NEDERLANDS BEDRIJFSLEVEN KAN LEGERORDER NIET AAN STERDAMSE EFFECTENBEURS Metaalhandel T. Leijnse wil naar andere lokatie Meyer B V krijgt Prijs voor Creatief Ondernemerschap IS VOORZITTER VAN INTERIM-COMITÉ IMF KOERS AANDELEN WUH STUITERT OP EN NEER Ondernemend - Zeeland - Bonn en Parijs bereid tot soepelheid aan Benelux-grenzen ANWB herroept opmerkingen in reisgids PIT BETON TERREIN BETER BEREIKBAAR ASHINGTON (ANP)- Minister Ruding van Financiën wil in zijn nieuwe functie van oorzitter van het interim-comité van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een brug laan tussen ontwikkelingslanden en industrielanden en verder tussen de Verenigde Staten n Europa. Amsterdamse wisselmarkt Verenigde Staten Groei Verkeersbelang Diepvries •f RIJDAG 18 JANUARI 1985 uding wil een brug slaan aar ontwikkelingslanden et interim-comité is het belangrijk- te beleidsbepalende orgaan van het IF. Ruding ziet zich als vertegen- •oordiger van een economisch ge- -proken middelgroot land. Nederland s het tiende op de lijst van 148 landen e bij het IMF zijn aangesloten. Ruding is in Washington om de ko mende bijeenkomst van het IMF voor te bereiden die in april zal plaats vinden. Daar zal met derde-wereldlan den gesproken worden over structure le problemen van ontwikkelingslan den op de middellange termijn van an Haren-Schoenen - De vakbon en hebben om een onderhoud ge- aagd met de leiding van het West- uitse bedrijf Deichmann dat bespre ngen voert over de overname van an Haren-schoenen. Deze week heb- en ze overleg gevoerd met de directie an het Nederlandse bedrijf, maar de ecteur, mr. Van Haren, kon niet ertellen wat de sociale gevolgen zul len zijn voor de 700 tot 800 personeels leden. vijf jaar: wat gaat er gebeuren met zaken als de rente, wisselkoersen, en kredietverlening. Volgens de directeur van de Wereld bank, Clausen, heeft zich de afgelopen maanden een verrassende ontwikke ling voorgedaan: de vraag naar kre dieten van de Wereldbank van de kant van ontwikkelinglanden neemt af, in tegenstelling tot eerdere ver wachtingen. Dat betekent niet dat ontwikkelingslanden hun problemen hebben opgelost, integendeel. In veel Afrikaanse landen is de be hoefte niet gedaald, maar gestegen. De economiën zijn daar zo zeer van slag af dat zij niet in staat zijn om op een verantwoorde manier buitenland- PARIJS (ANP) - Frankrijk en West- Duitsland zijn bereid met de Bene- luxlanden een regeling te treffen voor versoepeling van de wederzijd se grenscontrole. De regeling zou erop neerkomen dat de paspoortcontrole voor EEG-inge- zetenen komt te vervallen, en dat de formaliteiten voor het vrachtverkeer worden verminderd. Tussen Frank rijk en de Bondsrepubliek bestaat deze soepele afhandeling al geruime tijd. In een donderdag gezamenlijk uitge geven verklaring delen de twee lan den mee dat zij bereid zijn met de Benelux besprekingen te beginnen om een en ander te verwezenlijken. België, Nederland en Luxemburg heb ben in december vorig jaar laten weten dat zij zich graag aan wilden sluiten bij de Frans-Duitse overeen komst aangaande soepel grensver keer. US dollar Pond sterling Duitse mark (100) Franse frank (100) Belgische frank Zwits. frank (100) Japanse yen Ital. lire (10.000) Zweedse kroon (100) Deense kroon (100) Noorse kroon (100) Canadese dollar Oost shilling (100) Iers pond Spaanse pes. (100) Austr. dollar (100) An til. fis Surin. fis Saoediriyal 3,59475-3,59725 4,0285-4,0335 112,945-112,995- 36,870-36,920 5,6455-5,6505 134,355-134,405 141,25-141,35 18,375-18,425 39,375-39,425 31,540-31,590 38,980-39,030 2,71475-2,71725 