Trip Sluiskilse voetbaljeugd naar Amerika is rond Als ik ergens aan begin wil ik alleen maar winnen Verrassingen in Terneuzense| bedrijfsvolleybalcompetitie PZC/ streek LEDENAANTAL TERNEUZENSE VERENIGING GROEIT WEER I OCCASIONS I Biljarter nog steeds zonder persoonlijke titel DANK ZIJ OPBRENGST ACTIES SCHAATSTALENT PATRICK DANKAART (15): Ideaal Kaartingen van de BMW-dealer Garage Verbrugge bv Safari Jeugdopvang Fysieke groei Zelfvertrouwen TWEE KEER VERLIES POLITIESPORTVERENIGING Kansloos Zondagsbiljarter VRIJDAG 18 JANUARI 1985 Squashclub Flying Dutchman klimt omhoog uit diep dal TERNEUZEN De squash-sport, een racketsport die z'n oorsprong vond binnen de enge muren van de Engelse kostscholen, kreeg zo'n zes jaar geleden bekendheid in Zeeuwsch- Vlaanderen, door de opening van het Jarino tennis- en squashcomplex in Terneuzen. Aanvankelijk sloeg de sport onder impuls van de vele Engelsen die op de diverse fabrieken in de regio werkzaam waren, goed aan bij de Zeeuws-Vlamingen. Er werd door enkele Dow-werknemers een squashvereniging opgericht voor mensen die werkzaam waren op dat bedrijf (1979), maar na een jaar kreeg de vereniging een volledig open karakter met de oprichting van de Squashclub Flying Dutchman. De club groeide in korte tijd uit tot de moment is eigenlijk alles fout gelo- ledental op die twee courts gaf lange grootste squashvereniging van Zee land (Zeeland telt vier squashclubs), met een ledental van 250. Toen de balans begin dit jaar werd opge maakt, kwam men tot de droevige constatering, dat dat aantal is terug gezakt tot 120. De 31-jarige voorzitter Paul van de Eijnde uit Axel, lijkt vooralsnog nie t bereid het moede hoofd in de schoot te leggen. Terugblikkend op een verlei den met grote successen en evenzeer vele dieptepunten, constateert Van de Eijnde, die in het dagelijks leven procuratiehouder is bij een container- bedrijf in Terneuzen, weer een gestage groei. Toen de vereniging in het voorjaar van 1980 werd opgericht, was er al een stevige basis waarop werd gestart. Dow bracht circa zestig leden mee, en daar het lidmaatschap vanaf het mo ment van oprichting open stond voer iedereen, was de toeloop enorm. pen. We waren als vereniging duide lijk uit ons jasje gegroeid. Dat grol e wachttijden. De mensen die van bui ten Terneuzen kwamen, pasten er op Van de Eijnde weet over die beginpe riode: „Die start was ideaal. Er wa ren destijds veel Engelsen lid, men sen die al jaren bekend waren met de squashsport. Daarnaast hadden we toen de beschikking over Frans No bel, die in die tijd de enige gediplo meerde squashtrainer van Zeeland was. Gevolg was, dat het niveau van de 'nieuwkomers' met sprongen voor uit ging". De geschiedenis bevestigt de woorden van de huidige voorzitter. Bij het vertrek van de toenmalige voorzitter en eerste teamspeler Mike Witt (natr het buitenland) èn het vrijwel gelijk tijdig vertrek van trainer Nobel, ston den de eersten van de nieuwe lichting al te trappelen om de opengevallen plaatsen in te nemen. Eén van die eerste mannen uit eigen gelederen was Adje Schuurkes, die het in korte tijd wist te brengen tot een goede B-speler. „Dat was het begin van onze glorietijd, met indivi duele kampioenen, en teams die met de regelmaat van de klok kampioen schappen behaalden of zelfs promo veerden", memoreert Van de Eijnde. „Door het sterke spel van Adje en de resultaten die hij daarmee behaalde, raakte de jeugd ook extra gemoti veerd. Daarbij kwam, dat Rino Poco- raro, die, toen hij met de squashsport startte, al tegen de vijftig liep, bij de veteranen ook uitstekend meedraaide op landelijk niveau, waardoor er ook een toeloop van wat oudere spelers te bespeuren viel". Door de opvang van Schuurkes en z'n bereidheid