Streng winterweer kost leven duizenden vogels Informatief boek over Vlaamse kustvlakte scheepvaart- berichten 12 'Spanningsveld' Garages Familie berichten Begrafenisonderneming VAN DER HOOFT TEL. 01103-1517 ROUWKAMER EN ROUWCENTRUM Wegenwacht Winterbloemkool Olie GEBOEKT GROTE VAART KLEINE VAART PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 JANUARI 1935 (Slot van pagina 11) maakt, dat wil zeggen dat er geen enkele electrische installatie mocht functioneren, om te voorkomen dat eventuele vonken een ontploffing zou den veroorzaken. Een anddre veilig heidsmaatregel was het afsluiten van de lading-compartimenten om te ver mijden dat er bij een lek grote hoe veelheden propaan vrijkwamen. Adjunct-rijkshavenmeester De Bruijn vertelde donderdagmiddag dat het wellicht mogelijk was ge weest om meteen na het omhoog varen van de tanker het schip vlot te trekken, met de nodige sleepboot hulp. Maar omdat hij op dat moment 'een klein spanningsveld' tussen de sleepbootdiensten van Van den Ak ker uit Vlissingen en Muller uit Ter- neuzen constateerde kon het zover niet komen. De Bruijn maakte duide lijk dat naar aanleiding van het vastlopen van de tanker de rijkspoli tie een onderzoek in zal stellen, waar ook rijkswaterstaat bij betrokken wordt. In dat kader zal onder meer nagegaan worden of het klopt dat de schipper van de tanker meteen nadat zijn schip vastliep sleepboothulp weigerde en zo kosten dacht te besparen in de veron derstelling dat zijn schip op eigen kracht vlot kon komen. In dat onder zoek zal ook bekeken worden hoe de gastanker op die plaats kon komen. Een mogelijke aanleiding is volgens De Bruijn het ijs in het vaarwater dat de boeien verplaatst kan hebben. De tanker liep omhoog nabij de kruising van de Schelde-Rijn-verbinding met het Bergse Diep. Dat is een erg druk punt voor de scheepvaart. Om 0.03 uur afgelopen nacht lukte het sleepboten van Van den Akker uit Vlissingen bij hoogwater de tanker vlot te trekken. De VTG-81 is vervol gens naar de haven van Tholen ge bracht. (Slot van Pagina 11) nood ook bij deze dieren groot is, bewijst hun weinig schuwe houding tegenover mensen. Zodra een stuk land weer groen is zitten ze achter de tractor", zegt Jacobusse. Verder pleit de medewerker van de stichting voor een toename van het voederen van vogels in de tuinen. Alhoewel de toestand snel verslech tert, steekt de bevaarbaarheid van de Zeeuwse hoofdwaterwegen nog gun stig af tegen de situatie in de rest van het land. De aanwezigheid van veel zout water is daarvan één van de oorzaken. Dat bleek donderdag uit de informatie die rijkspolitie en brug- en sluiswachters verstrekten. Zorgen baart steeds meer de Schelde- Rijnverbinding. Door de ijsgang on dervindt de scheepvaart veel hinder. Dat geldt vooral kleine binnenvaart schepen. De ijsgang aan de zuidkant van de verbinding valt nog mee, maar hoe dichter bij Rotterdam, hoe moei lijker het wordt, zo werd gisteren gezegd. Daarentegen is de situatie op de Westerschelde normaal. De lichte ijsvorming deert de scheepvaart in het geheel niet. Ook op het kanaal van Terneuzen naar Gent kan goed gevaren worden. De grote zeeschepen fungeren daar als ijsbrekers. Echt moeilijk daarentegen hebben binnenschippers het die in Walcheren en omgeving varen. De haven van Veere aan het Veerse Meer is door het ijs niet meer toegankelijk. De havens van Kats en Wolphaartsdijk zijn nog wel te bereiken, maar het kost met de dag meer moeite om daar binnen te raken. Op het Veerse Meer bevinden zich namelijk groeiende concentraties drijfijs. Vandaar dat de rijkspolitie te water daar de patrouilles heeft ge staakt. De winter doet zich ook sterk gelden in het Kanaal door Walcheren. Alleen schepen met veei paardekrach- ten kunnen hier met geringe moeite nog varen. In het Kanaal door