Uitstel realisering verpleeghuis ongewenst Zeeuwse Landschap zet amfibievoertuigje in Uitbreiding kweek van mossels staat centraal op visserijdagen Bakkeveen LEVENDE ALARMBELLEN 'Bewakingsdames' deden goed werk in ziekenhuis PZC/ provincie VOOR VEILIGHEID OP WESTERSCHELDE STAAT DER NEDERLANDEN LENING 1985 Ds. De Bue 25 jaar predikant Audities mor Bant# Avond op iZeldehrmt Vier Ambachten wil andere beplanting stadwallen Hulst Bestendigheid Britse stakende mijnwerkers in buurthuis Aldegonde PvdA -RAADSLEDEN VLISSINGEN: Dader inbraak in Goes aangehouden Werknemer Dow in Terneuzen gewond bij val in put 15 Technische Schelde Commissie. |staatssecretaris J. F. Scherpenhuizen van Verkeer en Waterstaat heeft een tijdschema voor lpg-beleid naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij de domeinen aan de orde stelt. Om een dergelijk strak tijdschema was in november vorig jaar gevraagd door het CDA-Tweede Kamerlid Ad Lansink. bakkeveen „is uitbreiding VRIJDAG 18 JANUARI 1985 Flexibele domeinen' rond LPG-schepen in overweging (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De mogelijke invoering van zogenaamde 'flexibele domeinen' rond zeeschepen in de Westerschelde is een stap dichterbij. Een onderzoek naar de mogelijkheden daarvan is |afgerond in het kader van de plannen voor de verdieping van de Westerschelde door de Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt bekeken of de ver- keersbegeleiding verder kan worden verbeterd, door het opnemen van de domeinen in vaarplannen. Flexibele domeinen zijn ellipsvormige gebieden rond een LPG-schip, waar- YERSEKE Ds. A. J. de Bue, her- ormd predikant in Nijverdal vierde donderdag het feit dat hij 25 jaar predikant was. Adriaan Jan de Bue, geboren op 13 april 1928 in Driewegen (Z-B), studeer de aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Op 17 januari 1960 werd hij predikant in Pesse. In 1964 vertrok hij naar Makkum en in 1968 werd hij beroepen in Yerseke. Vijfjaar later, in 1973 werd hij predikant in Scharne- goutum en sinds oktober 1979 staat hij in Nijverdal. TERNEUZEN Keurige dan spasjes en sprongetjes maakte het jazzballetje donderdag avond tijdens de laatste auditie voor de tiende Bonte Avond van het Zeldenrustcollege in Ter- neuzen. Of de meisjes inderdaad 'geklas seerd' worden voor het traditio nele schoolspektakel, wordt van daag (vrijdag) door de Bonte Avond Commissie besloten. Be halve dansjes werden donder dagavond in de school ook ver schillende sketches, muziekuit voeringen en een enkele play back beoordeeld. Na de pauze van de Bonte Avond staat er een musical op het programma. Het is een pro- duktie van Adrie Oosterling en Piet Meeuwsen, die de titel 'Beestachtig' meekreeg. Onder werp is de bio-industrie. Er zijn 150 leerlingen van het 'Zelden- rust' bij de musical betrokken. De generale repetitie vindt vrij dag 1 maart plaats in het Zuid- landtheater. 's Avonds om half acht volgt, ook in het Zuidland- theater, de première. De tweede uitvoering is zaterdag 2 maart, de derde donderdag 7 maart en de leerlingen treden vrijdag 8 maart voor het laatst op Alle voorstellingen worden in het Zuidlandtheater gehouden. Aan vang telkens half acht. HULST - De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten' in Hulst wil dat ie gemeente Hulst in de nabije toe komst de beplanting op de stadswal en verandert. Het gaat hierbij om de JU aanwezige beplanting tussen de ruïne van de Dubbele Poort en het Galgebolwerk. Volgens de oudheidkundige kring ordt het zicht op de stadsmolen en e omwalling vanaf de Tivoliweg en ie Glacisweg ernstig