kleintjes Faillissement ADM aangevraagd na weigering van boedelkrediet Jongen kaapt bus en rijdt vrouw dood OK HOGE CONCENTRATIES IN ZEELAND leen vervolging egens meineed [ABP-stafleden Spanning langs igrens China :n Vietnam vandaag België PERSONEEL BEZET LAATSTE AMSTERDAMSE WERF nnm- Visstand Over de brug Winst Kerncentrale Surséance Aanhoudende vorst 228e jaargang no. 15 Vrijdag 18 januari 1985 MISLUKTE POGING TOT STAATSGREEP ÏN BOLIVIA La PAZ (RTR) - De Boliviaanse ■veiligheidsdienst is een zoekactie be ltonnen naar twee voormalige lege rofficieren die woensdag een misluk- Ite poging tot staatsgreep hebben ge- Idaan. Dit is donderdag meegedeeld [door de woordvoerder van het minis terie van binnenlandse zaken. Veel bewolking, tegen de avond kans op wat lichte sneeuw, middagtempe- ratuur omstreeks min 3, matige tot vrij krachtige wind uit oostelijke rich ting. kunt u telefonisch opgeven. Bel 'Middelburg 01180-27651 Terneuzen 01150-944571 Vlissingen 01184-15144 Hulst 01140-14058| Goes 01100-31800 Zierikzee 01110- 538C PROVIN oial E EUWï if nou mm Door Ruud Kreutzer PEKING - De Chinese premier Zhao Ziyang heeft zijn Nederlandse ambtgenoot Lubbers uitgenodigd voor een officieel bezoek aan China. Premier Zhao deed deze uitnodiging tijdens een gesprek met minister van buiten landse zaken Van den Broek, die deze week de gast is van de Chinese regering. Van den Broek zei van zijn kant dat Zhao welkom is in Nederland wanneer hij de volgende keer naar Europa komt, waarop de Chinese premier voorzichtig positief reageerde. In het gesprek, dat ongeveer een uur duurde, zei Zhao verder dat China verheugd is over het herstel van de relaties met Nederland en sprak hij de hoop uit dat dit „ongehinderd" verder zou gaan. Dat was een duidelijke verwijzing naar de mate van betrokkenheid van de Nederlandse marine met de aflevering van de twee onderzeeboten aan Taiwan. De Chinese waardigheid staat daarbij op het spel, aldus Zhao. Minister Van den Broek antwoordde dat Nederland alle begrip heeft voor de Chinese gevoeligheden en dat de regering vastbesloten is om risico's te vermijden. In het onderhoud werd nog eens duidelijk hoe dat China groot belang hecht aan goede relaties met West-Europa, inclu sief Nederland. China wil dat de Westeuropese landen een grotere rol spelen bij de modernisering van de economie. Lubbers LEEUWARDEN (GPD) - Achter de gesloten deuren van de conferentie zaal waarin de beslissing werd genomen om een voorlopige datum (aanstaande woensdag, 23 januari) vast te stellen voor de Elfstedentocht, is het optimisme over het doorgaan beduidend groter geweest dan in de officiële verklaring naar voren kwam. „De kwaliteit van het ijs is op sommige plaatsen nog slecht", aldus voorzitter Ir. Jan Sipkema in zijn aanloop naar het grote nieuws. lichtvervuiling door iou naar alarmgrens provincie. Deze piekwaarde nam in de loop van de dag sterk af en daalde s 'avonds tot 199 microgram. Volgens ir G. M. van Overloop, hoofd van de onderafdeling technologie van milieu zaken bij provinciale waterstaat, was er donderdagavond in Zeeland dan ook geen reden een waarschuwingsfa se in te laten gaan. Hij sloot echter niet uit dat de situatie in de provincie vandaag, vrijdag, verslechtert. Bij een dagwaarde (gemiddelde over 24 uur) van 500 microgram zwaveldioxyde per kubieke meter lucht per uur, gaat een alarmgereling in werking. Dat houdt in, dat naast een aantal instan ties in de medische sector ook bedrij ven gewaarschuwd worden. In Zee land worden ieder uur op zes meet punten in de provincie de zwaveldio- xyde-waarden gemeten. Uit deze cij fers is een tendens waar te nemen dat de verontreiniging in de loop van de dag afnam. De vervuiling boven ons land is af komstig uit onder meer Duitsland. Daar is de situatie momenteel ernstig. In het westelijk deel van het Roerge bied is donderdag in de loop van de dag zelfs alarmfase 2 afgekondigd. Het ministerie van volksgezondheid heeft laten weten dat alle particuliere autoverkeer in bepaalde gebieden VLISSINGEN - De winter begint een ernstige bedreiging te vormen voor onze lucht. In bijna het hele land blijven sinds