Stationsbrug hapert, trein gemist almanak Duwcombinatie muurvast FOLKLORE OP HET IJS Streng winterweer kost leven duizenden vogels Consternatie rond vastgelopen gastanker in het Bergse Diep IET ENERGIEPRIJS UIT GEVARENZONE wmmm Aardenburg wil 'minima' een koudetoeslag geven PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Botsing door meeuwsporen onvermijdelijk oor 15.000,- lan autoradio's fn Goes gestolen Prijzen VEEL IJSGANG SCHELDE-RIJNKANAAL SCHEEPVAARTVERKEER TWEE UUR GESTREMD Terugwerkend PAGINA 11 GISSINGEN - Voor Pechiney Nederland NV is 1984 een 'goed jaar' geweest. Het aluminiumbedrijf in Vlissingen-Oost behaalde een winst van 100 miljoen. In de produktie kon een bezettingsgraad van 87,5 procent worden bereikt. „En wat méér is", zegt algemeen lirecteur X. Nosten, „dank zij de gedeeltelijk opgeloste problemen over de energieprijs kunnen we in de komende jaren de positie van onze onderneming consolideren en versterken. *Ia een jarenlange dreiging voor het voortbestaan is Pechiney thans uit de gevarenzone." ZEELAND" VRIJDAG 18 JANUARI 1985 MIDDELBURG - Verschillende mensen hebben donderdag in Middelburg hun trein gemist door een defect aan één van de twee aandrijfmotoren van de Stationsbrug. De brugwachters deelden donderdag mee dat de reparaties pas in loop van vandaag (vrijdag) voltooid zullen zijn. De oorzaak van het uitvallen van de motor was gisteren nog niet duidelijk. De problemen ontstonden doordat de overgebleven motor niet sterk genoeg is om de brug in beweging te houden. De verbinding kan alleen open en dicht met behulp van de nog aanwezige handbediening. Dat leidt tot vertraging. Het openen en sluiten kost soms ongeveer 25 minuten. Aankomende voetgangers, die een trein moeten halen hebben veelal niet genoeg tijd om om te lopen via de verderop gelegen Schroebrug, omdat ze dan te laat op het station arriveren. De meesten wachtten gisteren dan ook gelaten af of de brug misschien toch nog net op tijd dichtgedraaid zou zijn. Dat was met de brugopening van kwart voor twee niet het geval. Kort na vijf over twee, de sneltrein naar Roosendaal was aan de overkant net vertrokken, was de brug pas weer dicht. De aankomende voetgangers hadden het nakijken... echiney boekte in '84 *nst van 100 miljoen lüe resultaten van Pechiney Neder land NV in 1984 zijn een duidelijke Iverbetering ten opzichte van de twee (voorgaande jaren. Nog over 1982 Imoest een verlies van 62 miljoen Iworden genoteerd. Het jaar 1983 werd {afgesloten met een zeer bescheiden {winst van 1 miljoen. Niet alleen de (wereldmarktprijs van aluminium die {aan sterke schommelingen onderhe- Ivig is, maar ook de in Nederland ■betrekkelijk hoge energiekosten zijn |de afgelopen jaren van beduidende nvloed geweest op de bedrijfsresulta- |ten van Pechiney. Nu de onderhande ngen met het ministerie van econo- ïische zaken over de energieprijs met Ivoor Pechiney redelijk succes zijn VROUWENPOLDER - De slech te berijdbaarheid van de niet- doorgaande wegen op het plat teland van Walcheren, zorgde donderdagmiddag bij Vrouwen polder voor een opmerkelijk on geval. Twee elkaar naderende automobilisten slaagden er niet in om uit het geheel bevroren sneeuwspoor op de Rijkebuurt weg te geraken, waardoor hun voertuigen botsten. Het betrof de 37-jarige mevrouw E. H. uit Veere en haar tegenlig ger, de 55-jarige C. V. uit Vrou wenpolder. Beiden verklaarden achteraf elkaar opgemerkt te hebben. Ondanks pogingen om zijwaarts te geraken, werden ze allebei gedwongen het sneeuw spoor vast te houden. Met als eindresultaat twee aan de voor zijde zwaar beschadigde vierwie lers. 10ES In het gebouw van garage bedrijf Van Oeveren aan de Plesman- veg in Goes is ingebroken. Er wor- Ben autoradio's vermist met een ge zamenlijke waarde van ongeveer 115.000 gulden. Een raampje in een roldeur van het bedrijf was openge broken. |n de