het weer Weer doden bij gasexplosies PERSONEEL ONTBREEKT VOOR UITVOERING HERENAKKOORD FN V-bond breekt het overleg met de NS af NEDERLAND VERENIGING SPORTVISFEDERATIES: Vitamine C geen middel tegen kanker VVD-kamerlid Waalkens (62) overleden Inkomenstoets aow drie jaar uitgesteld In llglpglmm- MOEIZAAM ATV-BERAAD BANKEN NBT stimuleert tweede vakantie in Nederland Kindveilig verpakken huishoudchemicaliën binnenkort verplicht PZC/binnen-buitenland 3 Spanje wmm^té^and Vandaag Nautisch bericht Vooruitzichten Hoog water r— Laag water VRIJDAG 18 JANUARI 1985 Bij aanhouden vorst dreigt catastrofe voor visstand AMERSFOORT (ANP) - Houdt het huidige winterse weer nog een week tot tien dagen aan, dan kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de vis in de Nederlandse wateren door en de sportvisserij. Vooral in ondiepe polderwateren en in al of niet afgesloten vaarten en vijvers in steden en dorpen moet dan rekening worden gehouden met vissterfte. Dat is de mening van H. van Rossum, medewerker van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties. Tot nu toe heeft de vorst geleid tot enkele kleine, te verwaarlozen gevallen van vissterfte, aldus Van Rossum. Het grote probleem in de ondiepere wateren is het gebrek aan voldoende, voor de vissen noodzakelijke zuurstof. Twee factoren zorgen bovendien voor het nog verder teruglopen van het zuurstofgehalte. Van Rossum: „Het ijs laat nagenoeg geen licht door. Door het schaatsen en de sneeuw is een soort fondant-achtige bovenlaag ontstaan". Voor de planten in het water is licht nodig om zuurstof te kunnen produceren. Als tweede factor noemt de medewer ker van de NWS de dikke laag bagger in veel sloten, gevolg van het niet of te laat uitbaggeren. De in de bagger aanwezige planteresten en andere stoffen blijven ook nu, zij het langza mer, doorrotten. „Dat onttrekt zuur stof, terwijl de produktie van zuurstof stilstaat." De verschillende soorten roofvis (snoek, snoekbaars, baars) hebben, zo zegt hij, het meeste te lijden. „Roofvis groeit in de winter door en heeft dus energie nodig. Witvisachtigen (onder- andere voorn, brasem, karper - red.) vergaren een reserve waar zij in de winter op teren. Dat kan oplopen tot vijftien a twintig procent van hun lichaamsgewicht." Voor de paling zijn er vooralsnog minder problemen. Secretaris drs. D. Langstraat van het Produktschap voor Vis en Visproduk- ten zegt desgevraagd nog niet te hebben gehoord dat de beroepsbin nenvisserij problemen heeft als gevolg van het winterweer. In Deventer is een grootscheepse ac tie van Rijkswaterstaat, politie, brandweer en dierenbescherming op gang gekomen om vastgevroren vo gels langs de IJsseloever te redden. Tot nu toe zijn al ruim 600 meerkoe ten, futen, reigers en andere vogels uit het ijs gehaald en overgebracht naar het asiel in Deventer, dat een vleugel voor de opvang van deze dieren ter beschikking heeft gesteld, aldus de politie van Deventer. In het asiel worden de vogels dan „opgewarmd". Dat de dieren vastvriezen is een ge volg van het schutten. Hierdoor stroomt er water over de al aanwezige ijslaag, waarop de vogels zich bevin den. In verband met de lagere tempe ratuur bevriest dit laagje water vrij snel zonder dat de vogels het merken. Vaak is warm water voldoende om de dieren te verlossen, in andere gevallen moeten ze losgehakt worden. Spanje kan weer een beetje opgelucht ademhalen. Na een periode van tien dagen met Siberische koude en over vloedige sneeuwval, heeft langzaam maar zeker de dooi ingezet. In Oviedo, waar eergisteren nog temperaturen Gisteren was het voor het gevoel een zachte dag, vandaag zal het wat frisser aanvoelen. Hiervoor verant woordelijk is een stevige oostelijke wind. Deze hangt samen met een flink