belemmerd. Vooral als in de zomermaanden de nomen bladeren dragen zal de molen ranaf bepaalde plaatsen nauwelijks eer zichtbaar zijn, menen de heem kundigen. Voorts meent de oudheidkundige kring dat de aanwezige beplanting vervangen moet worden door laagblij- ende bomen, zoals het ook voor de rweede Wereldoorlog was. Er wordt ian gedacht aan knot-pcfpulieren en knotwilgen. De rest van de wallen zou, wanneer de epenziekte doorzet, in fasen opnieuw Jeplant moeten worden met een ziek- teresistente, monumentale boom soort. De voorstellen van de oudheid kundige kring zullen worden opgeno men in de inspraakprocedure voor de binnenstad van Hulst. Waarschijnlijk wordt de tweede inspraakronde over ie stadsvernieuwingsplannen in maart gehouden. binnen zich, in het belang van ae verkeersveiligheid op het water, geen andere schepen mogen bevinden. Daarbij spelen de weersomstandighe den een belangrijke rol. Het onderzoek naar de domeinen is door de staatssecretaris toegezegd in de Integrale Nota LPG. De bewindsman zegt in de brief aan de Kamer ook een onderzoek toe naar de aanvaringsbestendigheid van zee schepen, die LPG onder druk of semi- gekoeld vervoeren. Voor LPG-bin- nenvaarttankers is al een dergelijk onderzoek verricht. Dit nieuwe on derzoek zou kunnen uitmonden in uitbreiding van LPG-vervoer. Vooral is dat van belang voor Moer dijk, dat slechts bereikbaar is met kleinere zeeschepen, die LPG meestal onder druk vervoeren. Thans vindt VLISSINGEN David Knight en Simon Target, twee van de vele sta kende Britse mijnwerkers, vertellen dinsdag 29 januari in buurthuis Alde gonde in Westerzicht te Vlissingen over de consequenties die de staking heeft voor de bevolking van de mijn werkersdorpen. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur. Scherpenhuizen uitbreiding daar niet wenselijk, gezien de grote (absolute) risico's van het vervoer en gezien de kans, dat óók het LPG-vervoer naar al bestaande faciliteiten daar toeneemt. Het onderzoek kan daar verandering in brengen, maar zal waarschijnlijk nog wel even op zich laten wachten, want de staatssecretaris heeft daar op het moment geen geld voor. Het ministerie van binnenlandse za ken onderzoekt thans de gevaren ingeval van brand aan boord van LPG-binnenvaarttankers. Het gaat er daarbij vooral om, hoe groot de kans is dat een LPG-tank in een binnen vaartschip bezwijkt bij een brand aan boord. Ook dit onderzoek is des tijds in de LPG-nota toegezegd. Tenslotte worden de risico's van ran geerterreinen en in het bijzonder de sterkte van LPG-spoorketelwagens nader bekeken, alsmede veiligheids voorzieningen om ongelukken met LPG-tankauto's zoveel mogelijk te voorkomen. Nog dit jaar verwacht Scherpenhui zen daarvan resultaten. VLISSINGEN - De beslissing van staatssecretaris drs J. P. van der Reijden van WVC om in het kader van het verpleeghuisplan nog geen beslissing te nemen voor bouwactivi teiten na 1986 is volstrekt onverant woord. De realisering van een tweede verpleeghuis op Walcheren die in het ontwerp-verpleeghuisplan voor Zeeland was voorzien voor 1988, kan geen uitstel vergen. Dat stellen de Vlissingse PvdA-raadsleden me vrouw M. P. Bakx-Post en de heer M. Nelemans in schriftelijke vragen aan het college van b en w. Met de vaststelling van het verpleeg huisplan voor Zeeland door de staats secretaris is volgens de vragenstellers duidelijk geworden dat de bouw van een tweede verpleeghuis op de lange baan wordt geschoven. „Uitstel bete kent in veel gevallen afstel en is in dit geval, gezien de financiële positie van het rijk, wellicht zeker". De PvdA'ers