16,0970-16,1070 3,5130-3,5230 2,0450-2,0550 2,9375-2,9475 1,9875-2,0125 2,0000-2,0350 100,30-100,55 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) De advieskoer- sen (aan- en verkoopprijzen) voor buiten lands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luidden giste ren: Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr. (100) Duitse mark (100) Ital. lire (10.000) Portugese esc. (100) Canadese dollar Franse fr. (100) Zwitserse fr. (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. sh. (100) Spaanse pes. (lOOi Griekse drachme Finse mark Joegosl. dinar (100) Ierse pond 3,56-3,65 3,88-4,18 5,49-5,79 110,75-114,75 17,30-19,30 1,85-2,35 2,64-2,76 35,50-38,50 132,25-136,75 37,75-40,75 37,25-40,25 29,75-32,75 15,87-16,37 1,94-2,19 2,15-2,95 52,25-55,25 1,00-2,00 3,32-3,62 Algemeen 82.80 191.4 191,0 Algemeen-lokaal 86.90 176.1 176,2 Internationals 78.40 208.0 207,0 Industrie 64,00 153.2 153,4 Scheep- en Luchtv. 154.10 198.4 197,9 Banken 204.60 265.7 264^8 Verzekering 172.80 515.8 516,8 Handel e.a. 70.10 181.2 181,1 CBS-oblig. index 78.70 107.8 107,7 Rendem. Staatsl. 12.21 7.25 7,26 waarvan 3-5 jr. 12.16 7.19 7,19 waarvan 5-8 jr. 12.24 7.37 7,39 8 jr. en langer 12.20 7.40 7,41 nieuwste drie 12.18 7.35 7,37 rend. BNG-leningen 12.12 7.31 7,35 rend, bankleningen 12.20 7.48 7,50 rend, pandbrieven 13.76 se middelen in hun economie op te nemen. Het is een zorgelijke zaak dat de Wereldbank terecht meer midde len wil verstrekken en ook terecht beleidsvoorwaarden daaraan ver bindt, maar dat veel landen daaraan helaas niet kunnen voldoen. Het zal een van de taken zijn van de vergade ring in april om daarvoor een beter samenwerkingsverband te bereiken." Een zaak die eveneens grote zorg wekt is de voortdurende stijging van de dollar. Minister Ruding gelooft dat alleen een gezamenlijke inspan ning van de VS en Europa de dollar tot stilstand kan brengen. Maar tot dusver is er van Amerikaanse zijde geen bereidheid om daar actief aan mee te werken. De Amerikaanse econoom Henri Kaufman heeft donderdag de onge kende groei van de schulden in de Verenigde Staten gevaarlijk ge noemd. Hij heeft uitgerekend dat de totale schuld van de VS, inclusief de langlo pende leningen van de overheid, van de huishoudens en van de bedrijven 7,2 biljoen (7.200.000.000.000 dollar) bedraagt. In guldens uitgedrukt is dat 25,9 biljoen (25.900.000.000.000 gul den). Per hoofd van de bevolking komt dat neer op een schuld van dertig duizend dollar (107.000 gulden). AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse effectenbeurs stuiterde de koers van Westland-Utrecht Hypotheekbank donderdag op en neer. In lijn met de neergaande trend van de afgelopen dagen werd de handel in dit fonds ingezet op 101,50, een forse 7,50 lager. Rond het middaguur volgde plotseling een herstel. Eerst verscheen 103 bieden op het bord wat al gauw werd gevolgd door 105 gedaan. In een ommezien schoot de koers verder door naar 113. Op 111 kwam het fonds uiteindelijk tot rust ofwel een winst van 2 Volgens handelaren was gebrek aan materieel hiervoor de reden. Enige vraag had gelijk grote afwijkingen tot gevolg. De gehele actieve markt vertoonde op 62,60 en KLM een halve gulden hetzelfde beeld maar in een iets gema tigder tempo. Ook hier volgde herstel na het middaguur nadat de markt zeer matig geopend was met hier en daar stevige verliezen. Elsevier-NDU kon zich niet herstellen. Het fonds bleef op een fors verlies staan van 6,50 op 115. Dit als gevolg van het vervroegd aflossen van een conver teerbare obligatielening waardoor het aantal