Meerderheid wil Verenigde Staten van Europa Wetenschappelijk bureau CP wordt toch vervolgd FNV wint geding over kostwinnerseis in WWV NIET MEER ALLEEN INVLOED UITSCHRIJVINGEN Dodewaard ligt drie weken stil Raads- en statenleden leveren in fGlASSI ±2 OFsthioPli Waar gaat Mevrouw De Rijkste heen, als ze t goedkoopst met vakantie wil? Naar één van deze reisburo's in: Omslag BOND MAG VROUWEN VERTEGENWOORDIGEN Personeelsbestand 7okker uitgebreid Rietkerk: regionale samenwerking rijks- en gemeentepolitie PZC/binnen-buitenland )EN HAAG (ANP) - De werkloosheid daalt niet alleen doordat werklozen vanaf 57,5 jaar zich liet meer hoeven inschrijven bij de arbeidsbureaus, maar ook door de economische opleving. )it blijkt vooral uit de grote daling van de voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid onder louwvakkers (bijna vijf procent) en metaalbewerkers (ruim drie procent). Naar leeftijd iezien doet de daling, uitgezonderd de 57,5 plussers, zich vooral voor onder werklozen tussen ;3 en 39 jaar. Dit blijkt uit het arbeidsmarktverslag over december van het ministerie van lociale zaken en Werkgelegenheid. Ook over geheel 1984 worden positieve tendensen ;esignaleerd. NA OMSTREDEN CONCEPT NOTA Mevrouw De Rijkste hoeft niet ver te zoeken. Want ook hier i n de buurt zit zo'n uit stekend Holland International Reisburo. Daar kunnen ze u precies laten zien welke reisorganisatie de goedkoopste vlieg reis heeft naar uw favoriete vakantie-adres. En uiteraard bent u er ook welkom voor alle andere reis- en vakantie-aangele genheden. Goes. Voorstad 18, Kreukelmarkt4. Middelburg. Londensekaai 19, Langeviele 7. Terneuzen. Westkolkstraat J6. Vlissingen. Paul Krugerstraat 21 Werkloosheid daalt ook door opleving economie eerder maakte het ministerie be- :end dat de werkloosheid in decem- ier met 1.000 was gedaald. Wordt ekening gehouden met de invloed an het seizoen dan is de werkloos- ieid in die maand niet met 1.000 maar net 17.800 gedaald. Deze daling is oor 7.000 mensen toe te schrijven aan iet feit dat er voor werkloze 57,5 ilussers geen inschrijvingsplicht neer geldt. In sectoren als landbouw, ouw en horeca neemt de werkloos- eid deze tijd van het jaar altijd anzienlijk toe. ind december stonden 532.200 man- ien en 264.300 vrouwen als werkloos ngeschreven bij de arbeidsbureaus. Vergeleken met eind november bete- ;ent dat dat de werkloosheid onder nannen met 4.600 toenam en bij de gouwen met 5.600 afnam. Dit zonder ekening met seizoensinvloeden te ouden. Een woordvoerder van het nmisterie kon donderdag niet zeggen oeveel vrouwen waren uitgeschreven oordat ze weer een baan hebben. Wel oet zich in december het verschijnsel oor dat vrouwen zich rond de feest agen laten uitschrijven om dan later reer te willen werken. ls de ontwikkeling over geheel 1984 'ordt overzien dan kan een omslag an stijging naar daling, die zich in lei voordeed, worden geconstateerd. Vorden de werklozen van 57,5 jaar en uder buiten beschouwing gelaten an kan vanaf september van een eêele daling worden gesproken. RIJDAG 18 JANUARI 1985 rUSSEL - Een meerderheid van de burgers van de EG zou de tien lidstaten <an de Gemeenschap wel willen zien opgaan in een "Verenigde Staten van uropa". Alleen de Britten en de Denen zijn in meerderheid tegen uitbreiding jan de economische unie tot "een soort politieke unie zoals die bestaat tussen e 50 staten van de VS of de 10 provincies die Canada vormen." o luiden de donderdag gepubliceerde uitkomsten van een enquête, die