vragen b en w of zij bereid zijn in overleg te treden met de gemeente Middelburg - de vragenstellers zien in het over enige tijd vrijkomende Gast huis in Middelburg mogelijkheden om een verpleeghuis te realiseren - en de provincie om te proberen de staatsse cretaris op andere gedachten te bfen- gen. Zij willen daarnaast weten of het college, vooruitlopend op het ge vraagde overleg, bereid is beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de staatssecretaris. Dat zou uiterlijk op 31 januari moeten gebeuren. De vra gen komen aan de orde tijdens de gem eenteraadsvergadering die vrijdag 25 januari wordt gehouden. GOES Met de aanhouding van de 27-jarige P. J. B. W. L. uit Limburg heeft de Goese politie een inbraak opgelost die twee maanden geleden in een woning in de wijk Goese Polder was gepleegd. L. stal uit de woning geluidsapparatuur, een videoplaten speler en een kleurentelevisie. De to tale waarde van de buit bedroeg onge veer vijfduizend gulden. Meteen kon de politie ook proces-verbaal opma ken tegen de eigenaresse van het gestolen goed, de 43-jarige C. J. S. Er bleek namelijk minder te zijn gestolen dan bij de verzekering was opgegeven. TERNEUZEN Een werknemer van Dow Chemical in Terneuzen, P. A. uit de Scheldestad, is donderdagmiddag gewond bij een val in een 70 centime ter diepe put van de epileenoxide- fabriek. De man liep een scheurwond aan het onderbeen op en werd per ambulance naar het Julianazieken- huis overgebracht. Later op de dag kon hij naar huis. OOSTBURG Een bad kuip op wielen, zo ongeveer ziet het nieuwe voertuigje eruit dat sinds een maand wordt gebruikt bij de stich ting Het Zeeuwse Land schap. De officiële bena ming luidt 'Argocat'. Het voertuig is geïmporteerd uit Engeland waar het ook gebruikt wordt in het leger. Bij Het Zeeuwse Land schap (taak: behoud na tuur- en landschapsschoon) zal het voornamelijk wor den ingezet bij Saeftinghe, maar het doet ook dienst als transportmiddel bij de natuurgebieden De Reep en het Groote Gat te Oost burg, om het hooi uit die gebieden weg te halen. Donderdag werd het gede monstreerd bij De Reep waar de-Argocat liet zien ook in de sneeuw goed uit de voeten te kunnen. Naast rijden op het land voert de Argocat zich ook in het wa ter thuis. „Alle kreken kan hij nemen", zo laat Ron Brouwer, beheersmedewer- ker van Het Zeeuwse Land schap, weten. De acht wie len worden via kettingen aangedreven en in het wa ter zorgt het profiel op de banden voor de vooruit gang. De bodemdruk van de Argocat is minimaal, want hij weegt slechts 350 kilo. Als het voertuig toch eens komt vast te zitten, kan hij zichzelf weer lostrekken, want aan de voorkant zit een lier met een anker. „Met dit voertuig zijn we van een hoop problemen verlost", aldus Brouwer. Jan de Zwart demonstreert het nieuwe amfibievoertuig van de stichting Het Zeeuwse Landschap. van de mosselkwekerij in de ooste lijke Waddenzee mogelijk, nodig en gewenst?", die vraag zal centraal staan tijdens de 37-ste visserijda gen in Bakkeveen. Drs W. Smit van het Landbouw Economisch Insti tuut zal overdit onderwerp een in leiding houden en geeft een be schouwing over het thema 'Afzet- ruimte voor een grotere mosselpro- -uktie'. Daarna zullen vanuit de bedrijfstak de heren W. Okkerse (mosselvisserij), H. Huisman (gar nalenvisserij) en G. E. M. Barbé (mosselhandel) hun zienswijze naar voren brengen. Dit programmapunt wordt vrijdag avond 1 februari vanaf ongeveer 19.30 uur afgewikkeld, op de eerste dag van het jaarlijkse visserij-evene ment. De visserijdagen worden ge opend met een toespraak door K. Hoekstra, voorzitter