om met ieder lid de baan op te stappen, ging het spelpeil van de jongeren aanzienlijk vooruit, hetgeen in 1982 de eerste titel opleverde voor zijn pupil Eric Veer uit Koewacht. Een titel die hij het jaar daarop zonder al teveel problemen wist te prolongeren. Ook de dames lieten zich in die tijd niet onbetuigd. Ze konden weliswaar tijdens de Zeeuwse kampioenschap pen van 1982 en 1983 nooit opboksen tegen de suprematie van de Australi sche Christy Burgers (Vlissingen, ook dit jaar weer afgetekend kampioene), maar de andere ereplaatsen werden steeds opgeëist door Ilse Walraven en Evelien Klever. Deze beide dames wisten samen met Marlou Rouw en Brigit van de Water (vele malen Zeeuws kampioene badminton) door te dringen tot de tweede divisie van de landelijke competitie. De Flying Dutchman stond toen op 'z'n top wat spelpeil en leden-aantal betreft. Er waren 250 leden, een aantal dat door de dirdetie van Jarino we.s gesteld om in aanmerking te komen voor uitbreiding van de accommoda tie. Hadden ze tot dan toe de beschik king over twee squashcourts, de toe zegging dat er twee bij zouden komen was er, zo ook de de toestemming van de gemeente Terneuzen en de bouw vergunning. Van de Eijnde verzucht: „Vanaf dat LAMSWAARDE In café Tonny in Lamswaarde werd een kaarting ge houden. Er waren 36 deelnemers. Uitslag: 1. mevrouw Van Kerkhoven, Hulst; 2. E. Kint, Koewacht; 3. K. de Kegel, Koewacht; 4. R. van Drieschhe, Lamswaar de, 5. J. van Sikkeleras, Lamswaarde- ■BOSCHKAPELLE In café v. Schaick in Boschkapelle werd een kaarting gehouden, er waren 32 deel nemers. Uitslag: 1. A. Janssen, Vogelwaarde, 2. A. v. d. Velde, Boschkapelle. 3. A. Pieters, Bosch kapelle, 4. C. van Leuven, Vogelwaarde, 5 B. Visser. Kloosterzande. (ADVERTENTIE) Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Telefoon 01150-13451 SLUISKIL Dank zij de opbrengst van diverse akties, waaronder het ophalen van oud papier heeft de Amerika-commissie van de voetbalver eniging Sluiskil onlangs de knoop kunnen doorhakken. Op 20 juli 1985 vertrekken de 15 spelertjes vanaf Schiphol naar het Amerikaanse San Francisco. De totale groep bestaat uit 36 oersonen. Naast de vijf vaste begeleiders gaan er nog 16 vaders, moeders en broers mee. Deze 16 moeten hun reis zelf betalen. De commissie is het vorig jaar druk bezig geweest allerlei akties te ont plooien om aan de benodigde 35.000 gulden te komen. De ver koop van oliebollen, pennen en kerstkaarten liep prima. Het mees te geld vloeide in het laatje dank zij het ophalen van oud papier. Com missielid Ronnie Agterhuis: „In to taal hebben we ongeveer 114.350 kilogram opgehaald. De medewer king van de Sluiskilse bevolking is geweldig. We gaan hier zeker tot juli 1985 mee door. Niet alleen de Sluiskilse bevolking spaart het oud papier voor de Amerikagangertjes, maar ook de bewoners van het Zuiddorpse bejaardenhuis 'Linden- hof leggen hun oude kranten opzij voor de Sluiskilse jeugd". De vaste begeleiders zijn dagelijks op pad om oud papier op te halen. Ook het bedrijfsleven heeft zijn steentje bijgedragen. Op dit mo ment is de commissie in de slag met een groot Amerikaanse papier concern. Commissielid Herman Visser: „Als deze sponsor positief reageert zit het wel goed. De onder handelingen zijn in een beslissende fase en we zijn vol goede moed. De prijs van het oud papier is boven dien gestegen van 6 tot 17 cent per kilo, een reuze meevaller. Naast deze meevaller is de hoge dollar koers een doorn in het oog maar we blijven optimistisch", aldus Her man. Het programma voor het drie we ken durende verblijf is rond. Mo desto wordt de thuishaven. Alle Amerikagangers worden onderge bracht bij gastgezinnen. Na een vliegreis van ruim elf uur worden de