lagedrukgebied dat via de Golf van Biscaje naar Frankrijk is getrokken. Het systeem is in tweeën gebroken, één stuk beweegt via Bretagne onze richting, maar neemt in betekenis af. Het andere deel vertrekt naar de Middellandse Zee. Door het vrij snel in intensiteit afnemen van het geheel, zal de bijbehorende warme lucht ons niet bereiken. In de avond en nacht kan er wat lichte sneeuw vallen. De situatie op de weerkaart vertoont overeenkomst met de weerkaarten van begin januari '63 en zoals bijna iedereen weet, was dat een zeer stren ge winter. Dat rustig weer ook niet alles is, bewezen luchtverontreini gingsmetingen de laatste dagen. Doordat het op de grond kouder was dan op 1000 meter hoogte, verzamelde zich zwaveldioxide en stikstof onder deze warme hogeluchtlaag en mede hierdoor ontstond op uitgebreide schaal mist. De concentratie van deze stoffen zat boven Zeeland aan de maximale kant. BRUSSEL (ANP) - In Vorst bij Brus sel hebben zich donderdagochtend eerst twee aardgasexplosies voorge daan en enige uren later nog een derde, alle in dezelfde straat. Twee mensen (een bejaard echtpaar) zijn daarbij om het leven gekomen. Een bejaarde vrouw wordt vermist, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook zij onder het puin van ingestorte huizen is bedolven. De bewoners van de wijk werden veiligheidshalve geëvacueerd. Zij die niet gedwongen werden te vertrekken zaten in de kou omdat zowel de gas- als de elektriciteitstoevoer werden af gesloten. Woensdag waren bij een aardgasex plosie in de Brusselse gemeente Evere ook al twee mensen omgekomen. Maandag vielen twee donden bij een ontploffing bij het bedrijf Tubemeuse in Flemalle in de buurt van Luik. In het zuiden van Londen zijn donder dag bij een gasontploffing, de tweede in een week, twee mensen ernstig gewond en een pand ernstig bescha digd. Het gasbedrijf deelde mee dat iemand in het gebouw had opgebeld over gaslucht en dat een monteur op weg was toen de explosie gebeurde. Vorige week donderdag vloog in de Londense wijk Putney een deel van een appartementenhuis door een gas- explosie in de lucht. Er waren 8 doden en 9 gewonden. (zie ook pagina 4) van min 1U graden gemeten werden, steeg het kwik in een paar uur naar 14 graden boven nul. De plotselinge stijging van de tempe ratuur dreigt de Spanjaarden van de regen in de drup te brengen. In plaats van overvloedige sneeuwval, komen nu de overstromingen. De koudegolf heeft direct aan in totaal 37 mensen het leven gekost. Hoewel de jeugd als enige bevol kingsgroep genoot van het dik pak sneeuw, werd de sneeuwpret van een jongeling uit het noordelijke Santan der aardig vergald. De jongen werd door de gemeentepolitie van Santan der gearresteerd toen hij sneeuwbal len gooide naar het standbeeld van Franco. BOSTON (Reuter) - Grote doses vita mine c genezen kanker niet. Eerdere conclusies dat dit vitamine tumors zou doen slinken zijn onjuist. Een groep onderzoekers van de Mayo- kliniek in Boston komt tot deze uit spraak in een rapport dat donderdag in het medische vaktijdschrift New England Journal of Medicine is gepu bliceerd. Om een al 10 jaar bestaande con troverse over de genezende kracht van vitamine c bij kanker uit de weg te ruimen sloeg de Mayo-groep aan het experimenteren, met het genoem de resultaat. Het Nationaal Kankerin stituut in de Verenigde Staten acht de bevindingen zo overtuigend dat het er geen heil meer in ziet de proeven met het vitamine op kankerpatiënten voort te zetten. Het idee dat vitamine c kanker zou kunnen genezen werd krachtig verde digd door Nobelprijswinnaar Linus Pauling, wiens stelling dat het vitami ne ook verkoudheid kan voorkomen of genezen nog steeds door medische deskundigen wordt aangevochten. Westduitse