dependance van de Zeeuwse ftcademie voor gezondheid en chemie bij een inbraak voor ongeveer 150 ilden aan videobanden gestolen. De Aangerichte schade was groter: 150 ilden. IV" Die amateur-fotografe uit Me- liskerke had er onlangs schik in, in de - toen nog ongerepte - witte wereld rondom. Ze be sloot er dus vol goede moed op uit te trekken om de schoon heid in een paar mooie pren ten vast te leggen. Hoogtepunt moest - zo had ze zich voorgenomen - een opna me worden van een takje hulst met rode bessen in de sneeuw. Ze reed derhalve voorzichtig in de richting van de duinen, ervan overtuigd daar hulst te vinden. Na een half uurtje kil zoekwerk zakte de geestdrift en na twee uur rondrijden was de aardigheid eraf, en de stem ming beneden peil. Ontmoedigd kwam ze vervol gens thuis. Om daar van haar moeder de opbeurende woor den te vernemen: ,Mè kind toch, m' ebbe toch zellvf ajaeren een struuke van ulst in de tuun". afgerond en een overeenkomst met de NV PZEM tot een 'verbeterde prijs' van de stroomlevering heeft geleid is de energie-situatie voor het bedrijf in Vlissingen-Oost - zoals de heer Nos ten het noemt - 'minder dramatisch dan twee jaar geleden'. Pechiney zal over 1984 geen dividend uitkeren. De winst zal aan de reserves worden toegevoegd en voor de financiële ver sterking van de positie van het bedrijf worden aangewend. De Pechiney-vestiging in Vlissingen-Oost. TERNEUZEN Twee Belgische sleepboten, die met drie grote duw bakken onderweg waren van Terneu- zen naar Antwerpen, zijn donderdag morgen in de mist op de strekdam in De Put bij Terneuzen vastgelopen. De twee oude sleepboten, de 'Virginia' en de 'Louise', kwamen rond kwart voor twaalf muurvast te zitten op de strekdam. In eerste instantie weigerde de kapi tein assistentie van te hulp gesnelde sleepboten. Later mochten twee sleepboten van Multraship, de Mul tra-tug 2 en 3, wel vastmaken. Bij afgaand water kwamen de Belgische sleepboten op de strekdam geheel droog te liggen. Rond middernacht - bij hoog water - werd een poging ondernomen de scheepjes los te trekken. Dat lukte gedeeltelijk. Zowel de Virginia als de duwbakken werden vlotgetrokken, De vooruitzichten voor de dochteron derneming in Vlissingen-Oost van het Franse aluminiumconcern Pechiney zijn er dus voor de komende jaren een stuk gunstiger op geworden. Direc teur Nosten maakt daarvan met vol doening melding. Enige jaren achter een is Pechiney in bijzonder moeiza me onderhandeling geweest met de Nederlandse overheid over de hoogte van de energietarieven. In die tijd werd herhaaldelijk gespeculeerd over een mogelijke sluiting van het bedrijf met ongeveer 950 werknemers. De directie liet steeds weten dat de ener gietarieven de sleutel zijn voor het voorbestaan van het produktiebedrijf in Zeeland. Nu wat dat betreft het gevaar is afgewend kan Pechiney be tere garanties geven voor de toekomst van de aluminiumproduktie. Leden van de folkloristische groep Walacra waagden zich donderdag in traditioneel Walchers kostuum in Middelburg op het ijs voor een promotiefilm van het aluminiumconcern Pechiney. Voorspellingen over de gang van za ken in 1985 zijn volgens algemeen directeur Nosten heel moeilijk te ge ven. Veel is afhankelijk van het ver loop van de aluminiumprijzen op de wereldmarkt die, zoals het er nu naar uitziet, in 1985 zeker lager zullen uitvallen dan het voorgaande jaar. Weliswaar werkt Pechiney in zijn af zet met lange termijn-contracten, maar deze zijn gebaseerd op de in Londen genoteerde gemiddelde prijs per ton-produkt. In 1983 stond de gemiddelde prijs op 1487 dollar per ton; in 1984 op 1283 dollar. De vraag naar aluminium op de wereldmarkt is de laatste tijd met ongeveer 10 pro cent en dat zal niet nalaten zijn invloed te doen gelden op de gemid delde prijs voor 1985 bij Pechiney Nederland NV. maar bij de Louise, die het hoogst op de