in de ien landen van de EG is gehouden. De resultaten van het onderzoek vormen en aardige afspiegeling van de stemming onder EG-leiders over een voorstel om met de gezamenlijke Europese regeringen tot een politieke unie te komen. Italië, dat thans het halfjaarlijks presidentschap van de Europese minister raad bekleedt dringt erop aan voor dat doel een conferentie te organiseren en een meerderheid van de lidstaten voelt daar wel voor. Uit het onderzoek, dat elke twee jaar onder 10.000 EG-burgers wordt gehouden bleek tevens dat de Westeuropeanen over het algemeen somber zijn over hun persoonlijke financiële situatie en de vooruitzichten voor het komende jaar. Volgens het verslag daalde de werk- komen, zoals metaalbewerkers en loosheid het eerst in beroepsgroepen bouwvakpersoneel. Pas in het laatste die relatief veel in de nijverheid voor- kwartaal begon ook de werkloosheid AMSTERDAM (ANP - Het Openbaar Ministe rie in Amsterdam gaat strafvervolging instel len tegen het weten schappelijk bureau van de Centrumpartij en te gen de voorzitter daar van, dr. W.J. Bruyn. Dit is besloten na een ge rechtelijk vooronder zoek dat vorig jaar is gehouden naar aanlei ding van de concept-no ta „Nederland voor de Nederlanders" van het bureau, zo heeft officier van justitie H.P. Wool- drik donderdag meege deeld. De vervolging wordt in gesteld wegens overtre ding van een artikel van het wetboek van straf recht, dat deelname aan activiteiten die zijn ge richt op discriminatie van mensen wegens hun ras strafbaar stelt. Over de nota is vorig jaar veel opschudding ontstaan. Bruyn schreef in het stuk onder meer dat ge weld van Nederlanders tegen buitenlanders on der bepaalde omstan digheden als noodweer gekenmerkt kan wor den. De inhoud van de nota werd bekend via een ra dio-uitzending van de VARA, waarin Bruyn het bestaan ervan toe gaf. Allerlei organisa ties, waaronder de Anne Frank Stichting, span den korte gedingen aan, maar het probleem daarbij was dat de nota alleen was toegezonden aan een beperkte kring prominente Centrum- partij-leden. De rechter achtte de beweringen wel strafbaar maar kon er niets tegen doen zo lang de nota niet gepu bliceerd was. Ook een poging van drie organisaties van buiten landers via een kort ge ding de subsidie voor het wetenschappelijk bureau in te laten trek ken liep op niets uit. De strafzaak zal behan deld worden op 22 maart in het kantonge recht in Amsterdam. van dienstverlenende beroepsgroepen te dalen, zoals chaufeurs, handels- en kantoorpersoneel. Een soortgelijk beeld doet zich bij de leeftijdsgroepen voor. Het hele jaar door daalde de werkloosheid bij jon geren onder de 19 jaar. In het laatste kwartaal begon ook de werkloosheid in de midden-groep te dalen. Door al deze ontwikkelingen is het gemiddel de niveau van de werkloosheid vorig jaar op 822.400 gekomen. Dit is 21.800 meer dan in 1983. Naar regio bezien daalde het aantal werklozen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De werkloosheid nam in Drenthe het meest toe (8,5 procent). Van de vier grote steden nam alleen de werkloosheid in Amsterdam nog toe. Eind december stonden 232.100 werk lozen onder de 23 jaar geregistreerd, 800 minder dan eind november. De jeugdwerkloosheid bedraagt nu 29 procent (in 1983: 37 procent) van de totale beroepsbevolking. De jeugd werkloosheid daalde harder dan de werkloosheid onder de andere groe pen. Het aantal werkloze buitenlanders bedroeg eind december 64.100. De daling van het