donderdag de verontreinigde rookgassen van de industrie boven de grond hangen doordat de lucht door het koude sneeuwdek onvoldoende wordt verwarmd |en niet meer opstijgt. Een laag smog blijft als een deken boven het land hangen. In Limburg verd donderdag de zogenoemde waarschuwingsfase ingesteld. Dat houdt in dat lijders aan vaatziekten of aan aandoeningen aan de luchtwegen wordt geadviseerd binnenshuis te blijven. Automobilisten wordt gevraagd hun auto te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Aan fabrieken is verzocht zwavelarme brandstoffen te gebruiken. look de situatie is Zeeland was don- Iderdochtend ernstig. In Tholen werd ■bijvoorbeeld in de vroege ochtend een [concentratie van 592 microgram zwa- Iveldioxyde per kubieke meter lucht [per uur gemeten, de hoogste in de ■President Siles Zuazo ontsloeg drie [weken geleden toen de chef-staf van [het leger José Olvis Arias nadat be- lkend was geworden dat deze een coup ■voorbereidde. [DEN HAAG (ANP) - De drie stafmede- I werkers van het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds (ABP) die door de ■zakenman Willem Meijer van mei lied zijn beschuldigd, zullen niet [worden vervolgd. Volgens officier Ivan justitie mr J. van Opstal zijn er ■onvoldoende bewijzen. Hij heeft IMeijers advocaat mr E.Ch. Kuhn [daarom meegedeeld dat de zaak is [geseponeerd. [De drie stafmedewerkers in kwestie [zijn de bedrijfsjurist mr L.L. Putzeist, [drs. A.C. Moorman, hoofd afdeling [exploitatie onroerend goed, en mr W. [Hoevenagel, adjunct-hoofd onroerend [goed. Zij hebben onder ede verklarin gen afgelegd in het voorlopig getui genverhoor, dat op verzoek van Meijer [wordt gehouden. De zakenman wil [gegevens om een schadevergoedings- [procedure van tien miljoen gulden [aanhangig te maken tegen burge meester Gruijters van Lelystad. Deze [betitelde hem in 1983 als „chanteur" [heeft betiteld in zijn rapport over [onregelmatigheden bij het ABP. [De drie stafmedewerkers hebben ge legd dat zij niets te maken hebben gehad met de opstelling van een ano- [mem zwartboek, over de wantoestan den bij het ABP. Meijer beschuldigde hen daarop van meineed. PEKING/HO CHI MINH STAD (RTR- LPP-UPI, - China en Vietnam hebben elkaar donderdag beschuldigd van grensoverschrijdingen. Volgens een verklaring uit Peking hebben Chine se militairen de Vietnamese aanval len afgeslagen waarbij een onbekend aantal slachtoffers viel. Vietnam zei «at honderden Chinese soldaten „in de pan waren gehakt", het persbureau Nieuw-China zei dat Vietnamese soldaten woensdag bij Laoshan in de provincie Yunnan wa len binnengedrongen. Daaraan gin- sen hevige artilleriebeschietingen vooraf waarbij ruim 10.000 granaten neerkwamen. De Vietnamese staatsradio meldde op 'ijn beurt dat de Vietnamese grens troepen honderden Chinese militairen hadden „vernietigd" die de afgelopen dagen de provincie Ha Tuyen waren binnengedrongen. LONDEN - Een jonge Zuidamerikaans e zeehond duikt op uit een wak in de Whipsnadierentuin bij Londen. Voor het eerst sedert jaren vroor het zeehondenwater in de dierentuin bijna helemaal dicht. vandaag, v rijdag, tussen zes en tien uur verboden is. Vooral de steden Duisburg, Müllheim, Essen, Oberhau- sen en Bottrop zijn getroffen. Daar zullen de scholen dichtblijven. Ook in het oostelijk deel van het Roergebied dreigt een verslechtering van de toe stand. Bij het ministerie van binnen landse zaken van Noordrijn-Westfalen werd niet uitgesloten dat de alarmfa se 2 in de loop van de nacht ook daar wordt afgekondigd. Boven bepaalde stedelijke agglome raties in België is de luchtverontrei- nigng zo toegenomen dat de autori teiten donderdag electrische centra les en olieraffinaderijen opgedragen hebben onmiddellijk over te schake len op zwavelarme brandstof. De luchtverontreiniging doet zich voor al voor boven Brussel, Antwerpen en Gent. Eerder op de dag was er al een waarschuwing uitgegaan aan men sen met ademhalingsstoornissen om binnenshuis te blijven. In Zeeland werden donderdag de vol- (Slot zie pagina 12 kol. 4) „Er zal hard gewerkt moeten wor den om de knelpunten weg te werken." Vanuit het conclaaf (11 bestuursleden