Zuid- Beveland leverde het ijs gisteren nog geen hinder van betekenis op. Hetzelf de gold voor de Oosterschelde. Ten noorden van deze zeearm, in Mastgat, Krammer en Zijpe, is het water echter heel moeilijk bevaarbaar. Het veer tussen Anna Jacobapolder en Zijpe werd donderdag uit de vaart genomen in verband met de ijsgang. Bovendien had de lage temperatuur ook een technisch mankement tot gevolg. Het garagebedrijf profiteert van au toreparaties ten gevolge van het win terweer, maar wordt er per saldo gemiddeld niet beter van. Dat con cludeerde donderdag de Middelburg se garagehouder J. Cevaal, Zeeuws bestuurslid van de belangenorgani satie Bovag. De gedachte dat sneeuw en vorst gouden tijden inluiden voor zijn bran che, verwees hij naar het rijk dei- fabelen. „Mensen die alleen voor eigen gebruik een auto hebben, laten hun voertuig meestal voor de deur staan Daar heb je dus niets aan te repare ren, terwijl ook de benzineverkoop zodoende daalt. Degenen die voor hun werk moeten rijden, of zich in bedrijfs auto's voortbewegen, komen wel op de weg. Dat zorgt natuurlijk wel voor reparatiewerk. Maar daarvan profite ren alleen de garagebedrijven die vooral gericht zijn op de verkoop van dit soort auto's". Uit de informatie die garagebedrijven verstrekken, blijkt dat het publiek gewend raakt aan de problemen die het winterweer voor auto's kan ver oorzaken. De topdrukte die de mon teurs in de eerste week van januari te verwerken kregen, is achter de rug. Overwerken is niet meer nodig. Volgens de heer G. Sturm, chefwerk plaats bij PTA in Goes, zal het garage bedrijf na het invallen van de dooi nog Geboren: LINDA 15 januari. Lau en Andy Vos-Adriaanse Gerbrandystraat 83 4384 ND Vlissingen. Na een moedig gedragen lijden is zacht en kalm door de Here van ons weggenomen mijn lieve man, onze lieve vader en opa SIMON MINDERHOUD op de leeftijd van 76 jaar. Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, maar ook dankbaar voor het vele dat hij voor ons bete kend heeft. C. Minderhoud-Provoost Adrie en Els, Mark 4357 CG Domburg, 16 januari 1985, H. M. Kesteloostraat 3. Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in het Rouwcen- trum „Middelburg", Buitenhovelaan 1, Middel burg (Dauwendaele). Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 21 januari a.s. om 12.00 uur op de begraaf plaats te Domburg. Vertrek van het „Schuttershof' om 11.50 uur. Gelegenheid de familie te condoleren na de teraardebestelling in het „Schuttershof'. Dankbaar dat hij voor verder lijden is gespaard gebleven geven wij met droefheid kennis dat uit onze familiekring is weggenomen onze zeer geliefde broer, zwager en oom SIMON MINDERHOUD echtgenoot van Catharina Provoost op de leeftijd van 76 jaar. Domburg: Fam. Steijn-Minderhoud Domburg: Fam. Minderhoud-Trieller Westkapelle: Fam. Reijnhoudt-Minderhoud Vrouwenpolder: Fam. Wondergem-Minderhoud Domburg: Fam. Minderhoud-Brouwer Fam. C. Minderhoud Fam. Minderhoud-Wisse Neven en nichten Domburg, 16 januari 1985. Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat geheel onver wachts van ons is heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante JACOBA PIETERNELLA ADRIAN A BRUINOOGE weduwe van Johannis de Schipper op de leeftijd van 83 jaar. Canada: Familie Bruinooge-Hamelink Wemeldinge: Familie Veerhoek-Bruinooge Wemeldinge: Familie De Schipper-Meulpolder Wemeldinge: Familie v. d. Jagt-de Schipper Wemeldinge, 17 januari 1985. Papendijke 30. Correspondentieadres Bonzijweg 2, 4424 AP Wemeldinge. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 21 januari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Wemeldinge. Er zal een rouwdienst worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum te Wemeldinge en een ieder die de dienst wil bijwonen wordt verzocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Hervormd Kerkelijk Centrum. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan onze lieve tante JACOBA PIETERNELLA ADRIANA BRUINOOGE weduwe van Johannis de Schipper op de leeftijd van 83 jaar. Wemeldinge: Rinus en Marianne Anita René Kapelle: Dien Wemeldinge: Sjaak en Dana Linda 17 januari 1985. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT Heden werd plotseling van ons weggenomen onze zeer geliefde en behulpzame zwager BOUDEWIJN KIEVIT op de leeftijd van 72 jaar. Yerseke: I. L. Daane A. E. Daane-Danker 's-Gravenhage: F. A. de Haan-Daane H. H. W. de Haan Kapelle: G. Kaat-Daane J. Kaat Wormerveer: C. E. N. Rozel-Daane Neven en nichten Yerseke, 16 januari 1985. Met verslagenheid vernamen wij het plotseling overlijden van onze gewaardeerde medewerker BOUDEWIJN KIEVIT Wij hebben hem als een toegewijd en loyale medewerker leren kennen, en... hij zal als zoda nig in onze herinnering blijven voortbestaan. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Directie en medewerkers Solidair B.V. Yerseke, 16 januari 1985. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader CORNELIS GROOTJANS weduwnaar van Geertje de Nooijer in de ouderdom van 85 jaar. Arnemuiden: Th. Schuit-Grootjans KI. Schuit C. Grootjans N. Grootjans-Janse KI. Grootjans T. Grootjans-de Meulmeester J. van Belzen-Grootjans C. van Belzen L. Siereveld-Grootjans J. J. Siereveld Klein- en achterkleinkinderen 4341 AE Arnemuiden, 17 januari 1985, Burg. Langebekestraat 28. Vader ligt opgebaard in de Burg. Langebeke straat 28, aldaar gelegenheid tot afscheid ne men. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 22 januari 1985 om 12.00 uur op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie een rouwdienst plaats in het Verenigingsgebouw Rehoboth van de Nederlands Hervormde Kerk, die aanvangt om 11.00 uur en geleid zal worden door de Weleerwaarde Heer ds. A. Schaap. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het Verenigingsgebouw Rehoboth. Geen bloemen. In plaats van kaarten Met droefheid maar toch dankbaar voor wat hij voor ons is geweest en heeft betekend geven wij u kennis dat op 17 januari in volle overtuiging des geloofs van onze zijde is weggenomen, onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader JOHANNES BREMER sinds 1947 weduwna'ar van Johanna Maria Geers op de leeftijd van 92 jaar. Hij zal altijd in onze dankbare herinnering en liefde blijven voortleven. Souburg: E. J. Bremer Den Haag: J. M. Steketee-Bremer A. Steketee Utrecht: Ingrid en Rien Marieke Den Haag: Carmen en Jacques Anouska Den Haag: Patricia, Roland, Ellen Correspondentieadres: E. J. Bremer, Hudsonstraat 31, 4388 CR Oost-Souburg. J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder voor alle omliggende dorpen beschikbaar Tevens rouwkamer en koeling om thuis op te baren Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar wel profiteren van de gevolgen van het winterweer: „Na een poosje zal pas duidelijk zijn welke invloed sneeuwwater en pekel hebben gehad. Wie de onderkant van zijn auto niet goed in de gaten houdt, loopt het risico straks met flinke roestvorming geconfronteerd te worden. Die pekel kan diep invreten in de carrosserie en in het remsysteem. Deze zaken geven achteraf de meeste problemen". Ook de medewerkers van de Wegen wacht kunnen de laatste dagen weer wat ruimer adem halen, zo vertelde de heer M. Conings, chef van het station in Kapelle. „De eerste dagen hadden we gemiddeld honderd pech- gevallen per dag, met een uitschieter naar 117. Dat is nu wel minder gewor den". Dat de Wegenwacht het hoofd koel hield, is volgens Conings vooral te danken aan de inzet van het perso neel. „Die was fantastisch en dat mag best hardop gezegd worden. Het valt niet mee om stug door