minister treedt af - Heiner Geissler, de secretaris-gene raal van de Westduitse christen-de mocratische unie (CDU), heeft don derdag aangekondigd dat hij aftreedt als minister van volksgezondheid en familievraagstukken. De politicus wil zich concentreren op de verkiezingen voor de Bondsdag die in 1987 worden gehouden. Wind: oost 4-5, tijdelijk 5-6 Bft; zicht: slecht, matig; temperatuur kustwa ter: varieert van 0-1 graden; afwij king waterstanden: enige decimeters verlaging; maximale golfhoogte mon ding Scheldes: omstreeks een halve meter. Voor het weekeinde: een gordel van lagedruk zorgt voor een levendige depressie-activiteit ten zuiden van ons. Boven IJsland ontstaat een sterk hogedrukgebied. Het blijft winters met lichte tot matige vorst. Voor maandag en dinsdag: aanhou dend winters met lichtetot matige vorst. ZON EN MAAN 19 januari 1985 Zon op 08.37 onder 17.05 Maan op 07.57 onder 14.52 De ravage na de explosie in Voirst. uur cm uur cm Vrijdag 18 januari vlissingen 11.58 185 Terneuzen 12.21 206 Zierikzee 0.37 141 13.03 145 Hansweert 0.28 212 12.55 224. Wemeldinge 0.56 163 13.20 168 O.seheldemond 12.10 136 Bruinisse 1.30 175 13.50 175 uur cm uur cm Zaterdag 19 januari vlissingen 0.33 182 12.57 195 Terneuzen 0.58 203 13.19 216 Zierikzee 1.41 142 14.11 150 Hansweert 1.34 219 14.00 233 Wemeldinge 2.09 164 14.27 176 O.seheldemond 0.45 141 13.05 149 Bruinisse 2.30 183 15.05 183 uur cm uur cm Vrijdag 18 januari Vlissingen 6.02 152 18.32 163 Terneuzen 6.29 165 18.59 177 Zierikzee 6.42 130 19.13 136 Hansweert 6.47 182 19.18 195 Wemeldinge 6.54 147 19.21 155 O.seheldemond 6.20 107 18.40 123 Bruinisse 7.10 155 19.45 172 uur cm uur cm Zaterdag 19 januari Vlissingen 7.01 169 19.26 168 Terneuzen 7.36 182 19.54 182 Zierikzee 7.47 144 20.09 137 Hansweert 7.57 199 20.15 201 Wemeldinge 7.58 162 20.18 154 O.seheldemond 7.20 118 19.40 120 Bruinisse 8.15 168 20.45 171 BOXTEL (ANP) -- Een groot deel van de geplande investeringen van Shell en Esso, die voortvloeien uit het zogenoemde herenakkoord, dreigt niet het nodige soelaas op te leveren. Het ermee gemoeide werk dreigt in handen te geraken van het buiten land. Dat zei staatssecretaris Bolke- stein donderdagmiddag in Boxtel op een bijeenkomst van exporteren de Brabantse bedrijven. Volgens Bolkestein is er sprake van een verontrustende ontwikkeling in de constructie- en montagesector in Nederland. „Terwijl Shell en Esso miljardenprojecten op hun pro gramma hebben staan, heeft het aanbod van metaalbewerkers niet in voldoende mate de juiste kwalifi caties om in deze sector te worden ingeschakeld. Er schijnt vooral een omvangrijk tekort te zijn aan ge kwalificeerde lassers, pijpfltters en bankwerkers", aldus de staatssecre taris. Hij vreest dat dit tekort niet op tijd zal kunnen worden aange vuld. „Er zijn wel opleidingsfacili teiten, maar de animo bij de jeugd ontbreekt". «fe -Mgr; OYEN Nadat door het strijken van de stuwen de waterstand van de Maas enkele meters is gezakt, geeft de rivier enkele geheimen prijs. Zo vond men in Oyen, nabij Oss, twee gestolen auto's, een Porsche, gestolen in mei '84 en een Golf, die in december '84 verdween. UTRECHT (ANP) - De Vervoersbond FNV heeft donderdag de cao-onder handelingen met NS (27.000 werkne mers) afgebroken. Dat gebeurde vol gens bestuurder J. Koster van de FNV-bond nadat de directie het tegen de zin van de FNV-bond met de andere drie spoorwegvakbonden eens was geworden over de manier waarop de NS'ers de drie roostervrije dagen („Rietkerk-dagen") krijgen uit gekeerd waar ze tot 1 augustus 1985 recht op hebben. De FNV-bond wilde dat NS'ers zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze die dagen mogen opnemen (Koster: „ze hebben er dik voor betaald"). Maar de andere