levensmiddelenbranche wil rust en orde Heteluchtmotor gaat in Eindhoven in produktie DROOMAUTO PZC/ varia SELECTIE KUSTVISSEN 30 MAART HENGELEN CONSUMENT Grotere druk Chaos gevreesd Schaken Kustvissen Delta Federatie h. van schelven 'Scheveningen A/deling zoet Amerika Kennis Ford Stirling-motor autovaria VRIJDAG 18 JANUARI 1985 BODEMPRIJZEN TER DISCUSSIE (Door Kees Cornelisse) De levensmiddelenhandel wil graag rust en orde op de markt handhaven. Vooral de zelfstandige ondernemers zien gevaren nu een kleine club kruideniers (ongeveer 200) woensdag met een soort „prijzenoorlog" is begonnen. Volgens het Vakcentrum (waarbij enkele duizenden zelfstandigen zijn aangesloten) kan het effect van deze actie wel meevallen. Tot voor kort bestond de indruk bij de zelf het verlies dragen. Omdat op de rentie, omdat in 1982 die prijsge- organisatie van zelfstandige levens middelendetaillisten dat het groot winkelbedrijf en de groothandel zich niet van de wijs zouden laten brengen. Zeker was dat de organisaties van Trootwinkelbedrijven hun leden advi- ieerden niet met „stunterijen" te vol gen. De betreffende fabrikanten vol den de situatie uiterst scherp. Feit is dat het de laatste anderhalf aar betrekkelijk rustig is in de „krui- ienierswereld". In de loop van 1982 ipraken alle betrokkenen de zogehe ten prijsgedragsregels (vrijwillig en zonder sancties) af. Deel daarvan zijn de zogeheten bodemprijzen, die door de fabrikanten van bepaalde merkar- ;ikelen zijn ingesteld. Deze prijzen gelden als minima: ook tijdens acties zal men daar niet onder gaan. De 200 deelnemers van de „Super Club 199" nu gaan zelfs onder hun inkoopsprijzen. Ze prijzen zich aan als zelfstandigen met service en aan dachtvoor de consument, die dezelfde artikelen voor lagere prijzen dan an deren verkopen. Tegelijkertijd wijzen ze erop dat de verkrijgbaarheid van bepaalde artikelen afneemt doordat het grootwinkelbedrijf zo sterk op rukt. De druk op het vrijwillig filiaalbe drijf in deze branche is, aldus deze winkeliersclub, de laatste jaren steeds groter geworden. In 1981 wa ren er nog 11.301 zelfstandige levens middelenzaken, vorig jaar nog maar 9.247. Dat betekent een daling van bijna 20 procent in drie jaar tijd. Tussen 1981 en 1984 zakte het markt aandeel van de zelfstandigen van 53 naar 40 procent. Tegen deze achtergrond besloot men unaniem tot actie. Daarmee moet de bodemprijs ter discussie komen, .stuntend" met elke week vijf ver schillende artikelen, die de consu ment (dan moet hij of zij het hele pakket wel kopen) enkele guldens opleveren. Men gebruikt hiervoor de zogeheten A-merken, dat zijn natio naal bekende produkten van grote fabrikanten. Die vormen meer dan de helft van het assortiment in kleinere zaken als die van de „Super Club". In tegenstelling tot eerdere acties in voorgaande jaren wordt hiermee niet de producent en de groothandel aan gevallen, maar zullen de deelnemers meeste A-merken een kleine marge zit, zal men, zo is bekend, wat verlies lijden. Maar de SC-winkeliers hopen dat door grotere omzet wat te kunnen compenseren. En verder is „loonkos ten drukken" het parool. In de rest van het „levensmiddelen- veld" kijkt men wat verstoord tegen dit optreden aan, dat slechts enkele procenten van het geheel omvat. Het Vakcentrum (organisatie van enkele duizenden zelfstandige ondernemers, onder wie ook leden van de Super Club) deed direct een beroep op het grootwinkelbedrijf, fabrikanten en groothandel mee te werken opdat geen „conflict" ontstaat. Het vreest anders, aldus Vakcen trumvoorzitter H. v. d. Geest een chaos in de prijzen, die zeker niet in het belang van de ondernemers en ook niet in dat van de consument zal zijn. Die consument mist dan straks alle doorzichtigheid, die er nu rede lijk is. Er is nu ook ordelijke concur- dragsregels zijn afgesproken. Wel is juist, aldus Van der Geest, dat de laatste tijd zelfstandige onderne mers in allerlei plaatsen zijn geirri- teerd doordat regionaal opererende grootwinkelbedrijven (niet de lande lijke groten) af en toe aan het „stun ten" waren. Dat