Veere benadeeld door wet stads- en dorpsvernieuwing Mariekerke tevreden over lang verwachte woningbouw Loodhol 'e KERST VOOR KINDEREN Walcherse instellingen gezinsverzorging in federatie Raad Mariekerke blij met restauratie kerktoren Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke krijgen asfaltlaag CDA I R ONDERDIJK: 'ONBEHOORLIJK BESTUUR' VoQral df CDA.cr J 0nderdijk had ie Kü DONDERDAG 20 DECEMBER 1984 PZC/ streek VEERE - Het gemeentebestuur van Veere vreest benadeeld te worden door de inwerkingtre ding van de nieuwe wet op de stads- en dorpsvernieuwing, per 1 januari 1985. Op grond daarvan krijgt Veere volgend jaar direct slechts de beschikking over 162.000 gulden voor stads- en dorpsvernieuwing en de gemeenteraad en het college van b en w vinden dat de gemeente er daarmee bekaaid af is gekomen. De nieuwe wet houdt direct verband met het begrip decentralisatie. In dit geval wil het zeggen dat de gemeen ten vanaf Nieuuwjaarsdag zelf geld krijgen voor stads- en dorpsvernieu- Op grond van de oude regelingen gaf de rijksoverheid per jaar ongeveer een miljard gulden uit voor stads- en dorpsvernieuwing. Dat geld is nu over de gemeenten verdeeld. Daarbij is een De heer C. de Visser (SGP/RPF/GPV) wilde graag weten hoeveel Veere vroe ger gemiddeld per jaar kreeg voor stads- en dorpsvernieuwing. Daarop kreeg hij echter nog geen antwoord. Burgemeester Van Montfrans zegde de gemeenteraad daarover op termijn wel informatie toe Op het ogenbblik wordt namelijk geïnventariseerd hoe Veere er tot nu toe met stads- en dorpsvernieuwing is afgekomen en welke verplichtingen er nog zijn aan mensen die steunaanvragen voor wo ningverbetering hebben gedaan. Nakomen sing en daarvoor eveneens zelf een tweedeling gemaakt Gemeenten die 20031 een vergelijking van 1985 met c vnni'ffOQnrip loran nnn- ni„t mnrröliilr it- beleid moeten ontwikkelen. Damessociëteit in Vlissingen vierde het kerstfeest 1 promille (1 miljoen gulden) of meer ontvangen zijn fondsgemeenten. Die krijgen direct de beschikking over het geld waarop ze recht hebben. Maar gemeenten die beneden de 1 promille vallen zijn de niet-fonds-gemeenten. Deze krijgen niet alles direct uitbe- VLISSINGEN - De Damessociéteit t3ald- In deze positie zit ook Veere, zo vierde in het Strandhotel in Vlissin- legde burgemeester mevrouw G W het kerstfeest. Het eigen koor van Montfrans-Hartman woensdag de long liederen en er was samenzang, raad uit. Verder werden enkele kerstverhalen veere heeft, op grond van woning- en voorgelezen, afgewisseld met harpmu- monumentenbezit, recht op bijna ziek van mevrouw Braams. In de driehonderdduizend gulden Omdat pauze werd een aangeklede kop kof- het een niet-fondsgemeente is gaat fie aangeboden. De kerstviering werd daarvan 25 procent (75.000 gulden) besloten met een dranlqe. voorgaande jaren nog niet mogelijk is. Gezamenlijke diensten voor kerst Grijpskerke De raadsvoorzitter zei nadrukkelijk dat de gemeente wèl alle tot nu toe gedane verplichtingen zal nakomen. Mensen die een toezegging voor steun hebben gekregen voor bijvoorbeeld herstel aan een woning zullen niet teleurgesteld worden. Nieuwe ver plichtingen zullen echter niet worden aangegaan, zo lang de situatie nog niet op een rijtje is gezet, aldus burge meester Van Montfrans. naar een knelpuntenpot. Die wordt door de provincie beheerd en gemeen ten in Zeeland die knelpunten hebben kunnen om geld uit dat fonds aan kloppen. Ongeveer 20 procent van het Veerse geld (zestigduizend gulden) zit in een pot overgangsregeling en daar dienst '^höudea'DTdtertTdle Ss kan Veere °°k direct aromen, thema 'De kring wordt steeds groter' r beeft, begint om 19.30 uur. Voorgan- (JtlbehOOrlllK op de gang van zaken. Hij Kerstzangdienst kerk Ritthem RITTHEM - In de hervormde kerk in Ritthem wordt zondag een kerstzang- ger is de heer