Sluiskillenaren officieel ontvan gen door de burgemeester van Mo desto en door enkele afgevaardig den van de Amerikaanse Soccer bond. Na de officiële plichtplegin gen volgt er een grote Amerikaanse barbeque. In Calefornië worden zes wedstrijden gespeeld en zal er aan een groot toernooi worden deelge nomen. Net zoals de Amerikanen Neder land hebben doorkruist zullen zij Californië doorkruisen. Naast be zoeken aan San Francisco, Los Angeles en de Universal-studio in Hollywood gaan ze ook nog twee dagen op safari in het Yosemit Nationaal park, waar ze in tenten zullen overnachten. Het leukste voor de jongens wordt de twee daagse reis naar Anaheim volgens Ronnie Agterhuis. In Anaheim bevindt zich Disney land. 's Avonds is er de verlichte optocht van de bekende Walt Dis- ney-figuren. De volgende dag zul len ze alle attracties van dit wereld beroemde pretpark bezoeken. De begroting zit nog met een gat van 10.000 gulden, maar ze zijn vol goede moed en op de carnavalsza terdag gaan ze weer oliebollen ver kopen: de eerste actie in 1985. een gegeven moment voor om een reis te ondernemen, een paar uur t.e moeten wachten en dan nog maar twintig minuten aan de bak te kun nen. Je kreeg kwade gezichten en een hoep gekanker, zodat hoe langer er weid gewacht met de start van de bouw, er steeds meer leden wegliepen. Toen ging óók de rente nog eens omhoog, zodat het voor de vereniging geen haalbare kaart werd, de contributie- gelden zoals Jarino dat voorstelde, te voldoen. Gevolg, leegloop en onder linge spanningen binnen het bestuur. Een en ander escaleerde in het najaar van 1983, waardoor de toenmalige voorzitter Piet Neven en secretaris Rick Baring zich genoodzaakt zagen op te stappen. Een gesprek was niet meer mogelijk. Jammer, want het waren goede bestuursleden". De nieuwe man aan het roer diende zich eerst bezig te houden met puin ruimen. De verhoudingen lagen volle dig scheef, besculdigende vingers wer den over en weer uitgestoken en wat eens een bloeiende en actieve vereni ging was, was gereduceerd tot een armetierig clubje met een schamele 75 leden. Evenwel, de wind lijkt ten goede gekeerd. Het bestuur heeft in trainer Luc de Booy een man die bereid is het voornaamste programmapunt voor z'n rekening te nemen, namelijk de jeugdopvang en begeleiding. De gedi plomeerde instructeur heeft tot taak de jeugd voor te bereiden op het spelen in competitieverband en de resultaten zijn goed te noemen. E'e talenten dienen zich aan in de perso nen van Lucien van der Mark en Peter Bakker. Paul van de Eijnde is zichtbaar tevr ;- den over de ontwikkeling zoals die zich de laatste tijd laat aanzien, maar weet dat de weg nog lang is. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de Zeeuws-Vlaamse squasher zijn door het gebrek aan competitie in cle buurt, erg moeilijk. Hij weet dan ook: „Toen we nog een grote verenigirg waren, vond je altijd wel iemand bereid om met de spelers toernooien af te reizen. Degenen die zorgden voor het vervoer deden zelf ook mee. In het begin ging ik ook vaak mee, terwijl ik helemaal niet zo'n ster ben, ik geloof zelfs, dat ik Zeeuws recordhouder 'Tin'slaan (uitslaan op de onderste tin) ben, met negen keer op rij, maar je ging mee voor de gezelligheid. Naar die onderlinge samenhang willen we weer toe". Het bestuur van de Flying Dutchman weet dat de goede weg is ingeslagen. Het ledental is in korte tijd weer aangegroeid tot 130 en de trainings avonden worden weer goed bezocht. Van de Eijnde zegt dan ook: „Zoals het nu gaat ziet het er hoopgevend uit. Feit blijft, er is te weinig capaci teit in Zeeuwsch-Vlaanderen, terwijl er voldoende potentieel is. Daar ben ik van overtuigd". Toon van de Bosch: Misschien ben ik wel te sportief'. Patrick