waren kortdurende acties, onder meer in plaatsen waar de concurentie al scherp is en het aantal winkels in feite te groot. De Super Club geeft als een van de redenen op dat die bodemprijzen zo scherp zijn vastgesteld dat zelfstan digen hun merkartikelen niet meer concurrerend kunnen aanbieden. Zo doende is een doel van de actie het opheffen van de bodemprijzen en het verdedigen van de positie van het A-merk. Daarbij beoogt men ook in de toekomst de consument een oopti- male keuze te kunnen geven. Het Vakcentrum heeft wel begrip voor deze overwegingen. Maar het is een korte-termijnbeleid, dat op lange ter mijn schadelijke effecten kan hebben, vreest Van der Geest. Dit soort acties zou op den duur het verdwijnen van de prijsgedragsregels ten gevolgen kunnen hebben. Dan komt er zeker grote verwarring, die gepaard gaat met grote verliezen op het hele ter rein. In deze bedrijfstak zijn de marges toch al niet zo daverend dat men zich deze verliezen kan veroorloven, aldus Van der Geest. Doordat de omzetten in geld ongeveer op peil blijven, kun nen zich gelukkig velen nog handha ven. En overigens: creatieve onderne mers en andere organisaties beschik ken zeker in deze tijd over andere middelen om de consument duidelijk te maken dat het een goede zaak is bij de zelfstandigen te kopen. Ook is het duidelijk, zegt de VC- voorzitter dat je op die manier het tot dusver gevoerde beleid niet op een democratische manier kan toetsen aan de inzichten van de leden. „Wij zijn bereid om op korte termijn met de leden van de Super Club en andere betrokkenen om de tafel te gaan zitten en van gedachten te wisselen over het nut van de bodemprijzen in de markt van dit ogenblik". Van der Geest erkent, zoals de Super Club als bezwaar naar voren brengt, dat de bodemprijzen in veel gevallen de „publieksprijzen" zijn geworden. „Maar laten we er dan eerst over discussiëren", aldus Van der Geest. Een suggestie van de VC-voorzitter is af te spreken niet onder de inkoops prijs te gaan. „Acties als deze leiden alleen maar tot verdere afbraak van kwaliteit en werkgelegenheid in de branche". In de schaakrubriek in de PZC van donderdag is het probleem van de week onoplosbaar gewor den door een fout in de opstel ling van zwart. Aangegeven is een zwarte pion op b2. Dit moet zijn: een zwarte pion op c3. Wedstrijdagenda voor de zithengelsport boordevol Met deze winterse weersomstan digheden zullen wellicht maar weinig hengelaars aan hengelen te denken. Moeilijk begaanbare wegen, aasproblemen en onaantrekkelijke weersomstandigheden, zorgen aan het begin van dit nieuwe'jaar niet direct voor een vlotte start van de hengelsport. Een tijd die door veel hengelsportbesturen benut wordt om te vergaderen en om de plannen voor 1985 vast te stellen. Een van deze plannen is de wedstrijdagenda die, zoals de laatste jaren gebruikelijk, weer overvol zit. Wedstrijden om het kampioenschap bootvissen, kustvis- sen en binnenwateren. Federatiewed strijden van de Delta Federatie en de Westerschelde Federatie. De overige wedstrijden met onder meer de ver- enigingswedstrij den. Voor 9 en 10 maart staat de selectie wedstrijd bootvissen op zee, rayon Zuid op het programma. De henge laars die lid zijn van een federatie in Limburg, Brabant en Zeeland kunnen hieraan deelnemen. Inschrijvingen voor deze wedstrijd moeten voor 23 januari gebeuren. De wedstrijd wordt gevist vanaf boten vanuit Stellendam. Dit jaar is wellicht de laatste maal dat dit vanuit Stellendam gebeurt. Ge- hen de onprettige ervaring van vorig Jaar en de teruglopende belangstel ling is het wellicht beter om vanuit Scheveningen te vissen. De pluspun ten vanuit Scheveningen zijn: minder varen, betere accomodatie en veelal °ok betere vangsten. De eindwed- strijd van het Nederlands Kampioen schap bootvissen zal plaatsvinden op 13 en 14 april vanuit Scheveningen. Dp 30 maart zal de selectiewedstrijd kustvissen zijn. Het wedstrijdpar koers voor zuid is het strand aan de Dishoek. Een fraai parkoers met enke le lastige plaatsen. Treft men het als deelnemer een ongelukkige plaats