EEN VERGEEFSE ROEP OM DUIDELIJKHEID voor tegen Acties in Aardenburg PZC/ streek Dtelevisieploeg van de Tros-actualiteitenrubriek is net de deur uit. „Straks komen ze nog even terug. Ze hoorden vertellen dat ik burgemeester Lockefeer het karakter van een feodale regent toeschrijf. Dat moet ik voor de camera herhalen". Jan Geurtz (33) staat even in het middelpunt van de belangstelling. Lobby-werk Frustraties irIJDAG 18 JANUARI 1985 \F amiliefeestje Rugge steuntje Hoeveel kilometer hij sinds het begin van de handteke ningactie heeft gelopen? Hij zou het niet kunnen zeggen. Veel, dat is zeker. Harry van Meenen (58) verzamelt handteke ningen voor het 'behoud' van burgemeester Lockefeer. IJs en I weder dienende rondt hij zijn actie vandaag (vrijdag) af. Bistro Jan Geurtz: het lange opzouten van de beslissing is een kwestie van onbehoorlijk bestuur ...De enquête is puur op de gemeenteraad gericht Dinsdag stelde hij de landelijke media op de hoogte van zijn enquête naar de mening van de Aardenburgers over de plaatselijke politiek. Een niet alle daags initiatief, dus stonden radio en televisie de volgende dag op de stoep. Vorige week donderdag liet Geurtz in de gemeente Aardenburg 1600 enquê teformulieren huis aan huis versprei den. Hij stelde vragen over het stem gedrag, het functioneren van burge meester Lockefeer en het voortbe staan van Aardenburg als zelfstandi ge gemeente. Inmiddels zijn er ruim vierhonderd formulieren geretour neerd. Volgens Geurtz moet dat vol doende zijn om voorzichtige conclu sies te formuleren over hoe de inwo ners over het politieke gekrakeel in hun dorp oordelen. Vandaag (vrijdag) opent hij onder het toeziend oog van de raadsleden A. van der Bliek (CDA) en J. de Ridder (WD) de postbus. Geurtz, geboren in Indonesië, streek in 1957 in Oostburg neer. Ongeveer vijftien jaar geleden kwam hij in Aar denburg terecht. Hij geeft een be roepskeuze-cursus op de Streekschool in Middelburg. Politiek is hij niet actief. De enquête is wat hem betreft een 'must'. „Aardenburg is een kleine gemeenschap waar de mensen hun mening niet gauw in het openbaar ventileren. Dat wordt versterkt door de 'stijl van regeren' van de burge meester. Er heerst hier een sfeer van: je kunt de burgemeester beter te vriend houden, want anders kan dat in je nadeel werken". Door de opiniepeiling krijgen de Aar denburgers volgens hem een unieke kans zich anoniem uit te spreken. Hij hoopt daarmee mogelijke gevolgen van de weinig verheffende politieke ruzies in beeld te brengen. Geurtz: „Er moet vlug iets gebeuren. Dat afwachten is slopend voor Aar denburg. En niet te vergeten: voor de burgemeester en zijn gezin. Ik verwijt dat de minister. Er is voldoende over de toestanden hier bekend om een beslissing te kunnen nemen. Het lan ge opzouten van de beslissing is een kwestie van onbehoorlijk bestuur. Ik hoop met de uitslag van de enquête de gemeenteraad te stimuleren om snel een uitspraak te doen. Vorig jaar werd toch duidelijk dat de raad een belangrijke rol kan spelen bij de her benoeming? Laat ze dan een uit spraak doen. Directe invloed op de beslissing van minister Rietkerk ver wacht ik niet van het opinie-onder zoek. In elk geval zal hij nooit toege ven dat daar rekening mee wordt gehouden. Vandaar: de enquête is in wezen puur op de gemeenteraad ge richt". Over zijn eigen mening wil Geurtz geen onduidelijkheid meer laten be staan. Aanvankelijk probeerde hij volledig achter de schermen te blij ven, tot de opiniepeiling afgerond was. Dat is niet gelukt. Wel slaagde hij erin zijn opvatting over de Aar- denburgse bestuurders voor zover die al niet bekend was voor zich te houden. Afgelopen woensdag sloot de inzen dingstermijn. Nu zegt hij dan ook: „Wat mij betreft hoeft burgemeester Lockefeer niet te worden herbe noemd. Zonder daartoe te ontkennen dat