werkloosheidscijfers in de tweede helft van 1984 deed zich in veel minder mate voor dan bij Nederlanders. Onder Turkse en Ma rokkaanse inwoners nam de werk loosheid zelfs nog toe. Het aandeel van werklozen met een niet Neder landse nationaliteit in de totale werkloosheid is dan ook gegroeid: van 7,5 procent in de tweede helft van 1983 tot 7,9 procent in de tweede helft van 1984. In december kwam dit percentage op 8 procent. Volgens het verslag is dit percentage veel hoger dan het aandeel van de buitenlanders in de beroepsbevolking. PIJNACKER - Minister Braks (midden) en minister Winsemius (links) onthulden donderdag in het Bieslandse Bos op de grens van Delft en Pijnacker een informatiebord. In het kader van de groene structuurschema's en het meerjarenplan bosbouw namen beide bewindslieden een kijkje in het Bieslandse Bos. De heer Biemond (rechts), directeur landelijke gebieden en kwaliteitszorg Zuid-Holland, kijkt lachend toe. DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat moet met ingang van 1 maart de kostwinnerseis in de wwv laten vallen. Dit bevel heeft de president van de rechtbank in Den Haag, mr. J. Wijnholt, donderdag gegeven. Hij veroordeel de de staat bovendien in de kosten van de rechtszaak. FNV had in een kort geding (8 De januari) geëist dat de kostwinnerseis met terugwerkende kracht tot 23 de cember 1984 zou vervallen. Op die datum moest de Nederlandse wetge ving aangepast zijn aan de derde EG-richtlijn die de lidstaten dwingt in de sociale zekerheid geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen. Voor Nederland voldoet de Wet Werkloosheids Voorziening (wwv) niet aan de gelijke behandeling. Tot dusverre krijgen alleen werklozen die kostwinner zijn deze uitkering (zeventig procent van het laatstver diende salaris gedurende twee jaar). Herman Bode (FNV) toonde zich ui termate tevreden over de uitspraak. „Aan onze eis dat de kostwinnersbe paling met terugwerkende kracht moet vervallen is de president niet tegemoet gekomen maar ik vind de uitspraak toch een overwinning". De advocaat van de FNV, mr. De Laat, noemde de uitspraak „een on verwacht succes". Hij was vooral ook (Advertentie) CHIPHOL (ANP) - Het personeelsbe- tand van Fokker is afgelopen jaar itgebreid met 643 mensen. Aan het ind van 1984 werkten bij de vlieg- uigfabriek 8.989 mensen, ërwacht wordt dat aan het einde van lit jaar het personeelsbestand op- lieuw met ongeveer 600 zal zijn toege- omen. it heeft de directeur personeelsza- :en van Fokker ir. J. Zaaijer woens- lag meegedeeld. 'ODEWAARD (ANP) - De kernener- iecentrale in Dodewaard is deze peek voor ruim drie weken stilge- egd in verband met de jaarlijkse plijtstofwisseling en enkele kleine eparatie- en onderhoudswerkzaam- eden. >e periode dat de centrale buiten iienst is zal voorts worden gebruikt 'oor het verwijderen van mosselen uit le kelders van het koelwatergebouw, lit heeft een woordvoerder van de lemeenschappelijke Kernenergie centrale Nederland (GKN), exploitant 'an Dodewaard, donderdag meege- leeld. Mosselen vormen niet alleen voor 'odewaard, maar ook voor andere 'lektriciteitscentrales een toenemend irobleem. De diertjes komen in het 'ooijaar als larven het koelwatersys teem binnen en gedijen daarin door te warmte zo goed, dat ze die syste- nen op den duur volledig kunnen 'erstoppen. Het gaat daarbij om de 'oetwater- of driehoeksmossel, die an- terhalve centimeter lang kan worden. 