het stadhuis van 14februari 1985 tot en met 13 maart 1985, elke werkdag - behalve zaterdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur. Deze bescheiden liggen eveneens gedu rende bovengenoemde periode ter inzage buiten de werkuren op woensdagen van 17.15 uur tot 20.15 uur in de leeshoek bij het stafbureau voorlichting en inspraak. Ingevolge de wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 13 maart 1985 beroep open bij de kroon voor de aanvrager, de betrokken adviseurs, dege nen die overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de wet algemene bepalingen milieu hygiëne bezwaren hebben ingebracht en enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierbovenge- noemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij overeen komstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moeten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gra- venhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden ge richt aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Vlissingen, 13 februari 1985. Keukengeisers, badgeisers, boilers economisch rendement en hoog rendement cv-ketels. Vraagt informatiemap Oudestraat 11-12, Veere Tel. 01181-298. De in de voorlichtingsrubriek aangekondig de commissievergadering Volksgezondheid en Milieubeheer op 14 februari komt te vervallen. Openbare vergadering met spreekrecht op donderdag 14 februari om 15.45 uur in het stadhuis. Onder meer worden behandeld: voortgang herstel kunstwerken subsidieverzoeken: Blue Spirit, Senioren Orkest, Zeeuws Mannenkoor, Nederland se Klokkenspelvereniging, Samenwer kingsverband Middelburgse Korpsen, Werkgroep Muziek Zeeuws Genootschap financiële Meerjarenplanning. Secr. J. Cijsouw (tst. 424). Wanneer u tijdens de genoemde vergadering over één of meerdere van de te behandelen onderwerpen uw mening wilt geven, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Maak hiervoor een afspraak met de commissiese- cretar(is)esse en bij het bureau voorlichting van de gemeente ligt de volledige agenda met bijbehorende stukken voor u om in te zien. Dezer dagen komt het ontwerp van de nieuwe structuurschets voor het gebied bui ten de bebouwde kommen gereed. Hierin wordt o.m. aangegeven op welke plaatsen de eerste 20 jaar stadsuitbreiding kan plaats vinden en welke consequenties dit heeft voor het landelijke gebied. In de voorlich tingsrubriek van de Faam van 20 en 27 februari 1985 wordt een samenvatting van de structuurschets opgenomen. Inspraak De structuurschets ligt ter inzage ingaande 15 februari tot 16 maart 1985 bij het bureau voorlichting. Stadhuisstraat 2, 's maandags t/m vrijdags van 8.00 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur. Voor belangstellenden is de struc tuurschets ook in bruikleen te verkrijgen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met het bureau Voorlichting. Degenen, die nader geïnformeerd willen wor den over de verschillende onderdelen van de structuurschets kunnen daarvoor een af spraak maken met het bureau voorlichting. Tot 1 april bestaat de gelegenheid schrifte lijk te reageren (schriftelijke inspraak). In verband met de verwerking en beantwoor ding, wordt gevraagd de onderwerpen van de structuurschets en de daarover te stellen vragen, opmerkingen enz. zo concreet moge lijk aan te geven. Tot 1 april kan men zich tevens aanmelden voor deelname aan de nader vast te stellen inspraakbijeenkomsten in de maanden april en mei. Bij het bureau Voorlichting zijn formulieren verkrijgbaar voor de schriftelijke inspraak procedure en voor de aanmelding voor de deelname aan de inspraakbijeenkomsten Burgemeester en wethouders maken inge volge het bepaalde in de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat de heer P. Voskamp, Breeweg 17 te 4335 AN Middelburg een aanvraag heeft ingediend om vergunning ingevolge de hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een rijwiel opslagloods en vuurwerkopslagplaats in de panden Breeweg 11-13-15 te Middelburg en dat zij voornemens zijn de gevraagde ver gunning te verlenen onder voorschriften. Vanaf heden liggen de aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken als mede de ontwerp-beschikking elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur ter inzage op de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie, lange Noordstraat 1 te Middelburg tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Genoemde aanvraag met de daarop betrek king hebbende stukken en de ontwerp beschikkingen liggen hier buiten werkuren ingaande heden tot 13 maart 1985 eveneens ter inzage op donderdagavond van 18.00 uur en 21.00 uur. Indien op die avond inzage wordt verlangd dient dit van te voren telefo nisch te worden aangevraagd, telefoon 01180-26251, toestel 413. Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Schriftelijke gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen bij hun college worden ingediend vanaf heden tot 13 maart 1985. Persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, worden indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijk met het bezwaarschrift, worden ingediend. Indien daarom wordt verzocht (telefoon 01180- 26251, toestel 413) kan tussen 26 februari 1985 err 6 maart 1985 een openbare zitting worden gehouden, waarop mondelinge be zwaren naar voren kunnen worden gebracht en waarbij tevens gelegenheid zal worden gegeven tot een gedachtenwisseling. De aandacht wordt erop gevestigd dat dege nen die gebruik hebben gemaakt van één of meer van genoemde mogelijkheden tot het indienen van bezwaren en degenen die aan tonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest later beroep kunneninstellen bij de Kroon tegen de genoemde beschik king. ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM ÏEUW igen )orzit1 aterer >k de sterei ipkem ebben erkt. rijgen oor ve assen1 voorl Parga hooie TORENSTRAAT 59, SEROOSKERKE, 01189-1350 100 gram boterhamworst1,00 250 gram boerenleverworst1,85 Buitengebied Wes t kapel Ie aangesloten op riolering WESTKAPELLE - Sinds dinsdag zijn veertig woningen en bedrijven en drie campings in het buitengebied van Westkapelle aangesloten op de drukriolering. Met een druk op de knop stelde burgemeester H. A. van Mlaldegem de pomp op het sportter rein aan de Domineeshofweg in wer king, waarmee de officiële ingebruik stelling een feit was. Het werk had eigenlijk in januari opgeleverd moe ten worden, maar de vorstperiode in die maand gooide roet in het eten. Voorafgaande aan de ingebruikne ming gaf burgemeester Van Malde- gem in de bouwkeet op het sportter rein een overzicht van de gang van zaken sinds het voorjaar van 1983, toen de eerste besprekingen tussen de gemeente en het Waterschap Walche ren over de aanleg van riolering plaats vonden. „In mei 1984 nam het college de principebeslissing tot de aanleg van drukriolering over te gaan. In augustus kwamen de brieven van het ministerie van binnenlandse zaken. Die zaaiden wat paniek door de mede deling dat de rijksbijdragen vermin derd zouden worden als het werk niet voor 1 januari 1985 klaar was. Die brieven zorgden voor een versnelling van het project", aldus de heer Van Maldegem. Hoewel de burgemeester de aanleg van de riolering als een 'stukje opgedrongen werk' kwalifi ceerde, noemde hij het een 'juist prin cipe' dat gestreefd wordt naar zo min mogelijk lozingen op het oppervlakte water. „Ik hoop nu ook dat het water aan de andere kant van de leiding wordt gezuiverd", zo zei hij tot ir H. Visser van het waterschap, die de ingebruikstelling bijwoonde. Die liet zich echter niet verleiden tot medede lingen over de bouw van de rioolwa terzuiveringsinstallatie bij Ritthem. De heer B. van Weesep gaf namens het ingenieursbureau Witteveen en Bos een overzicht van de toegepaste installaties. In totaal beslaat de druk riolering ongeveer 8000 meter leiding en 22 pompgemaaltjes. De gemeente lijke bijdrage in het werk is 82.860 gulden. De bewoners van woningen in het buitengebied hebben ieder dui zend gulden bijgedragen. De bedrij ven betalen naarmate zij afvalwater lozen. De ingebruikstelling werd, behalve door het voltallige college van b en w van Westkapelle, bijgewoond door vertenwoordigers van het water schap, de aannemer Zeeuwse Bouw en Wegenbouw Maatschappij en de firma KSB Nederland BV de leve rancier van de nomnpn Eerste kwaliteit Altijd extra voordeel Vers van het mes I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Extra voordelig deze week: Speciale reklame voor uw