HmfH SCH Zei* nieuwe lokalen bij Vakschool Goes geopend weekenddiensten Werkloosheid weer gestegen op Schouwen Daling van werkloosheid op de Bevelanden in 1984 W erkloosheid Tholen flink toegenomen >a WpAATSEH i met bijna 300 personen door seizoensinvloeden in december WISSEL Mg II WELLICHT LATER NOG 16 NODIG Tentoonstelling werk van inwoners uit Westerschouwen Kwestie versmarkt in Borselse raadscommissie Commissies bijeen in Zierikzee H GLIJSCHAATSEN HOUTEN SCHAATSEN KINDERSCHAATSEN KUNSTSCHAATSEN HOCKEYSCHAATSEN NOREN I I I PZC/streek 16 Arbeidsmarkt Schrijfavond Commissie welzijn Borsele bespreekt eerstelijnszorg Activiteitenmiddag ouderen Wemeldinge Schaatswedstrijden op ijsbaan in Goes-Zuid Jongerencentra in Goes en Ovezande draaien films Thema-zangdienst in Kamperland Introductie-avond jeugdvereniging in Oud-Vossemeer Nieuwjaarsreceptie PvdA Zierikzee Jaarvergadering tennisvereniging Burgh-Haamstede NCVB Kamperland hield vergadering Schaats wedstr ij den bij Heinkenszand Voetbalvereniging in Oud-Vossemeer houdt kaderavond Artsen: Chirurgendienst: Tandartsdiensten: Carnavalsfesst op het ijs in Haamstede Apotheek: Ziekenauto's: Dierenartsen: Wijkverpleging: Dierenartsen: Tandartsdiensten Apotheek: Wijkverpleging: in alle uitvoeringen leverbaar! TWEEWIELERSPECIALIST yRIJDAG 18 JANUARI 1985 i v r.-T #3 £-*- •■•j \d naa^jjaf Later werd het aantal opleidingen drastisch uitgebreid en de school kreeg een eigen gebouw in de Wijn gaardstraat, dat ook al snel te klein werd. Gedurende de oorlogsjaren en de bevrijding zwierf de school weer langs verschillende lokaliteiten in Goes, totdat het gebouw aan de Berg weg kon worden betrokken. Met de loskoppeling van LHNO en MHNO en de herstructurering van het MHNO, moest naar een aparte ruimte worden uitgezien. De school in de J. P. Coen- straat, een voormalige lagere school, bleek weliswaar een uitkomst, maar ook weer te klein. „Met de vijf nieuwe lokalen zijn we voorlopig uit de brand maar er zal meer moeten gebeuren willen we in 1986 achthonderd leerlin gen kunnen onderbrengen", aldus me- ouw Van der Leeden. Drs J. Boehmer, inspecteur voor het MHNO en MSPO, veronderstelde dat de grote groei die juist opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs la ten zien, te danken is aan het feit dat er ook veel kinderen zitten, die er niet horen. Dit in verband met de overspannen arbeidsmarkt, die scho lieren niet bepaald aanmoedigt om schoolverlater te worden. Hij ging in op veranderingen in het onderwijs, met name in het middel baar beroepsonderwijs. „Veranderin gen in het onderwijs zijn een orga nisch, niet een mechnisch proces wat onmogelijk geforceerd kan worden. Voordat je een oordeel gaat geven, ook als alles organisatorisch rond is, zul je de verandering de tijd moeten gunnen om te groeien. Hij stond op het standpunt dat aan de doelstelling van de herstructurering, het scheppen van van een eenheid in de opleidin gen, redelijk is voldaan. Directeur G. Tegelaar toonde zich erg tevreden met de uitbreiding al signa leerde ook hij dat de school op niet al te lange termijn wellicht zestien extra lokalen nodig zal hebben. Vooralsnog kan de school beschikken over een natuur- en scheikundelokaal, een bio- logielokaal, een lokaal voor expressie in woord en gebaar, een speciaal praktijklokaal voor de gezondheids zorg en een extra theorielokaal. De vijf nieuwe lokalen werden gebouwd door de firma Mobil uit Uden. De firma Fraanje uit Lewedorp verbouw de een bestaand lokaal tot een van de modernste ruimten in Nederland voor onderwijs in schoonheidsverzorging. GOES - De heer M. Dieleman, ad junct-directeur van de Van Dussel- dorpschool voor mavo in Goes, heeft donderdagmiddag vijf nieuwe loka len en een verbouwd lokaal bij de Vakschool in Goes officieel geopend. Hij vond in een hem uitgereikte enveloppe de sleutel die paste op de deür van de uitbreiding