te loten, waar men keer op keer vast zit, dan kan men beter inpakken. Voor de hengelaars die deze wedstrijd tot een goed einde weten te brengen en zich selecteren is er op 16 november de eindwedstrijd. Ook aan de jeugd is gedacht. Op 1 juni zal een kampioen schap jeugd vissen wrden betwist, op het terrein van de Leeglopers te 's- Heerenhoek. Vissen van 12.00-15.00 uur aan de oever van de Westerschel de. Aan deze wedstrijd kunnen jon gens en meisjes meedoen die op 1 januari 1985 de leeftijd van 15 jaar nog niet hadden bereikt. Voor het kampioenschap Delta Fede ratie zijn er voor de zeehengelaars in totaal 12 wedstrijden. Van deze wed strijden tellen er 7 voor het eindklas sement. Eind februari staat de eerste wedstrijd op het programma en 10 november de eindwedstrijd. Een nadeel van deze wedstrijden is dat de tijd van voorbereiding, reistijd, de wachttijd bij inschrijven en prijs uitreiking te veel de overhand heeft, in verhouding tot drie uur vistijd. Als men niets of weinig vangt is drie uur al lang genoeg, maar wanneer er vis wordt gevangen en het is aangenaam visweer, dan is drie uur snel voorbij. Het programma om het kampioen schap van de Delta Federatie ziet er als volgt uit: 1. 24 februari Zeenaald Rockanje 12.00-15.00; 2. 17 maart Kloosterzande 11.00-14.00 uur; 3. 23 maart Lepelstraat 15.00-18.00 uur; 4. 14 april De Heen 10.00-13.00 uur; 5. 20 april Sint-Maartensdijk 14.30-17.30 uur; 6. 21 april Bergen op Zoom 14.30-17.30 uur; 7. 4 mei 't Scharretje Oud-Vossemeer 14.00-17.00 uur; 8. 16 mei Halsteren 13.00-16.00 uur; 9. 27 mei Scherpenisse 9.00-12.00 uur; 10.12 oktober Kapelle 11.30-16.00 uur en 12. 10 november 's-Heerenhoek 11.00- 14.00 uur. Verder zijn er nog vier wedstrijden om het kampioenschap van de Wester schelde Federatie. Dit progamma ziet er als volgt uit: 1. 5 mei Sluiskil (deze wedstrijd onder voorbehoud); 2. 15 juni Zaamslag; 3. 18 augustus Bres- kens en 4. 28 september Hoek. Voor de zeehengelaars die aan deze wedstrijden niet genoeg hebben of eens over de grens willen kijken zijn er nog een zestal wedstrijden aan de Belgische kust. Het programma om aan het kampioenshap van de Belgi sche kust, waar iedere zeehengelaar aan kan deelnemen luidt als volgt: 1. 24 maart Blankenberge; 2. 21 april castingclub Blankenberge; 3. 19 mei Heist; 4.1 september Zeebrugge (deze wedstrijd onder voorbehoud); 5. 29 september Wenduine en 6. 20 oktober Oostende." Van 16 tot 19 maart zal in Schevenin gen dit jaar voor de tweede maal een groot open internationaal boot-zee- hengeltoernooi worden gehouden. Een wedstrijd waar de deelnemers op 17, 18 en 19 maart met een boot vanuit Scheveningen vertrekken, om op de Noordzee hun geluk te beproe ven. Er wordt iedere dag gevist in drie perioden van 100 minuten dus totaal 5 uur. Gedurende de pauzes van 10 minuten Wisselen de deelnemers van plaats. Na terugkeer in de haven volgt de weging van de vangst. Wanneer de boten door slecht weer niet kunnen uitvaren, wordt door de deelnemrs vanaf de kant gevist in het Europoort- gebied. Het aantal deelnemers is be paald op maximaal 200 en de inschrij ving sluit op 31 januari. Nadere inlich tingen worden verstrekt door A. D. v. Elmpt, Vincent van Goghstr. 27d, 1072 KK Amsterdam. Het eerste toernooi vorig jaar heb ik zelf als deelnemer meegemaakt. Een wedstrijd met drie dagen mooi weer, veel vis, een goede stemming en een goede organisatie. Een reden om ook dit jaar weer present te zijn. Hoewel in Zeeland de zeehengelaars de overhand hebben "zijn er toch ook altijd nog hengelaars die een voorkeur voor het binnenwater hebben. Voor deze hengelaars is er de mogelijkheid om zich in competitieverband te me ten. Voor het wedstrijdprogramma Delta Kampioenschap zoet staan 6 wedstrijden op het programma waar van er 4 tellen. Het programma luidt: 1. 2 juni Komm. zoet Wedstrijdwater Willemstad; 2. 8 juni Roosendaal wed- strijdwater Roosendaalse Vliet; 3. 16 juni Wouw wedstrijdwater Roosen daalse Vliet; 4 7 juli Komm. zoet, wedstrijdwater Wilhelminakanaal te Oosterhout; 5 18 augustus Bergen op Zoom wedstrijdwater Wilhelminaka naal te Oosterhout en 6. 