PZC/ streek Zes nieuwe lokalen bij Vakschool Goes geopend TOTALE UITVERKOOP IIOOXE i% KACHEL> eHUISA weekenddiensten m ■[eigentijdse sieraden voor opruimings| prijzen kif WINTEROPRUIMING TEXTIEL/KOUSEIM tegen sterk verlaagde prijzen WELLICHT LATER NOG 16 NODIG Weinig problemen in commissie over begroting Valkenisse Geen wisselend parkeerverbod in Vlissingen henk&ingrid vanderkooij mei fantastische koopjes 0® nil WiBB BOUWMATERIALEN KEUKENS TEGELS n a v v sr 3K \i 16 Schaatswedstrijden in Westkapelle Gemeentefonds Arbeidsmarkt Culturele Raad Vlissingen houdt een vergadering Gevonden voorwerpen Jaarvergadering plattelandsvrouwen in Middelburg Filmavond buurthuis Schaatswedstrijden De Paraplu Vlissingen IJsfestijn ten bate van majoretten jeugd in Ritthem iedereen leest de krant altijd en overal. Wegens bedrijfsvakantie is ons bedrijf van 7 tot 28 januari gesloten. HOTELS Kindermaillots5,00 - 10,00 Damesmaillots14,90 Beenwarmers 5,00 Kinderhandschoenen3,50 - 5,00 Wollen herenhandschoenen 15,00 Winkelerf Langeviele Pottenmarkt 5 - Middelburg In verband met beëindiging van het bedrijf van de voorraad o.a. keukenbloks - aanrechtbladen - wand- en vloerte gels - steenstrips - open haarden - houtkachels - garagedeuren - diverse bouwmaterialen Vrijdag 18 januari t/m vrijdag 25 januari a.s. van 8.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur. Zaterdag 19 januari van 9.00 uur - 12.00 uur. m -TT BB -B« 00 T l 1 U kunt er financieel warm bij zitten... "VI en toch in de kou terechtkomen! I Artsen: Tandarts: Dierenartsen: Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige: Spritztekeningen en bronzen in galerie Middelburg Carnavalsfesst op het ijs in Haamstede VRIJDAG 18 JANUARI 1985 GOES - De heer M. Dieleman, ad junct-directeur van de Van Dussel- dorpschool voor mavo in Goes, heeft donderdagmiddag vijf nieuwe loka len en een verbouwd lokaal bij de Vakschool in Goes officieel geopend. Hij vond in een hem uitgereikte enveloppe de sleutel die paste op de deur van de uitbreiding bij de Vak school. Tijdens een feestelijke bijeen komst werd de uitbreiding van de lokalen voor de school voor MDGO, MBO en BBO gevierd. Mevrouw A. van der Leeden, voorzitter van de stichting voor MDGO, MBO en BBO De Bevelanden en Schouwen-Duive- land, schetste een gehoor van geno digden de geschiedenis van de Vak school. Volgens mevrouw Van der Leeden heeft die zich altijd gekenmerkt door huisvestingsproblemen. In 1918 be gon de Vakschool voor Meisjes in verschillende locaties in heel Goes: de voormalige weverij van het Gasthuis, de ambachtsschool, de normaal school, het waterschap en de Neder landse Bank stonden allemaal een hoekje af om meisjes te laten opleiden tot goede huisvrouwen, hulpen in de huishouding of huishoudster. WESTKAPELLE - De ijsclub 'Nova Zembla' in Westkapelle hield woens dag schaatswedstrijden voor de jeugd op de ijsbaan onder aan de dijk. Ruim tachtig deelnemers streden in ver schillende categorieën om de medail les. De eerste prijzen vielen ten deel aan Heieen van Rooyen, Mathijs van Wageningen, Leonie Huibregtse, Geerke Jobse, Angela Melis, Jasper Houmes, Brigitte Roelse, Arjan Ver- hage, Mareel Koomen, Lisette Roelse, Svend Minderhoud en Margreet Hou mes. Alle deelnemers kregen een her inneringsvaan tj e. Zaterdag wordt op de ijsbaan, bij voldoende deelname, een afvalwed- strijd gehouden voor ouderen boven de zestien jaar. Burgerlijke stand MARIEKERKE Geboren: Robert, zv