'EN HAAG (ANP) - Leden van ge- leenteraden en provinciale staten aan er dit jaar op achteruit wat hun ergoeding betreft voor werkzaam- leden in raad of staten. Tit een overzicht van de nieuwe ver- 'oedingen per 1 januari van dit jaar 'lijkt dat raadsleden in kleine ge- neenten een paar gulden en raadsle- ien in grote gemeenten een paar 'onderd gulden minder krijgen. Sta- enleden leveren eveneens een paar 'onderd gulden in. finister Rietkerk van Binnenlandse aken heeft de gemeenten en provin- 'es per brief op de hoogte gesteld van e nieuwe vergoedingen, aldus don- erdag een mededeling van zijn mi- lis terie. hetkerk vond aanpassing van deze ergoedingen'nodig om zo een einde e maken aan de voorkeurspositie 'aarin raadsleden en statenleden ich voor de aanpassing bevonden ten pzichte van ambtenaren. Er bestond en niveauverschil van tien procent in ergelijking met de andere inkomsten ae ten laste van de collectieve midde- 5n komen. ZAANSTREEK (GPD) - In een aantal Zaanse winkels zijn ze ver krijgbaar: geïmporteerde haricots verts. Ze zien eruit als alle andere sperzieboontjes en ook aan het doosje waarin ze liggen, valt op het eerste gezicht niets op. Wie het doosje echter nader bekijkt, zal toch op zijn minst de wenkbrau wen fronsen: deze luxe boontjes van eerste kwaliteit zijn geïmpor teerd uit... Ethiopië. Het lijkt een vreemde zaak: Tijdens de in november gehouden actie 'Eén voor Afrika' werd steeds gewe zen op de voedselschaarste in dat werelddeel. Volgens een woordvoerder van het ministerie van ontwikkelingssa menwerking is het niet zo vreemd als het lijkt. Ethiopië verbouwt gedeeltelijk luxe agrarische artike len voor de export, omdat die op de koopkrachtige westerse markt meer opbrengen dan graan kost. Met die westerse valuta kan Ethio pië weer voedsel kopen voor zijn eigen bevolking. En 99 procent van de Ethiopiërs lust geen spercie- boontjes. Overigens importeert Nederland wel meer voedings- en genotmidde len uit Ethiopië. Witte bonen, sper ziebonen en wortelen zijn de groot ste import-produkten. fir* gak tevreden over de uitspraak op het punt van de al dan niet ontvankelijk heid van de FNV. De staat had gesteld dat de FNV niet kan optreden namens niet met name genoemde gehuwde vrouwen. De rechter acht deze ziens wijze onjuist. Volgens berekeningen van de FNV komen 30.000 vrouwen thans niet voor een wwv-uitkering in aanmerking zo lang de kostwinnerseis wordt gehan teerd. Vorige week vrijdag is er binnen het kabinet onder druk van de Tweede Kamer een besluit genomen over een gewijzigde opzet van de wwv: geen kostwinnersbepaling meer, een WWV-uitkering wordt pas verstrekt als iemand 2,5 jaar onafgebroken heeft gewerkt en een beperking van de uitkeringsduur voor werklozen beneden de 35 jaar. Een woordvoerder van het minister van Sociale Zaken en Werkgelegen heid wilde nog geen reactie geven op het vonnis. Hij wijst erop dat het kabinet in het wetsvoorstel WWV, dat inmiddels bij de Raad van State voor advies ligt, de kostwinnerseis per 1 maart wil laten vervallen. Dit komt dus overeen met de door mr Wijnholt genoemde datum. Het kabinet wil daar bovendien een terugwerkende kracht aan geven tot 23 december. Amnesty: Tamils lopen gevaar Vorige maand zijn zeker honderden Tamils in Sri Lanka door veiligheids troepen vermoord. Dit zegt Amnesty International in een donderdag uitge bracht rapport over schendingen van mensenrechten in Sri Lanka dat is gestuurd aan de minister van buiten landse zaken en de staatssecretaris van justitie. VN-rapport: drugsprobleem in de wereld wordt steeds