hij ook goede dingen voor de gemeente heeft gedaan. Kijk maar naar het multi-functioneel centrum in Eede. Dat is een knap stukje lobby werk geweest. Daar is hij zeker goed in. Het zou te ver gaan om Lockefeer alleen aansprakelijk te stellen voor de politieke chaos in het Aardenburgse". „Het is eigenlijk verkeerd gegaan na de vorige gemeenteraadsverkiezin gen. Er was sprake van een verlate democratiseringsgolf. De progressie ve partijen kregen de meerderheid en ontketenden een soort 'Aardenburgse lente'. Ik geloof wel dat ze erg hard van stapel liepen. Misschien werd er niet erg tactisch omgesprongen met de gevoelens van de verliezende par tijen. In elk geval druiste de nieuwe aanpak ook in tegen de opvattingen van de burgemeester. Het beleid werd tot dan toe achter de schermen uitge stippeld. De progressieven wilden meer openheid". „Het is op een persoonlijke confronta tie uitgedraaid tussen Lockefeer en wethouder Jan de Ridder. Lockefeer als het politiek dier als je dat zo mag zeggen en De Ridder als de consequente idealist. Door die tegen stelling werd De Ridder gewipt'? Een pasklare oplossing voor de poli tieke troebelen is er volgens Geurtz niet. „Misschien dat een burgemees ter, die helemaal boven de politieke partijen staat, bij kan dragen aan een beter functioneren van de raad. Er zitten ontzettend veel frustraties. Misschien ook dat de gemeenteraads verkiezingen van volgend jaar een paar nieuwe gezichten in de raad opleveren. Dat kan ook een verbete ring zijn". Tot nu toe heeft Geurtz alleen positie ve reacties op zijn initiatief gekregen. Op korte termijn verwacht hij door zijn actie een mogelijk grotere onrust in het dorp. „Maar dat is slechts een tijdelijk effect. Om meer duidelijkheid te krijgen is dat nodig. Bovendien, ook de handtekeningactie voor het behoud van de burgemeester zorgde voor de nodige onrust. Overigens, het is mogelijk dat de indruk gewekt is dat er een bepaalde rivaliteit tussen de twee acties bestaat. Dat is echter absoluut niet het geval". Toon Hermans Youp van 't Hek ...De frisse wind, voor mij komt die van de Noordpool Aardenburg. Heel Nederland weet langzamerhand waar het stadje ligt. Was het sinds de Tweede Wereldoorlog koningin Wilhelmina die er met haar terugkeer voor zorgde dat vooral Eede een bekende klank kreeg, de laatste jaren draagt het politiek gekrakeel bij aan een regelmatige vermelding van Aardenburg in de landelijke media. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Bekendheid op zich kan geen kwaad, maar dan liever omdat Aardenburg zo'n lieflijk stadje is. Momenteel richt alle aandacht zich op burgemeester Willy Lockefeer. Zijn ambtstermijn loopt op 16 maart af. In het recente verleden was hij ongewild hoofdpersoon in enkele met drank overspoelde affaires. In Aardenburg wordt druk gespeculeerd over de 'burgemeesterskwestie'. Middelburg en Den Haag laten vooralsnog niets los. Harry van Meenen en Jan Geurtz zijn het wachten moe. Zij proberen de mening van de Aardenburgers te peilen met respectievelijk een handteke ningactie en een enquête. Het precieze aantal reacties is nog niet bekend, maar het ziet er naar uit dat de inwoners grif gebruik maken van de mogelijkheid vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 hun zegje te doen. Of de acties invloed zullen hebben op de herbenoeming van burgemeester Lockefeer valt te betwijfelen. Voorlopig wordt alleen de onzekerheid vergroot. concerten zijn onderdeel van de reeks 'authentiek'. Méér Bach maar dan spoedeisend (want vanavond, vrijdag) klinkt tijdens een pianorecital van Frederic Gevers. Hij speelt de Gold- bergvariaties, ooit bedoeld als slaap middel maar nu hopelijk in staat de toehoorder wakker te houden. Aan vang: 20.00 uur. ANTWERPEN Griekse beginselen uit nabij verleden: Mikis Theodorakis en Maria'Faranduri