Dankaart bezig met de training. AXEL Als een duvel kwam hij uit een doosje: Patrick Dankaart uit Axel. De 15-jarige VWO-scholier imponeerde tijdens de eerste schaatswed strijden die in Zeeuwsch-Vlaanderen werden gehouden en won drie van de vier afstanden waarop hij startte. De jeugdige Axelaar liet daarbij de gevestigde orde achter zich. De hardrijders die wekelijks vele kilometers maken op de kunstijsbaan in Eindhoven reageerden sportief. Want, zo zeggen de kenners: dit is een natuurtalent. De 15-jarige scholier blijft er nuch ter onder. Natuurlijk: de compli menten doen hem goed. „Die 'grote mannen' vroegen me zelfs of ik zin had om eens mee naar Eindhoven te gaan", zegt hij. „Ik zou het graag willen, maar ik ben bang dat het allemaal teveel wordt". Het was voor Patrick Dankaart niet eens zo heel erg verrassend dat hij zo goed voor de dag kwam. Hij zat in Axel al op de baan toen er nog geen entree werd geheven en benut te ook daarna veel vrije tijd om zijn hobby te beoefenen. „En toen had ik wel al gezien dat ik- met die hardrijders meekon. Ook in voor gaande jaren was dat het geval. Toen kwam ik in conditioneel op zicht echter nog tekort en moest ik dus afhaken". Het laatste jaar is hij echter flink gegroeid. Hij ruilde onlangs zijn oude schaatsen (maat 39) en schafte zich nieuwe aan: maat 42. Het is die fysieke groei die hem meer krach ten geeft. „Maar daarnaast is het vooral ook een kwestie van menta liteit", zegt hij. „Er waren in Ter neuzen mannen die opgaven, om dat het ijs zo slecht was. Als ik ergens aan begin wil ik alleen maar winnen. Dat heb ik zelfs bij het vissen nog. Na mijn overwinning in de categorie '15 tot 18 jaar' had ik voor mezelf niets meer te verliezen. Ik dacht bij mezelf: de mannen moeten even ver als ik. Laat ik het maar eens proberen. Direct na het begin ging ik weg", zegt hij nog zichtbaar genietend. Ze dachten natuurlijk: die rijdt zich de pijp uit, laat hem maar rijden. „Zondag in Westdorpe kon ik wel merken dat mijn naam al 'bekend' was. Langs de kant werd mijn naam gefluisterd", zegt de Axelaar. „Die kleine daar", zeiden ze. De kleine Dankaart reed ook in Westdorpe als een grote. Hij zat in een kopgroep van vijf man, maar raakte door een uitwijkmanoeuvre de sneeuwrand en viel. Toch klas seerde hij zich nog als vierde. Het is natuurlijk negen jaar geleden toen hij leerde schaatsen niet te voorzien dat hij zo goed uit de voeten zou kunnen. „Een oom heeft me leren schaatsen toen ik zes jaar was. Eerst een jaar op Friese doorlo pers en daarna op kunstschaatsen. Ook toen won ik al wedstrijden. Maar de laatste drie jaar dat het mogelijk was om te schaatsen rijd ik op Noren. Dan kan ik ook op de langere afstanden goed mee. Nu Komt er nog een belangrijke wed strijd: tegen mijn oom", lacht hij. „Die zegt nog altijd dat ik iets beter zal moeten schaatsen om hem eens te kunnen verslaan". Vol zelfvertrouwen gaat Patrick Dankaart de komende wedstrijden tegemoet. Hij volgt in de krant waar wedstrijden zijn en kiest de zijne eruit. Zijn ouders brengen hem met de auto en staan vervol gens langs de kant. „Maar het leren gaat voor", waarschuwt zijn moe der. „Misschien kom ik dan toch nog in Eindhoven", zegt de 15- jarige scholier. „Het is de bedoe ling dat ik naar de Technische Hogeschool in Eindhoven ga. Dan kan ik wellicht toch nog wat kilo metertjes maken". „Voorlopig houd ik het bij het na tuurijs en waarschijnlijk op niet al te lange afstanden. Ik train nu per dag gemiddeld vijftien kilometer en dat is natuurlijk niet voldoende voor een lange toertocht. Boven dien krijg je het op die toertochten meestal zo koud. Stel je voor dat je een heel eind wind tegen hebt. Laat mij nou maar lekker hier in de buurt