bij de Vak school. Tijdens een feestelijke bijeen komst werd de uitbreiding van de lokalen voor de school voor MDGO, MBO en BBO gevierd. Mevrouw A. van der Leeden, voorzitter van de stichting voor MDGO, MBO en BBO De Bevelanden en Schouwen-Duive- land, schetste een gehoor van geno digden de geschiedenis van de Vak school. Volgens mevrouw Van der Leeden heeft die zich altijd gekenmerkt doo. huisvestingsproblemen. In 1918 be gon de Vakschool voor Meisjes in verschillende locaties in heel Goes: de voormalige weverij van het Gasthuis, de ambachtsschool, de normaal school, het waterschap en de Neder landse Bank stonden allemaal een hoekje af om meisjes te laten opleiden tot goede huisvrouwen, hulpen in de huishouding of huishoudster. HEINKENSZAND Mevrouw J. Vrij, medewerkster gezondheidszorg van het regionale bureau Specifiek Welzijn, houdt donderdag 24 januari een inleiding voor de leden van de commissie welzijnsaangelegenheden in de gemeente Borsele. Mevrouw Vrij zal een toelichting geven op de wettelijke veranderingen in de eer stelijnsgezondheidszorg en praat te vens over de voorbereidingen die zij treft om een inventarisatie van die zelfde zorg in de regio te maken. Mevrouw Vrij houdt haar inleiding tijdens de vergadering van de com missie welzijn. De commissie buigt zich tijdens die bijeenkomst ook over een lijst van knelpunten, die door de verenigingen bij de subsidieverzoeken zijn ingestuurd. Ook wordt gesproken over het inspraak-jaarprogramma 1985. In het algemeen is gebleken dat de geringe belangstelling die de bevol king van Borsele toont als het gaat om een jaarprogramma specifiek wel zijn, niet is te wijten aan de manier van inspraak leverden maar veeleer aan de inhoud van het programma. De vergadering begint om 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Stenge te Heinkenszand. WEMELDINGE Dinsdagmiddag 22 januari wordt in het dorpshuis van Wemeldinge een open middag door en voor ouderen gehouden. Het diensten centrum voor ouderen in Kapelle or ganiseert regelmatig activiteiten in Wemeldinge. Projectleider J. A. Hart- ingsveld presenteert dinsdagmiddag in Wemeldinge de verschillende acti viteiten voor ouderen. Zo zullen de volksdansgroep, onder leiding van mevrouw T. van Willegen, de gymnas- tiekgroep, en de welfare zich in We meldinge voorstellen. Verder is er tijdens de open middag declamatie en samenzang. De open middag in het dorpshuis begint om 13.30 uur. GOES De stichting Buurthuis Goes-Zuid houdt dinsdag vanaf 13.30 uur in samenwerking met de Goese sportraad en de plaatselijke lagere scholen schaats- en sleewedstrijden op de ijsbaan in Goes-Zuid. De lagere schooljeugd krijgt voor dit evene ment ijsvrij. De scholieren kunnen zich maandag voor de wedstrijden opgeven bij de lagere scholen en buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Ook voor schaatsliefheb bers vanaf 14 jaar staat een toernooi op het programma. Zij kunnen zich vanaf 16.00 uur aanmelden bij de ijsbaan voor een tocht over drie kilo meter die een uur later begint. Deze groep wordt verdeeld in de leeftijdsca tegorieën 14 tot en met 19 jaar en 20 jaar en ouder. GOES Het Goese jongerencentrum 't Beest en 'De Klomp' in Ovezande 20.30 uur de film 'Hotel New Hamps hire'. Jodie Foster en Natassia Kinski spelen de hoofdrollen in de door Tony Richardson geregisseerde rol prent, die een verfilming is van het gelijknamige boek van John Irving. Hij schreef eveneens 'The world ac cording to Garp'. In februari worden de films in 't Beest op donderdag vanaf 21.00 uur ver toond. Donderdag 7 februari is het de beurt aan 'Een dagje naar het strand' van Theo van Gogh. 