dragen donder dag 31 januari strijdcultuur uit in zaal Koningin Elisabeth. Dit concert be gint om 20.30 uur. ANTWERPEN De Vlaamse Scheldestad wijdt dit jaar een reeks tentoonstellingen en andere evene menten aan de 'scheiding der Neder landen'. Daarmee grijpt men terug op 1585, toen Antwerpen na een beleg van weken weer in Spaanse handen viel, terwijl het zich zo enthousiast had ingezet voor Willem van Oranje. Het gemeentebestuur wil de tragische datum waardig gedeken en daartoe samenwerken met organisaties uit Nederland. Aan het programma wordt nog gewerkt. BRUGGE Het Mechels Miniatuur theater speelt dinsdag 29 januari 'De rekening van het kind' van Walter van den Broeck in de Brugse Stads schouwburg. Aanvang: 20.00 uur. De nieuwe lerares juffrouw Taelman gaat het kind-onvrien delijke milieu, de laksheid, het gebrek aan durf en de leugens op een mammoet-school te lijf. Victorie! Want uiteindelijk wordt Eddy Aerts, het prototype van de slechte, moeilijke leerling geaccep teerd. BRUGGE Hella Haasse geeft don derdag 24 januari een toelichting op haar roman 'De wegen der verbeel ding' in An-Hyp, Korte Vuldersstraat 32 in Brugge. Deze 'literaire verken ning' is bedoeld voor volwassenen, waarschuwt het stadsgidsje. Aan vang: 19.30 uur. GENT Voor een bijna verloren dag: het klank- en lichtspel 'Gent en keizer Karei' in de Lakenhalle aan het Sint- Baafsplein. Dagelijks (tous les jours, jeden Tag, daily) tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.30 en 17.00 uur. Maar maandag dicht. Fermé, geschlossen, closed. |„Als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik net als Geurtz formulieren Verstuurd. Man, ik loop het vuur uit nijn sloffen. En dat met overal Jsneeuw en ijs. Zo gauw ik klaar ben, |neem ik vakantie. Nee, ik zou het nu wel weten Formulieren versturen- I „Geen 1600 natuurlijk. Minstens liOOO, dan krijgt iedereen boven de 18 ■de kans om te reageren. En ik zou Imaar één vraag stellen: bent u voor of Itegen het aanblijven van de burge- Imeester?" Vlak voor Kerstmis begon hij zijn ■actie. Toch schat hij niet meer dan Itwee weken effectief bezig te zijn. Het Iweer haalde een ijzige streep door de Iplanning, omdat medewerkers het ldoor ziekte of angst voor gladheid af llieten weten. loe reden van zijn initiatief ligt Eindt hij zelf voor de hand. „Mij ■ging het erom: ik wil wel eens weten Ihoe er over de burgemeesterskwestie I wordt gedacht. Ik hoor dikwijls als ik lin Aardenburg loop: voor mij hoeft de I burgemeester niet weg. Kijk maar leens naar zo'n Van Aardenne, die met Irailjoenen gaat strijken. Of de RSV- Izaak. Dat kan toch ook allemaal? Hier I praten ze over een etentje op kosten lvan de gemeente. Ik vind dat kruimel- Iwerk". IVan hem geen kwaad woord over [burgemeester Lockefeer. Geruchten als zou hij er een 'familiefeestje' van maken wijst hij pertinent van de I hand. „Zeker, mijn dochter gaat veel om met een zoon van de burgemees- ter. Sinds kort wonen ze samen. Maar daar heb ik niets mee te maken. Mijn dochter komt weinig thuis. Ze is oud [en wijs genoeg om voor zichzelf te zorgen". |En over de burgemeester: „Die man I heeft nu ruim tien jaar hier gezeten. I Vriendelijk tegen iedereen, het maakt I niet uit of hij met een straatveger of leen schroothandelaar te doen heeft. I Nee, ik vind dat we een goede burge meester hebben. En vergeet niet, als I hij wordt ontslagen, dan moet hij toch look worden betaald. Dus wat wil je: laat hem rustig zitten". IVan Meenen vestigde zich in 1957 I definitief in Aardenburg. Hij werd in I '.dissingen geboren. Twee jaar geleden [kwam hij in het nieuws als tijdelijk I kasteelheer van het monumentale pand De Elderschans. |Hij is tevreden over het verloop van Irijn handtekeningactie: „Ik werd re- Igelmatig gebeld door mensen die zeg- Igen: je bent bij mij nog niet aan de Ideur geweest, wanneer kom je?" Daar I staat tegenover dat er ook deuren I '.oor zijn neus worden dichtgeslagen. 