wedstrijden rijden, dan kom ik aan mijn trekken. En", besluit hij, „ik heb eigenlijk een beetje voordeel. Die mannen trainen een heel jaar en staan echt gespannen. Voor mij blijft voetbal echter sport nummer één (hij werd onder meer voor de Zeeuwse jeugdselectie gekozen). Schaatsen is niet meer dan een leuke bijkomstigheid". TERNEUZEN Meteen bij het ingaan van de tweede ronde van de Bevobo-competitie is de politiesportvereniging uitgegleden. Deze week kwam de eerste selectie van PSV twee keer in de zaal, zowel tegen Promenade (1-2) als later tegen DOW (0-3) werd het een nederlaag. Het gevolg was dat de ploeg van een riante positie in de top van de eerste klas naar een plaats in de subtop duikelde. Die ene slechte avond verziekte der halve een seizoensaanloop die erg veel beloofde. Tegen Promenade bleek echter al gauw dat de ploeg toch wat boven zijn stand leefde. Er moest 'gebuffeld' worden om de tegenstan der bij te houden. Dat lukte aanvan kelijk met 'werkvolleybal' waarin de slechte aanvoer naar de netspelers echter te vaak dwong tot tactische ballen en de smash er zelden uit kwam, omdat de set-up te ver naar achter lag. Bovendien vormde Prome nade een totaal geconcentreerde te genstander die zich op alle onderde len van het spel de betere toonde van zijn opponent. Met een verdediging die alles haalde, gevarieerd aanvals- spel en een sterke smash haalde Pro menade de eerste set naar zich toe (15-9). De tweede leek verrassend naar PSV te zullen gaan, tot Jaap van Wijck bij een 4-12 stand Promenade op gelijke hoogte bracht via een schit terende opslagserie. En langs 12-12 liep Promenade toen naar de 2-0 voor sprong. De derde set hetzelfde beeld, weer een ver weggelopen PSV (10-5), ook weer die schitterende achtervol ging van Promenade en twee ploegen die na 12-12 zij-aan-zij naar de finish gingen. PSV haalde die het eerst, 2-1. Mogelijk nog aangeslagen door die krachtenkostende nederlaag kwam PSV in het tweede duel (tegen DOW) ook lucht te kort. DOW sloeg meteen toe: 3-0. In die hoofdklas werd verder ook nog V&V-Sterbanden gespeeld. De uitslag daarvan was 3-0 in het voordeel van Sterbanden waarmee verlies van het eersteklasseschap| voor V&V een feit lijkt. Stand: Neckermann 9-25; Promenade 10-24] Zeldenrustcollege 9-22; PSV 11-21; Deel 9-16; DOW 10-13; MTS/MEAO 9-10; Ster] banden 10-9; Douane 8-7; V&V 9-0. In de tweede klas begint het er slecht] uit te zien voor PZEM en Juliana] Beide teams verloren en zagen dj andere degradatiekandidaat (Roelofsj II) een punt pakken bij Kind TC. Uitslagen: Promenade II-PZEM 3-0; Roej lofs II-Kind TC 1-3; Gemeente-Juliana 3-0, De Hoop-De Meyer 1-2. Stand: Promenade II 10-28; Wiekslag 9-23;| De Meyer 10-21; Kind TC 10-18; De Hoop] 10-15; Roelofs FL 9-13; Roelofs II 10-10 Juliana 10-7; PZEM 10-6. WALSOORDEN Als Toon van de Bos van de Walsoordense biljartclub (WBC) erin slaagt om het districts- toernooi vierde klas bandstoten (van 19 tot en met 27 januari in Oostburg) naar zijn hand te zetten en kampioen te worden, betekent dat voor de kastelein uit Walsoorden de eerste persoonlijke titel in zijn dertigjarige biljartcarrière. In die dertig jaar klas seerde hij zich weliswaar ongeveer tien keer voor de eindstrijd. Een gou den bondsmedaille was er in de per soonlijke kampioenschappen tot nu toe niet bij. Nou moet direct gezegd dat Toon van de Bosch, met zijn 70 jaar de oudste deelnemer in die Oostburgse finale, daar niet al te zwaar aan tilt. „Als ik een finaleplaats haal vind ik het al prachtig. Bij de beste acht van het district zien te komen is de allereerste ambitie. Verder kom ik meestal niet". De verklaring van die fraaie erelijst zonder titel ziet Toon van de Bosch in zijn manier van deelnemen: „Ik