'Under Fire' van Roger Spottiswood wordt 14 februari gedraaid en 'Paris, Texas' van Wim Wenders donderdag 28 februari. Deze rolprenten komen ook naar jongeren centrum 'De Klomp' in Ovezande dat eveneens is aangesloten bij het Zeeuwse filmcircuit. De voorstellin gen worden daar altijd de zondag na vertoning in Goes gehouden en wel vanaf 20.30 uur. GOES - In de Bethelkerk te Goes wordt zondagmorgen een thema- zangdienst gehouden. Centraal thema van deze dienst die om tien uur begint is 'God houdt van ons'. De dienst gaat uit van de Vrije Evangelische Ge meente in Goes en omstreken. Mede werking verlenen het gospelkoor Dis cipel en de heer Sinke. KAMPERLAND Maandag 21 ja nuari wordt in het gereformeerd jeugdgebouw in kamperland een schrijfavond worden gehouden voor Amnesty International. Vanaf 18.30 tot 20.30 uur is er gelegenheid brieven te schrijven ten behoeve van mensen die gevangen zitten wegens hun ge loof, overtuiging, ras of huidskleur. Iedereen is welkom. HAAMSTEDE Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer opent vanavond (vrijdag, 20.00 uur) in de Bewaerschole in Haamstede een ten toonstelling van werkstukken van in woners van Westerschouwen, zoals smeed- en vlechtwerk, keramiek, aquarellen, tekeningen en schilderij en. De 'huisvlijt'-tentoonstelling vindt plaats op initiatief van de stichting Westerschouwen Cultureel, en duurt tot 9 februari. De openingstijden, uit gezonderd zondagen, zijn van 13.30 tot 16.30 uur. OUD-VOSSEMEER De jeugdver eniging 'Jong Vosmeer' houdt van avond, vrijdag, een introductie-avond voor de jeugd van 12 tot 16 jaar in het dorpshuis De Vossenkuil in Oud-Vos- semeer. De bedoeling is de jongeren te tonen wat de vereniging te bieden heeft. De introductie-avond begint om 19.30 uur. ZIERIKZEE De PvdA Zierikzee houdt vanavond een nieuwjaarsbij eenkomst in de koffiekamer van res taurant Mondragon. Het Zeeuwse statenlid S. J. Roodenburg spreekt tijdens de bijeenkomst over de plan nen van de regering, om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Daarbij zal hij meer in het bijzonder ingaan op de mogelijkheden voor de PvdA daar verzet tegen te voeren. Verder wordt een film over de viering van het 1100 jarig bestaan van Zierik zee vertoond. Aan de nieuwjaarsbijeenkomst, die om 20.00 uur begint, werken tevens mee een vrouwenkoor en de groep Al te klein. BURGH-HAAMSTEDE De tennis vereniging Westerschouwen houdt vrijdag 1 februari in het clubgebouw in Burgh-Haamstede de jaarvergade ring. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer een bestuursverkiezing, vaststelling van de contributie en de benoeming van diverse commissieleden, waaron der die voor een jubileumcommissie. De vereniging viert dit jaar het tienja rig bestaan. De datum voor het jaarlijkse midwin- tertoernooi is vastgesteld op zaterdag 2 februari. Er wordt gespeeld in sport centrum Krayenstein. De wedstrijden beginnen om 15.00 uur. Omstreeks zes uur is er voor de deelnemers een Zeeuwse maaltijd. KAMPERLAND Woensdagavond hield de afdeling Kamperland van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond haar maandelijkse vergadering in het Jhr mr De Casembroothuis in Kamperland, onder leiding van haar presidente mevrouw M. P. Burger-De Dreu. Spreker op deze avond was de Nederlands hervormde predikant van Kamperland ds J. H. Smeets, over het onderwerp 'Symbolen in de kerk'. De afdeling gaat op 14 februari zwem men in het golfslagbad bij camping De Roompot. Op 20 februari hout de afdeling Kam perland van de NCVB haar jaarverga dering in het Jhr mr De Casembroot huis. Op deze vergadering zullen da mes van de afdeling Colijnsplaat de klucht 'Vliegen om de stroop' voor het voetlicht brengen. Ook wort er dan aandacht gevraagd worden voor het nieuwe project Haïti dat de vereni ging gaat steunen. Hierbij wort een soort markt ingericht met produkten uit dat land. HEINKENSZAND De commissie midden- en kleinbedrijf in de ge meente Borsele vergadert donderdag 31 januari in het gemeentehuis van Heinkenszand. Op de agenda staat onder meer een verzoek van de Hein- kenszandse winkeliersvereniging Winbela om de