1 Ach, daar schrik ik niet van. Als ik [voor het reuma-fonds collecteer, dan I gebeurt dat ook. Ik zit daar niet mee", I be handtekeninglijsten worden naar minister Rietkerk gezonden. „Vol gens mij kan dat best helpen. Ik geloof dat er redelijke kansen zijn. Een klein ruggesteuntje voor de her benoeming. Het laatste bezoek van de vier raadsleden was positief. Dat zegt wel iets". Een eventuele samenvoeging met Oostburg is een zaak die de gemoede ren volgens Van Meenen heel erg bezighoudt. „Dat is één van de eerste dingen die de mensen zeggen als er over politiek wordt gesproken. Ieder een is daar benauwd voor. In Oost burg ben je immers niet meer dan een nummer". De oorzaak van de ongezonde politie ke situatie in Aardenburg ligt voor hem zeer voor de hand. „Vind je het gek dat er wrijvingen ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen als er vlak daarvoor met modder wordt ge gooid?" De oppositiepartijen mogen zich wat hem betreft als de veroorza- kers van alle troebelen beschouwen. •Neem nu toch zo'n Herman van Rie. ik heb al gehoord dat ze in Den Haag 'achen als er weer een brief van hem gesteld. Op de bistro-affaire in Water landkerkje wil Van Meenen niet eens meer ingaan. „Overtrokken en ach terklap", is zijn conclusie. En de schenking van een partij drank? „Ook die zaak is als een smoes aangepakt om hem te benadelen. Wat drank voor een goor stuk wei. Wie maakt zich daar druk om. Ach, ik weet wel: formeel had de raad bij elkaar geroepen moeten worden. Maar dat duurt allemaal veel te lang. Nee, ik weet maar één ding: als de Canadese oud-strijders en militairen in West Zeeuwsch-Vlaanderen op be zoek zijn geweest, dan praten ze niet over de burgemeesters van Oostburg en Sluis, maar over onze burgemees ter. Geweldig toch, hoe hij die in het Engels en het Frans te woord staat, zo maar uit de losse hand?" Een vers shagje, dikke sneewlaarzen: Van Meenen staat gereed om de laat ste handtekeningen in te zamelen. Harry van Meenen: ....laat die man toch rustig zitten.... ANTWERPEN Een overvloed aan gastvoorstellingen in Antwerpen. Morgen (zaterdag) Gilbert Bécaud met tour de chant in zaal Koningin Elisabeth, Astridplein om 20.30 uur. Publiekstheater Amsterdam brengt onder regie van Ger Thijs Schijn Bedriegt van Thomas Bernhard. Stadsschouwburg, Theaterplein, dinsdag 22 januari om 20.15 uur. Aren- berg, Arenbergstraat biedt zaterdag 26 januari om 20.15 uur Verlopen en verlaten, verse one manshow van Youp van 't Hek. Maandag 21, dins dag 22. vrijdag 25, maandag 28 en dinsdag 29 januari: Toon Hermans in zaal Koningin Elisabeth. Steeds om 20.00 uur. ANTWERPEN "Waf doen we met bompa?' heet het 'echte Antwaarpse theater' waarmee Ruud de Ridder sinjoor en wie dat wil wezen vermaakt in de Arenbergschouwburg. Zondag 20 januari, 22 en 24 januari alsmede 6, 11, 12, 13, 25 en 27 februari om 20.15 uur. Met onder anderen de schrijver Luc Philips en Ivo Pauwels in de glansrollen. ANTWERPEN Cellist Anner Bijls- ma speelt de zes suites voor cello van Bach tijdens twee avonden in Desin- gel, Desguinlaan 25. Op dinsdag 22 en woensdag 23 januari om 20.00 uur. De binnenkomt. Heeft hij in al die jaren wel eens iets goedgekeurd?" Ook de gewestelijke en plaatselijke CDA-besturen treft in zijn ogen blaam, omdat ze de burgemeester hebben laten 'vallen' en proberen de CD A-fractie in Aardenburg te intimi deren. „Al die figuren hebben hier een frisse wind willen laten waaien. Tot die tijd is er nooit iets aan de hand geweest, je kon tenminste met elkaar praten. De frisse wind: voor mij komt die van de Noordpool". De burgemeester is naar zijn mening ten onrechte in een kwaad daglicht

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 27