Geen onderzoek nodig naar vrijkomen stoffen Dow Reeks protesten tegen komst van tweede kerncentrale in Borssele Boete voor diet stal dan boord van visse rsschip PZC/ provincie INTERIMVOORZITTER OP NIEUWJAARSBIJEENKOMST: Scheidende voorzitter KvK: 'ALLEEN GROTEN PROFITEERDEN VAN REGERINGSMAATREGELEN' O VM-directeur De Lange wil verantwoordelijkheid verzekerde bevorderen Grote verkeersactie van rijkspolitie in omgeving Halsteren Borsele licht de ondernemers in over gemeentelijk werkgelegenheidsplan Auto uitgebrand na kortsluiting accu Brandweer Oostburg krijgt voertuig voor hulpverlening 13 Oordeel MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland wijst de eventuele komst van een tweede kernenergiecentrale bij Borssele niet af. De gisteren benoemde interimvoorzitter van de Kamer, de heer M. Sinke, heeft dit tijdens zijn nieuwjaarstoespraak laten doorschemeren. „Zeeland beschikt, met de aanwezige kennis op dit gebied en de situering nabij koelwater, over gunstige vestigingsplaatsomstandigheden. Deze zijn in de andere door de regering genoemde lokaties in mindere mate of in het geheel niet aanwezig". De heer Sinke hield zijn toespraak besluitvorming zou het provinciaal bezorgd te zijn over de afkalving van 'BORSSELE STRAKS RADIO-ACTIEF AFVAL VAT' Klein links AFSCHEID VAN EEN 'HOBBY' Soepel Criminaliteit VRIJDAG 18 JANUARI 1985 TERNEUZEN Bij Dow Chemical in Terneu zen komen niet méér chemische stoffen vrij, dan is voorgeschreven in de eisen van de overheid. B en w van de Scheidestad zien dan ook geen aanleiding om een onderzoek in te stellen. Dit antwoordt het college op schriftelijke vragen van het raadslid A. G. C. M. Persijn van Links Perspectief. Aanleiding voor de vragen: een gasontsnapping bij het chemiebedrijf op 5 december. Het bericht zou pas op 11 december de regionale dagbladen bereiken doordat de directie die wél de officiële instanties in lichtte een perspublicatie van de eigen voorlichtingsafdeling tegenhield. Persijn vroeg b en w op 13 december naar de procedures in dergelijke gevallen, de manier waarop berichten voor het 'openbaar rapporten- boek' van de gemeentepolitie worden geselec teerd en de wijze waarop Terneuzen klachten van de bevolking over stank- en geluidhinder afhandelt. „Het bestaan van een openbaar rapportenboek moet aan het brein van de vragensteller zijn ontsproten", antwoordt het college. De selectie van dergelijke meldingen vindt 'in voorkomen de gevallen plaats door de namens de burge meester optredende ambtenaren of door hem zelf. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tus sen enerzijds calamiteiten en anderzijds over last. Gaat het om stank- of geluidshinder dan stelt de politie of de dienst gemeentewerken een onder zoek in. Bij ongevallen van betekenis of calami teiten treden brandweer en politie op onder leiding van de burgemeester om maatregelen te nemen en de gevolgen te beperken. Als dat nodig of gewenst is, worden andere overheidsin stanties gewaarschuwd of ingeschakeld. Bij het rapporteren over deze incidenten wordt gebruik gemaakt van 'de deskundigheid en ervaring van de met verantwoording belaste personen', schrijven b en w. De wettelijke basis van deze criteria wordt gevormd door artikel 219 van de gemeentewet. Op de vraag of b en w het geen 'ongewenste zaak' vinden dat de bevolking pas enkele dagen later na tips van werknemers van Dow van de gasontsnapping hoorde, krijgt Persijn ten antwoord, dat buiten Dow de veiligheid net in gevaar is geweest 'en dit derhalve buiten onze oordeelsvorming valt' Terneuzen had geen aanleiding, laat staan een plicht om het voorval te melden aan de milieu inspectie. De stoffen die buiten de greppel voor afvalwater raakten bestonden voor 75 procent uit ethylben zeen, voor 23 procent uit styreen, voor 2 procent uit benzeen en tolueen en 'de totale hoeveelheid was slechts gering'. Klachten uit de bevolking die er in dit geval overigens niet waren worden onderzocht door de