uitstaande aandelen toeneemt wat de winst per aandeel doet verwa teren. VNU kon zich bijna handhaven op 219. De internationals moest het stellen zonder voorbeeld uit Wall Street dat onveranderd was gesloten. Koninklij ke Olie kon de opgaande trend niet vasthouden en zakte 1,50 op 177,60. Hoogovens was 70 cent lager op 48,60. Unilever trok 1,20 aan op 328,20 en Philips drie dubbeltjes op ƒ57,40. Evenals eerder in Amerika ging ook in Amsterdam in Philips veel - meer dan 1 miljoen aandelen - om. De totale dagomzet van de beurs kwam overigens uit op een redelijke 725 miljoen. Op een verdeelde lokale markt ging Koninklijke Papier nog eens ƒ3,30 omhoog naar 116,50. Borsumij-Weh- ry trok stevig aan met een winst van 9 op 322. Boskalis kreeg er een halve gulden bij op 13,50 nu de dreiging van een faillissement voorlo pig van de baan is. De obligaties gingen drie punten omhoog naar 45 dankzij het nieuwe betalingsschema dat aan de obligatiehouders Boskalis wordt voorgesteld. DEN HAAG/AMSTERDAM (ANP) - De Toeristenbond ANWB zal zijn opmerkingen dat hij op de vliegrei- zenmarkt naar Spanje en Grieken land de goedkoopste is en zonder wederverkopers werkt, herroepen. De ANWB-woordvoerder heeft dit donderdag bekendgemaakt. Hij gaat dat echter niet in de landelijke dag bladen doen, maarin zijn eigen bondsperiodieken en in zijn reisgids. De Vara-consumentenman F. Bom en directeur R. Klawer van Neckermann Reizen hebben geëist dat de ANWB dit juist in de landelijke dagbladen zou doen. Bom zei donderdag hierover in het geheel niet tevreden te zijn. Hij hand haaft zijn klacht bij de Reclamecode commissie. De mededeling van de ANWB is voor Neckermann reden af te zien van het kort geding over deze week. Verder zei Klawer dat hij alle rechten voorbehoudt. „Mogelijk hebben we schade geleden door deze zaak. Als dat zo is zullen we die schade bij de ANWB claimen". DELMETAALNOTERINGEN STERDAM - De prijzen van goud en "ver zijn donderdagmiddag als volgt vast- esteld: (tussen haakjes de vorige note- -ginnnud onbewerkt 35.200-35.700 (34.830- 5.330) bewerkt verkoop 37.490 (37.100). ilver onbewerkt 685-755 (660-730) bewerkt •erkoop 800 (770) DEN HAAG (GPD) - Als het Nederlandse bedrijfsleven niet op tijd een opdracht voor de levering van appara tuur voor tanks en pantservoertuigen kan uitvoeren zal het ministerie van defensie die order gunnen aan West- duitse firma's. Dat is de strekking van een vertrouwelijke brief van staatssecretaris van Houwelingen (materiële zaken) aan de vaste kamercommissie voor defensie. Het betreft de levering van nachtzichtkijkers voor 485 Leopard tanks en pantservoertuigen van de Koninklijke Landmacht. Staatssecretaris van Houwelingen wil dat eind volgend jaar de eerste serie wordt geleverd. Maar het ziet er evenwel naar uit dat de betrokken firma's (Philips en Hollandse Signaal Apparaten) dat niet op tijd kunnen leveren omdat pas eind 1984 met de eerste proeven is begonnen. Als wordt uitgegaan van het schema van deze firma's zullen de tanks pas over zes jaar zijn voorzien van de nachtkijkers. Van Houwelingen heeft de Nederlandse firma's laten weten dat zij tot 1 april de tijd krijgen om zich over deze order te beraden. Als zou blijken dat zij de opdracht niet aan kunnen, dan zal de order worden gegund aan het Westduitse bedrijf Zeiss, zo heeft van Houwelingen de vaste kamercommissie voor defensie laten weten. Zeiss zou wel in staat zijn om om de appatuur sneller te leveren dan de Nederlandse firma's. a: laten; b: bieden; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.; h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. Vorige