diepvriezer! Bestellingen vanaf 20 kilo worden zonder prijsverhoging thuisbezorgd. ZO 1! wielt boek uigt weel Deei *roe [Jzei D< vocR 'N A V? heêe Burgemeester H. A. van Maldegem stelt de drukriolering in werking door de stroom in te schakelen. DOMBURG - De bouw van een groot overdekt zwembad in de kern Dom burg is dinsdagavond een stap dich terbij gekomen. De gemeenteraad van Domburg besloot tijdens de raadsvergadering de terreinen en ge bouwen van 't Hof Domburg voor ruim negen ton te verkopen aan de Stichting Badplaatsbelangen Dom burg (SBD). Deze gemeentelijke stichting heeft zich bereid verklaard bij Hof Domburg zowel toeristische verblijfsaccommodatie als dagre- creatieve voorzieningen (zwembad) te bouwen. In het voorstel aan de raad hadden burgemeester en wethouders opgeno men, dat de gemeente in principe bereid is om onder bepaalde voor waarden mee te betalen aan de stich- tings- en exploitatiekosten van het zwembad. Om deze kosten te betalen wordt gedacht aan de verhoging van de toeristenbelasting en aan de invoe ring van een 'gastenverblijfskaart'. Door de introductie van zo'n kaart - waarop toeristen korting krijgen op allerlei voorzieningen - zal het aantal geregistreerde overnachtingen in Domburg namelijk toenemen, zo ver wachten b en w. Want met die kaart is controle op het innen en afdragen van de toeristenbelasting een stuk een voudiger. Fractievoorzitter L. Labruyère (PvdA) zette de meeste vraagtekens bij de financiële benadering door b en w. Hij pleitte ervoor, om geen 'objectsubsi dies' te verlenen, maar pas tot een bijdrage over te gaan, als blijkt dat de SBD op haar totale begroting een tekort zou hebben. Het speet hem, dat de raad in dit stadium niet sprak over 'politiek belangrijke issues'. Verder vond hij het onjuist, dat de gemeente geld beschikbaar zou stellen voor de stichtingskosten voor het zwembad. Hij riep in herinnering, dat de ge meenteraad van Domburg de terrei nen en gebouwen van 't Hof Domburg al elf jaar geleden heeft aangekocht, en dat veel renteverliezen op het project zijn geleden. Tenslotte vond hij uu-uieiamg van de bestaande par keergelegenheid bij 't Hof Domburg overbodig. Dat laatste werd bestreden door bur gemeester ing P. A. D. H. Diepen horst. „Het huidige parkeerterrein is geen visitekaartje. Het is altijd vol, dus een uitbreiding is op zijn plaats", hield hij de raad voor. Over de finan ciële bijdragen die de gemeente in de toekomst aan de SBD zal verstrekken - ongeacht of het nu objectsubsidies, vergoedingen voor exploitatietekor ten of stichtingsubsidies zijn - zal de gemeenteraad zich altijd in een later stadium kunnen uitspreken, zo be loofde hij. Deze toezegging leidde er toe, dat de gehele gemeenteraad zich vóór de plannen uitsprak. 0OO vtxre- <*)4AfZ PAARDE WOfZST i HOBEINSTR. 91 VLISSINGEN Gemeenschappelijke regeling i^J Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg Postbus 8004, 4330 EA Middelburg Telefoon: 01180-30300 bij de Zeeuwse Bibliotheek, Kou steensedijk 7 te Middelburg. Na die datum worden bij overschrijding van de uitleentermijn administratie kosten in rekening gebracht. k< ter De vie wo we ah Sp no jS] I AI M< ee I br kt st PI Vi g< hi et DOMBURG - „Als u nu als raad geen positieve beslissing neemt, dan geldt op 1 maart automatisch de situatie als zou u een positieve beslissing hebben genomen. Het is dus eigenlijk lood om oud ijzer". Zo formuleerde burgemees ter ing P. A. D. H. Diepenhorst van Domburg dinsdagavond de merkwaardige achtergrond van een collegevoorstel, waarover de gemeenteraad van Domburg zich moest buigen. Het ging om een verzoek van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Domburg om een bestaand lokaal in de christelijke school te mogen vergroten met veertien vierkante meter. Uiteindelijk stemden zeven van de tien aanwezige raadsleden vóór het voorstel. VLISSINGEN - De Vlissingse carna valsvereniging 'De Molenwuppers' en de vereniging 'De Stoepeschieters' uit Oost-Souburg hebben voor de komende dagen weer verscheidene festiviteiten op het programma staan. Daarbij wordt niet alleen veel aandacht besteed aan de kinderen, maar ook aan bejaarden en zieken. Carnavalsvereniging 'De Molenwup pers' houdt zaterdag een kindercarna val. Kinderen worden verkleed ver wacht in het gebouw van de Vlis singse Speeltuinvereniging 'De Oude Stad' aan de Paardenstraat. Het feest begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Een Mexicaanse band verzorgt de muziek en verder is er een play-back- show waarbij de kinderen prijsjes kunnen winnen. Wie aan deze show wil meewerken, kan zich van te voren bij de speeltuinvereniging opgeven. Buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg houdt maandag een kindercarnaval. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen kinderen van alle leeftijden terecht bij het buurthuis aan de Kromwegesin- gel in Oost-Souburg. Er wordt ge zorgd voor levende muziek en de leden van de Raad van Elf van carna valsvereniging 'De Stoepeschieters' zullen het feest opluisteren. Wie het leukst verkleed en geschminkt komt, krijgt een prijsje. Carnavalsvereniging 'De Stoepeschie ters' houdt vrijdag een zogenaamd 'seniorenclubbal' in buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg. Volksdans groep 'Op de Maat' en carnavalsdisco 'Lawaaipapegaai' zorgen voor de mu zikale omlijsting. Het seniorenclubbal begint om 19.30 uur. Zaterdagavond wordt het grote car navalsfeest van 'De Stoepeschieters' gehouden in de Duivenvoordezaal aan de Van Dongenstraat in Oost- Souburg. De carnavalsband 'The Re flexions' uit België zal voor de muziek zorgen. Vanaf 20.00 uur is een ieder welkom. Vandaag bezoekt de carnavalsvereni ging bejaardentehuis 'De Zoute Vie ver' in OostSouburg. Het feest begint daar om 19.30 uur en duurt tot 23.11 uur precies. De Stoepeschieters bezoeken morgen (donderdag) de centra Zonneveld en Schonenburg in Oost-Souburg. Twee majorettenpelotons van de 'Young Stars', Carnavalsband 'Achtersteveu- ren' en carnavalsdisco 'Lawaaipape gaai' begeleiden de festiviteiten. Het verzoek werd gedaan in het kader van de Overgangswet Wet op het Basisonderwijs. Een overgangswet heeft een beperkte geldighèidsduur, en zo kon het gebeuren dat een niet- genomen besluit op 1 maart als een positief besluit wordt uitgelegd. Het college van b en w van Domburg erkende in zijn advies aan de raad, dat de uitbreiding van het schoolgebouw in zijn ogen helemaal niet nodig is. „Maar", zo zei burgemeester Diepen horst, „er zijn nu eenmaal geen wette lijke mogelijkheden om het verzoek af te wijzen. Als u als raad dat toch doet, heeft u een grote kans dat het school bestuur in beroep gaat en dat beroep wint". Mevrouw T. Karelse-Welleman (PvdA) wees erop, dat de raad volgen de maand praat over de verdeling van de schoolruimte over de Domburgse scholen. Ze had graag gezien, dat het college het verzoek tot uitbreiding ARNEMUIDEN - De Arnemuidense korfbalvereniging TOP houdt vrij dag 15 februari haar jaarlijkse feest avond in het verenigingsgebouw De Arne. De toneelgroep 'Emagosas' brengt 'De Computerbruid' ten tonele, een blijspel in vier bedrijven, waarbij een huiscomputer een centrale rol speelt en voor de nodige verwarring zorgt. In de pauze is er een grote verloting. Na afloop van de toneelvoorstelling is er gelegenheid tot dansen, waarbij 'de Delta Boys' voor de muziek zorgen. De avond begint om 19.30 uur en is ook voor niet-leden toegankelijk. dan gelijktijdig met dat schoolhuis vestingsplan aan de raad zou aanbie den. Ze verzocht de raadsvoorzitter dan ook om het onderhavige voorstel terug te nemen. Haar verzoek werd in eerste instantie ondersteunddoor C Vreeke (Gemeentebelang) en W. Th van der Velden (VVD). Vreeke maakte later echter een ommezwaai en zei „Ik ben voor het christelijk onderwijs maar er mogen geen ondeugdelijke beslissingen worden genomen". Burgemeester Diepenhorst zei van mening te zijn dat de uitbreiding van het gebouw van de christelijke school hoogstwaarschijnlijk niet zal worden goedgekeurd door het ministerie van onderwijs en wetenschappen. „Dat ministerie heeft niet alleen te kampën met bezuinigingen, maar ziet ook het aantal leerlingen teruglopen. Ma^r nogmaals, zolang er geen formele wei- geringsgronden zijn, mogen we niét nee zeggen". De fracties van PvdA en WD stem den uiteindelijk tegen het voorstel Door de steun van Gemeentebelang. Christelijke Groepering en CDA haal de het het echter ruimschoots.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 14