strekdam zat, lukte het niet. Om eventuele schade te voorkomen, wer den er verder geen pogingen onderno men, mede door het feit, dat er bij hoog tij zo'n 30 centimeter minder water was dan normaal. De duwcom binatie kon, met de hulp van een sleepboot van multraship, de reis naar Antwerpen voortzetten. Gepro beerd wordt vandaag (vrijdag) bij ho ger tij de Louise vlot te trekken. MIDDELBURG - De uit 1728 stammende Seismolen en het gelijknamige bolwerk in Middelburg, vormden donderdag rond het middaguur het decor voor een nostalgisch tafereel. Leden van de folkloristische groep Walacra schaatsten daar rond in traditioneel Walchers kostuum. Een spontane gebeurtenis was dat niet; reden was het maken van een promotionele film voor de internationale Pechiney-bedrijven. De opdracht daartoe is verstrekt door het moederbe drijf van Pechiney in Frankrijk. Het concern heeft een geavanceerde installatie ontwikkeld voor het reinigen van aluminium. „De klanten stellen steeds hogere eisen aan het gehalte. Zeker nu er steeds meer toepassingen mogelijk zijn; bijvoorbeeld bij het maken van allerlei soorten folie, moet het aluminiumgehalte zo zuiver mogelijk zijn", aldus mevrouw J. Roose, woordvoerster van Pechiney-Vlissingen. Ook deze ves tiging speelt een rol bij de ontwikkeling van de nieuwe reinigingsinstallatie. Pechiney wil daarmee de interna tionale markt op, vandaar de promotiefilm. Het is de bedoeling dat de scènes die gisteren in Middelburg opgenomen werden, de start van de film vormen. Vanwege de aanwezigheid van een Pechiney-vestiging in ons land, werd gezocht naar een typisch Nederlands folkloristisch element en dat leidde naar de vest aan de Middelburgse Seissingel. Ook werden opnamen ge maakt bij het bedrijf van Pechiney in Vlissingen-Oost. Het is de bedoeling dat het eindresultaat vertoond wordt voor een congres van gieterijspecialisten dat in maart in de Verenigde Staten van Amerika wordt gehouden. In boerenkostuum de schaatsen onder binden: nostal gisch tafereeltje aan de Middelburgse Seissingel. De duwcombinatie op de strekdam. HEINKENSZAND Ondanks de zorg van mens en menige instantie om vogels van de vriesdood te red den, constateert medewerker M. Ja- cobussen van de stichting Het Zeeuwse Landschap dat de strenge winter tot nu toe al aan duizenden vogels het leven heeft gekost. Vol gens hem bevinden zich onder de slachtoffers veel dodaarzen een klein soort fuut uilen, meerkoeten en duikeenden. „Toch moet iedereen zoveel mogelijk proberen het leed te verzachten door bijvoorbeeld gere geld wat voedsel in de tuin of op het balkon te leggen", raadt Jacobusse aan. Het Zeeuwse Landschap zit ondertus sen ook niet stil. Medewerkers probe ren wakken in het ijs te houden en er een voederplaats van te maken voor de watervogels. Ook daar waar het polderwater in het Veerse Meer te recht komt, Düjtt het water vrij van ijs. „We kunnen daar menig dodaars en fuut van een vriesdood redden", betoogt de stichtingsmedewerker. „Al is het vaak een moeilijk karwei om de beesten met hun vastgevroren poten uit het ijs te snijden". Een ander initiatief van Het Zeeuwse Landschap is het ontdoen van bouw en grasland van het sneeuwpak. Daar kunnen dan ganzen neerstrijken en zich van voedsel voorzien. Dat de (Slot zie pagina 12 kol. 2) THOLEN Een omhoog gevaren gastanker, geladen met 1041 ton pro paan, heeft donderdagmiddag voor consternatie gezorgd in het Bergse Diep, nabij de Prinsesseplaat. De tanker, de VTG 81 uit Rotterdam, liep omstreeks 13.30 uur vast. Onmid dellijk nadat de rijkspolitie en rijks waterstaat er plaatse waren is een stremming voor het scheepvaartver keer afgekondigd. Daartoe werden de schepen bij de sluizen van Wemeldin- ge, de Kreekrak- en de Volkerrakslui- zen tegengehouden. Dit oponthoud werd na twee uur opgeheven. Verder kwam de brandweer van Bergen op Zoom in actie om te