Laatste koersen koersen innenl. aandelen oofdfondsen) EGON ,HOLD KZO BN MEV MRO bank ordtsche Petr. 160,00 203,70 100,80 380,50 227,50 72,10 159,50 203,30 101,20 378,50 226,50 71,80 161,30 160,30 ordtsche Petr.pr 158^00 157^0 lsevier-NDU 121,00 116,00 |GH 'ist Brocades eineken "eineken Hold. _oll beton gr. "oogovens 'LM "on Olie 55,00 55,50 176,60 175,00 151,50 151,50 134,00 134,00 112,00 64,00 48,90 179,10 112,50 62,50 48,70 177,50 'at Nederlanden 281,00 283,50 5MB 159,80 159,80 edlloyd Groep 160,00 159,00 ce-v.d.Grinten 295,00 295,50 'an Ommeren 28,60 28,50 akhoed Hold. c. 73,60 74,10 hilips 56,80e 57,20e hilipsdiv. 85 55,20 55,70 obeco 72,30 72,70 odamco 136,90 136,80 olmco 65,40 65,70 Rorento 43,60 43,60 nilever 328,30 327,30 •er bezit VNU 218,50 217,50 Volker Stevin 28,50 28,30 WUH 109,00 113,00 anken, Handel. 10.75 Akzo 3-50 Akzo 25 Akzo «0.50 ld 1974 - 75 id 79-99 3.50 id 79-94 00 id 75 ■50 id 1975 50 id 8491 Oid 71-86 8.00 id 73-88 9-75 id 75 75 id 80-00 75 id 73 50 id 73 75 id 71-86 '■50 id 73-88 [50 MeesH72 "75 BanqueP 75 8 00 Bwf.Limb. 3 50 BOZ 8 25 id 25 Breevast 71 8.00 Breevast 73 825 Bredero 71 3.00 Br.Petr. 7 25 id 72 0.00 Ceehorn 1 25 CMC 72 0 50 CRBoerl.bk 8-00 Cr. LBN 71 0 Elsev.-NDU Industrie 112,50 112,30 102,20 102,20 102,00 102,00 105,40 105,40 108,80 109,00 106,60 106,20 101,30 101,30 100,50 100,50; 104,50 104,50 101,30 101,00 101,70 101,70 110,20 100,20 109,30 109,00 102,50 102,30 102,50 102,30 101,00 101,00 100,50 100,50 100,20 100,20 102,00 102,20 98,00 98,00 100,00 101,00 100,50 100,00 99,20 99,20 97,70 97,70 99,80 99,80 101,50 101,20 100,20 100,20 121,00 121,00 99,00 99,00 104,00 104,00 101,00 101,00 100,50 100,50 Handel, Industrie '•2d Hagemeyer 6 00 Holec Div. 8.00 Hoogov71 8-00 id 72 7-25 Kappa 73 700 KLM 68 775 Lyons 1150 Nat.Inv 80 100,50 100,50 96,40 96,40 100,70 100,70 100,80 100,60 100,70 100,00 99,80 108,10 108,70 9.75 id 74 8.50 id 75-2 8.00 N Ned FinC 76 9.50 id 74 8.75 id 75 8.50 id 70 8.25 id 70 8.00 id 71 8.00 id 72 7.75 id 72 7.50 id 69 7.25 id 66 7.25 id 73 6.50 id 66 6.50 id 68 8.75 NOB 76 7.75 id 73 7.00 id 66 6.00 id 64 9.75 NMB 74 8.50 NMB 76 6.75 id kap 72 8.50 N.S. 70 7.25 id 72 8.00 Wat.sch 7.75 OTRA 72 8.00 P&C-gr. 72 7.75 Pakh. 73 7.00 id 68 7.00 id 72 7.25 id 66 6.50 id 67 5.25 id 64 7.75 Pechiney 9,75 Philips75 8.00 Philips72 6.00 Pegem57 5.50 id 58 5.00 id 58 6.00 PGEM 64 6.50 R-R Pijp 8.50 RijnlDis 7 12 RijnSch 6.00 Schiphol 8.50 Shell 75 8.25 id 71 7.75 id 72 10.5 SHV 72 JO.5 SHV 73 7.25 Total 72 8.75 Unilev75 6.00 Unilev66 7.12 VMF 69 8.75 VNU 75 104,80 101,00 92,50 104,00 100,20 100,10 100,00 100,60 101,60 101,30 101,30 101,50 100,60 99,50 99,80 102,20 101,50 99,00 97,00 104,50 102,50 99,50 104,80 101,00 104,00 100,20 100,00 100,00 101,60 101,50 101,30 101,50 100,80 99,30 99,60 102,20 101,00 99,00 97,00 104,00 102,20 99,50 101,60 101,60 100,40 100.40 101,50 101,40 97,00 97.00 99,00 100,00 100,00 98,80 98.00 99,30 99.30 100,00 100,00 98,30 98,30 100,20 100,10 102,00 97,80 96,00 95,20 96,50b 99,40b 101,20 66,00 96,30 103,70 101.50 102,20 112.50b 112,60 99,10 102,10 98,40 92,50 102,20 100,20 100,10 101,70 97,80 96,00 95,20 97,00b 99.40b 101,20 65,70 96,30 103,30 101,70 102,20 112,50 112,70e 99,10 102,10 98,20 92,50 102,20 Converteerbare Obligaties 8.00 Asd Rubber C 84 101,10 6.75 AmRo73 8.50 Boskalis W 75 11.00 Bredero 81 6.75 Br Molijn 85-92 6.25 Buhrm.T 73 7.25 Buhrm.T 76 7.00 Cr. LBN 74-75 7.25 Furn. 73 8.75 KNSM 75 8.75 KBB 75 7.25 Macintosh 73 9.00 Meneba 74 7.75 Nutricia 72 10.00 Pont 