Lukasse uit Middelburg. Enkele gemeenteleden zullen schrift- U.nnn ■r,r-,r,rrrar, an rroHi^V.tan naar KrllieK GRIJPSKERKE - De kerstdiensten in Grijpskerke worden ook dit jaar gezamenlijk gehouden door de her vormde en gereformeerde Kerk. De kerstavonddienst op maandag 24 de cember begint om 20.30 uur in de hervormde kerk. Voorganger in deze JVCrStnaClltuienSt dienst is ds. Van Houwelingen, predi- kant van de hervormde kerk. Aan de in VrOUWenpOlder dienst zal worden meegewerkt door VROUWENPOLDER - In de her- het hervormd kerkkoor uit Gr.jps- d k k vrouwenpolder wordt %XZ?LT"'kmn",SmC E1™ maandag 24 december een kerst- uit Scrooskerke. Eerste kerstdag zijn er twee ochtend diensten, die om 9.00 en 10.00 uur nachtdienst gehouden. Voorganer is de plaatselijke hervormde predikant j. de Boer. Verdere medewerking ver- lenen de cantOTb^o^ en de dames De Nooier en Tilroe Organist in deze dienst is Jan Hekhuis. Aanvang van de dienst: 22.00 uur TERNEUZEN Dp ouurtvereniging Serlippens in oprichting hield woensdag een druk bezochte kinder middag in winkelcentrum Serlippens in Temeuzen. Een tachtigtal kinderen maakten onder leiding van buurtverenigingmedewerkers kerstboomversieringen. Er waren prijzen beschikbaar voor de origineelste creaties. In elke leeftijdscategorie, 4-5 jaar, 6-8 jaar en CDA NOG WAT SCEPTISCH vreesde dat 162.000 gulden veel te weinig is om te kunnen voldoen aan de aanvragen voor het opknappen van woningen en het herstel van monumenten en beeldbepalende pan den. Het rijk heeft de gemeenten 12 november bovendien laten weten dat aanvragen die na 9 november inge diend zijn (dit jaar) niet meer in aanmerking komen. Onderdijk noem de deze handelwijze onverbloemd 'onbehoorlijk bestuur'. Kerstprestatieloop van 'Marathon' in Vlissingen VLISSINGEN - De sportvereniging 'Marathon' houdt woensdag, tweede kerstdag, in het recreatiegebied West duin bij Vlissingen de traditionele kerstprestatieloop. Om 11.00 uur be gint een kleine loop over drie kilome ter, om 11,15 uur een prestatieloop voor dames over 4 kilometer en de Mariekerke tijdens de begrotingsver gadering 1985. In hun algemene be- in Onctkanpllp schouwingen hadden alle drie de ill WUallvdJJcllv raadsfracties (CDA, SGP en Gemeen- OOSTKAPELLE - Zondagsschool De te Belang) aandacht aan het plan grote prestatieloop over 6 kilometer Goede Herder uit Oostkapelle viert besteed. Gemeente Belang en SGP gaat om 11.30 uur van start. De start zondagavond 23 december om 19 uur zijn nu tevreden, alleen het CDA is en finish zijn in de buurt van Skandia het kerstfeest in de Nederlands her- niet zo enthousiast. vormde kerk van Oostkapelle. Thema Fractievoorzitter P. van der Meulen: van de dienst is 'Het mooiste ge- „Wij zijn teleurgesteld dat het ont werp bestemmingsplan 'Loodhol' ons nog steeds met is aangeboden. Wij Sauna aan de rand van het Nollebos en het recreatiegebied Westduin. In schrijven en verkleden kan vanaf schenk'. Tijdens de bijeenkomst zul- 10.00 uur in Skandia Sauna. Iedere len de kinderen van de zondagsschool deelnemer ontvangt na afloop een een kerstspel opvoeren, dat op het wachten daar al jaren op". De burge- !ezingen verzorgen en gedichten voor dragen. Verder werken mee de orga nist Bram Beekman en de muziekver eniging 'Onda', onder leiding van de heer R. Kramer. Kerstmiddag op Kinderboerderij in Middelburg MIDDELBURG - Kinderboerderij "Klepperhoeve' in Middelburg hoidt zaterdag een Kerstmiddag voor kin deren vanaf zes jaar. Er wordt een kerstverhaal verteld en Kerstliedjes gezongen met gitaarbegeleiding. Na de pauze kunnen de kinderen Kerst- stukjes maken. De middag begint om 1345 uur en duurt tot 15.30 uur. Kerstzangavond in Meliskerke MELISKERKE - In de kerk van de Gereformeerde gemeente aan de Val- ïenburgstraat te Meliskerke wordt aterdag een Kerstzangavond gehou den. Medewerking wordt verleend door kinderkoor 'De Nachtegaaltjes' het gemengde koor 'Con Amore'. Kerstconcert in Gasthuiskerk MIDDELBURG - In de Middelburgse Gasthuiskerk wordt zaterdag 22 de cember een kerstconcert gegeven door drie muziekkorpsen te weten: de Ciir. Brassband Onda, het Jeugdor kest en het Seniorenorkest. Het con cert begint om 15 uur. 