te zetten, nadat je net twee uur in de vrieskou onder een vrachtwagen hebt gele gen". De strenge vorst heeft een funeste uitwerking gehad op de winter bloemkool in Zeeland. Het grootste deel van de oogst zal straks als verloren kunnen worden beschouwd. Zeeland is de grootste leverancier van winterbloemkool in ons land. Vooral op Walcheren wordt deze groente veel geteeld. Ook voor de spruiten, tweede belang rijke wintergewas in de tuinbouw, ziet het er somber uit. Deze kan veel vorst verdragen, maar temperaturen tot 15 graden onder nul niet. Sociaal-eco nomisch voorlichter W. de Wolf (CBTB) vreest een herhaling van het seizoen 1978/79, toen de oogst vrijwel geheel verloren ging. Onvoorspelbaar is volgens de land bouworganisaties wat er met de win tertarwe zal gebeuren. Gunstig is dat de nog korte halmen door een laagje sneeuw bedekt zijn, waardoor de vorst er niet bij kan komen. Van groot belang zal uiteindelijk het afscheid van de winter zijn. Wordt dooi afge wisseld met opvriezen, dan ziet het er ongunstig uit, zo denkt ZLM-voorlich- ter J. Markusse. Luchtver#iliiig naar alarmgrens (Slot van pagina 1) gende waarden gemeten om 14.00 uur en 8.00 uur: Tholen: 334 microgram, was 428 's Heerenhoek: 279, was 387; Vlissingen: om 10 uur 's morgens werd 352 microgram gemeten, dat was om 8.00 uur nog 422 (deze metingen kon den niet om 14 uur herhaald worden wegens technische storing); Nieuw- Namen: 316, was 363; Philippine: 545, was 369; Arnemuiden: 264, was 398. Om 20 uur 's avonds waren de waar den fors teruggelopen. In Tholen werd toen bijvoorbeeld 199 microgram ge meten, in 's Heerenhoek 146, Nieuw- Namen 287 en Philippine 199. Deze daling hing samen met een lichte toename van de wind, waardoor een verdunning in de atmosfeer ont stond. Bovendien is de windrichting van oost-zuid-oost (woensdagnacht) gedraaid naar noord-oost. De vervuiling is volgens provincie- voorlichter I. A. van der Linden niet te wijten aan de Zeeuwse industrie. Al leen de Total Raffinaderij Nederland bij 's Heerenhoek stoot rookgassen uit. Als Total 'schuldig' zou zijn aan de vervuiling, zou bij het meetpunt bij 's Heerenhoek een hoger gemiddelde moeten zijn gemeten. Dat was niet het geval. Als dit bedrijf bij een te hoog zwaveldioxydegehalte zou worden verzocht de uitstoot te beperken zou het bedrijf bijvoorbeeld over moeten gaan op het stoken op andere brand stof of de produktie moeten verminde ren. Volgens de heer Van der Linde zou dat wel getuigen van solidariteits gevoel, maar weinig effect sorteren, omdat één Zeeuws bedrijf weinig in vloed heeft op de verontreiniging die afkomstig is uit het buitenland. De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij in Borsele gebruikt volgens adjunct-directeur ir. A. Tik tak momenteel olie als brandstof omdat de leidingcapaciteit voor gas op dit moment onvoldoende is. Alle stroomleveranciers in Nederland, die vorige week op andere brandstof (olie of steenkool) overgeschakeld hebben om de inzet van aardgas te beperken ten gunste van de kleinver bruiker, hebben het verzoek gekre gen om toch op aardgas te stoken als de luchtverontreiniging boven de 250 microgram kómt. Hoewel ook de PZEM dit verzoek heeft gekregen, blijft de centrale op olie stoken, omdat een ontbindende clausule in werking treedt als de leidingcapaci teit onvoldoende is, aldus ir Tiktak. Andere industrieën krijgen pas als de waarden boven de 850 uitkomen, het verzoek om de uitstoot van rookgas sen te beperken. Volgens ir Van Overloop van provin ciale waterstaat zal het de komende dagen 'oppassen blijven' omdat het KNMI weinig kans op verandering in de weersomstandigheden verwacht. Als de wind uit oostelijke richting blijft komen blijft het gevaar van ernstige verontreiniging ook voor Zee land bestaan. Overigens vertelde