vertik het om in een kampioenschap carotte te gaan spelen en laat daarom nogal eens wat voor de tegenstander liggen. Je krijgt natuurlijk wel eens te horen datje verdedigend moet spelen, datje dan verder zou komen. Ik doe dat niet, zelf wil ik plezier aan een finale beleven. Ik verpest het dan ook niet voor een ander door steeds onmaak bare stootbeelden achter te laten. Ja, mogelijk ben ik in dat opzicht te sportief'. Die instelling van de clublokaalhou der van WBC komt mogelijk ook voort uit de late start in deze sport. Pas op veertigjarige leeftijd begon Toon van de Bosch met dit spel", daarvoor was ik een zondagsbiljar ter: na de kerk om een pint spelen. En verder geen flauwekul". Dat veran derde toen Toon in Walsoorden café Scheldegalm ging runnen. De vroege re zondagsbiljarter werd een man waar in de voorronden van alle spel- soorten geducht rekening mee moest worden gehouden. „Ik deed na ver loop van tijd overal aan mee, schreef in voor bandstoten, driebanden en libre. En ik had er nog plezier in ook, wat kun je op latere leeftijd nog meer van je sport verlangen" kijkt Van de Bosch op die dertig 'hondsjaren' te rug. Dat plezier is er duidelijk nog altijd. Waarschijnlijk ook omdat de biljart- sport hem nooit tot een fanaat ge maakt heeft. Het is altijd ontspanning gebleven. Ook nu nog, nu er toch enorm veel tijd is om te spelen of te trainen. Dat laatste doet hij zelden of nooit: „meer in de vorm van een partijtje met een caféklant. Weer om een pint dus", lacht Toon van de Bosch die bovendien in twijfel trekt of een serieuze trainingsaanpak bij hem nog wel zou helpen. „Want ik ben toch zeventig, dan pak je bepaalde dingen toch niet zó gemakkelijk meer op. Nee, laat me maar gewoon mijn gang gaan. Dat is dertig jaar goed gegaan, heeft me een groot aantal vrienden en kennissen opgeleverd. Zo moet dat maar blijven „denkt Toon van de Bosch. Als 'uitsmijter' geeft hij toch nog een voorkeur prijs: „Het liefst speel ik in teamwedstrijden. Met drie man op stap, het leutigste dat er is". Niet alleen 'leutig' bovendien, Toon van de Bosch en zijn maats zijh in die teamwedstrijden al twee keer dis trictskampioen geworden. Een per soonlijke titel in Oostburg zou 'het einde' zijn. Ook in de derde divisie liet de politie sportvereniging het - gedeeltelijk afweten: PSV III verloor kansloos] van Dees II en ziet Belastingen (3-0 winst op de MTS/MEAO-reserves) en datzelfde Dees II voorbij komen. En met DOW II in de rug lijkt het derde team van PSV naar de middenmoot af te zakken. Gelukkig houdt PSV II de eer hoog, na de 3-0 zege op Ge meente II is die ploeg alleen leider Uitslagen: PSV Ill-Dees II 0-3; Gemeente II-PSV II 0-3; MTS/MEAO II-Belastingen| 0-3; BRAM-DOW II 0-3. Stand: PSV II10-26; Dees II10-23; Belastin gen 10-22; PSV III 10-20; DOW II 10-19 Gemeente II10-15; V&V II 9-9; BRAM 10-81 MTS/MEAO II 10-7; Dethon 9-1. In de vierde klas kan volgende week beslist worden wie kampioen van de] recreantenklas wordt. Dan staat Ra bo-De Stem op het programma. Twee teams die ver boven de rest uitsteken Rabo bleef leider door de 3-0 zege op Gemeente III )met van Rabo-kant een hoofdrol voor de tandem Anita Ver- straeten-Jaap Herrebout), De Stem werd in zijn aanval vooral gesteund door de dames Koomen: 3-0 op PZEM II. En verder was Havenschap, met rode lantaarn en al bijna goed voor een setwinst op Philips (de tweede set ging met 14-16 verloren). Uitslagen: De Stem-PZEM II 3-0; Gemeen te III-Rabo 0-3; Havenschap-Philips 0-3 Dees m-Douane H 1-2. Stand: Rabo 10-27; De Stem 10-24; PhiliP' 10-22; Elopak 9-20; Douane II 10-19; PZD' II 10-13; Dees III 10-11; Gemeente I» Promenade III 9-5; Havenschap 10-4.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 28