'Drumcorps Middelburg1 hield oliebollenactie MIDDELBURG - 'Drumcorps Blue Spirit' uit Middelburg hield een olie- MIDDELBURG - Drie instellingen oollenactie in Middelburg. De diri- Voor gezinsverzorging en maatschap gent bakte 3000 oliebollen, die binnen pelijk werk op Walcheren hebben wee uur waren uitverkocht. De baten samenwerking gezocht binnen een van de actie komen ten goede aan het nieuwe federatie. Deze stichting - de unions federatie maatschappelijke dienst verlening op Walcheren - bestrijkt vanaf begin deze week met de hulp verlening de hele regio. Er zijn 650 medewerkers in dienst, het hoofd kantoor is aan de Middelburgse Los- kade gevestigd- Daarnaast werkt men vanuit de gebouwen van de twee andere deelnemende instellingen, aan het Molenwater tc Middelburg (stichting maatschappelijk werk en gezinsverzorging op het platteland) en Brouwcnaarstraat Vlissingen (stichting Gezinsverzorging Vlissin gen). Er is door deze samenwerking geen verlies aan arbeidsplaatsen. m De federatie betrekt aan de Loskade mtltaTtegüt''m ÏÏÏOO Sur ln c"5é de huivesting van de stichting maat- oe Fontein aan de Markt ln Westka- schappelijke dienstverlening Walche- peUe ren, die zich in haar werk vooral op op de agenda staan onder meer het Middelburg concentreerde Vooratter garoveracht en de begroting door de KemPe van de "(e'"e. stichting Penningmeester en de uitreiking van »'°ensdag ««en dat vooral ook "Mailles aan enkele colonneleden. de 5teeds terugkerend bezmmgmgs- operaties van het rijk de aanleiding zijn geweest om ,,de koppen bij elkaar te steken en te kijken of we samen de dienstverlening efficiënter en volledig overeind konden houden". VEERE - Het ministerie van WVC Dat is gelukt De verscheidenheid en beeft de gemeente Veere een subsidie achtergrond van de deelnemende in- van 72.000 gulden verleend voor het stellingen heeft ertoe geleid, dat men archief. Dat geld is bedoeld als bij- uitkwam op een federatieve samen- dwge voor het opknappen van eeu- werking. Hij sloót nadrukkelijk niet 'enoude stukken die in erbarmelijke uit. dat in de toekomst een volledige '•«stand verkeren en ook voor de fusie van de instellingen wordt be touwe archiefruimte, die achter het reikt. „We hebben afgesproken over stadhuis wordt gebouwd. drie jaar te bekijken hoe de zaken toze mededelingen werden woensdag ei-voor staan. Als we die in orde bjdens de gemeenteraadsvergadering bevinden, kunnen we altijd nog op Spdaan door burgemeester mevrouw een fusie afkoersen", zei Kempe. Dui- G W. van Montfrans-Hartman. Het dehjk werd, dat via het ministerie van pat vooral om de oudste documen- WVC de garantie is gegeven, dat de j®die in het bezit van Veere zijn. komende vijf jaar de bijdrage voor de «ze hebben betrekking op de vrou wen heren die in de Middeleeuwen daarna in het stadje invloed beza ten. Deze. veelal ook van bovenge- meentelijk belang zijnde, stukken zijn 'tonlang in dozen opgeborgen ge feest. Sommige exemplaren zitten *30 elkaar vast en hebben een ingrij- restauratie nodig. «gemeente Veere heeft sinds maart •audit jaar een eigen archivaris, voor jpntig uur per wee"k. Deze krijgt «nnenkort de beschikking over de jjteuwe archiefruimte. Die zal op mo- tone wijze ingericht worden en de «langrijke stukken zullen in het ver lig zorgvuldig en volgens de jongste .