toestemming tot het in stand houden van een versmarkt in te trekken. Volgens de winkeliers vereniging is de winkel in strijd met het bestemmingsplan buitengebied en is van een overgangsregeling geen sprake. De winkelier heeft de zaak overgenomen en is naast groenten en fruit ook andere artikelen gaan ver kopen. De commissie buigt zich voorts over het vervoer van leerlingen per taxi naar Middelburg. Het vervoer is door de gemeente aan een ander vervoers bedrijf gegund dan aan de firma die het jarenlang gedaan heeft. De nieuwe vervoerder, van buiten de gemeente Borsele, zou aanzienlijk goedkoper de kinderen naar de scholen in Middel burg kunnen brengen. De oorspronke lijke vervoerder en een ouder van één van de kinderen hebben brieven ge schreven waarin gevraagd wordt toch vooral op de kwaliteit van het vervoer te letten. De veelal gehandicapte kin deren moeten, volgens de twee brief schrijvers, niet te lang op de taxi hoeven wachten, geen lange reistijden maken en niet als haringen in een ton in busjes worden geladen. De vergadering van de commissie begint om 14.30 uur. De heer M. Dieleman opent de uitbreiding met een passende sleutel. ZIERIKZEE - Het totale aantal werklozen op Schouwen-Duiveland is in december 1984 wederom geste gen. Het arbeidsbureau in Zierikzee registreerde 34 mannelijke werklo zen meer dan in november. Op het voormalige eiland zijn nu 786 man nen zonder werk. De vrouwen kwa men er in december beter vanaf. In vergelijking met november daalde het aantal werklozen in deze catego rie met twee tot 362. De stijging van de werkloosheid in het arbeidsbureau-rayon Zierikzee is voornamelijk te wijten aan seizoens invloeden. In de beroepsgroepen bouwvakarbeiders en landbouwper- soneel bij de mannen nam het aantal arbeidslozen vooral toe en wel respec tievelijk met 25 en 12 personen. Het totale Schouwse werkloosheidsper centage blijft door deze ontwikkeling boven het Zeeuwse niveau. In de provincie is 14,2 procent van de afhan kelijke beroepsbevolking zonder werk en op Schouwen-Duiveland is dat 16,9 procent. Het voormalige eiland zit hiermee net onder het landelijke ge middelde van 17 procent. De situatie op de Schouwse arbeids markt is in vergelijking met vorig jaar december iets verbeterd. Het werk loosheidspercentage lag toen op 18 procent. Directeur A. P. van der Hulle van het Zierikzeese arbeidsbureau wil nog geen vreugdekreten uiten. Naar zijn mening is er op zijn hoogst sprake van een zekere stabilisatie tot een lichte verbetering. Uit de jaarcijfers over 1983 en 1984 blijkt bijvoorbeeld dat het aantal werklozen bij de man nen pas na augustus 1984 definitief onder dat van 1983 is beland. Toena me van de bedrijvigheid en het verval len van de inschrijfplicht voor werklo zen van 57,5 jaar en ouder zijn daar van de oorzaken Bij de vrouwen is de situatie nauwe lijks veranderd in 1984. In december lag het absolute aantal werklozen in HEINKENSZAND - De Heinkens- zandse IJsvereniging (HVV) houdt, indien de weersomstandigheden niet veranderen, zaterdag vanaf 13.00 uur schaatswedstrijden op de Stelle Plas nabij Heinkenszand. Iedereen tussen de zes en zeventien jaar oud kan meedoen en komt tussen 13.00 en 15.00 uur aan start, te beginnen bij de jongsten. Na afloop van de competitie wordt om ongeveer 15.30 uur - een afvalrace geschaatst. Vrijdagmiddag beginnen de voorbereidingen voor de wedstrijd op de Stelle Plas met het schoonma ken van de baan. Zij die een helpende hand willen toesteken, zijn welkom. Met ingang van donderdag huurt de ijsvereniging ook het Zwaakse Weel, dat eigendom is van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De schaatsers die zich op dit ijs willen begeven wordt, voor onder meer het schoonhouden van de baan door me dewerkers van HIJV een bijdrage ge vraagd. deze categorie iets hoger dan in de zelfde maand vorig jaar, aldus Van der Hulle. Het