afdeling milieuzaken van de dienst openbare werken. Eventueel kan dat samengaan met de melding van storingen door de bedrijven. Ko men er reacties buiten kantooruren, dan scha kelt Terneuzen een dienstdoend piketambte naar van openbare werken in, tenzij een oriënte rend onderzoek van de gemeentepolitie uitwijst dat zoiets niet nodig is. KvK-vorzitter M. Sinke THOLEN De rijkspolitie groep Halsteren houdt vanaf 22 januari tot en met 1 februari een grote verkeers- aktie met name onder fietsers en bromfietsers die van en naar de scho len in Bergen op Zoom onderweg zijn. De actie zal zich concentreren rond de Halsterseweg, Tholenseweg en de Steenbergseweg. Volgens de politie vormen grote groepen fietsers en bromfietsers op deze wegen een le vensgevaarlijke situatie voor de ver keersveiligheid en worden daar vaak grove verkeersovertredingen ge maakt. Tijdens de actie zal de politie over het algemeen direct verbalise rend op treden, ook tegen verkeers deelnemers onder de 16 jaar. De scho len in Bergen op Zoom zijn door een schrijven op de hoogte gebracht van de komende verkeersactie. HEINKENSZAND De gemeente Borsele gaat de ondernemers in de gemeente voorlichten over het werk gelegenheidsplan, waarvoor in de be groting van 1985 twee miljoen gulden is uitgetrokken. Daartoe wordt met de Centrale van Ondernemers Borse le (COB) een voorlichtingsbijeen komst gehouden op dinsdag 12 fe bruari in De Stenge in Heinkenszand. Tijdens de bijeenkomst zullen ver schillende deskundigen het woord voeren. M. de Witte, voorzitter van de COB bijt het spits af. Gedeputeerde drs R. C. E. Barbé spreekt vervolgens over het werkgelegenheidsbeleid in de provincie Zeeland. Burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel zal het gemeentelijk beleid ten opzichte van de werkgelegenheidsbevordering toe lichten en na de pauze is er gelegen heid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. In een forum zullen naast de sprekers vertegenwoordigers plaatsnemen van onder meer het Economisch Techno logisch Instituut voor Zeeland en het regionaal dienstverleningscentrum voor het kleinbedrijf. VEERE - Kortsluiting in de accu is de vermoedelijke oorzaak van een brand, die donderdagmiddag kort na drie uur de heer W. J. F. uit Veere van zijn auto beroofde. F. had zijn voertuig juist voor zijn woning aan de Kievitenlaan gepar keerd, toen de buurvrouw rook zag. Zij alarmeerde direct de brandweer, maar al snel vatte de gehele motor vlam en ontploften de banden. Van de vierwieler bleef, ondanks het blussen, dan ook weinig over. OOSTBURG De Oostburgse ge meenteraad had donderdagavond haast. In krap 35 minuten werden 16 agendapunten afgehandeld. Besloten werd onder meer 43.000 gulden uit te pekken voor de aanschaf van een hulpverleningsvoertuig voor het korps vrijwillige brandweer. Ook de subsidieverordening dorpsvernieu- *mg werd zonder veel omhaal vastge steld. Kamer van Koophandel niet tegen nieuwe kerncentrale gisteren ten overstaan van enkele honderden toehoorders in de Schouw burg in Middelburg. „De uitbreiding van kernenergie is een vraagstuk, dat de Zeeuwse politieke gemoederen de komende tijd sterk bezig zal houden, nu de regering in principe heeft beslo ten dat uitbreiding van kernenergie in Nederland aanvaardbaar is. Borssele lijkt de regering de meest aantrekke lijke vestigingsplaats. Met het oog op de komende politieke en bestuurlijke bestuur er goed aan doen de voor- en nadelen van de uitbreiding van kern energie in Zeeland op korte termijn op een rijtje te zetten. Dat soort belang rijke beslissingen mag nu eenmaal niet uitsluitend op emoties worden gebaseerd". Hoewel de heer Sinke in zijn toespraak niet expliciet stelde voorstander te zijn van de bouw van een tweede kerncentrale, gaf hij dat desgevraagd wel toe. De nieuwe Kamervoorzitter zei verder de rijksdiensten in Zeeland. Als ge volg van reorganisatieplannen zullen in korte tijd ongeveer 600 arbeids plaatsen verloren gaan. „Het