•ton worden opgeborgen, zo zei de •togemeester gisteren. kerk. De predikant van de gerefor meerde kerk, ds. Jobsen, is voorgan ger in beide diensten. Aan deze twee diensten wordt meegewerkt door de christelijke zangvereniging Halleluja, en door het hervormd kerkkoor. Kertszangdienst in kerk Domburg DOMBURG Maandagavond wordt er in de Nederlands hervormde kerk aan de Markt in Domburg een kerst zangdienst gehouden. De aanvang is om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Medewerkenden zijn het Domburgs kerkkoor, dat is uitgebreid tot kerst- MELISKERKE - Het lijkt erop dat het bestemmingsplan 'Loodhol' in Grijpskerke florissante tijden tegemoet gaat, koor. onder leiding van de heer J. na een lange periode van grote financiële tegenslagen met name veroorzaakt door renteverlies. In het plan wordt op Slinger, de zanggroep Domburg onder het ogenblik een bankgebouw neergezet en een dezer dagen kreeg de gemeente de premiebeschikking voor de bouw leiding van de heer M Vreeke, een van zeven woningwetwoningen, in opdracht van de Stichtting Gereformeerde Bouwcorporaties voor bejaarden. dhfgrv^e?ebheer\AL0lv°an'wallen- Verder is er voor 1985 een contingent van mening verschillen of het nu wel beroep gedaan op gedeputeerde sta- 9-12 jaar, waren er elf prijswinnaars. Woensdagmid dag werden ook dia's vertoond van eerdere activitei ten. De dia's werden voor een gulden per stuk ver kocht De opbrengst gaat naar de verenigingskas In januari wordt de buurtvereniging officieel opgericht. Foto: opperste concentratie bij het maken van kerst boomversieringen tijdens de kindermiddag in winkel centrum Serlippens. vrijdag (morgenUn werking treedt De heren Van der Meer en Van der Meulen hadden vragen gesteld over het maximale aantal eenheden op het kampeerterrein bij de boer, de zoge- S d'Veer w'a vïeTalSZ van "°e «"nmgen toegëwe- o^iet «recht om optimist,ch te ten om de nodige Xïïidies oor de "aa?d!, mtalcamplng Zoals bekend momefeSTet orgel woU bïS z°dat L°°dh<" da" Maar ,k kan u meedelen dat m aanleg van het fietspad op tafel re (cornet) en het orgel wordt bespeeld door de heer J Slinger. Kerstviering van zondagsschool twintig procent is gerealiseerd Deze januari het plan 'Loodhol in de pub- legger., op het Wegschap Walcheren ^axrniunt van vijf eenheden, optimistische geluiden kwamen commissie voor de gemeentelijke be- om zo spoedig mogelijk tot de gewen- l°l V00^Ce invoering van ae nieuwe woensdagavond uit de mond van bur- stemmingsplannen wordt besproken ste aanleg over te gaan en op de Wer»,ej m mef gemeenten gemeester mr B van Putten van en ik denk dat het in de eerste helft buurgemeente Valkenisse om adhesie "en eenheden toegestaan en tijaens r -ri c mol.'fini.'Qmr pon mavimnm i.-an van volgend jaar aan de raad ter aan de motie te betuigen. de piekopvang een maximum van thema betrekking heeft. meester „Fundamenteel blijf ik met u vasstelling kan worden aangeboden". De drie fracties zetten vraagtekens bij de plotseling zo rooskleurige financië le positie van de gemeente en met terie had name bij de post onvoorzien die voor 1985 niet minder dan 92 mille blijkt te bevatten. Fractievoorzitter R. van der Meer van Gemeente Belang. „Hebben we dit nu te danken aan de nieuwe gemeentelijke comptabiliteitsvoor- schriften? Mogen we hieruit de voor zichtige conclusie trekken dat de nieuwe manier van begroten een juis ter beeld geeft van de financiële posi tie van onze gemeente? aail UC 1X1UUC LC UCLUl'-fCIl - Ook de nieuwe Kamieerwet kwam vVtu™ D!e aa™a"«> kU" door de r niPira/P urn! van Hp hattn FlP hnrerp- ter sprake. De burgemeester deelde dat hij woensdag van het minis- dat de wet op Staatssecretaris: laadstation NS Middelburg dicht wet van de baan. De burge meester: „In gezamenlijk overleg met de andere gemeenten op Walcheren zullen we moeten bezien wat ons te doen staat. Ik wil nu niet op zo'n intergemeentelijk overleg vooruit lo pen. maar ik ben wel van mening dat de nieuwe kampeerwet natuurlijk de piekopvang met