oorstel b en w: Vluit Jacht voor zeezeiler Staf Versluys klaar Vlijt en Volharding wint jeugdconcours Oostkapelle Ton schade door brand super-constructieboei Commissie Domburg bespreekt bouw van enkele trekkershutten PZC/ Streek UDDELB URGSE SCHOOL EERSTE IN ZEELAND TWEE ARRESTATIES NA OVERVAL POMPSTATION agenda rladheid Bemanning JEUGDKORPS CRESCENDO BESTOND 5 JAAR CBTB houdt een studiedag in Kapelle VOOR RONDTREKKENDE KAMPEERDERS Bestuurscommissie culturele zaken Middelburg bijeen Badhuisweg ÉIDDELBURG - De Scholengemeenschap De Wellinge in Middelburg heeft van de minister v£ onderwijs en wetenschappen toestemming gekregen te beginnen met een nieuwe opleiding. Het gaat hierbij om de opleiding Algemene Operationele Techniek (AOT). De itellinge is de eerste school in Zeeland en de vijfde in Nederland die deze opleiding mag linbieden. De opleiding wordt toegevoegd aan de Middelbare School voor Scheepswerktuig- indigen van De Wellinge, die nu dan ook Middelbare School voor Scheepswerktuigkundi- pn en Operationele Technici gaat heten. IerGEN OP ZOOM Roxy I, 20 uur: I hinestone, a.l.; Ondernemersverbond bijeen in Goes Vestzaktheater kreeg subsidie Anjerfonds g ÈANDAG 11 FEBRUARI 1985 jSSINGEN - Hei college van b en w van Vlissingen stelt de gemeenteraad Het voorstel wordt vandaag, maandag besproken in de vergadering van de jr een eerder genomen raadsbesluit tot uittreding uit de gemeenschappelij- commissie voor de openbare werken iaanvang 19.30 uuri en woensdag in de regeling Wegschap Walcheren terug te nemen Acht van de negen commissie voor de financiën (aanvang 17.00 uur). De wijziging van de regeling \lnemende gemeenten hebben namelijk inmiddels besloten tot aanpassing inaana van 1 ianuari 1984 moeten inaaan De aannassinn is nok i de regeling, op een wijze die meer overeenkomt met de verlangens van de zou met ln9an9 van 1 januari 1984 moeten ingaan, ue aanpassing is ook neente Vlissingen. goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland. sseil .che n gi ;we| Rij rshl .nda De Wellinge' leidt op in e operationele techniek Inleiding tot de oprichting van deze luwe opleiding is het fejt, dat veel gestudeerden van de Middelbare tooi voor Scheepswerktuigkundi- in de industrie terechtkwamen, een in 1982 gehouden enquête Ier deze industriële bedrijven werd idelijk aan welke opleidingseisen se afgestudeerden eigenlijk zouden leten voldoen. Op grond hiervan rd de AOT-opleiding opgezet. e aan de AOT is afgestudeerd is een ihnicus op middelbaar technisch yeau, die kan worden belast met de gerationele aspecten van de techni- te bedrijfsvoering. Zijn arbeidster- |n is niet de constructie en het inwikkelen van technische installa- es, maar het bedienen en beheren van. Deze kaderfunctie kan worden Ingeoefend in allerlei bedrijfstakken, als de petrochemische industrie, jvérwarmings- en koeltechnische be- mijven, olieraffinaderijen, offshorebe- pjven, energiecentrales, machinefa- ïeken en dergelijke. Vc ir de afdelingen AOT en Scheeps- Uot van pagina 5) lornamelijk het geval op binnenwe- :n die niet in de routes van de leeuwschuivers waren opgenomen, e wegen die de bussen van het Denbaar vervoer gebruiken waren el goed berijdbaar, e bussen van de maatschappij Zuid est Nederland hebben alleen zater- ig vertraging opgelopen in verband iet het weer. Passagiers hebben niet nger dan een kwartier op hun bus leven wachten. Zondag hebben alle lissen volgens de dienstregeling nnnen rijden. SDDELBURG Schouwburg, 20 r: 'Memoires van Benjamin' met Paul Röttger, Ina van Faassen en irijke Merckens; Roxy II, 20.30 uur: Le samourai (Film- Itea); inem'Actueel I, 20 uur: The never Riding story, a.l.; Ginem'Actueel II, 20 uur: The karate I id, a.l.; Cinem'Actueel