en 20 rayonhoofden) echter meldde bestuurslid jhr. Gus- taaf Witsen Elias dat er tijdens het geheime beraad een unaniem ver trouwen heerste in een goede afloop van de planning. Witsen Elias: „Nie mand heeft een tegenstem laten horen. We geloven er allemaal in." De Friese weerdeskundige Hans de Jong ondersteunt die verwachting. „Aan de hand van de laatste infor matie durf ik te zeggen dat de kans op doorgaan 97 procent is." Zondagmorgen rond tien uur, komt de top van de organisatie opnieuw bijeen om dan de definitieve beslis sing te nemen. Toen voorzitter Jan Sipkema met de plechtigheid die bekend is van een pauskeuze bekend maakte dat er voor het eerst sinds 22 jaar weer een streefdatum was, sloeg er een hoera-stemming los. Het was een emotioneel moment voor de aan deze historische tocht zo verknoch te Friezen die vrijdagmorgen met een kop in chocoladeletters op de voorpagina van de Leeuwarder Courant lazen hoe de zaak er voor staat: Itsilheve....! (Het gaat los PTT'ers die aan de eventuele Elfste dentocht deelnemen, krijgen van het bedrijf een aantal faciliteiten verleend. Voorwaarde is echter dat het dienstbelang dat moet toelaten en de tocht in zijn geheel moet worden volbracht. Schaatsliefhebbers voor het histori sche Friese gebeuren onder de PTT'ers hebben zoals dat heet 'recht op één dag buitengewoon verlof met behoud van loon'. Dat verlof kan worden verlengd met nog een halve of hele dag als de duur van de reis naar Leeuwarden en terug dat nodig maakt. SNEEK - Voorbereidingen Elfstedentocht: In Sneek was de brandweer donderdagmorgen bezig met 'ijstransplantatie'. Watervogels hielden op de route een groot wak open. De ijsschotsen uit het 'nieuwe' wak werden in het oude gelegd, waarna de watervogels naar het nieuwe wak moesten verhuizen. AMSTERDAM (ANP) - Het einde van de scheepsreparatiewerf Amster damse Droogdok Maatschappij (ADM), de enige werf voor zeesche pen die de hoofdstedelijke haven nog heeft, lijkt onafwendbaar. Bewind voerder D. Grosheide adviseerde de rechtbank donderdag een faillisse ment en vroeg tevens bij het Arbeids bureau ontslag aan voor de 880 werk nemers. De rechtbank beslist van daag of volgende week dinsdag, zei Grosheide tegen het personeel. De bezetting van de werf door de werknemers, die donderdagochtend vroeg begon, is hiermee nog niet van de baan. Er moet volgens Gijs Honing van de Industriebond FNV nog ant woord komen op een aantal vragen. Zolang geen definitief faillissement is uitgesproken, bestaat er nog kans, meent hij, dat het rijk en de banken, die niet mee wilden werken aan een laatste reddingspoging, namelijk een boedelkrediet van 4,5 miljoen gulden, „tot bezinning komen". Grosheide deelde het personeel ech ter mee geen andere mogelijkheid dan een faillissement te zien, omdat er geen geld meer is en de lonen uitbe- HAARLEM (ANP) Een 13-jarige jongen uit Haarlem heeft donderdag avond in Beverwijk een bus gekaapt en is daarmee tot stilstand gekomen tegen de gevel van een gebouw in Haarlem. Een vrouw is door de bus geschept en later aan haar verwon dingen overleden. Volgens de politie heeft de jongen in Beverwijk de bus gestolen en vervol gens een ritje gemaakt. Waarom hij de (lege) bus heeft gestolen is nog ondui delijk. Voor zover wij hebben kunnen natrekken is de jongen een echte busfanaat, aldus de politiewoordvoer der. Ook de materiële schade die de jon gen heeft aangebracht is groot. Ten minste vijf auto's zijn door de jongen geramd. Daarnaast zijn nogal wat lichtmasten beschadigd, aldus de woordvoerder. i i AMSTERDAM - Personeel van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) heeft donderdagochtend om zes uur de werfbezet. Deze actie volgde op vergeefse pogingen, woensdag, om een boedelkrediet van 4,5 miljoen gulden los te krijgen. Fietsenoorlog in de EG AMSTERDAM (GPD) - In de EG- landen is sprake van een fietsenoor log. Met name Westduitse fietsenfa- brieken proberen tegen heel lage prijzen druk uit te oefenen op de Nederlandse markt. Maar ook uit Frankrijk, België en Italië worden goedkope rijwielen aangeboden. Dat hebben diverse woordvoerders van Nederlandse rijwielfirma's