B. Dekker en M. M. van Rotten; Jans M. dv J. Maljaars en P. J. M. Kamerling; Cornelia T. dv G. Beekman en G. Marijs. Ondertrouwd: J. A. Mallie, 23 jr. en W. Boogaard, 21 jr. Getrouwd: B. M. Poppe, 22 jr. en L. A. Blaas, 19 jr.; I. atthijsse, 22 jr. en N. L. Provoost, 21 jr. Overleden: J. A. de Smit, 82 jr. VALKENISSE Burgerlijke stand Geboren: Margriet, dv J. P. Kesteloo en P. N. Poortvliet; Linda, dv P. Jobse en C. Matthijsse; Pieter A. J. zv P. J. D. Stoel en W. H. J. Stroo. Ondertrouwd: J. A. Spaeter, 26 jr. en C. M. Clarisse, 34 jr.; J. Jobse, 21 jr. en N. P. Jasperse, 22 jr. Getrouwd: E. Kesteloo, 20 jr. en A. A. H. Leijs, 19 jr.; K. Louwerse, 26 jr. en F. A. Bommeljé, 22 jr.; J. A. Adriaanse, 24 jr. en A. C. G. Hage, 20 jr.; C. Aarnoutse, 28 jr. en E. BBreurs, 22 jr. Overleden: N. Hollebrandse, 85 jr.; J. D. Smit-Kole, 90 jr.; J. Hoogesteger, 75 jr.; C. Lobbezoo-Pierens, 86 jr.; E. Andriessen-Van Dijk, 89 jr.; S. A. J. M. de Keijser, 26 jr.; J. A. Krouwel, 76 jr.; J. Wielemaker, 90 jr.; M. Meerman- Van de Gruiter, 87 jr.; P. A. de Jonge, 62 jr. KOUDEKERKE - De commissie fi nanciën van de gemeente Valkenisse bleek donderdagavond weinig moei te te hebben met de ontwerp-begro- ting voor 1985, zoals het college die had gepresenteerd. Ook de eerste wijziging van die begroting, nodig om te voorkomen dat voor het slui tend maken van de begroting de saldi-reserve moet worden aange sproken, had de instemming van de commissieleden. De heer A. van Vlaanderen cdaA) gaf te kennen 'het wel frustrerend' te vinden dat de primitieve begroting een tekort te zien gaf van ruim 87.000 gulden en vervolgens met een wijzi gingsvoorstel te worden geconfron teerd waarmee het tekort wordt om gebogen naar een saldo onvoorzien van ruim 133.000 gulden. „Wij hadden liever deze wijziging, dan per post te zoeken naar bezuinigingen om zo het benodigde bedrag te vinden", zo ant woordde burgemeester S. Francke. Op deze manier, zo bleek uit de toelichting bij de begroting, menen b en w de commissie financiën en de gemeenteraad nauwer te betrekken bij de beleidsoverwegingen die moe ten leiden tot een sluitende begroting, zonder aanspraak te maken 'op de reserve. Burgemeester Francke deelde tij dens de vergadering mee dat de ge meente Valkenisse in totaal 287 zo merwoningen had aangemeld bij het rijk om die mee te laten tellen voor de berekening van de algemene uit kering uit het gemeentefonds. „Daar van zijn er echter slechts 41 geaccep teerd. De rest viel af omdat die op terreinen staan waar permanente be woning niet is toegestaan". Mede daardoor is de post onvoorzien van Valkenisse aan de lage kant, zo zei hij in een reactie op -en opmerking van de heer J. W. de Regt (vvd). De maatregelen die b en w in de eerste begrotingswijziging voorstellen, om vatten zoals gemeld onder meer het achterwege laten van toevoeging van rente aan verschillende reserves, het afzien van een storting in het onder- houdsfonds voor de Middelburgse straat en bezuiniging op verschillende vervangingsaankopen. Later werd het aantal opleidingen drastisch uitgebreid en de school kreeg een eigen gebouw in de Wijn gaardstraat, dat ook al snel te klein werd. Gedurende de oorlogsjaren en de bevrijding zwierf de school weer langs verschillende lokaliteiten in Goes, totdat het gebouw aan de Berg weg kon worden betrokken. Met de loskoppeling van LHNO en MHNO en de herstructurering van het MHNO, moest naar een aparte ruimte worden uitgezien. De