22 september Komm. zoet wedstrijdwater Roosen daalse Vliet. Alle wedstrijden worden vervist van 9.00-12.00 uur. Tot slot nog twee andere wedstrijden namelijk op 26 mei Marathon vissen in de Roosendaalse Vliet van 9 tot 17 uur en op 14 september Groot Int. Concours in de Roosendaalse Vliet in verband met het 40-jarig bestaan van GBV Roosendaal. Een opengesneden model van de Stirling-motor zoals die in 1986 van de band in de Eindhovense fabriek zal komen. De vinding van de Schotse geestelijke Robert Stirling in 1812 zal na ruim 170 jaar eindelijk op grote schaal geproduceerd gaan worden. In Eindhoven zal in een gebouwencomplex, waar onder an dere het Expocenter is gevestigd, in de loop van dit jaar de eerste serie prototypen worden geprodu ceerd bij Stirling Motors Europe. Eind 1986 moet dan de seriepro- duktie van de heteluchtmotor met 40 kW vermogen volop draaien. Het zullen standmotoren zijn die gebruikt gaan worden als generato ren, warmtepompen, in de offshore industrie, ook in de scheepvaart bij plezierjachten en binnenschepen om dienst te doen als hulpmotor voor verlichting en dergelijke. De gereedschappen die voor de mo toren noodzakelijk zijn worden in Nederland gemaakt. Financieel-di- recteur drs. P. J. A. Hamburger verwacht dat er de komende vijf jaar ruim driehonderd mensen werk zullen vinden om de Stirling-motor te produceren. „We zijn tegen die tijd bezig om te gaan denken aan tractiemotoren. Een nieuwe auto die tegen het jaar 2000 op de markt zal komen zal begin jaren negentig in ruwe vorm op de tekentafel ver schijnen en vanaf dat moment moe ten we bij dat hele proces betrokken zijn. Nu concentreren we ons op de standmotoren". Ook in Amerika, waar Stirling Ther mal Motors Inc. in Ann Arbor (Mi chigan) is gevestigd, is de aandacht gericht op standmotoren. Het Ame rikaanse bedrijf is in feite een licen tienemer, omdat de octrooien en patenten nog bij Philips berusten. Het was in 1937 dat dr. ir. Frits Philips de eerste aanzet gaf tot vervaardiging van de heteluchtmo tor. Na de oorlog ging dr. ir. R. J. Meijer er zich mee bezighouden, verhuisde met het project naar Ford Amerika. In de jaren zeventig stopt Ford het project, er is dan inmiddels bijna 1 miljard door alle betrokken partijen geïnvesteerd. Meijer richt daarna zijn eigen fa briek op en doet nu zaken met NASA, energiebedrijven, laborato ria, leger en transportfirma's. Toch is STM in Ann Arbor een ontwikke lingsfirma en geen produktiebedrijf, hoewel het daar in een later sta dium wel van zal komen. De kennis die de zeven a acht man daar opdoen zal in Eindhoven van dienst kunnen zijn bij de werkelij ke produktie. In 1990 moeten er jaarlijks 10.000 motoren van de band rollen. De nieuwe industriële activiteit in ons land zal tegen die tijd een omzet van ongeveer 150 miljoen gulden bedragen, terwijl het maatschappelijk kapitaal eni ge tientallen miljoenen guldens zal omvatten. In augustus van het vo rig jaar kende het ministerie van economische zaken een subsidie toe van 420.000 gulden om de spoe dige produktie van de geluids- en trillingsarme, energiezuinige en schone motor te kunnen opstarten. De Stirling-motor is niet onder houdsgevoelig en hij wordt ook niet gesmeerd. De motor is qua opbouw aanzienlijk eenvoudiger dan een conventionele motor. Hij telt slechts 250 onderdelen, dat zijn er bij een benzine of dieselmotor onge veer duizend. In geval van storing of onderhoud is de motor eenvoudig te demonteren. Op dit moment wordt er ook ge werkt aan een lichter type met 5 tot 7 kW vermogen, die moet in 1987 in produktie komen. Die zal gaan die nen in bijvoorbeeld caravans en huizen die niet op algemene voor zieningen zijn aangesloten. Voorlopig blijft de auto nog buiten beschouwing in het geheel. Overi gens heeft er in 1978 wel een Ford Torino met Stirling-motor gereden. Onlangs boekte Meijer een aardig succes in zijn fabriek in Amerika. Bij gebruik van een bepaald soort brandstof werd er een rendements verbetering bereikt van ruim 50 procent. De