Van Overloop dat, ingeval van overschrij ding van de 500 microgram-grens, de provincie Zeeland weinig kan onder nemen. Mensen met ademhalings moeilijkheden kan geadviseerd wor den binnenshuis te blijven maar ver dere maatregelen zijn zinloos omdat de vervuiling van buiten de lands grenzen komt. Alleen maatregelen in bijvoorbeeld het Roergebied om de uitstoot van rookgassen te beperken kunnen voor Zeeland effect sorteren. De historie ligt er eigenlijk voor het oprapen, daar aan de Vlaamse kustvlakte tussen Calais en Saeftinghe. Een landstreek, gevormd door de grilligheden van de natuur. De grens tussen land en water verschoof er eeuwenlang en liet daarvan de sporen na. Pas toen de mens een poging ondernam dat aanvankelijk ongrijpbare proces te bedwingen kreeg deze langgerekte strook haar ontwikkeling en cultuur, die beide eigenlijk zo persoonlijk, zo karakteristiek zijn dat je je afvraagt waarom het zo lang moest duren eer er een samenhangende en tegelijk verhelderende studie over verscheen. Sinds kort ligt die overigens op tafel: van de hand van twee Zeeuw se auteurs, dr Honoré Rottier (af komstig uit Sint-Jansteen en als planoloog en docent verbonden aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht) en Henri Arnoldus (au teur van jeugdboeken en histori sche en aardrijkskundige werken). Misschien is 'studie' een wat te zwaar begrip voor het vlot en pret tig leesbare, hoogst informatieve en illustratief aantrekkelijk ogende boek dat als een gecombineerd Bel gisch-Zeeuwse uitgave van de per sen is gerold. De Vlaamse kustvlak te, die in het zuiden wordt geacht te beginnen bij de Franse heuvels van Artesië bij Sangatte, zich voortzet door België en geheel Zeeuwsch- Vlaanderen bestrijkt tot waar het Land van Saeftinghe in het haven gebied van Antwerpen overgaat. Rottier en Arnoldus zijn er figuur lijk gesproken diep in gaan graven, hebben een schat aan gegevens opgediept en zijn tot een compositie van hun materiaal gekomen, waarin herkenningspunten en doorgaans moeizaam te achterhalen gegevens elkaar verrassend afwisselen. Binnen tweehonderd pagina's maakt de lezer een wandeling door de tijd van deze 15 kilometer brede kuststrook met een oppervlakte van 2000 km2, die eigenlijk nergens saai of eentonig wordt, - iets dat niet altjd van dit soort werken kan worden gezegd. En die tijd reikt dan voor deze kustvlakte terug tot de pre- en vroeg historische periodes, toen de zee hier nog vrij spel had en stran den, duinen, veen, moerassen, slik ken en schorren de ontoegankelijk heid ervan bepaalden. Het einde van de wandeling brengt de lezer van dit boek bij anno-NU: een streng Noordzeekust met mondaine en kneuterige badplaatsen, in mooie zomers bevolkt door zo'n 20 miljoen toeristen. Het aardige van het gebied is dat de bodem van deze landstreek achter de kust van Vlaanderen nog erg veel zichtbaar heeft van die ontwikkelingen de haar hebben gestempeld. De ver dienste van het boek van Rottier en Arnoldus is dat het de wordingsge schiedenis van dit gebied binnen wetenschappelijke kaders vat, maar tegelijk qua benadering en stijl zo populair direct is dat de lezer wordt aangespoord om zelf op on derzoek uit te gaan. De illustraties (in ruime mate van auteur Rottier zelf, van de Zeeuwse fotograaf Wim Riemens en uit tal van historische bronnen) hebben daarbij een uitge sproken functie. Foto's, kaarten, plattegronden, tekeningen en ander archiefmateriaal, - het is allemaal voorzien van bijschriften die stuk voor stuk subtiel en terloops gege vens aandragen waaruit deze Vlaamse kustvlakte kaleidosco- pisch naar voren komt. Heel lang is deze over drie landen verdeelde, maar bijzonder samen hangende kuststrook het toneel van strijd geweest. Eerst eeuwenlang tegen het water, nadien als gevolg van talrijke oorlo