III, 20 uur: Gremlins, SOES Grand, 20 uur: Ghostbus- ttrs, a.l.; HULST De Koning van Engeland, 11.30 uur: Superboezem, 18 jr.; 20 uur: he ghostbusters, a.l.; 20 uur: Purple in, a.l.; 20 uur Woman in red, a.l.; 20 r: Alone in the dark, 16 jr.; IDDELBURG Meccano, 20.30 ttur: Stranger than paradise; yOSTBURG Ledel, 20 uur: Sex Uieater, 18 jr.; TERNEUZEN Luxor, 20 uur: The lever ending story, a.l.; 20 uur: Grem- ps, a.l.; LISSINGEN Alhambra I, 20 uur: urple rain, a.l.; lhambra II, 20 uur: De Prooi, a.l.; Pu i. werktuigkundige A zijn de eerste twee studiejaren gemeenschappelijk. In het eerste jaar wordt de basiskennis Tentoonstellingen 1XEL Galerie Slijkdreef, 10-18 uur: (lustraties van Koen Fossey (t/m 16/ OMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen eken.... en vinden in Zeeland'; EILLE Landbouwmuseum, 10-12 jn 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. ULST Galerie Van Geyt, 9-12 en |4-18 uur: 'Natuur en landschap'; ATS Galerie Zwaluwenhof, 14-18 ur: werken van Piet van 't Hageland; ERNEUZEN Hal Stadhuis, 8.30-12 |n 13-16.30 uur: werken Liesbeth de onge (t/m 15/2); LISSINGEN Reptielenzoo 'Igua- 14-17.30 uur: expositie levende ptielen, amfibieën en insekten; UZENDIJKE Museum, 10-12 en |3.30-17 uur: 'Buitenmensen' (foto's Tan Peter Verdurmen) en metaals culpturen van Arnold van Hijften. van de exacte vakken en van de algemeen technische vakken gedo ceerd. In het tweede jaar worden de TERNEUZEN De Terneuzense ge meentepolitie heeft vrijdagavond twee arrestaties verricht in verband met de overval op een pompstation aan de Verlengde Guido Gezelle- straat donderdagavond. De aanhoudingen betreffen inwoners van Terneuzen, maar de politie wilde zondag in verband met het onderzoek geen verdere medelingen doen. De twee arrestanten zitten opgesloten in het politiebureau. Ze werden opge spoord aan de hand van getuigen verklaringen. Pomphouder M. de P. wist de overal donderdagavond laat overigens te verijdelen. Rond half elf liep hij met de dagopbrengst van zijn station naar zijn auto, toen een man hem met een pistool bedreigde. De P. trok zich daar niets van aan, gooide de geldcasette in de auto en liep op de overvaller af. Die vuurde van korte afstand drie maal met, naar toen bleek, zijn alarm pistool en nam daarop de benen. exacte vakken afgerond. Daarnaast worden vakken als meet- en regel techniek, bedrijfskunde en electro- techniek zover bijgebracht, dat daar mee in het praktijkjaar al ervaring kan worden opgedaan. In het derde jaar loopt de student stage. In het vierde en laatste jaar komen de vak ken chemische technologie en instal latiekennis aan bod. Tijdens dat laat ste jaar worden toetsen afgenomen en aan het eind van het jaar volgt een landelijk examen. Een stuurgroep van vertegenwoordi gers uit het Zeeuwse en Westbrabant se bedrijfsleven heeft over de keuze van de leerstof geadviseerd. Deze stuurgroep zal ook in de eerste jaren van de opleiding een begeleidende rol spelen. De nieuwe AOT-opleiding wordt dins dag 12 februari officieel gepresen teerd. De heer H. E. Kuipers van het ministerie van onderwijs en weten schappen, ir H. P. van Heel (directeur van de Vlissingse vestiging van Hoechst Holland) en directeur J. Kingma van De Wellinge gaan daarbij nader in op het belang van de oplei ding. In een kraam, die wordt inge richt door Hoechst Holland, de KMS De Schelde, Dow Chemical en Shell, wordt zichtbaar gemaakt welke werk zaamheden een AOT'er zoal zal kun nen verrichten. De presentatiebijeen komst begint dinsdag om vier uur in het schoolgebouw van De Wellinge aan de Kruisweg in Middelburg. (Slot van pagina 5 middelste twee (voor de windsel etap pes de staart omhoog gaat en in de eerste en laatste juist omlaag wordt