meten of er na het vastlopen van de VTG 81 gas vrijkwam. De brandweerlieden stapten in de haven van Tholen aan boord van de RWS 84 omdat deze haven in verband met de ijsgang het best te bereiken was. Ze stapten vervolgens op de RP 30 van de rijkspolitie te water. Dat had te maken met de diepgang van de RWS 84. De Bergse brandweer moest er aan te pas komen omdat het schip op het grondgebied van Halsteren lag Berichten als zouden delen van Ber gen op Zoom en Tholen ontruimd moeten worden zijn volgens de ad junct-rijkshavenmeester G. C. de Bruijn van rijkswaterstaat uit de lucht gegrepen. Mededelingen van die aard zijn wel via de scheepsradio te horen geweest, maar waren in iedei geval niet afkomstig van rijkswater staat en de rijkspolitie, aldus De Bruijn. Zowel de rijkspolitie als rijkswater staat (de beheerder van het vaarwa ter) waren ongeveer een half uur na dat het schip vastliep, ter plaatse er begeleidden de verder afwikkeling van de hulpverlening. Ook de regiona le brandweer te Roosendaal was bij de actie betrokken en verder waren alle betrokken autoriteiten op de hoogte gesteld. Bij een eerste onderzoek bleek dat het schip 'vlak' zat, zoals dat in scheepvaarttermen heet. Dat wil zeggen dat het helemaal plat op de plaat lag. Volgens De Bruijn zaten ei wel enkele kleine gaten onder het schip, maar gevaar dat de tanker zou plooien was er niet. Een van de eerste maatregelen die werden getroffen was een onderzoek van de Bergse brand weer naar eventueel vrijgekomen gas Ook werd het schip stroomloos ge- (Slot zie pagina 12 kol. 1) AARDENBURG Het Aardenburgse college van b en w wil 60.000 gulden uittrekken om de sociale minima een gemeentelijke bijdrage te geven in de stookkosten. Volgens een voorlopige becijfering zouden 150 tot 200 gezinnen in Aardenburg in aanmerking komen voor een extra uitkering van 60,- per week. Dat maakte burgemeester W. Lockefeer donderdag namens het college bekend. „We zitten momenteel in arctische leefomstandigheden", aldus de burgemeester. „De sociale minima hebben daar- college denkt behalve aan uitke- van het meest te leiden. Het college vindt een 'koudetoeslag' voor hen zeer op z'n plaats. Noem het maar een arctisch gebaar". Burgemeester Lockefeer is van me ning dat de gemeente er met een saldi-reserve van ruim 1,5 miljoen gulden voldoende warmpjes bijzit om een dergelijk gebaar te kunnen maken. Hij vraagt zich dan ook af: „Moeten er inwoners van Aarden burg kou lijden, creperen, terwijl we in een welzijnsstaat leven?" Samen met zijn twee wethouders beantwoordt hij die vraag ontken nend. Het is de bedoeling dat de inwoners die als sociale minima kunnen worden aangemerkt, vol gende maand een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De regeling geldt dus met terugwer kende kracht. Volgens de burgemeester is dat geen probleem, omdat de afreke ning van de PZEM toch nog enkele maanden op zich laat wachten. Het ringsgerechtigden ook aan de Aar denburgers met een minimuminko men. „Die mensen hebben het ze ker zo zwaar: ze werken, en ze hebben het nog krap", aldus Locke feer. Van verschillende kanten zou er op een regeling zijn aangedrongen. De burgemeester zegt over verscheide ne schrijnende gevallen persoonlijk geïnformeerd te zijn. Het college gaat uit van een vorstperiode van ongeveer vijf weken. De raad krijgt het voorstel eind deze maand voor geschoteld. Daarna moet het colle ge van gedeputeerde staten nog goedkeuring verlenen. B en w wil len de extra uitkering uit de alge mene middelen bekostigen. De te gemoetkoming is berekend op een gemiddeld gasverbruik van 28 ku bieke meter gas per dag. Lockefeer: „Laat de kleine man in Aardenburg ook een graantje mee pikken uit de rijke gemeentekas. Ik heb er alle vertrouwen in dat de raad geen moeite zal hebben met het voorstel". I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 11