gen en krijgsverrichtingen, die ove rigens ook sterk het aanzien van steden en stadjes in het gebied hebben bepaald. Het ontstaan van de kustvlakte, de eerste bewoners, hun pionierswerk bij inpolderingen en stedebouw, de lange geleidelijke weg naar het hedendaagse land schap, de kwetsbaarheid van de streek, het ontstaan van vissersdor pen en hun teloorgang, opkomst en verval van zeehavens, de ontwikke ling tot het toeristische karakter dat vandaag de dag hier zo domine rend is, - Rottier en Arnoldus heb ben met hun boek deze Vlaamse kustvlakte nog uitnodigender maakt dan ze al was. vdM. (De Vlaamse kustvlakte, Honoré Rottier en Henri Arnoldus. Uitgave van Lannoo in Tielt (B) en Den Boer in Middelburg, f49,50). ALDABI 16 vn Middlesboro nr Antwerpen; AMSTELDREEF 16 120 z Lissabon nr N.W Europa: AMSTELMOLEN 16 550 n Virgin eil. nr U.S. Gulf: AMSTELVLIET pass 16 Str. Torres nr Singapore; BEGONIA 16 vn Porto Viejo nr West Palmbeach; BREDA 16 470 zo Kobe nr Dairen; BROERE AQUA MARINE 16 vn Rotterdam nr Harwich: CORAL ISIS 17 vn Esbjerg nr Stenung- sund; DOCKEXPRESS-12 16 530 zw Aca- pulco nr Balboa; FARMSUM 16 rede No- vorrossisk; FELANIA 17 te Lome; FELI- PES 16 vn Haldia nr Singapore; FICUS 16 230 zw Tokio nr Singapore; FLAMMULINA 17 te Skikda verw.; HECTOR 17 250 zw Azoren nr Rotterdam; HILVERSUM 16 255 zw San Salvador nr Japan; INCOTRANS SPIRIT 16 vn Savannah nr Le Havre; JAVAZEE 16 vn Brake nr Theems; JO CYPRESS 16 350 o Bermuda nr Houston; JO OAK 16 500 w Bombay nr Kandia; MENTOR 16 800 no St. Maarten nr St. Maarten; NEDLLOYD ALKMAAR pass 16 Flores nr Surabaja; NEDLLOYD CLE MENT 16 100 z Cochin nr Kobe; NEDL LOYD DELFT 16 vn Singapore nr Djed- dah; NEDLLOYD HOLLANDLA 16 vn Fe lixstowe nr Ponce; NEDLLOYD KATWIJK 16 250 zw Managua nr Callao; NEDLLOYD KEMBLA 16 vn Duncanbay nr Vancouver; NEDLLOYD KINGSTON 16 vn Porto Ca- belloe nr Cristobal; NEDLLOYD MANIL LA 16 150 zo Maputo nr Singapore; NEDL LOYD MOJI 16 100 zzw Rangoon nr Singa pore; NEDLLOYD NASSAU 16 115 zo Pun- ta Arenas nr Balboa; NEDLLOYD NIGER 16 400 w Kp. Finisterre nr Le Havre; NEDLLOYD NILE 16 vn Rotterdam nt Brake; NEDLLOYD TASMAN 16 vn Port Everglades nr Houston; NEDLLOYD VAN- NECK 16 vn Hongkong nr Singapore; NEDLLOYD VANNOORT 16 vn Lissabon nr Algeciras; NEDLLOYD WAALEKERK 16 te Rotterdam; NEDLLOYD WESTER- KERK 17 te Acajutla verw.; NEDLLOYD WILLEMSKERK 17 te Doha; NISO 16 vn Milfordhaven nr Sullom Voe; PRINSES MARGRIET 16 te Cherbourg; PRINS MAURITS 16 t.a. Quebec; SAFOCEAN MILDURA pass 16 Kp. Leeuwin nr Sydney: SALLAND 17 te Kingston verw. ALIDA SMITS 17 te Eleusis; ANTARES pass 16 Burlings nr Seaham; ATLANTK WAVE 16 70 nnw Lissabon nr Kingslyn» BAKENGRACHT 16 te Helsinki; BEURS GRACHT pass 16 Gotland nr Lorient BREEHOEK 16 rede Algiers; BREEZAM 16 te Rotterdam; BROUWERSGRAC® pass 17 Accra nr Lagos; CARIBIC pass Kp. Tenes nr Bizerta; CARLA 17 40 no KP Villano nr Lissabon; CHRISTINA SMIT' 17 te Port Said; DANIEL 17 vn Dordrec» nr Antwerpen; DIANA-V 17 te Amsterdam DUTCH FAITH 16 te Rotterdam; ENGEÜ NA BROERE 17 vn Rotterdam nr Tees FLEX FORTUNA 16 60 zw Accra nr Sai Pedro; FRISIAN TRADER 16 rede Port® Bouc; GEZIENA 16 vn Rotterdam nr Oos tende; HAPPY MAMMOTH 16 vn Rot» dam; HARMA 16 te Rotterdam; HERM« DANIELSEN 17 60 w Beiroeth nr Beiroet» JACOBUS BROERE 17 te Rotterdam KAAPGRACHT 16 te Lagos; KONINGS GRACHT pass 16 Gibraltar nr Conakrj LADY ANITA 16 t.h.v. Port Gentil Dakar; LEIDSEGRACHT 16 rede Takors di; LENNEBORG pass 17 SundsvaH Zaandam; LIGATO 16 vn Rotterdam» Harlingen; LINDENGRACHT 17 te Casi blanca; MAASHAVEN 16 200 z Dakar» Abidjan; MERWEGAS 17 te Rotterda»: NED FREEZER pass 17 Greenville Matadi; PACIFIC DUCHESS 17 740 Guadeloupe nr Algeciras; PERGO 1" Rotterdam, l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 12