school in de J. P. Coen- straat, een voormalige lagere school, bleek weliswaar een uitkomst, maar ook weer te klein. „Met de vijf nieuwe lokalen zijn we voorlopig uit de brand maar er zal meer moeten gebeuren willen we in 1986 achthonderd leerlin gen kunnen onderbrengen", aldus me vrouw Van der Leeden. Drs J. Boehmer, inspecteur voor het MHNO en MSPO, veronderstelde dat de grote groei die juist opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs la ten zien, te danken is aan het feit dat er ook veel kinderen zitten, die er niet horen. Dit in verband met de overspannen arbeidsmarkt, die scho lieren niet bepaald aanmoedigt om schoolverlater te worden. Hij ging in op veranderingen in het onderwijs, met name in het middel baar beroepsonderwijs. „Veranderin gen in het onderwijs zijn een orga nisch, niet een mechnisch proces wat onmogelijk geforceerd kan worden. Voordat je een oordeel gaat geven, ook als alles organisatorisch rond is, zul je de verandering de tijd moeten gunnen om te groeien. Hij stond op het standpunt dat aan de doelstelling van de herstructurering, het scheppen van van een eenheid in de opleidin gen, redelijk is voldaan. Directeur G. Tegelaar toonde zich erg tevreden met de uitbreiding al signa leerde ook hij dat de school op niet al te lange termijn wellicht zestien extra lokalen nodig zal hebben. Vooralsnog kan de school beschikken over een VLISSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie treedt voorlopig niet op tegen automobilisten die hun auto hebben geparkeerd aan de verkeerde kant van de straat, waar een zoge naamd wissel-verbod geldt. Hiertoe is besloten in verband met de opho ping van sneeuw aan de straatkant, waar geen auto's hebben gestaan tijdens de sneeuwval van de laatst weken. Het parkeerverbod wisselt halverwe ge de maand, zodat de auto's nu eigenlijk aan de andere kant van de straat zouden moeten staan. Dat zou volgens de politie echter te veel onge mak voor de automobilisten met zich meebrengen. De wisseling blijft voor lopig vervallen, tot de dooi de sneeuw hopen heeft weggewerkt. VLISSINGEN De Culturele Raad Vlissingen houdt maandag 21 januari een vergadering in het dienstencen trum Bachten Komme in Vlissingen. De vergadering begint om 10.00 uur. Op de agenda staan onder meer de stand van zaken rond het programma 1985 voor diverse organisaties, de nieuwe organisatiestructuur voor vol wasseneducatie komt met name ter sprake en de educatieve markt 1985. De Provinciale Bibliotheek Zeeland heeft voorgesteld een bijdrage te leve ren aan de educatieve markt, dit betekent dat wellicht twee educatieve markten kunnen worden gehouden. Tevens staat een schematisch over zicht van de organisatiestructuur op de agenda. natuur- en scheikundelokaal, een bio- logielokaal, een lokaal voor expressie in woord en gebaar, een speciaal praktijklokaal voor de gezondheids zorg en een extra theorielokaal. De vijf nieuwe lokalen werden gebouwd door de firma Mobil uit Uden. De firma Fraanje uit Lewedorp verbouw de een bestaand lokaal tot een van de modernste ruimten in Nederland voor onderwijs in schoonheidsverzorging. VLISSINGEN Bij de gemeentepoli tie in Vlissingen zijn in de periode van 10 tot 17 januari de volgende voorwer pen aangegeven: zwarte poedel, witte schaatsbeschermer, vlaggemast, klein wit kinderwantje, zwarte wollen handschoen, 1 paar bruine heren handschoenen, 1 blauwe wollen want, 1 zilverkleurig kinderhorloge, doublé quartz