gebracht. Tijdens de opwerkperiode vanuit Oostende zal onder het toe ziend oog van Ribadeau-Dumas wor den uitgeprobeerd wat de meest voor delige stand is. Hoewel de Rucanor eerst nog naar de Gentse tentoonstel ling Flanders Technology gaat (waar de officiële doop plaats vindt) blijft er volgens de ontwerper voldoende tijd over om hierover uitsluitsel te verkrij gen. In die periode, van ruwweg half maart tot aan de start van de Whit- bread op 28 september, zal Staf Ver sluys ook zijn negen- of tienkoppige bemanning moeten selecteren. Versluys (56) zelf is in ieder geval een ervaren Whitbread-zeiler. In de vorige race (1982) voer hij met de tot Croky omgedoopte Tyfoon VI naar een vijf tiende plaats en won als schipper van het kleinste jacht de prijs voor uitzon derlijk zeemanschap. Nu zal hij zijn bemanning zoeken tussen de vele Belgen die zich hebben aangemeld: de onderneming wordt gesteund door de Vlaamse Ocean Training and Racing Association en op de romp prijkt de slogan "Sailing for Flanders". Ver sluys legt veel nadruk op de meteoro logie, die hij van meer belang acht dan de navigatie als het gaat om taktiek. „We zoeken de slimste uit om de meteo te doen", luidt zijn toelich ting. Dit bemanningslid heeft de be schikking over de modernste commu nicatiemiddelen, compleet met com puter, om de weersomstandigheden bij te houden. Voor de rest van de zeilers wordt vooral gezocht onder routiniers uit half- en one-tonners en mensen uit bijvoorbeeld de Olympi sche klassen. Versluys' ruim 17,50 meter lange jacht heeft namelijk 7/8-tuigage en dat ver eist speciale kennis om optimale pres taties te halen. Die kennis is vooral in de genoemde groepen aanwezig. Tij dens de oefenperiode zal ook aan wedstrijden worden deelgenomen. Zo is er in mei een serietje opgezet waarin de Nederlandse Whitbread-deelne- mers Nauta (Philips Innovator) en Van der Lugt (Equity and Law) tegen de Belg zullen varen. Pleun van der Lugt is een directe tegenstander van de Belgen, beide komen uit in de top van de D-klasse (de kleinste van de vier race-groepen). Afgelopen zater dag lagen de twee 'kemphanen' trou wens al bij elkaar: Van der Lugt was voor deze gelegenheid vrijdagavond uit Scheveningen over komen zeilen om bij de feestelijkheden rond zijn concurrent aanwezig te zijn. Uiteraard wordt het voor de kleinere jachten een hele toer om de grote maxi-racers tijdens de wereldomzei ling bij te houden of zelfs voorbij te steken. Maar hopeloos is het niet, er zijn uiteraard handicapfactoren die iedereen in principe gelijke kansen geven op de ereplaatsen. Versluys ziet het zo: afhankelijk van het weer zal hij proberen bij de maxi's aan te pikken. De wind speelt in de Whitbread een wel zeer belangrijke rol. De race kan gemaakt of verspeeld worden in bij voorbeeld de Doldrums, de beruchte windstiltegebieden die in de eerste en de laatste etappe moeten worden gepasseerd. Daar kan een snel jacht volledig stil vallen terwijl een lang zaam jacht op een andere plaats nog voortgang maakt. Gerekend over een periode van dagen kan dat de beslis sing brengen. Vandaar ook de nadruk die Versluys legt op de slimme me- teo-man. Dirigent Bouwense rechtsvan 'Vlijt en Volharding' in Souburg nam na afloop van het jeugdconcours in Oostkapelle de eerste prijs in ontvangst van mevrouw L. Bekker-de Hoog. OOSTKAPELLE Het jeugdkorps Vlijt en Volharding uit Souburg is zaterdag winnaar geworden van een concours, dat georganiseerd werd door de brassband Crescendo uit Oostkapelle. Vlijt en Volharding kreeg van de drie juryleden 51 van de 60 te behalen punten. Aan het con cours deden zeven Walcherse jeugd- korpsen mee. Het concours werd ge- GOES Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV)-ge- west Zeeland houdt woensdag 13 februari een bijeenkomst voor alle ondernemers in het midden- en klein bedrijf in de provincie Zeeland. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in De Prins van Oranje aan de Nieuw- straat 14 in Goes. De heer J. Lust, voorzitter van het KNOV-district Noord- en Midden Zee land houdt tijdens deze bijeenkomst een lezing over 'toerisme in Zeeland, voer voor alle ondernemers in Zee land'. De voorzitter van het KNOV- district Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer G. P. Ververs, spreekt over het onderwerp: 'Vervoer naar en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanleg veer haven Vlissingen, weer een klap voor Zeeuwsch-Vlaanderen?' Mr J. A. Oos- terhoff, landelijk voorzitter van het KNOV spreekt over: 'Midden en klein bedrijf deelgenoot van economische opleving?'. KAPELLE De Crhistelijke Boeren en Tuinders Bond West-Nederland, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en de Christelijke Plattelands Jongeren houden woensdag 20 fe bruari in De Vroone te Kapelle een studiedag over het onderwerp 'Gren zen aan de groei'. Drie sprekers lei den de discussie in. Ir W. L. A. G. Tarken, directeur land bouw en voedselvoorziening in de provincie Zeeland, zal het hebben over automatisering. Na hem komt drs A. van Ooijen, secretaris ontwik kelingssamenwerking van de landelij ke CBTB, aan het woord over ontwik kelingssamenwerking. Tenslotte be licht mr G. W. Smallegange, secretaris van de landelijke CBTB, de (on)moge- lijkheden van de (gezins)bedrijven. De inleiders komen met een aantal stel lingen, die de leidraad kunnen vor men voor gedachtenwisselingen in groepen. Na de lunchpauze vindt een gezamenlijke discussie plaats. De stu diedag begint om 10.00 uur. HANSWEERT De super-construc tieboei, die tijdelijk bij het sluizen- complex in Hansweert ligt afge meerd, heeft zondagmiddag door brand voor honderdduizend gulden schade opgelopen. De boei, eigendom van het sleep- en bergingsbedrijf L. Polderman in Hansweert, is ver huurd aan rijkswaterstaat voor me tingen op de Oosterschelde. De super- boei lag langszij het opslagschip Hansweert van oliehandel Ribbens bv. De brand, die rond kwart voor één ontstond, werd bestreden door de brandweer van Kruiningen, die met twee brandweerwagens uitrukte. Het vuur ging gepaard met een grote zwarte rookontwikkeling. Het tankschip had gasolie gelost, maar was nog niet ontgastDe sleep boot Zeeland trok de brandende boei tijdig weg van de -tanker in verband met ontploffingsgevaar. De boei werd versleept naar een steiger, zodat de brandweer met een mobiele lagedruk- pomp het vuur kon blussen. Aan boord van de boei bevond zich nog een tank met zesduizend liter gasolie, die echter door het snel optreden van de brandweer geen vlam vatte. Het motorjacht Hinde van de heer A. Steutel uit Hansweert, dat lag afge meerd aan de boei, kon na het uitbre ken van de brand tijdig door perso neel van het bergingsbedrijf worden verhaald. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een 220- volts-stroomkabel, die over de boei naar het motorjacht liep. Op de boei zelf is geen warmte- of stroomvoorzie ning. De opbouw van de boei brandde geheel af. Aan het tankschip ontstond brandschade, doordat d de verf aan de boeiing en het luikhoofd afbladderde door de hitte. Morgen, dinsdag komen experts van de verzekering de schade opnemen. De rijkspolitie te water stelt een onderzoek in naar de oor zaak van de brand. houden naar aanleiding van festivi teiten rond het vijfjarige bestaan van het jeugdkorps van de brassband Crescendo. De heer J. Schout, bestuurslid van Crescendo, en lid van het feestcomité, schetste in zijn openingswoord het ontstaan van het jeugdkorps. „Tij