74 7.50 Proost.B 71 6.50 Rolinco 67 8.00 Sanders 72 8.75 Schuitema 76 14.00 SHV-H 81 8.75 Stevin Gr 76 9.00 VMF-Stork 76 8.50 Volker Stevin 78 104.90 42,00 109,50 105,00b 111,00b 109,00 100,00 98,20 104,30 98,50 104,00 193,00 100,00 103,50 91,00 102,20 156,30 96,50 110,10 96,20 101,20 104,90 44,20 109,20 106,00e 111,00b 108,50 99,80 98,00 104,90 98,50 195,00 99,50 104,00 90,80 101,80 156,30 96,50 111,00b 96,20 7.00 W'sanen 73 115,00 115,00 8.75 W.U.H. 75 acht 102,60 103,50 Binnenl. aandelen ACF Hold. Asd Rubber Asd Rijtuig Ant. Brouw. Ant. Verf AssSt.R'dam Audet Aut.Ind.Rt BAM Hold. Batenburg Beek,van Beers' Begemann Belindo Berkei's P Blydenst C Boer Druk Bols Borsumij W Boskalis Westm Braat Bouw Breevast Breevast eert Bredero Bredero eert Br./Molijn eert Buhrm.Tett.c. Calve-D eert id 6 pet eert Centr.Suik. id eert Ceteco id eert Chamotte Cindu-Key Claimindo Credit LBN Deli My Desseaux Dorp en Co. Econosto EMBA Eriks Fokker Furness Gamma H id 5 pet PW Gel. Delft c Gerofabr Giessen Goudsmit Grasso Hagemeijer Hoek s Mach Holdoh Holec HALL Trust. Holl.-seasearch Holl.-Kloos Hunter D. IHC Caland Ind. Maatsch. IBB Kondor InternatiO Kempen Beg Kiene S Kluwer KBB id cert id 6 cum Kon. Ned. Pap Krasnap.sky Landre&Gl Leids.Wol Macintosh Maxw. Petr 197,50 7,30 282,00 257,00 121,00 265,00 1050,00a 57,40 445,00 111,00 188,00 103,00 417,00 40,50 369,00 119,80 105,50d 313,00 195,00 7,50 285,00 257,00 123,50 263,00 950,00 57,40 446,00 112,00 186,00 101,50 416,50 39,50e 368,00 119,80 106,50 322,00 13,00 13,50 190,00 185,00 228,00 228,50 227,00 224,50 165,00 164,00 160,00 159.50 89,00 85,00 90,00 83,00 434,00 434,00b 2400,00b 2450,00b 171,50 171,60 172,00 173,00 218,00 216,00 221,50 220,50 16,20e 16,50b 31,00 31,00 418,00 418,00 65,40 65,00 95,00e 95,50 83,50 82,50 145,00 144,00 74.80 72,00 260.00 262,00 165.00 164,80f 94,80 94,50 33,50e 33,70 118,60e 23,00 144,00 57,80 98,50 85,00 123,80e 42,80 76,40 196,00 138,00 270,00 3,30 182,00 27.50 32,60 58,80 347,00 42,50 95,00 418,00 179,00 37,00 32,10 17,00 113,20 131,50e 122,60e 22,60 59,00 98,00 80,50 123,80 42,70 76,30 195,00 136,50 270,50 3,30 179,00 27,50 32,80 58,50 347,00 42,40 90,00 415,00 179,00 36,10 32,50 17,00 116,50 131,50 178,50 178,50 138,50 138,60 310,00e 310,00 410,00 406,00 Mediopharma 155,00 157,00 Meneba 68,00 68,00 MHV A'dam 7,10 7,50 Moeara En. 755,00 id MO 9010,00 9050,00 id 1-4 1850,00 1830,00 Mulder 2140,00 2140,00 Mijnb.W. Naarden 48,40 48,50 Naeff Nagron 29,50 30,00 NBM-Bouw 8,20 8,20 Nedap 105,00 105,OOf Ned.Scheepshyp 182,00 180,20 Ned.Springst. Nierstrasz 1580,00 1600,00 Norit 136,00 134,50 Nutricia GB 128,00 130,00 Nijverdal 229,50 229,00 Orenstein Otra 122,00 123,00 Palembang Palthe 79,50 74,00 Pont Hout 64,00 63,60 Porcel. Fles 116,00b 125,00e Proost&Br 271,00 272,00e Rademakers 265,00b 275,00 Ravast Reesink 353,50 350,00 RIVA 1107,00 1100,00 id cert 1085,00 1085,00 Rohte&Jisk Rommenholl. 473,00 473,00 Rijn-Schelde 8,00 8,50 Sanders 106,00 108,00 Sarakreek 121,00 120,80 Schuitema 379,00 377,00 Schuppen 264,00 Schuttersv. 48,00 48,00 Smit Intern. 41,00 41,00 Telegraaf 267,00 266,80 Textiel Tw. 135,00 135,00 Tw. Kabel H. 365,00 368,00 Twynstra en G. 47,90 47,50 Ubbink 193,20 193,00 Ver. Glasf 400,00 396,00 VMF-Stork 146,00 145,00 Verto eert 57,00 59,00e VRG Gem. Bez. 92,50 92,00 Wegen. C eert 68,00 68,50 Wessanen c 170,00 169,50 Westhav. Asd. 246.00 246,00 Wolters Sams. 213,50 215.50 Wyers 51.20 51,60 Beleggingsinst. ABN Aand.fonds 256,80 257,00 Alg.Fondsenb. 174,00 174,00 Alrenta 141,10 140,90 America Fnd 270,00 270,00 Bemco Australië 65,50 65,50 Bever Belegg. 