bonden, de Vervoers bond CNV, de FSV (Federatieve Spoorweg Vakvereniging) en de VHS (Vereniging Hoger Spoorwegperso neel), gingen akkoord met het NS- voorstel dat het personeel zelf één dag mag uitkiezen en dat de andere twee roostervrije dagen op door de directie bepaalde data collectief moeten wor den opgenomen. DEN HAAG (ANP) - In het Sofia- ziekenhuis in Zwolle is in de nacht van woensdag op donderdag onver wacht het WD-kamerlid Harry Ph. Waalkens uit Tollebeek overleden. Hij was lid van de Tweede Kamer sinds augustus 1971. Waalkens, die 62 jaar werd, was in de Kamer actief op de terreinen land bouw, ontwikkelingssamenwerking en verkeer. Hij bekleedde een aantal bestuursfuncties in de landbouwsec tor en was WD-raadslid en fractie voorzitter in de raad van de gemeente Noordoostpolder. Ook was hij voorzit ter van de Stichting Flevohof in Bid dinghuizen. VNO voelt niets voor debat met FNV-voorzitter Kok DEN HAAG (ANP) - Een debat tussen werkgeversvoorzitter Van Lede en FNV-voorzitter Kok verstoort de de centrale onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en is derhalve niet wenselijk. Aldus reageert het Verbond van Nederlandse Onderne mingen donderdag op Koks uitda ging deze week. Omdat Kok noch Van Lede kunnen en willen spreken over arbeidsvoor waarden van een bepaalde bedrijfstak of een bepaald bedrijf, zal de discussie noodzakelijkerwijs gaan over gemid delden. Daardoor worden verwachtin gen gewekt die niet overal gereali seerd kunnen worden, aldus het VNO. De verwarring wordt er groter door en het gevaar van verheviging van tegen stellingen is levensgroot aanwezig. Vandaar dat een openbaar debat als dit niet wenselijk is, zeggen de werk gevers. Het VNO begrijpt best waarom Kok met Van Lede in debat wil. Een dergelijke tweekamp zou bevorderlijk werken voor de coördinatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de verschillende FNV-bonden, meent het VNO. De ervaring uit het verleden leert dat één of enkele herkenbare personen de coördinatie helpt bevor deren. Honderd verschillende werkge versonderhandelaars zijn aanzienlijk minder herkenbaar dan één boeman. Hoewel het thans gevoerde decentrale beleid volgens de werkgevers grote voordelen heeft (er kan rekening wor den gehouden met de omstandighe den per bedrijfstak of bedrijf) en cen trale interventies daar niet in passen, kunnen de centrale organisaties bij tijd en wijle best standpunten naar buiten brengen, aldus het VNO. De opmerkingen van Van Lede die voor Kok aanleiding waren hem uit te dagen, waren volgens het VNO slechts „feitelijke constateringen". Van Lede zei onder meer dat de door de FNV berekende „ruimte" (volgens het VNO zelf al onjuist) in werkelijkheid het dubbele kost. Van Lede De werkgevers in het bankbedrijf en de vakbonden hebben donderdag geen overeenstemming bereikt over een tussentijdse regeling voor de arbeidstijdverkorting (atv) bij de banken vanaf 1 januari. In de cao DEN HAAG (GPD) - Een tweede vakantie in Nederland, dat is een van de zaken die het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) in de komende jaren wil propageren om het binnen lands toerisme te stimuleren. Nu de economie weer aantrekt, voorziet het NBT dat de tendens om de hele vakantie in Nederland te besteden, weer af gaat nemen. Dat staat in het Strategisch Plan 1985-1989, dat het NBT donderdag presenteerde. Het plan is een reactie op de Nota Toeristisch Beleid die staatssecreta ris Van Zeil (economische zaken) in december presenteerde. Van Zeil wil meer geld aan het NBT geven voor toeristische promotie, wanneer het bedrijfsleven daartoe ook bereid is. Het plan dat nu op tafel ligt, moet het bedrijfsleven duidelijk maken waar dat extra geld aan besteed wordt. Het NBT