rijk houdt daarbij onvoldoende rekening met de gevolgen van alle plannen gezamenlijk, maar kijkt slecht keer op keer naar de consequenties van elk plan afzonderlijk", zo hield de heer Sinke zijn gehoor voor. De Kamervoorzitter stelde verder geen voorstander te zijn van concen- MIDDELBURG - „De regerings maatregelen die meer lucht zouden moeten verschaffen aan de onder nemers in ons land, hebben alleen effect gehad voor de grotere onder nemingen. De kleine zelfstandige profiteerde echter niet van een gunstiger ondernemingsklimaat". Deze conclusie trok de heer J. J. Claas gistermiddag in zijn af scheidstoespraak. De heer Claas nam gisteren afscheid als voorzit ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord- en Midden- Zeeland. Hij heeft die functie tien jaar bekleed. Natuurlijk blikte de heer Claas te rug op de jaren waarin hij de voor zittershamer heeft gehanteerd. En van de belangrijkste ontwikkelin gen was volgens hem de recente kentering in de publieke opinie ten aanzien van het industriële gebeu ren. „Nog niet zolang geleden stond de industrie vaak in een ongunstig daglicht; de negatieve aspecten overheersten. Thans wordt alge meen aanvaard, dat een gezonde industriële sector een noodzakelijke voorwaarde vormt voor onze wel vaartsmaatschappij". Nu de economie weer opleeft, moe ten - volgens de heer Claas - de ondernemingen de gelegenheid krij gen om de ingeteerde vermogens weer op peil te brengen. Daardoor kunnen de investeringen dan weer toenemen, wat een positieve ont wikkeling betekent voor de werkge legenheid, meende de heer Claas. Als n van de in de afgelopen tien jaar bereikte resultaten -de heer Claas noemde er verschillende- ging de scheidende Kamervoorzitter in op het onderzoek naar de vermo genspositie van de PZEM en de wijze van het publiceren van de bedrijfsresultaten van dit nutsbe drijf. „De PZEM hield zich armer dan ze in werkelijkheid was. Ons onderzoek is niet zonder invloed geweest bij het besluit van de PZEM om de tarieven te verlagen" Tenslotte richtte hij zijn blik op de toekomst, en op de groeimogelijk heden voor Zeeland. Gunstige ont wikkelingen voorzag hij in het op en overslaggebeuren in de Zeeuwse havens, bij de zeehavenindustrieën in het Sloegebied, de land- en tuin bouw, de visserij en de recreatie. De scheidende heer Claas ontving uit handen van de interimvoorzit ter M. Sinke papieren die recht geven op een rondreis langs cultu rele bezienswaardigheden in Span je en Portugal. De afscheidsrecep tie van de heer Claas weerd naar schatting door ruim vierhonderd belangstellenden bezocht. Afscheid van KvK-voorzitter J. echtgenote. J. Claas (tweede van links) en zijn tratie van de Zeeuwse waterschap pen. Het Zeeuwse bedrijfsleven denkt dat deze fusie kostenverhogend zal werken. Daarmee staat het bedrijfsle ven lijnrecht tegenover minister N. Smit-Kroes, die wl een voorstander van samenvoeging is. In zijn analyse van de regionale be drijfsontwikkeling signaleerde de heer Sinke, dat de regionaal-economi sche opleving mede te danken is aan de groei van de export. „Maar de investeringen blijven teleurstellen. De investeringssom is in '84 verder afge nomen. Het aantal winstgevende be drijven is echter verder gestegen". Binnenkort zullen de Zeeuwse ge meenten worden benaderd over de problematiek van reconstructies en onderhoudswerkzaamheden in bin nensteden. Vaak lijden ondernemers in de stadscentra schade en inkom stenderving door het tijdelijk onbe reikbaar worden van hun winkels of bedrijven. „Zou het niet redelijk zijn om ondernemers hiervoor schadeloos te stellen, als de schade de pan uit rijst?", zo vroeg de heer Sinke zich af. Aanleiding van het actueel worden van dit probleem is de herinrichting van het centrum van in Middelburg in het afgelopen najaar geweest, zo deelde hij mee. Tenslotte drong de heer Sinke aan op een krachtig beleid ten aanzien van het toerisme en de recreatie. Deze branches bieden economische per spectieven