34,00 34,40 Binn.Belf.VG 154,00 150,00 BOGAMIJ 162,80 162,50 Chemical F 29,40 29.40 Col Gr Sh 31,40 31.40 Concentra 23,80 23,70 Eur. Ass. T 4,30 4,30 Goldmines 1280,00 1290,00 Holland F 44,50 44.60 Interbonds 645,00 640,00 Japan Fund 42,50 42,30 Leveraged 145,50 145,00 MK Int Vent 57,50 57,50 New York Ind 1230,00 1230,00 Obam 145,20 145,50 Old Court Dlr 97,00 96,00 Rentalent Bel.mij 1111,00 1111,40 Rentef. Ned. W 103,50 103,50 Rentotaal NV 25,90 25,90 Sci Tech 9.45 9,50 Technology 36,90 36,90 Tokyo PH Unifonds Vance, Sand VIB NV Viking Wereldhave AMERIKA (orig. Am.Brands Am.Express Am.Motors Am.Tel&Tel. Ameritech Asarco Atl.Richf. BAT Industr. Bell Atlantic Bell South Beth.Steel Boeing Comp. Burroughs Chevron Corp Citicorp. Colgate Cons.Foods Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Ford Motor General Electr. General Motors Gillette Honeywell Inc. IBM Int. Flavor Int. Paper ITT Corp. Litton Ind. Lockheed Lone St. Ind. LTV Corp. Mobil Oil North Am. Phil. Nynex Occ. Petr. Pac. Telesis Pepsico Phil. Morris Phillips Petr. Polaroid Quaker Oats RCA Schlumberger Sears Roebuck Shell Oil Southw. Bell C. Sperry Corp. Tandy Corp. Texaco Texas Instr. Union Carbide Union Pac. US Steel US West Warner Lamb. Westinghouse Woolworth Xerox Corp. AMAX Inc. Am Hohe Pr Am Motors ATT ASARCO Atl Rfld Boeing Burroughs Can Pac Chrvsl Citicorp Colg-Palm Contr Dat 134,70 134,70 20,30 20,40 18,00 18,00 84,90 85,00 39,00 39,00 181,00 179,00 aandelen) 64,70 63,50 38,15 38,10 4,30 4,30 20,40 20,50 74,90 74,60 19,10 20,25 44,00 44,00 3,47 3,50 78,90 78,20 33,10 33,00 18,50 18,50 59,30 59,50 59,80 61,00 31,20 31,30 39,80 40,50 24,50 V 35,20 28,50 48,60 72,35 45,60 14,80 47,50 59,00 80,85 58,50 124,30 27,20 53,40 31,15 68,50 44,30 23,70 11,80 26,70 38,00 74,50 26,20 69,60 41,80 80,90 43,70 24,50 36,50 37,80 32,15 55,20 68,70 42,10 24,70 33,90 125,00 38,00 43,50 26,80 69,50 36,10 26,65 39,40 39,80 62.00e 193,00 16,70 73.00 60,00 156,00 212,00 218,00 132,60 114,00 143,00 87,90 .119.00 35,30 28,60 48,40 71,50 46,10 15,30 47,70 58,75 80,70 55,00 58,50 123,50 27.75 53,80 31,80 69,00 44,40 24,50 11,80 27,65 38,00 75,00 26,80 68,60 41.50 79,40 43,50 25,20 36,70 37,00 32,50 54,50 68,50 42.20 25,30 34,00 125,50 37,55 44,50 26,60 69.10 36,00 26,90 39,50 39,90 62,50 194,00 16,50 72,50 63.00 155,70 211.50d 221,00 132,30 116,00 145,50 86,70 117.50 Dart Krft Dow Chem Eastm K Exxon Corp Fluor Corp Ford Motor Gener El Gener Fds Gener Motors Gillette Goodyear Hitachi Inco Int Bus Mach Int Flav&Fr Int Tel&Tel Kroger Litt Ind Lockh C Merck&Co Minn Mining Mits El Nab Br North Am. Ph Pepsico Phil Morr Phil Petr Pol Corp Proct&Gambl Quak Oats RCA Corp Schlumberger S Roeb Shell Can Shell Oil Sp Corp St Oil Cal Tandy Corp Tex Instr Un Pac C Un St St Warn-Lamb C West El Woolw Xerox Corp 309,50 102,00 264,30 162,00 52,50 170,50 213,50 199,00 294,50 200,00 93,50 870,00 44,00 438,00 98,50 110,00 135,50 257,00 156,80 333,50 290,00 400,00 187,50 134,80 154,00 292,00 156,00 83,00 204,00 249,00 129,50 133,50 114,00d 56,50 193,00 152,00 109,50 87,50 444,00 155,30 94,40 133,00 95.00 141,30 141,50 310,50 102,30 260,00 163,00 54,00 169,OOd 210,50 200,00 290,50 197,OOd 93,20 870,00 44,00 434,00 99,50 112,00 138,00 257,00 158,00 332,00 290,00 400,00 188,50 134,50 149,30 287,OOd 153,20 82,00 204,00 238,00 130,30 130,20 113,00 56,00 190,50 151,70 109,50 88,00 447,00 160,00 94.00 133,00 95,50 141,30 139,50 Claims, scrips, stockdiv.ed Doorlopend genoteerd: Ahold NV 360,00 365,00e Am Express Breevast (8360,00 58.00 Breevast (84) 