mikt op een verhoging van de toeristische bestedingen van 26,6 miljard in 1983 tot 33,8 miljard in 1989. Verder moeten er 20.000 arbeidsplaat sen bij komen. Op dit moment werken er 230.000 mensen in de toeristische sector. DEN HAAG (ANP) - Fabrikanten van agressieve huishoudchemicaliën als machinevaatwasmiddelen, gootont- stoppers en lampolie moeten hun produkten voortaan in een „kinder- veilige" verpakking op de markt brengen. Dat volgt uit een bepaling die bij koninklijk besluit van 11 december 1984 in de Warenwet is vastgelegd. Het besluit treedt op een nog nader te bepalen tijdstip in werking. Het besluit moet ervoor zorgen dat kinderen huishoudchemicaliën niet langer gemakkelijk open kunnen krij gen. Jaarlijks doen zich in Nederland talloze vergiftigingsgevallen voor doordat kleuters agressieve schoon maakmiddelen binnenkrijgen. DEN HAAG (ANP) - Voor gehuwden, die op of na 1 april dit jaar de 65-jarige leeftijd bereiken wordt de inkomenstoets in de AOW drie jaar uitgesteld. Na afloop van die periode gaat de inkomenstoets ook voor hen gelden. Hierop wordt een uitzondering ge maakt voor gehuwde pensioengerech tigden van wie de jongere partner voor 1 april 1988 inmiddels 60 jaar is geworden. In dat geval blijft de toe slag inkomensafhankelijk. Dit blijkt uit een nota van wijziging op het wetsvoorstel dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW regelt. In het wetsvoorstel krijgt iedere gehuwde pensioenge rechtigde op de eigen 65-jarige leeftijd recht op 50 procent van het gehuw denpensioen. Onderhoudt de gehuwde een jongere huwelijkspartner dan bestaat boven dien recht op een toeslag van maxi maal 50 procent. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inko men van de jongere partner. Deze inkomensafhankelijkheid wordt nu dus drie jaar uitgesteld. De inkomen stoets gaat zonder meer werken voor personen die na 31 maart 1988 de 65-jarige leeftijd bereiken, ongeacht de leeftijd van de jongere partner. 1983/1984 die op 31 december afliep, is vastgelegd dat de ongeveer 100.000 werknemers bij de banken voor wat de atv betreft in 1985 geen rechten aan deze cao kunnen ontlenen. Om dat de onderhandelingen over de cao-1985 pas volgende maand begin nen, was een tussentijdse regeling nodig. De werknemers bij de banken hadden vorig jaar recht op 48 roostervrije uren, die in hele of halve dagen (blok ken van acht of vier uur) konden worden opgenomen. Bij het overleg over de tussentijdse regeling is vol gens werkgeversonderhandelaar dr. J.Crijns de hele dag gebakkeleid over zowel het aantal uren als over de vorm waarin. Uiteindelijk kwam het erop neer, dat de werkgevers het aantal vrije uren dit halfjaar wel willen verhogen van 24 tot 36 uur, mits ze „flexibel" (bij voorbeeld ook per uur of per week) worden opgenomen. Volgens de bon den is bij de onderhandelingen over de cao '83/'84 al afgesproken dat het aantal roostervrije uren in 1985 tot 72 zou worden verhoogd en zij willen daarbij het systeem van blokken handhaven. Maar als de vrije tijd in blokken van minstens vier uur moet worden gegeven, willen de werkgevers niet verder gaan dan 48 uur (of 24 uur tot en met juni). PZCÖ Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Opening kantoren Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (01184) 14796. Overlijdens advertenties maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 65,40; franco per post 77,50; per maand 22,50; jaarabonn. 250,-; jaarabonn. fran co per post 300,-; losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Postrek. nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven 129 cent per mm; minimumprijs per advertentie 19,35; ingezonden mededelingen 21/2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 3