en hebben een gunstig effect op de werkgelegenheid. „Het ministerie van economische zaken stelt jaarlijks 16 miljoen gulden be schikbaar voor de aanleg van infra structurele voorzieningen in speer- puntgebieden. De provincie en de gemeenten moeten ervoor zorgen dat een belangrijk deel hiervan in Zeeland wordt besteed. Zeeland is immers de toeristenprovincie bij uitstek!" Minis ter Smit-Kroes van verkeer en water staat moet volgens de heer Sinke geld beschikbaar stellen voor de aanpas sing van het wegenstelsel in de omge ving van Neeltje Jans, indien dit werkeiland zal worden herschapen in een permanente toeristenattractie. Sprekend over toerisme hoopte de heer Sinke verder op een groeiend besef bij lokale overheden om de opbrengst van de toeristenbelasting niet te laten verdwijnen in de algeme ne middelen, maar te gebruiken voor investeringen in de toeristische sec tor. De nieuwjaarsbijeenkomst telde naast de rede van de interimvoorzit ter nog een drietal onderdelen. Zo werd afscheid genomen van de heer J. J. Claas, die tien jaar lang voorzitter van de Noord- en Midden-Zeeuwse Kamer van Koophandel is geweest. Voorts werd een huishoudelijke ver gadering gehouden, waarin de heer Sinke officieel werd benoemd tot inte rimvoorzitter. Voor de afscheidsrecep tie van de heer Claas begon, werd de prijs voor creatief ondernemerschap uitgereikt aan de directie van C. Meij er BV uit Kruiningen. VLISSINGEN Verschillende poli tieke partijen in Zeeland hebben protesten laten horen tegen het rege ringsbesluit om twee nieuwe kern centrales te bouwen, waarbij een voorkeur is uitgesproken voor Bors sele als vestigingsplaats. Zij doen een beroep op de Zeeuwse bevolking, provinciale staten en de tweede ka mer om alles in het werk te stellen teneinde de komst van een nieuwe kerncentrale in Borssele te voorko men. De D'66-statenfractie en het D'66- regiobestuur in de provincie Zeeland hebben een dringend beroep op de tweede-kamerfractie van D'66 gedaan alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het aantal kerncen trales in Nederland wordt uitgebreid. In een brief aan de leden van de kamerfractie wijzen de Zeeuwse D'66- ers er onder meer op, dat de kwestie van het afval van kerncentrales bij zonder slecht is geregeld. Voorts vraagt D'66 in de brief aandacht voor het feit dat bij de exploitatie van kernenergiecentrales een deel van de risico's tot een bedrag van 1 miljard gulden wordt afgewenteld op de staat door de onvoldoende verzekerbaar heid van de risico's. „In vrijwel alle particuliere verzekeringen is een clau sule opgenomen, dat in geval van nucleaire rampen geen schadevergoe ding wordt gegeven, uus een ueei van de risico's wordt domweg op de indivi duele burger afgewenteld", schrijft D'66 verder. Raadsleden van PPR, PSP en CPN in Zeeland hebben in een gezamenlijke oproep hun verontwaardiging geuit over 'het principe-besluit van de CDA/VVD-regering om twee nieuwe kerncentrales in ons land te bou- „Dit voornemen van de regering is des te meer onaanvaardbaar omdat hiermee de mening van de bevolking, die in meerderheid tegen de bouw van nieuwe kerncentrales is, gene geerd wordt, nog afgezien van de veiligheids- en financiële risico's, die daarmee genomen worden", schrij ven de vertegenwoordigers van 'klein links' in de gemeenteraden van Vlissingen, Middelburg, Goes, Ter neuzen en Borsele. De raadsleden roepen de Zeeuwse bevolking tenslotte op de activiteiten van het Zeeuwse Aktieplatform tegen Kernenergie te steunen. De standpuntbepaling is ondertekend door: A. van Oosten, raadslid voor de PPR in Goes, F. Mol, raadslid voor de PPR in Borsele, J. Spek en D. Blom van Progressief Middelburg, R. Su- wijn, Progressief Vlissingen en A. Per sijn, vertegenwoordiger van Links Perspectief (PPR, PSP en CPN) in de Terneuzense raad. Het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid Borsele heeft het ge meentebestuur van Borsele en provin ciale staten van Zeeland gevraagd zich