M y^aiaE!>' ivmmmmwmmrnmm. een sous-chef m/v DE PZC 'N DIJKl VAN EEN KRANT vrijstaand hoekhuis st.-kruislaan I te vlissingen Belegger vraagt te koop een garagebedrijf Waterschap Noord- en Zuid-Beveland MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT Familieberichten BEKENDMAKING VOOR HET WEGVERKEER |B Nel en Henk B theelen van der weele ADVERTEREN DOET VERKOPEN Al legt u drie miljoen op tafel, de Auto 2000 van Volkswagen zal in de eerstkomende 20 jaar uw buren nog niet jaloers kunnen maken. Om de eenvoudige reden dat er maar één van gemaakt is. Het is ons rijdende ontwikkelingsproject, waarin we honderden ideeën op hun haalbaarheid aan hettoetsen zijn. En hetgaatdaarbij nietalleen om echte toekomstmuziek. Want wan neer zo'n idee hetgroene lichtvan onze ingenieurs krijgt, kan het al direct worden toegepast in de seriewagens. Koopt u nu een nieuwe Golf of Jetta, dan heeft u beslist al vele uitvindingen aan boord waar onze experimentele auto aan heeft bijgedragen. Zoals de micro-electronica in het dashboard. Zoals de veilige 55 liter kunststof brandstoftank. Zoals de zelfcorrigerende achteras die voor een optimaal rijgedrag zorgt. Op andere bruikbare ideeën hoeft u trouwens niet lang te wach ten. Want onze Auto 2000 leert ons voortdurend nieuwe dingen. Bijvoorbeeld over motorconcepten voor zuiniger en schoner rijden. Over injectie- en turbo-systemen voor nog meer rendement. Over constructies die de veiligheid verder opvoeren. Over computertechniek die straks misschien zelfs uw wegenkaart overbodig maakt, omdat u de juiste route afleest op een schermpje naast uw snelheidsmeter Auto 2000 is één van onze kostbaarste projecten. En veel vindingen in die superauto zijn nu nog te duur om aan de lopende band te realiseren. Maar als het even kan, en als het essentieel is voor uw veiligheid en rijplezier, zult u er direct van profiteren. In een 'normale' Volkswagen. i^ÊÊÊ^^É^^^^^ÊBÊSÊ^^^mÊÊÊU BPjÉg'^ff, ié-. =rïrm WELKOM BIJ UW VOLKSWAGENDEALER. PRIJZEN: POLO v.a. f 14.995, GOLF v.a. f 18.495, JETTA v.a. f21.195, PASSAT v.a. f 24.895, SCIROCCO v.a. f 34.095. INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 JANUARI iggj J: Op D.V. dinsdag 22 januari 1985 zijn onze geliefde T ouders S L. MINDERHOUD en J. MINDERHOUD-DE KAM 8 •x 25 jaar getrouwd. 3 Bj Wij hopen dat te vieren op vrijdag 25 januari in T: restaurant 'De Zeemeermin', Nieuwstr, 2 te Zou- B Bj telande. Receptie van 19.00 tot 20.00 uur. Hun dankbare kin- B deren: S Bj Lenij en Ko S Peter B B Boude wij nskerke 38, 4374 SC Zoutelande. Vandaag zijn onze ouders en grootouders M. DE DREU en C. J. DE DREU-VAN DE VELDE 45 jaar getrouwd. Wij hopen dit op zaterdag 26 januari a.s. te vieren. U kunt ze dan vanaf 19.30 uur feliciteren in café-rest. 'De Landbouw', Grote Markt 38 tej Goes. Kinderen en kleinkinderen 1 's-H. H.kinderendijk 80, 4461 EC Goes 18 januari 1985 De minister van verkeer en waterstaat maakt, gelet op artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhy giëne bekend, dat op 13 december 1984 een aanvraag is ingekomen van Perfecta Chemie B.V. te Goes om vergunning ingevolge de wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het lozen van afvalwater via de gemeentelijke riolering op de Westerschelde, afkom stig van een fabriek voor het vervaardigen van lijmen en kitten in Goes De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken zullen van 18 januari 1985 tot en met 18 februari 1985 op de volgende plaatsen en tijden ter inzage worden gelegd: 1. rijkswaterstaat, directie Zeeland, Vrijlandstraat 33 te Middelburg op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 262); 2. gemeentesecretarie van Goes, Oostsingel 2 te Goes (bureau voorlichting) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, alsmede op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. Na de in deze bekendmaking genoemde termijn kunnen de stukken op bovengenoemde plaatsen worden ingezien, elke werkdag tijdens (cantooruren, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aan vraag. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 18 februari 1985 schriftelijk worden ingebracht. Een bezwaar schrift dient te worden gericht aan de minister van verkeer en waterstaat, doch te worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de directie Zeeland, postbus 5014, 4330 KA Middel burg. Degene die schriftelijk bezwaar maakt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient - met vermelding van de persoonlijke gegevens - tegelijk met het bezwaarschrift te worden ingediend. Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Degenen die daarom telefonisch verzoeken (01180- 37600, tst. 137) zullen tot en met 11 februari 1985 in de gelegenheid worden gesteld mondeling bezwaren in te brengen, waarbij dan tevens gelegenheid zal worden geboden tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Degenen die bezwaren hebben ingebracht op boven omschreven wijze en zij die aantonen daartoe redelij kerwijs niet in staat te zijn geweest, zullen in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ont-' werp-beschikking in te dienen. Middelburg, 18 januari 1985. De minister van verkeer en waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, ir. H. Engel Van Haren Schoenen B.V. te Middelburg vraagt Functie-eisen: bij voorkeur MDS vriendelijke houding ten opzichten van onze klanten en personeel diegenen die ervaring hebben als ver koper genieten enige voorkeur leeftijd maximaal 23 jaar Schriftelijke sollicitaties aan ons filiaal Lange Delft 42, 4331 AP Middelburg t.a.v. dhr. F. J. C. Gulickx. makelaars en taxateurs o.g. makelaardij in hypotheken badhuisstraat 31-33,4381 LN vlissingen telefoon 01184-13920* Indeling: hal, toilet, G. A. kelderkast, L-vormige woonkamer, open haard en parketvloer, oppervlak te 45 m2. Grote moderne woonkeuken opp. 15 m2. Garage-opbergkasten, aansluiting wasmachine, aanrecht met warm en koud water opp. 20 m2. Groot zonneterras met alm. windscherm opp. 50 m2. 1ste verdieping: 1e slaapkamer 20 m2, 2e slaap kamer 15 m2, 3e slaapkamer 10 m2, 4e slaapkamer 8 m2. 1e en 2e slaapkamer met groot balkon 9 m2. Badkamer met 2e toilet. Alle slaapkamers warm en koud stromend water. Zolder heeft geïsoleerd dak. Het geheel is centraal verwarmd. Grondoppervlakte 490 m2. Prijs n.o.t.k. U bent van harte welkom voor een geheel vrijblij vende bezichtiging op zaterdag 19 januari van 12.00 uur tot 14.00 uur. Op maandag 21 januari hoopt onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder ANTHONIA DE TROIJE haar 75-ste verjaardag te vieren. Vrienden en bekenden die haar hiermee willen feliciteren kunnen dit doen op maandag tussen 10 - 16 uur op Schoolstraat 12 te Arnemuiden. Dat zij nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden mag zijn, is de wens van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Op 22 januari a.s. is het de dag dat onze ouders j A. C. VAN HALST-DE VOS en J. VAN HALST in het huwelijk traden. In familiekring zal dit feit uiteraard gevierd worden. Voor familie, vrienden en bekenden is er gelegenheid tot feliciteren op de receptie, die gehouden zal worden in hotel 'Kamperduin', De Banjaard, Kamperland, van 17.30 tot 19.00 uur. Hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen P/a Noordeindstraat 24, 4491 ES Wissenkerke. In plaats van kaarten Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven die we zowel schriftelijk als persoonlijk mochten ontvangen, na het plotseling overlijden door een droevig ongeval van onze innig geliefde zoon, broer, zwager, oom en vriend DIES REMIJN betuigen we onze oprechte dank. Het heeft ons erg goed gedaan in deze droeve dagen. Namens de gehele familie Remijn Serooskerke. januari 1985. Voor de vele blijken van medeleven en deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde vader en opa JACOB MARCUS MUNTER weduwnaar van Johanna Maria Gilde betuigen wij aan allen onze hartelijke dank. Uw medeleven is door ons zeer gewaardeerd. Namens de familie: F. J. Luijk Veere, januari 1985 voor één van zijn relaties op Walcheren Br. o. nr. 23, bur. PZC Middelburg. Stremming veerverbinding Vlissingen-Breskens voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton. De hoofdingenieur-directeur van de rijkswater staat in de directie Zeeland te Middelburg maakt bekend, dat tengevolge van de werken om de aanleginrichtingen te Vlissingen en Breskens geschikt te maken voor dubbeldeks veerboten, het personen-autoverkeer op de veerverbinding Vlissingen-Breskens vertraging zal kunnen ondervinden en het veer gestremd zal zijn voor voertuigen en samenstellen van voertuigen met een totaalgewicht boven 3,5 ton (zoals vrachtauto's en autobussen): op maandag 4 februari tot en met woensdag 15 mei 1985, of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk zal blijken te zijn. Tijdens de stremmingsperiode wordt het be trokken verkeer verwezen naar de veerverbin ding Kruiningen-Perkpolder. Middelburg, 4 januari 1985. De hoofdingenieur-directeur, 1.-H.I.D., ing. J. A. J. C. Everaers. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt bekend, dat de bij het water schap in beheer zijnde wegen bij invallende opdooi gesloten zullen worden verklaard voor voertuigen met een asdruk van meer dan 1.2 ton. Belanghebbenden worden aangeraden tijdig te zor gen voor voldoende bevoorrading. In noodsituaties gelieve men contact op te nemen met de technische dienst van het waterschap, Nassaulaan 8 te Goes, tel. 01100-20020, ter verkrij ging van een voorwaardelijke ontheffing van de verkeersbeperkende maatregelen. Goes, 18 januari 1985. Het dagelijks bestuur voornoemd, ir. J. Minderhoud, wnd. dijkgraaf. Mr. J. A. de Visser, griffier. ONS RIJDEND ONTWIKKEU VOLKSWAGEN AUTO 2000. DEZE VOLKSWAGEN lyNÏETTE KOOR DE UITVINDINGEN WEL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 14