31,50 30,00 Gist-Brocades 43,20 42,50 Hunter Douglas 3,80 3,80 KLM (B) 412,00 406,00 MK Int Vent 10.00 9.50 Nat. Inv. bank 27,00 27,00 Nat. Ned. (76) 2590,00 2630,00 Nat Ned. (78) 2270,00 2310,00 Philips' Gl. NV 75,70 76,50 Philips' Gl. NV 169.00 169,00 Ver. Bezit VNU 551,00 543,00 WUH (B) 26,50 26,10 Afgifteprijzen ABN belegg.p. ABN oblig.f. AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Amva belegg. Belegg.v.d.7 Bemco d.b. Bemco J.b. Bemco rend. Canam f nv E.a.L. vgf v.w. E.a.L. vgf d E.a.L. vgf a. b. E.a.L. vr.valut. Esmeralda Holl. obi. f. Holl. sel. f. Optimix Rentabel Spec. sit. fund Unico Unifonds funds (Ned.) 122,06 122,40 58.60 58,62 388.91 392.11 247.26 248,99 177,97 177,11 185.19 185,28 242,15 241,77 17,37 17.38 185.90 185.90 268,70 268,70 167,30 167,30 133.20 133.40 19.41 19.41 14.19 14,19 24,53 24,56 11,65 11.65 115.82 116.67 118,55 118,70 62,50 62,60 231,10 231,22 471.87 471,87 135.83 133,96 73,00 72,90 21.30 21,40 Tonny Leijnsen in Middelburg: een van de grootste schrootbedrijven in Nederland. MIDDELBURG - Metaalhandel Tonny Leijnse heeft plannen om het bestaande bedrijf te verplaatsen van de Oude Veerseweg 26 naar het industrieterrein aan de Nijverheidsweg in Middelburg. Leijnse heeft daar het terrein aangekocht van de vorig jaar failliet gegane onderne ming Pit Beton. Een belangrijke reden van de voorgenomen verhuizing is - volgens directeur Tonny Leijnse - de slechte bereikbaarheid van het huidige bedrijf. „Eigenlijk zit je hier aan de Oude Veerseweg nog in het stadgebied. We liggen hier niet aan vaarwater, en dat bemoeilijkt het transport nogal", zegt de heer Leijnse. Als de vestiging op het industrieter rein door zou kunnen gaan, zou dat ook een belangrijke verbetering van de bedrijfsruimte kunnen beteke nen. Op de huidige plaats heeft Metaalhandel Leijnse de beschik king over 10.000 m2. Aan de Nijver heidsweg staan wel 80.000 m2 ter beschikking: „Die zouden ons als snelgroeiende onderneming uitste kend van pas komen. Bovendien liggen we daar aan de Kanaalkant en hebben we aanlegruimte voor schepen", zegt de heer Leijnse. Hij begon zijn bedrijf in Seroosker- ke op Walcheren in 1967. Twee jaar later vestigde hij zijn Metaalhan del in Middelburg aan de Oude Veerseweg. De laatste tijd vooral is het bedrijf vrij snel gegroeid. De heer Leijnse vertelt daar het volgende over: „Wij zijn dus een schrootbedrijf. De metalen delen die voor schrootverwerking in aan merking komen worden hier be werkt met een grote, zware pers. Wij leveren ons schroot voornamelijk aan hoogovenbedrijven. Onze bui- tenlanse klanten vind je bijvoor beeld in België, maar ook in Japan. Mede omdat er maar weinig concur renten zijn overgebleven maken wij een goede omzet. Maar ik durf er gerust bij te zeggen dat wij ook een goede naam in deze branche heb ben opgebouwd,,. De heer Leijnse hoopt dat zowel de provincie als de gemeente Middel burg met zijn plannen akkoord zul len gaan en de noodzakelijke ver gunningen zullen verstrekken. He lemaal probleemloos lijkt de zaak niet: „Er was destijds sprake bij het gemeentelijk beleid van de zoge naamde Polak-clausule, zo ge noemd naar een overigens niet meer bestaand bedrijf van die naam. Daarin werd bepaald dat schrootbe drijven niet op het industrieterrein gevestigd mochten worden". De heer Leijnse vervolgt: „Ik hoop nu maar dat de autoriteiten er anders over zijn gaan denken. Het is ook voor de gemeente van belang dat ons bedrijf aan de Oude Veerse weg weg gaat. Al was het alleen maar uit overwegingen van ver keersbelang. Ons bedrijf trekt nu namelijk veel