van de Neder landse vissersbond, om 14.00 uur. Vervolgens wordt het eerste thema van de bijeenkomst behandeld en dat luidt: „Wat kan de aanvoersec- tor doen aan de verbetering van de kwaliteit van garnalen?". Dit onder werp wordt achtereenvolgens inge leid door drs D. Tielenius van de directie visserijen, die de visie van de overheid naar voren brengt; F. W. van Hogendorp die de stand van zaken binnen het produktschap be spreekt en H. Houwing van TNO die de technische aspecten behandelt. Na deze voordrachten is er gelegen heid tot het stellen van vragen en discussie. De tweede dag van de visserijdagen wordt gewijd aan het onderwerp 'Nieuwe apparatuur aan boord van garnalenkotters'. In ver volg op het programma van vrijdag zal besproken worden welke techni sche aanpassingen in de apparatuur kunnen leiden tot verbetering van de kwaliteit van de garnalen. De vissersdagen worden die zater dag omstreeks 12.30 uur afgesloten. Afscheid in de bewakingskamer van het Zierikzeese Rode Kruisziekenhuis. Van links naar rechts: vrijwilligster Jopie, coördinatrice Tannie Stoutjesdijk, vrijwilligster Ineke, anesthesie- verpleegkundige Connie Overbosch, vrijwilligster Kittie, vrijwilligster Magda en hoofdverpleegkundige Rien van der Nout. Een in het land vrij unieke vorm van vrijwel continue daadwerkelijke dienstverlening door vrijwilligsters van het Rode Kruis behoort tot het verleden. De 'bewakingsdames' van de colonne Zierikzee hebben hun werkzaamheden in het plaatselijke Rode Kruisziekenhuis moeten beën- digen, tengevolge van de fusie van het Zierikzeese en de Goese ziekenhuizen in de stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Want met die fusie is ook de aansprakelijkheid van de ziekenhuizen op een andere leest geschoeid, aldus de arts die in 1971 aan de wieg van het Rode Kruis-patiëntenbewakingsteam stond, drs. J. W. Loubert, voormalig specialist voor heelkunde van het Rode Kruisziekenhuis Zierikzee. Een van de redenen om helpsters van de Rode Kruiscolonne in te zetten voor bewakingsdiensten (re covery, intensive care) vormde de krappe personeelsbezetting van het ziekenhuis in het begin van de jaren zeventig. Maar de directe aanlei ding tot het mobiliseren van de vrijwilligsters was de verkeersramp Pinksteren 1972, op de Grevelingen- dam, waarbij vele gewonden en zes doden vielen. Stafarts Loubert van het provin ciaal Rode Kruis-commando Zee land maakt duidelijk destijds mede een beroep op de colonne te hebben gedaan teneinde inhoud te geven aan de relatie van het Zierikzeese ziekenhuis met de hulporganisatie, die tot dan feitelijk maar een be perkte, voornamelijk symbolische waarde had. Want de mogelijkheid van Rode Kruishulp in het zieken huis was nooit overwogen, terwijl toch een aantal taken en cursussen met de gang van zaken parallel liep, vertelt chirurg Loubert. En hij on derstreept dat het Rode Kruiszie kenhuis in Zierikzee in 1973 als eerste ziekenhuis in Zeeland en 'op eigen gezag' het instituut 'bewa kingskamers' instelde. Drs. Lou bert: „Een continue bemanning van de bewakingskamer leverde echter problemen op. Maar de helpsters van het Rode Kruis hebben de zaak draaiend gehouden, waarvoor ze in ruil een opleiding kregen. Met name door een Rode Kruisbril gezien is het dan ook jammer dat de bewa kingsdiensten nu zijn afgelopen". Directie en personeel van het ziekenhuis hebben intussen af scheid van de 'bewakingsdames' genomen. Dat gebeurde gisteren tijdens een informeel treffen' van personeel van de operatiekamer en afdeling chirurgie, en vijf van de zeven tot op het laatst actieve