dens een ledenvergadering van de brassband in 1979 kwam het voorstel om een jeugdafdeling op te richten. Via de Oostkappelse scholen werd de plaatselijke jeugd gepolst of er animo bestond om in een jeugdkorps te gaan spelen. Dat leverde zeven aanmeldin gen op. De heer K. Wietsma uit Mid delburg werd door het bestuur bereid gevonden om het jeugdkorps te diri geren. Twintig kinderen verschenen op de eerste repetitie op 5 februari 1980. Gedurende het vijfjarige be staan van het korps is de bezetting al vele malen gewisseld, maar de heer Wietsma is er nog steeds", aldus Schout. Tijdens het concours speelden de Wal cherse korpsen een aantal zelfgekozen werken. Eén van de drie juryleden, Jappie Dijkstra, een Friese dirigent en muziekpedagoog, vond het een goed initiatief van Crescendo om een jeugdmuziekdag te houden. „In Fries land wordt eenmaal per jaar een der gelijk festijn gehouden. Het meedoen is belangrijker dan het winnen. Dat is tussen twee haakjes vandaag ook het geval. Een evenement als dit is voor herhaling vatbaar, want wie werkt met de jeugd heeft de toekomst", aldus Dijkstra. De uitslag van het concours: 1 Vlijt en Volharding 51 Souburg, 51 punten, 2 Jong ONDA Nieuw- en Sint-Joosland 50, 3 Apollo Domburg 48, gedeelde 4e en 5e plaats Crescendo Oostkapelle 43 en ONDA Middelburg 43 punten, 6 Caecilia Vlis singen 42 7 Luctor et Emergo Zoute- lande 41. 's Avonds speelde een groot orkest samengesteld uit tachtig leden van de Walcherse jeugdkorpsen een concert in het ontmoetingscentrum 'De Halve Maan' te Oostkapelle. De jeugdige muzikanten hadden slechts twee keer gerepeteerd. Dat gebeurde onder lei ding van de Domburgse dirigent A. L. van Wallenburg. „Opzet van deze hap pening", aldus de leady-speaker Lize Bekker-de Hoog, „is een verbroede ring en een verzustering tussen de jeugdige muzikanten te realiseren". Het grote orkest speelde afwisselend onder leiding van de dirigenten Van Wallenburg en Dijkstra. Op het pro gramma stonden werken van Edrich Siebert, Mendelssohn, Stuart John son en Beethoven. Vooral 'Kalinka', een Russisch volkslied, viel erg in de smaak bij de 175 concertbezoekers. Het concert werd afgesloten met het Zeeuwse volkslied, dat door de bezoe kers meegezongen werd. „Als ik een handschoen had", aldus Lize Bakker in haar slotwoord, „zou ik hem op gooien naar alle Walcherse dorpen. Wie neemt hem op en organiseert volgend jaar een jeugdmuziekdag?" De brand op de super-constructieboei ging gepaard met een enorme zwarte rookwolk. VLISSINGEN - Het Vestzaktheater in Vlissingen heeft een subsidie van 5000,- van het Anjerfonds Zeeland gebruikt om de vloerbedekking in de entrée en de foyer van het theater te vervangen. Na een gebruik van een kleine vijftien jaar was het Véstzak- theater aan een hoofdzakelijk interne 'face-lift' toe. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 11100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 11150-12200 (brandweer en ambulance), telefonische hulpdienst Zeeland, tel. [11180-15551, dag en nacht bereikbaar, -hr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur yeekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 11184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 11100-32233. MIDDELBURG - Subsidieverzoeken van de werkgroep Muziek van het Zeeuws Genootschap, Blue Spirit, het Senioren Orkest, het Zeeuws Mannen koor, de Nederlandse Klokkenspel vereniging en het Samenwerkingsver band Middelburgse Korpsen staan op de agenda van de bestuurscommissie culturele zaken. De commissie verga dert donderdag 14 februari vanaf kwart voor vier 's middags in het Middelburgse stadhuis. DOMBURG - De commissie ruimtelij ke ordening en milieu in Domburg buigt zich binnenkort over de vraag