percentage is wel constant gebleven op 20,7 procent. Een belangrijk gedeelte van de werk lozen op Schouwen-Duiveland is lan ger dan een jaar werkloos: 427 van de 1148. In december zijn bij het ar beidsbureau in Zierikzee 16 vacatu res gemeld en 19 vervallen. De instel ling had aan het einde van de maand nog 23 openstaande vacatures in haar kaartenbalk OUD-VOSSEMEER De voetbalver eniging Vosmeer houdt vanavond, vrijdag, een kaderavond in de kantine van het sportpark Vossenberg in Oud- Vossemeer. Doel van de avond is de leden, die zich een geheel jaar belan geloos voor de vereniging hebben in gezet een feestje aan te bieden. De kaderavond begint om 19.30 uur. GOES Het aantal werklozen op de Bevelanden is in december met 24 gestegen. Aan het eind van de maand stonden 1902 mannen (een toename met 47) en 928 vrouwen (een vermin dering met 23) ingeschreven bij het gewestelijk arbeidsbureau in Goes. Deze veranderingen zijn het resul taat van wijzigingen binnen de ver schillende beroepsgroepen en het ge volg van seizoensinvloeden. Mannen en vrouwen bij elkaar opgeteld is er vergeleken met de maand december 1983 sprake van een daling van de werkloosheid (3115 personen in de laatste maand van 1983 en 2830 in december vorig jaar). Die daling doet zich vooral voor bij de mannen. Het aantal vrouwen in het bestand van het arbeidsbureau steeg in één jaar tijd met 78. In de categorie bouwvakarbeiders is het aantal werklozen onder invloed van een verbeterende situatie op de markt in de periode december 1983 - december 1984 flink afgenomen (van 474 naar 320). In de metaalsector stonden eind 1983 nog 320 werkloze mannen ingeschreven. Aan het einde van de vorige maand waren dat er nog 249. In december 1984 hebben ongeveer 275 personen zich bij het arbeidsbu reau in Goes als werkzoekende laten inschrijven. Ongeveer 250 personen zijn uitgeschreven. Het werkloos heidspercentage op de Bevelanden was 10,9 bij de mannen en 14,7 bij de vrouwen. Beide percentages liggen ongeveer 5 procent beneden het lan delijk gemiddelde. Bijna de helft van het aantal werkloze mannen en vrou wen stond eind vorig jaar al langer dan twaalf maanden als werkzoeken de ingeschreven. In 1984 hebben zich op de Bevelanden ruim 800 schoolverlaters bij het ar beidsbureau laten inschrijven. Daar van was aan het eind van het jaar ongeveer de helft weer uitgeschreven. Deze cijfers vertonen vrijwel verschil met die van 1983. DE BEVELANDEN 19 en 20 januari 1985 Alarmnummer 01100-14444 Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: S. Buys, Jac. Valckestr. 3, tel. 15462. Spreekuur voor spoedge vallen 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer-Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten, G. A. C. Aarnout- se en D. P. van Driel wordt waar ge- noemen door A. P. v. d. Vlugt, Veer- weg 6, Wolphaartsdijk, tel. 01198-1231. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30 uur tot ma. 8.30 uur: praktijk C. T. Mier- mans en J. A. Fortrie: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke, tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: A. J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131- 1300. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Riiland-Bath: v.a. vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: J. W. Kuyl, Rilland- Bath, tel. 01135-1343. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mo gelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, J. M. A. Kole, A. Korstanje, S. E. J. Wöstmann en H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door E. Th. Klapwijk, Monsterweg 8, Borssele, tel. 01105- 1203. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van J. K. J. Eckhardt, M. B. Riemeijer en D. Vreeswijk waargenomen door H. J. Entink, Kloetinge, tel. 01100-16857. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van J. A. Arkel wordt waargenomen door B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107- 1338. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van W. J. Klein Wassink wordt waargenomen door J. A. Kersseboom, Kortgene, tel. 01108-1319. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. dr. J. A. Kopp, tel. 01100-14396. Spreekuren zat.- en zondagmorgen 10.00-11.00 uur: A. F. van Laer, Markt 11, Kruiningen, tel. 01130-1443. geen In december zijn bij het arbeidsbu reau in Goes 76 vacatures gemeld en 74 vervallen. Aan het einde van de maand stonden nog 97 vacatures open. In totaal zijn op de Bevelanden in 1984 ruim 1200 vacatures gemeld: ruim 500 meer dan in 1983. Deze toename is onder meer een gevolg van het begin van een aantal grote nieuwbouwprojecten en de uitbrei ding van een aantal bedrijven. In het algemeen is trouwens een lichte toe name van de bedrijvigheid in het werkgebied van het Goese arbeids bureau waar te nemen. De hechtere contacten tussen het arbeidsbureau en het bedrijfsleven zijn ook niet vreemd aan de toename van het aantal vacatures. Bedrijven en instellingen gaan daardoor sneller een beroep doen op het arbeidsbureau voor de werving van personeel. THOLEN De werkloosheid op de eilanden Tholen en Sint-Philipsland is in de maand december aanzienlijk toegenomen bij de mannen. Als no vember en december van het vorig jaar met elkaar vergeleken worden dan geeft de werkloosheid onder de mannen een stijging van 99 personen te zien. Daarmee zijn de optimisti sche geluiden die naar aanleiding van de cijfers over de maand novem ber te horen waren (toen was er sprake van een forse daling van de werkloosheid) weer verstomd. Voor al in de bouwnijverheid en in het grondwerk was in december aanzien lijk minder werk dan de maand daar voor. De overige beroepsgroepen bleven bij de mannen nagenoeg gelijk. Bij de vrouwen bleven de cijfers van novem- ZIERIKZEE In de raadszaal van het stadhuis van Zierikzee vergadert woensdag 23 januari de sportcom- missie en donderdag 24 januari de onderwijscommissie. De vergaderin gen van de adviescommissies begin nen om 19.30 uur. De sportcommissie houdt zich onder meer bezig met het programma van eisen, herinrichting sportpark Ban- nink en de gebruikersovereenkomst met de voetbalverenigingen inzake het nieuwe sportcomplex Den Hogen Blok. De bedoeling is nog dit jaar de eerste fase herinrichting sportpark Bannink uit te voeren, waarmee een bedrag van ruim 1,3 miljoen gulden is gemoeid. De eerste fase omvat aanleg van hockeyen handbalvelden en van een atletiekaccommodatie. HAAMSTEDE De IJsclub Haam stede houdt morgen, zaterdagmid dag, een carnavalsfeest op de ijsbaan. Er kan individueel of in groepsver band aan worden deelgenomen. Naast een kostuum zijn ook versierde sleetjes of andere, niet al te zware voertuigjes, op het feest welkom. De eerste wedstrijden die de ijsclub Haamstede op de ijsbaan hield, waren voor kunstrijders. Slechts zeven pa ren hadden ingeschreven. De drie beste paren kregen een geldprijs. De uitslag is: 1. echtpaar A. Hoek; 2. mevrouw HogensteinBraam - de heer C. de Lang: 3. mevrouw Van Ruitenberg - de heer W.Troost. ber en december van het vorig jaar ongeveer gelijk. Het totaal aantal ingeschreven werkloze mannen op Tholen en Sint-Philipsland bedroeg in december 706 en bij de vrouwen wa ren dat er 269. Uit het overzicht dat het arbeidsbu reau op Tholen heeft verstrekt blijkt dat als voornaamste oorzaak voor de toegenomen werkloosheid het eind van het seizoen in de landbouw kan worden aangemerkt. Verder is er spra ke van een vermindering van de werk gelegenheid bij aannemers in de bouw en grondwerken, aldus het overzicht. Desgevraagd vertelt de directeur van het arbeidsbureau, J. P. M. van der Male, dat zo'n seizoen-terugslag ieder jaar wel een keer komt. In de maand november bleef die nog uit, vandaar dat de cijfers over die maand een positief beeld te