Rode Kruishelpsters. Namens de directie bedankte drs. J. Overbosch, alge meen beheerder Zierikzee van de stichting Oosterscheldeziekenhui zen, de patiëntenbewaaksters voor hun grote inzet, bij nacht en ontij, gedurende de weekeinden en op feestdagen. En hij verzekerde de vrijwilligsters van de kwaliteit van de verleende bewakingsdien sten. „Want daarover, en over jullie betrokkenheid bij het ziekenhuis bestaat geen enkele twijfel", aldus drs. Overbosch. Gelet op de vele uren die ze de afgelopen twaalf jaar in de bewa kingskamer van het ziekenhuis heb ben doorgebracht verwelkomde hoofdverpleegkundige H. van der Neut - operatiekamer, ambulance vervoer, polikliniek - de Rode Kruishelpsters als zeer speciale gas ten. In een toespraakje tot de vrij willigsters betoogde hij dat het zie kenhuispersoneel altijd veel waar dering heeft gehad voor hun inzet, motivatie en accuratesse. De hoofd verpleegkundige wees er nog op dat de kwaliteit van de geleverde bewa kingsdiensten op geen enkele wijze in het geding is. „Want de beëindi ging van de Rode Kruishulp is in de eerste plaats gevolg van het over heidsbeleid dat de ziekenhuizen op geleide leerling-verpleegkundigen in dienst houden". De scheidende helpsters ontvingen een geschen kenbon namens de directie van de Oosterscheldeziekenhuizen. En ze werden uitgebreid in de bloemetjes gezet, uit naam van het personeel van de operatiekamer afdeling chi rurgie. De vanaf het eerste uur in 1972 actieve coördinatrice van de Rode Kruishulp in het ziekenhuis, Tannie Stoutjesdijk - Wilbrink, vertelt dat de Zierikzeese helpsters door de jaren heen dag en nacht paraat zijn geweest. „En we mogen vaststellen dat ze nooit fouten hebben ge maakt. De bewaaksters zaten als een soort levende alarmbellen bij de patiënten. En in de geruststellende wetenschap van zonodig directe verpleegkundige hulp in de nabij heid". Oud-hoofdverpleegkundige N. ten Welde, voormalig hoofd operatieka merteam Rode Kruisziekenhuis, complimenteert de 'bewakingsda mes' met de woorden: „Ze wisten allemaal de weg op de bewakings kamer en vormden een doorknede groep. De dames zagen nergens tegenop. En hun hulp heeft zeker bijgedragen aan een goede kwaliteit van de ziekenzorg in het Rode Kruisziekenhuis. Mijn ervaring was: liever een helpster van het Rode Kruis bij het bed van de patiënt, dan een machine". Het Zweedse Rode Kruiszieken huis in Zierikzee is een ge schenk van het Zweedse Rode Kruis, in het kader van de hulpver lening aan Schouwen-Duiveland na de ramp in 1953. Koning Gustaaf Adolf VI van Zweden legde de eer ste steen op 28 april 1955. Het ziekenhuis werd geopend op 11 mei 1957. Bij die gelegenheid zei consul- generaal W. Ekman van Zweden, gedelegeerde in Nederland van het Zweedse Rode Kruis, onder meer: „Wij hopen dat dit ziekenhuis niet alleen een waardig monument van de grote sympathie van het Zweed se volk voor het Nederlandse volk zal zijn, maar ook een symbool van hechte vriendschapsbanden tussen de Rode Kruisorganisaties van bei de landen. Dit monument en dit symbool zijn in wezen synoniem. Want goed beschouwd, een Rode Kruisorganisatie wordt gedragen door de bevolking". Jan Jongschaap Advertentie bedrag koers rente aflossing inschrijving storting prospectus open bedrag de koers wordt na de inschrijving op 22 januari vastgesteld volgens het tendersysteem jaarlijks op 1 maart in 5 jaarlijkse termijnen van 1 maart 1991 af 22 januari a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 1 maart 1985 kosteloos bij banken en commissionairs

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 23