zwaar verkeer aan dat noodgedwongen gebruik moet maken van de kaaienroute. En dat probleem zou zijn opgelost als wij op het industrieterrein zaten". De heer Leijnse: „Wij zijn één van de grootste schrootbedrijven in Neder land, zeker van Zeeland. Wij kun nen nog expanderen. We hebben nog heel wat materiaal aan te bie den. Wat de orders betreft kunnen we nog zeker een half jaar zonder meer vooruit. Als de verplaatsing doorgaat, willen we op het nieuwe terrein twee loodsen van 1000 m2 bouwen. Ook het personeel - thans 14 werknemers - kan dan worden uitgebreid. We kunnen van Pit Be ton voorlopig al drie mensen over nemen. Daarom hoop ik dat de autoriteiten inschikkelijk zijn, want er zijn met de verplaatsing van ons bedrijf heel wat belangen gediend", aldus de heer Leijnse. Gerard C. van Loo De prijs voor creatief ondernemerschap van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland is voor de driehoofdige directie van C. Meijer B.V. te Kruiningen. V.l.n.r.: de heren L. R. Vfentholt, C. Meijer jr. en H. J. Meijer met hun echtgenoten. MIDDELBURG - C. Meijer B.V., aardappel- en uienhandel en ver werkingsbedrijf in Kruiningen heeft van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland de 'Prijs voor Crea tief Ondernemerschap 1985' gekre gen. Donderdag reikte ad-interim kamervoorzitter M. Sinke de prijs een zonnewijzer uit aan de driehoofdige directie van Meijer B.V., de heren H. J. Meijer, C. Meijer en L. R. Wentholt. Dat ge beurde tijdens de Nieuwjaarsver gadering van de Kamer. De bijbehorende oorkonde ver meldt waarom de prijs aan Meijer B.V. werd toegekend: Het bedrijf is een Zeeuwse onderneming, die zich toelegt op de binnen- en buiten landse handel van consumptie- en pootaardappelen en de verwerking daarvan. Het bedrijf kenmerkt zich door een voortdurende uitbreiding van de export-activiteiten, en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het produkt. Meijer B.V. heeft voorts 'een cliënt-gerich te instelling' en doet aan vernieu wing en verbreding van de activitei ten. Dit waren redenen voor de speciale commissie van de Kamer van Koophandel voor de creativi- teitsprijs dit jaar Meijer B.V. bij het Kamerbestuur voor te dragen. Wat nu Meijer B.V. is werd in 1920 opgericht door de (niet meer in leven zijnde) heer Cornells Meijer. Een vrij nieuw onderdeel van Meijer B.V. is de kweekboerderij voor aard appelrassen 'De Oosthof te Rilland, die vorig jaar haar eerste oogst opleverde, en waar in november de eerste 'rassententoonstelling' werd gehouden. Inmiddels is ook op het bedrijfster rein in Kruiningen de nieuw ge bouwde fabriek voor aardappel- diepvriesprodukten aan haar proef fase begonnen. De produktie-lijn voor aardappelvlokken is aan het proefdraaien. Voor deze nieuwe fa briek zijn ongeveer 80 werknemers nodig die komen bij het bestand van 190 werknemers, dat Meijer B.V. in Zeeland en de rest van het land in dienst heeft. Met de nieuwe fabriek is een investering van onge veer 20 miljoen gulden gemoeid. De Prijs voor 'Creatief Ondernemer schap' werd het eerst uitgereikt in 1983. Er kwamen toen twee bedrij ven in aanmerking: Machinefabriek Herder B.V. en Chrompack Neder land B.V., beiden in Middelburg. In 1984 ging de prijs naar het recreatie- bedrijf De Roompot in Kamperland en naar Hollander's Kuikenbroede- rij in Oostkapelle. Dit jaar heeft de commissie van de Kamer van Koophandel slechts één bedrijf voor de prijs aangewezen. Men wil met toekenning van één prijs per jaar die prijs meer accent geven. Gerard C. van Loo.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 7