groter WENEN (AFP) - Het destabiliserend effect van verdovende middelen, waarvan de illegale produktie, de handel en het gebruik in 1984 in bijna alle landen van de wereld zijn toege nomen, is een steeds groter probleem voor de economieën, politieke instel lingen en soms de veiligheid van sommige landen. Dit staat in het jaarlijks rapport van de Internationale Controleraad voor Verdovende Middelen (INCB), een or ganisatie van de Verenigde Naties, dat donderdag in Wenen is gepubli ceerd. Volgens het rapport zijn alle gebieden in de wereld, met uitzondering van Oost-Europa dat slechts als doorvoer gebied voor bepaalde drugs dient, door het probleem getroffen. Heroïne, dat bovenaan staat in het gebruik van verdovende middelen in West-Europa en de Verenigde Staten, wordt in een groeiend aantal landen vervaardigd, waaronder landen in het Midden-Oosten en Oost- en Zuidoost- Azië. In het rapport wordt onder streept dat het aantal dodelijke slachtoffers van drugsgebruik in West-Europa in 1984 het alarmerend getal van 1.500 is gepasserd. In 1983 is 1,6 ton heroïne gevangen, wat een toename van 40 procent betekent vergeleken met 1982. De landen die het meest zijn getroffen door het gebruik van heroïne zijn Italië, West- Duitsland, Groot-Brittannië, Frank rijk, Nederland en België. Ook het gebruik van cocaïne, dat voornamelijk in Latijnsamerikaanse landen wordt geproduceerd, is in West-Europa aanzienlijk toegenomen. Terwijl 15 jaar geleden nog slechts één kilo werd gevangen is in 1983 meer dan een ton in beslag genomen, aldus het rappurt. Het gebruik van cocaïne is het grootst in West-Duitsland, Bel gië, Frankrijk en Spanje. In 1983 is in West-Europa een abso luut record van 112 ton cannabispro- dukten in beslag genomen. Ook psy- cho-actieve drugs, zoals amfetami nen (vooral in Scandinavië), worden meer en meer gebruikt. Nederland zou het grootste, misschien wel het enige, distributie-centrum van LSD zijn. UTRECHT (ANP) - De voor de politie verantwoordelijke mi nisters hebben het kabinet voorstellen gedaan voor regio nale samenwerking van rijks- en gemeentepolitie. Deze voor stellen komen in de plaats van het vanwege te hoge kosten in getrokken ontwerp voor een nieuwe Politiewet, dat voorzag in het samenvoegen van rijks- en gemeentepolitie tot provin ciale politiekorpsen. Dit heeft minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken donderdag meegedeeld op een conferentie in Utrecht over financiering van de politiezorg. De voorstellen die de ministers Rietkerk en Kort hals Altes (Justitie) hebben ge daan, komen neer op verruiming van de gelden voor de regionale samenwerking. Roetkerk zei dat „een bredere en betere taakuit voering door de politie best wat mag kosten". De voordelen van een op de provincie afgestemde politie-or- ganisatie kunnen ook na het intrekken van het wetsontwerp worden verwezenlijkt, mits de politiekorpsen op een breder ter rein en intensiever gaan samen werken, aldus Rietkerk. Ener zijds kan de politie besparen op allerhande voorzieningen, an derzijds kan regionale samen werking leiden tot een efficiënte re bedrijfsvoering en een betere politie-inzet. Voorwaarden voor regionale sa menwerking zijn wel een een voudiger opzet van de bestuur lijke organisatie, een beter afge stemde regio-indeling, het laten voorgaan van de samenwer- kingsregeling boven de beheers bevoegdheid en wellicht een an der financieringssyteem, aldus de minister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 5