Als u even doordenk:, neemt u een girorekening. J Stuurt u mij een aanvraagformulier voor de girorekening, Naam postgiro rijkspostspaarbank Goed, er is in het buitenland wel eens een dorp dat geen kerk heeft. En soms is er wel eens een plaatsje dat het zonder café moet stellen. Zo zijn er zelfs ook gehuchten die geen postkantoor hebben. Wat we willen zeggen is, dat er in het buitenland heel veel postkantoren zijn. Ook in bijna alle kleine plaatsjes. En dat een girorekeninghouder dus nooit ver hoeft te rijden, te lopen, te fietsen ofte varen om z'n girobetaalkaarten te verzilveren, En dat is een voordeel, dat spaart tijd dat voorkomt irritaties, dat scheelt kosten. In de 36 buitenlanden, waar u met uw girobetaalkaarten terecht kunt, zijn er natuurlijk ook een paar uitzonderingen die de regel bevestigen. Engeland (ze rijden daar ook links) is zo'n uitzondering. Daar kunt u alleen opnemen in zogenaamde Crown Post Offices (hoofdpostkantoren) Daarnaast ook bij zo'n 800 kleinere postkantoren in de toe ristenplaatsen. Postgiro maakt het zijn girorekeninghouder ook in het bui tenland zo makkelijk mogelijk. Voor het verzilveren van die girobetaalkaart betaalt hij in elk geval van maandag t/m vrijdag niet ene centime of peseta of wat dan ook aan provisie. Op zaterdag wordt erir sommige landen op sommige post kantoren wel iets extra's berekend, En mocht een giroreke ninghouder bijvoorbeeld in Finland niet weten waar het postkantoor is dan raadpleegt hij even de "Blauw- geldgids", die hij gratis op het Neder landse postkantoor gehaald heeft enj dan zegt hij in soepel Fins: "voitteko sanoa minulle missa on postitoimisto?" Kortom, een girorekening is makkelijk, helder en eenvoudig. Als u een girorekening wil openen, kunt u eenvoudig de bon hieronderinvullen en die in eenonge frankeerde envelop sturen naar: postgi ro/rij kspostspaarban k, postbus 99954, 8900 GA LEEUWARDEN U krijgt dan een aanvraag formulier thuisgestuurd. De portikosten wor den door ons betaald. U kunt hiervoor van maandag t/m vrij dag (tot 21.00 uur) gratis bellen met 06-0400. i 10 I Adres: Postcode/plaats: De bon in een envelop zonder postzegel sturen naar: postgiro/rijks posts paarbank, postbus 99954, 8900 GA LEEUWARDEN. AGPZC3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 JANUARI 1985 Bijna eikdorp heeft wel een kerk, een café en een postkantoor. Een girorckcninghoudcr kan dus in bijna eikdorp aan geld komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 10