motor die nu gebouwd gaat worden weegt 75 kilo en heeft een afmeting van 30x30x60 cm. Als de produktie eenmaal op 10.000 stuks per jaar ligt verwacht Stirling Mo tors Europe dat de prijs rond de 15 mille komt te liggen voor deze standmotor van 40 kW. De Stirling-motor is in 1812 door de geestelijke Robert Stirling (1790- 1878) uit Schotland in ontwikke ling gebracht. In 1816 kreeg hij er patent op, waarna deze omvangrij ke machine tot 1922 in produktie is geweest, vooral om dienst te doen in de mijnen. Daar werd de motor met kolen gestookt en dreef een pomp aan die de mijn droog hield. De huidige motor zoals die door het Philips-bedrijf Stirling Motors Eu rope in Eindhoven gemaakt gaat worden is stukken kleiner, het prin cipe is evenwel gelijk. In tegenstelling tot een conventio nele benzine of dieselmotor vindt de verbranding buiten de motor plaats en wordt de warmte via een 'heatpi- pe' (buis gevuld met sodium) naar de motor gevoerd. Daar wordt de Financieel-directeur drs. P. J. A. Hamburger, schoonzoon van dr. ir. R. J. Meijer die in Amerika de Stirling Motor Company vertegen woordigt, verwacht dat er in 1990 een eerste aanzet tot tractiemoto ren voor de auto-industrie gegeven zal worden. door siem leeuwenkamp thermische warmte omgezet in me chanische beweging. De heatpipe geleidt warmte 10.000 maal sneller dan zilver en is een patent van Philips. De motor is gevuld met schone helium onder druk en door de warmte zet dit gas uit en drijft een zuiger aan. die op zijn beurt een as in beweging zet. De hete lucht wordt door een warmtewisselaar geleid om op die manier weer af te kunnen koelen. Doordat er binnen de motor geen verbrandingsexplo sies plaatsvinden is hij geheel tril- lingsvrij, produceert haast geen ge luid en hinderlijke stank. Naast brandstoffen als benzine of olie kan er elke soort vaste brandstof ge bruikt worden, ook bio-gas, zonne- energie en zelfs slaolie behoren tot de mogelijkheden. Het kan ook zon der brandstof; zonne-energie, hitte van d uitlaat, chemische of nucleai re reactie als verwarmingsbron. Dit dromerig-verbaasde automodel is van de hand van Berry Dillen. De 35-jarige Amersfoortse kunstenaar maakte enkele jaren geleden 'gedefor meerde speelgoedauto's uit de jaren vijftig'. De vormen van zijn houten modellen benadrukken bepaalde in het oog springende details van auto's zoals massieve bumpers of een zeer grote grille. De autootjes, die bedoeld zijn als kinderspeelgoed, kosten tussen de 1500 en 2100 gulden. De Nederlandse Spoorwegen hebben in het kader van een project van een aantal Europese spoorwegen, gebruik gemaakt van SWOV- modellen om treinongelukken na te bootsen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in Leid- schendam hanteert al langer wiskundige modellen die zijn ontwikkeld in samenwerking met professor V. Giavotto van de Technische Hogeschool van Milaan. Botsproeven op het beeldscherm van auto's met vangrail is een eerste project geweest. Nu wordt er in die samenwerking een treinstel beproefd dat met een gewicht van 90 ton en een snelheid van 50 km per uur tegen een 30 tons vrachtwagen botst. Het nieuwe aan dit model is dat de treinvervormingen, die vele malen groter zijn dan van het overige verkeer, berekend kunnen worden. Ook de gedragingen van menselijke lichamen in voertuigen die in botsing raken kunnen op den duur in beeld gebracht worden. Die toepassingen zijn zonder meer zeer uitgebreid. Nu vindt er nog veelvuldig een botsproef plaats met echte auto's en dure dummies. In de toekomst ziet het er.naar uit dat de auto in de windtunnel en op het scherm volledig klaar is en dat alle gedragingen van materiaal en inzittenden onder alle omstandigheden bekend zijn, voor er ook maar een auto werkelijk geproduceerd is. Het systeem dat de SWOV nu hanteert voorziet uiteraard ook in de mogelijkheid om bijvoorbeeld botsingen tussen voetgangers en voertui gen na te bootsen. Iets wat je om een volledig waarheidsgetrouw beeld te krijgen anders nooit zou kunnen uitvoeren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 9