herenhorloge, rode nylon pet, blauwe herenportemonnee, klein bruin knipportemonneetje, 1 zwarte kinderportemonnee, 4 sleutels aan zwart label van Siemens, 6 sleutels aan hanger, bos van 6 sleutels waar onder 2 lipssleutels, oude bruine fiets tas. Bij het dierenasiel in Vlissingen is aangegeven: een klein rood-wit kater tje. MIDDELBURG De afdeling Mid delburg en omstreken van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen houdt dinsdag 22 januari de jaarver gadering in 'De Schakel' in Middel burg. De agenda vermeldt naast de jaarverslagen ook een bestuursverkie zing. Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw J. L. Dellebeke-de Kam. De dames J. Baas-Nieuwdorp en L. E Corré-de Regt worden door het be stuur kandidaat gesteld voor een be stuursfunctie. Na het huishoudelijke gedeelte ver zorgt voorlichtster bij de ZLM, Lena Huisman, een geluidsdiaserie over het onderwerp 'Informatie rond het EEG- gebeuren'. De jaarvergadering begint om kwart over acht 's avonds. De heer M. Dieleman opent de uitbreiding met een passende sleutel. VLISSINGEN Buurthuis De Para plu in Vlissingen houdt vanavond, vrijdag, een filmavond, die in het teken staat van het Nederlands caba ret en luisterlied. De filmavond begint om 21.00 uur. MIDDELBURG - De majorettenver- eniging Dauwendaele, Blue Dia monds en Little Diamonds houden vanaf vanavond (vrijdag) een ijsfes- tijn op de brandvijver in de Meander hof in Middelburg. Deze vijver zal zijn schoongeveegd ten behoeve van de jeugd. Verder is een 'koek en zopietent'. Buurtbewoners zorgen met kerstboomverlichting langs de ramen voor een gezellige sfeer. De opbrengst is voor de majo- rettenvereniging. Het spektakel duurt minstens tot en met zondag. RITTHEM - De sportvereniging Rit them houdt morgen (zaterdag) op de ijsbaan aan de Zandweg in Ritthem schaatswedstrijden voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. De wedstrijden beginnen om elf uur. Dan gaan de meisjes van 12 tot 14 jaar van start, gevolgd door jongens in dezelfde leef tijdsklasse. Om 13.00 uur is de start voor meisjes van 14 tot 16 jaar en even later gaan jongens van 14 tot 16 jaar van start. Meisjes van 16 tot 18 jaar kunnen om 14.30 uur beginnen en rond 15.00 uur is het de beurt aan jongens van 16 tot 18 jaar. Volgende week woensdag houdt de sportvereniging bij aanhou dende vorst wedstrijden voor kinde ren onder de twaalf jaar. De ijsbaan, verlicht, is overigens vanavond, vrij dag, weer geopend vanaf zes uur. De baan is een dag gesloten geweest omdat deze opnieuw opgespoten moest worden. scherminkelstraat 31 vlissingen 17377 t. HOTEL DE DISTEL ZOUTELANDE f WESTKAPELSEWEG 1 TELEFOON (01186) 2040-1210 POSTBUS 10 r 4374 ZG ZOUTELANDE [HOLMNC S ElD Korendijk 20, Middelburg, tel. 01180-36651* „zorg daarom voor een eigen regelbare warmtebron" V Het kachelhuis weet er meer van Welkom bij: Wij hebben een geweldige, overzichtelijke presentatie Parket U kunt er de verschillende mo tieven zien: visgraat-, strook-, tegel-, mozaiek-, blokmotie- ven, en kijkt U dan ook eens naarde ,,brede-delen-vloeren". Langstraat 7 - 4141 HB Arnemuiden Telefoon 011H2-2950 WALCHEREN 19 en 20 januari 1985 Centraal alarmnummer: 01100-14444. Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: F. G. Snijder, Burg. v. Woelderenlaan 12, tel. 13933. Zo. 0.00-24.00 uur: R. M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64623. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). W. N. Osterman, De Kempenaerstraat 2. tel. 79791, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Zo. 0.00-24.00 uur: G. J. H. Meijjer, De Krammer 14, tel. 14664. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen, Ponten en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur: M. Pennings, Lek straat 6, Oost-Souburg, tel. 01184- 61630. Zo. 0.00-24.00 uur: N. Kapteyn, Lek straat 6, Oost-Souburg, tel. 01184- 61630. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zon. 23.00 uur: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijps kerke, tel. 01189-2523. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male vrij. 18.00-zo. 24.00 uur: F. N. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke) vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: P. Bruynzeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. Landbouwdieren: tel. 01180-33803. Vi site^ aanvragen van 8-9 uur. Kleine huisdieren: mevrouw Th. J. Driehuis, tel. 01184-66548. Consult alleen na telefonische af spraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou burg', Kanaalstraat 3 te Oost-Sou burg, tel. 01184-60860. Het gehele weekend bereikbaar, behandeling kleine huisdieren op afspraak. de dienst van. elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrij dagmorgen daaropvolgend. Middelburg: W. K. Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: Apotheek Singel, Singels tel. 12730. Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: tel. 12228 (Kruisge. bouw Nieuwstraat). Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: tel 14366 (Kruisgebouw Wijkgezond heidscentrum). Vlissingen-Stad: J. H. Dekker tel 01184-66681. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: W. Verhagen, tel. 01184-61541. Platteland Walcheren: L. Burger Duinweg 55, Oostkapelle, tel. 01188- 2746. Vrijdag 18.00-maandag 8.00 uur. Vlissingen: P. J. van Ginkel, tel 12775. MIDDELBURG Carol van den Boom-Cairns en Annet Ardeche ex poseren respectievelijk bronzen en zogenaamde spritztekeningen in ga lerie De Wijnstock aan de Bellink- straat in Middelburg. Het werk van beide kunstenaressen is te zien vanaf morgen, zaterdag tot en met vrijdag 1 maart. Carol Cairns werd in Ierland geboren. Zij was een leerling van de beeldhou wer Yann Renard Goulet in Dublin en studeerde tevens muziek. Haar hart ging uiteindelijk meer uit naar kleien verf. Sinds '70 woont zij in Nederland en kreeg in '77 de aanmoedigingsprijs van de stad Gouda met name voor haar klein plastiek en portretten. De spritztekeningen en drukken van Annet Ardeche ademen een sfeer van vervreemding uit. Spritz- of spattech- niek is een werkwijze, waarbij ze figu ren op een ondergrond 'spat' en daar bij met mallen en sjablonen bepaalde delen afdekt. Annet Ardeche houdt van oneindige landschappen en haar werk heeft een mysterieuze inslag. De openingstijden zijn donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. De overige dagen is de galerie gesloten. HAAMSTEDE De IJsclub Haam stede houdt morgen, zaterdagmic dag, een carnavalsfeest op de ijsbaan Er kan individueel of in groepsver band aan worden deelgenomen. Naast een kostuum zijn ook versierde sleetjes of andere, niet al te zware voertuigjes, op het feest welkom. De eerste wedstrijden die de ijsclub Haamstede op de ijsbaan hield, waren voor kunstrijders. Slechts zeven pa ren hadden ingeschreven. De drie beste paren kregen een geldprijs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 16