meege deeld. De secretaris van de afdeling fietsen van de RAI-organisatie Theo Thijssen heeft een en ander bevestigd. Hij kondigt grote campagnes aan in België, West-Duitsland en Frankrijk waarin het Nederlandse rijwiel gepro moot zal worden. Volgens Thijssen zijn er in ons land in de achterliggen de vier jaar 250.000 rijwielen minder verkocht dan in de topperiode van 1980. De fietsverkoop is landelijk teruggelo pen met 25 procent. Met de exportre- sulaten erbij is de totale terugloop 8 procent. Met name de verkoop van de crossfiets is drastisch teruggevallen. Nederland heeft in verhouding tot alle andere landen nog steeds het hoogste aantal fietsen. Elf miljoen landgeno ten hebben een rijwiel. Gemiddeld betekent dat drie fietsen per gezin. De binnenlandse terugloop van de fietsverkoop wordt naast een zekere verzadiging ook toegeschreven aan de opkomst van de surfplank en video recorder. Volgens woordvoerder J. van Looshoek van de Bovag kiezen veel consumenten liever voor een van voornoemde artikelen. taald moeten worden. De vier schepen die nu nog bij de ADM voor reparaties liggen, worden de komende twee en een halve week wel afgehandeld om schadeclaims te voorkomen. Een or der voor februari heeft de bewindvoer- PZC De huidige koudegolf dreigt catastrofale gevolgen te krij gen voor de visstand in de Nederlandse wateren. (PAGINA 3) Minister Ruding van financiën zal in zijn nieuwe functie bij het Internationaal Monetair Fonds trachten een brug te slaan tussen ontwikkelings- en industrielanden. (PAGINA 7) De winst van het aluminiums- meltbedrijf Pechiney in Vlis- singen-Oost is in 1984 gestegen tot 100 miljoen gulden. (PAGINA 11) De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zee land heeft geen bezwaren te gen de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele. In politiek Zeeland klinken protesten. (PAGINA 13) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Varia: 9 Provincie: 11, 13, 15 en 17 Sport: 19 en 21 der al afgezegd, omdat het volgens hem onverantwoordelijk is die onder deze omstandigheden aan te nemen. Het blijft de bedoeling dat de „hoop" van vakbonden en ondernemings raad, te weten de Peruaanse kruiser Almirante Grau, ondanks alles toch naar Amsterdam komt, zij het later dan de bedoeling. Grosheide heeft de Peruaanse regering gevraagd de af vaart twee weken uit te stellen om hem de gelegenheid te geven orde op zaken te stellen. De bewindvoerder zei dat er koortsachtige pogingen onder nomen worden een nieuwe, kleinere ADM uit de „as van de oude te doen herrijzen". De ADM, voortgekomen uit een ge dwongen fusie met de NDSM, heeft in de loop der jaren al tientallen miljoe nen overheidsgeld gekregen. Eind vo rig jaar werd minister Van Aardenne van economische zaken, voor de be trokkenen de grootste schuldige aan de ondergang, 25 miljoen gulden ge vraagd om het voortbestaan te verze keren. Toen de minister dat weigerde, kwa men bonden en ondernemingsraad met een reddingsplan, waarvan de order ter grootte van 350 miljoen gulden van de Almirante Grau de spil was. Zij vroegen voor dat plan tien miljoen. De rijksoverheid is echter van mening dat de werf financieel niet sterk ge noeg is om deze order uit te voeren en zei weer „nee". De directie van de werf vroeg en kreeg surséance van betaling om de tijd te krijgen naar oplossingen te zoeken. Bonden en OR dienden het reddingsplan weer in bij de bewind voerder. De werf kwam echter in financiële problemen doordat de banken de lo pende rekeningen blokkeerden. Om toch geld te hebben om de lonen te betalen, stelde Grosheide een boedel krediet van 4,5 miljoen gulden voor. Het rijk en de banken weigerden hier echter aan mee te doen. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord- Holland haakten toen ook af. De enige hoop dat Amsterdam een voor zijn haven belangrijke repara- tiewerf behoudt, is een ADM in „afge slankte" vorm, menen Grosheide en de gemeente. De gemeente overlegt hierover met „Den Haag" en polst havenbedrijven in de regio of zij belangstelling hebben voor aandelen in een dergelijke werf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 1