tot het uiterste te verzetten tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij de kern Borssele. Het bestuur geeft in een brief aan gemeentebestuur en provinciale staten te kennen uiterma te ontsteld te zijn over het kabinets besluit van 11 januari, waarin een voorkeur voor Borssele als eerste ves tigingsplaats wordt uitgesproken. Het bestuur toont zich ontevreden met het feit dat de regering de brede maatschappelijke discussie negeert en noemt dat onfatsoenlijk en onde mocratisch. Warmtekrachtkoppeling, wind- en zonne-energie zijn volgens het bestuur goede, te weinig onder zochte alternatieven, die meer werk gelegenheid zouden kunnen schep pen. Als ernstige gevaren die aan kernenergie kleven worden genoemd: ongelukken die veel mensenlevens bedreigen, opwerkingsfabrieken, die werknemers en omwonenden aan stralingsgevaar blootstellen, het af valprobleem en het feit dat het pluto nium uit kerncentrales voor het ma ken van kernwapens kan worden ge bruikt. Vooral het afvalprobleem zit de PvdA Borsele hoog. „Kiezen voor een tweede kerncentrale, is kiezen voor opslag van afval in Borssele", zo schrijft het partijbestuur in zijn brief. „Borssele dreigt het radio-ac- tief-afvalvat van Nederland te wor den". De PvdA-afdeling vreest voor de uitbreidingsmogelijkheden van kernen als Nieuwdorp, Borssele, 's- Heerenhoek en Ovezande. Volgens het bestuur komen ook de expansie mogelijkheden voor de overige in dustrieën in gevaar. De Statenfractie van de CPN in Gro ningen heeft bij Gedeputeerde Staten van Groningen geprotesteerd tegen een door de Stichting Samenwerken de Bedrijven Eemsmond georgani seerde excursie naar de kerncentrale van Borssele. Een dergelijke uitnodi ging was eind vorige week verstuurd naar een honderdtal mensen die in hun kwaliteit betrokken zijn bij kernenergieproblematiek. „Het gaat bij die excursie niet om een objectieve discussie over kernener gie, maar om een pure propaganda- tocht ten behoeve van kernenergie", schrijft de CPN. Directeur J. de Lange voor het OVM-kantoor in Goes. GOES - Directeur J. de Lange neemt woensdag 1 februari afscheid van 'zijn' Onderlinge Verzekerings Maatschappij (OVM) in Goes. Als verzekeringsman in hart en nieren verlaat de dan 65-jarige Kloetinge- naar een bedrijf dat hij van de grond af heeft opgebouwd. Zijn 'standbeeld' staat aan de Frans den Hollanderlaan: het in 1980 door de OVM betrokken nieuwe kantoorgebouw. De Lange is met zijn bedrijf, dat is voortgekomen uit de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM), vergroeid. „Maar ik moet nu weg", vertelt hij, „en dan ga ik ook". De Lange, geboren op een boerderij in de omgeving van het Walcherse Koudekerke, begon in 1948 bij de ZLM als secretaris van de tuin- bouwsectie. Een jaar later stond hij mede aan de wieg van de onderlin ge fruittelersschadeverzekering. De eerste stap van de landbouwmaat- schappij naar meer activiteiten op dit gebied was gezet. Een onder zoekscommissie naar een onderlin ge verzekeringsmaatschappij kwam tot stand en in 1951 kon de OVM met De Lange als directeur beginnen in het Landbouwhuis aan de Grote Markt in Goes. De onder neming sloot het eerste jaar 539 verzekeringen voor auto's af. Vorig jaar kon de OVM de 100.000-ste polis inschrijven. De groei van de Zeeuwse verzeke ringsmaatschappij is nooit onstui mig geweest. „We hebben ook nooit geadverteerd", zegt De Lange. „We moeten het hebben van mond-tot- mondreclame en dat vind ik een goede zaak". De scheidende direc teur is duidelijk in zijn nopjes met de OVM. Twee jaar geleden kwam 'zijn' bedrijf in de Consumenten- geldgids als beste Nederlandse ver zekeraar uit de bus. Met enige trots laat hij het betreffende nummer van het blad met de onderzoeksre sultaten zien. In de categorie 'Aantoonbaar meer tevredenheid' scoort de OVM in derdaad het hoogst. De Lange weet wel wat daar achter zit: een soepel werkende, relatief kleine onderne ming. Hij haalt een Amerikaanse onderzoeker aan om