zien gaven. Dat die terugslag nu pas in december komt kan volgens Van der Male veroor zaakt zijn door de natte periode in september waardoorallerlei werk wat later gereed kwam. In zijn overzicht over november schrijft hij dat het beeld voor januari waarschijnlijk ver geleken kan worden met december. De Goese Polder, De Spinne 11-62, 01100-28228. Geopend voor spoedge vallen za. 8.30-17.30 uur en zo. 10.00- 11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Centr. Post Ambulance Vervoer, tel 01100-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen: J. L. J Gaakeer, Ovezande, tel. 01195-283. Vi sites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C. Karelse, 's-Heer Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Visites zo mogelijk aan vragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg.: (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Molen laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op tel.no. 01100-12456. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Heerenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelande, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Ovezande, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinde ren, 's-Gravenpolder en 's-Heer Abts kerke: zr. D. van Liere, tel. 01103-2000. Zuid-Beveland-Oost: zr. Verschoor,) W. Frisostraat 9, Krabbendijke, tel. 01134-2867. Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: voor de bereikbaarheid van de week end- en avonddienst krijgt u informa tie via het antwoordapparaat op tel- .no. 01108-1378. SCHOUWEN-DUIVELAND THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND 19/20 januari 1985 Alarmnummer Schouwen-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en Sint-Philipsland, 0011 Zierikzee: vanaf vr. 19.00 uur tot ma. 8.00 uur: A. W. van Geer, Zierikzee, tel. 01110-2080. Spreekuur voor spoedgevallen 11.0 11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 uur tot ma. 8.00 uur: J. L. Flach, J. van Renesseweg 6, Renesse, tel. 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen 11.30- 12.00 uur en 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk:v.a. vr. 18.00 tot ma. 8.00 uur: H. Speelman, Molenweg 61, Oosterland, tel. 01114-1280. Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland, Scherpenisse: (patiënten dokter v. d. Bel): A. C. J. Noteboom, St.-Annaland, tel. 01665-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vossem- neer: A. Van Doesburg, St.-Philips- land, tel. 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen, Scherpenisse: (patiënten dokter Padt): E. N. Mellema, Hertenkamp 7, Tholen, tel. 01660-2377. Haamstede: M. K. Buth, tel. 01115- 2254, v.a. zat. 9.00 uur. Tholen: A. Rinses en W. Brons, altijd bellen nr. 01666-2596. Kleine huisdieren weekendspreekuur Provincialeweg 2, Sint-Maartensdijk op za. 8.30-9.00 uur en Botermarkt 10, Tholen van 11.00-12.00 uur. Sch.-Duiveland: J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, tel. 01110-3016. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 17.00-17.30 uur. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-2906. Geopend zat. 9.00-12.30 uur en 16.30-17.30 uur. Zondag 12.0 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Tholen en Sint-Philipsland: zr. T. van Vliet, tel. te bereiken 01100-14444. Bruinisse en Duiveland: zr. A. Bolle, Beursstr. 2, Bruinisse, tel. 01113-2927. Schouwen: zr. C. v. d. Haven, Bern- hardstr. 2, Haamstede, tel. 01115-1423. Zierikzee: zr. G. H. du Croo, Klooster- weg 30, Haamstede, tel. 01115-1535. 2* »2 worden omgeruild voor grotere maten. INRUIL MOGELIJK Dus altijd gebruikte voorradig. - Tevens leveren wij alle toebehoren zoalsl beschemers, veters, vet enz. Ook voor het SLIJPEN van alle soorten schaatsen naar de specialist. Ganzepoortstraat 28 4461 JZ Goes Tel. 01100-16063

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 24