of op de Domburgse kampeerterrei nen een drietal trekkershutten moet worden gebouwd. Zoals bekend pleit de Stichting Gastvrije Zeeuwse Cam pings met steun van gedeputeerde staten van Zeeland voor een trek- kershuttencircuit in Zeeland. Dertig Zeeuwse campinghouders hebben la ten weten bereid te zijn één of meer trekkershutten op hun camping toe te laten. De commissievergadering begint maandag 18 februari om half acht in het gemeentehuis van Dom burg. De trekkershutten zijn bedoeld voor rondtrekkende kampeerders. De boe king van overnachtingen gebeurt via een centraal boekingskantoor. De stichting Gastvrije Zeeuwse Cam pings heeft een uitgebreide promotie campagne op stapel staan. Omdat het trekkershuttencircuit een collectief Zeeuws initiatief is en elke camping een schakel vormt in het circuit, is het belangrijk dat alle gemeenten mee werken en op korte termijn vergun ningen afgeven. In Domburg nemen de kampeerterrei nen In den Bongerd, Ons Buiten en Camping Domburg aan het initiatief deel. Gedeputeerde Staten zullen de Zeeuwse gemeenten binnenkort nog afzonderlijk over het project informe ren. Tijdens de commissievergadering wordt verder gesproken over het fiets- probleem op en om de Dr Mezgerweg in Domburg. Fietsers en bromfietsers mogen zich op deze weg niet laten zien. De discussie ging enige tijd om de vraag of de weg voor tweewielers moest worden opengesteld, of dat een afzonderlijk fietspad moest worden aangelegd. De groep Veere van de rijkspolitie heeft nu geadviseerd géén fietsers en bromfietsers op de Dr Mezgerweg toe te laten. De politie laat er geen twijfels over bestaan dat fiets- verkeer op de 'rondweg' tot levensge vaarlijke situaties kan leiden. Ondanks het parkeerverbod in de Badhuisweg in Domburg wordt daar tijdens het zomerseizoen op zo'n gro te schaal geparkeerd, dat verkeers problemen ontstaan. Burgemeester en wethouders van Domburg hebben dan ook besloten tot de reconstructie van deze straat. De bocht van de Badhuisstraat en de Badstraat wordt verruimd, tegen het eenrichtingsver keer in wordt een fietsstrook ge creëerd, voor belanghebbenden wor den buiten de rijbaan gelegen par- keerstroken aangelegd, tussen het fietspad en de rijbaan wordt een berm aangebracht om parkeren op het fietspad te voorkomen, de rijbaan wordt versmald tot 3 meter en het trottoir wordt -waar nodig- verbreed. Voor het plan in de commissie en later in de gemeenteraad wordt besproken, krijgen bewoners en belanghebben den de gelegenheid zich erover uit te spreken. De inspraakbijeenkomst wordt vanavond (maandag) gehouden en begint om half acht in het Dom burgse gemeentehuis. Wethouder L. Wattel van verkeer zal de plannen nader toelichten. Coöperatieve tuinbouwveiling 'Walche ren' B.A. te Middelburg Marktbericht van vrijdag 8 februari 1985. Aardappelen: bintjes bo 18-22, gr. 12-15, dr. 7-8. Koopmans blauwe gr. 22-30. Peren: Conference 50/55 32, 55/65 84-90. St. Remy 60/70 57-62, 70/80 70-72. Appelen: Cox 160/65 70-75, Jonagold I 70/80 151-152, 80/90 170- 172, II: 60/70 31, 70/80 75-77, 80/90 82-84, Golden Delicious II 60/70 33p34, 70/80 70-74, 80/85 105-107. Groenten: rode kool All 15-21, B I 24-28, A III 24-28, B II 20-22, witte kool A 110-17, B I 10-25, Savooiekool A III 31-59, B II 98-100, A II 51-57, boerekool III 125-228, spitskool I 187-203, spruitkool A II 202-281, B III 126-143, D II 311-351, veldsla II 400-402, kroten 46-48, uien bo. 14-27, gr. 10-13, prei A II 172-256, A HI 110-238, B III 42-150, winterpeen C II 32-34, D n 37-40, witlof A II 280-351, B II 266-328, IH 200-250, knolselderij 114-128. Sla II 21/ 64-70, kom kommers I 21 89, II 26/31 101-107, I 31/36 142, I 36/41 180.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 7