te kunnen aantonen dat de grotere bedrijven veelal veel minder efficiënt werken dan kleinere. De Kloetin- genaar is dan ook een groot tegen stander van een fusie tussen de vijf onderlinge verzekeringsmaat schappijen die in Nederland func tioneren. De scheidende OVM-directeur hecht veel waarde aan verantwoor delijkheidsbesef. Hij verwacht dat niet alleen van zijn werknemers die bij de Goese onderneming vrij zelf standig hun werk verrichten, maar ook van zijn cliënten. „De OVM is tenslotte ook een beetje van hen", constateert De Lange, „maar dat is een te principiële kwestie om op te kunnen bouwen". De mentaliteit van een aantal verzekerden is daar voor ook niet meer goed, vindt hij. Als voorbeeld noemt de Kloetinge- naar het geknoei met de wettelijke aansprakelij kheids verzekering (WA). Daar wordt, naar zijn me ning, te veel oneigenlijk gebruik van gemaakt. „Als de buurvrouw een kopje laat vallen, wordt het al gemeld door de andere buurvrouw en dan het liefst als een stuk an tiek. Zo werkt dat vaak", aldus de verzekeringsman. „Maar daar is een WA-verzekering niet voor. Die bestaat om zaken te dekken die mensen financieel niet kunnen be happen, zoals blijvende invaliditeit van iemand die door een verzeker de is aangereden". Directeur De Lange toont zich onder meer van wege het oneigenlijk gebruik voor stander van hogere eigen risico's. De verzekerde moet het zelf finan cieel voelen als er schade is, stelde hij 7 december vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering van de ZLM. Eén ding had De Lange nog graag willen meemaken: een beeld scherm bij de telefoon. „Dan kan ik de tronie van degene zien die ik niet zo erg vertrouw", legt hij uit. Snel voegt hij hier aan toe dat hij ervan overtuigd is dat er meer goede dan slechte mensen op de wereld rondlopen. De verzeke ringsman maakt zich ondanks zijn, naar eigen zeggen, optimistische aard zorgen over de toegenomen criminaliteit. „Zeeland is wat dat betreft in Nederland nog een soort eiland", stelt hij, „maar in West- Brabant, ook een deel van ons werkgebied, is het al weer erger. Verzekeringsmaatschappijen wor den vanwege de hogere risico's ge dwongen maatregelen, zoals een hoger eigen risico en hogere pre mies, te nemen om hun exploitatie sluitend te houden. De grote assu radeuren zijn daar vorig jaar al toe overgegaan in Amsterdam, Rotter dam, Den Haag en Utrecht. Ik ben er wel voor die voorwaarden in het hele land in te voeren. Verzekeraars moeten dan wel, zoals wij al doen met de beveiliging van auto's, mensen aanzetten tot het treffen van veiligheidsmaatregelen door een financiële tegemoetko ming". De OVM-directeur heeft zijn werk altijd als hobby gezien. Zijn lid maatschap van de Goese gemeen teraad van 1978 tot 1982, namens het CDA, ervoer hij eerder als werk. Het ging hem daar allemaal te traag en er werd te veel 'geouwe hoerd'. Op 1 februari laat De Lange een hobby op de Frans den Hollan derlaan achter om zich aan zijn zeven andere bezigheden als scha ken, bowlen en tuinieren te wijden. H. Doeleman, oud-directeur van de Nederlandse Credietbank in Goes, volgt hem op. MIDDELBURG Een inwoner van Breskens is donderdag door de politierechter veroor deeld tot een boete van 300 gulden, omdat hij als opvarende van een vissersschip in de ha ven van Breskens zijn werkgever, E. R„ bestal van 100 gulden en de man ook mishandelde. Bij die mishandeling wist R. zich los te ma ken, en de politie te bel len. In die fase zag de 42-jarige A. B. kans 100 gulden uit de portemon nee van R. te halen. De man had daar, zoals hij gisteren voor politie rechter mr G. H. Nomes toelichtte, alle redenen voor. omdat hij als opva rende van het vissers schip tekort was ge daan. De officier van justitie had in deze zaak een boete van 500 gulden geëist. De politierechter wilde alle achtergron den laten meewegen en hield er verder rekening mee, dat B. een blanco strafblad had.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 13