plotseling overbodig maakt" Postkantoor De Mariekerkse politici waren het er onlangs aangeschafte G-instrumenta- num. NCVB Oost-Souburg OOST SOUBURG - De afdeling Oost- Souburg van de NCVB houdt donder- dag (vandaag) 20 december eer. kerst viering voor de leden. Aanvang half acht in zaal Rehoboth. Rode Kruis Westkapelle houdt ledenvergadering WESTKAPELLE - De afdeling West- iapelle van het Nederlandse Rode Smis houdt woensdag 9 januari een algemene ledenvergadering. De ver- Subsidie voor archief Veere huidige personeelsomvang beschik baar kan komen Bij de gezinsver zorging heeft men te maken met een bijdrage van 10.5 miljoen, in het maat schappelijk werk gaat het om 1,2 miljoen personeelskosten, bij een 'om zet van 1,4 miljoen. Hier dragen onder meer de Walcherse gemeenten bij. De drie deelnemende instellingen le veren elk vijf leden aan het 15 mensen omvattende algemeen bestuur; het dagelijks bestuur telt. eveneens in afspiegeling, zes leden. De samenwer king maakt een doeltreffender en spe cialistische administratie mogelijk, maar is vooral bedoeld om de hulpver lening te versterken, zo werd bena drukt. Zelfstandigheid Daarbij werd erop gewezen, dat men zich in de toekomst meer kan richten op maatschappelijke ontwikkelingen (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De laad- en losplaats eensluidend over eens dat het van de Nederlandse Spoorwegen in dwijnen van de postkantoortjes in de Middelburg moet dicht. In een brief kernen een betreurenswaardig gege- die staatssecretaris Scherpenhuizen ven is. Zoals gemeld komt daarvoor De heer W. Meijers, fractievoorzitter aan de vaste Kamercommissie voor in de plaats een mobiel postkantoor, van de SGP: „Zal deze nieuwe ma- Verkeer en Waterstaat heeft verzon- Een troost is dat in het rijdende nier van begroten de werkelijkheid den stelt de bewindsman, dat hij postkantoor vrijwel alle lokethande- dichter benaderen?". Dc heer Van der akkoord gaat met de door NS voorge- iingen worden verricht en dat bete- stelde sluiting van de laad- en los- kent weer een uitbreiding van het plaats, zoals die is vervat in dc servicepakket. De heer Van Putten zogenaamde halveringsstudie. deelde nog mee dat het mobiele post een gevolg is van de nieuwe manier In de brief wordt niet alleen de voor- kantoor de gemeente dagelijks zal an begroten, hoewel we dit niet met gestelde sluiting van een aantal laad- bezoeken. Daarna werd dc* totale be en losplaatsen, maar ook op die van groting voor het komende jaar door Werkelijkheid Meulen: „We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gunstige financiële positie van de gemeente als gevolg van langere zelfstandig- heid van ouderen, verkorting van de cijfers kunnen staven". De heer Vi ligdagen in de ziekenhuizen, vermin- Putten antwoordde: „Hoe vele voor- enkele spoorlijnen nader bekeken, de raad in zijn geheel goedgekeurd, derde opname in verpleeghuizen en delen de nieuwe begroting ook moge Daarom is gevraagd door Kamerle- meer aandacht voor hulp aan min- hebben, één voordeel heeft ze niet: ze den tijdens een overleg met Scherpen- derheidsgroepen. Daartoe kan, bin- jaat de post onvoorzien namelijk niet huizen op 12 november De naam van nen organisatorisch verband ook de automatisch stijgen. Als dat zo was Middelburg werd toen ook genoemd, samenwerking met huisartsen, kruis- dan konden we wat mij betreft ieder Scherpenhuizen is wat betreft Middel- werk en dagbehandeling in verpleeg- jaar wel op een nieuw systeem over- huizen worden versterkt. gaan. Dc nieuwe begroting doet niet In de personele sfeer krijgt het werken anders dan dc cijfers op een andere op afwijkende tijdstippen een extra manier dan voorheen, groeperen- de accent, ook al komt daarvoor geen gemeentelijke inkomsten stijgen Kerstzangavond van Walchers burg echter niet tot andere gedachten \j gekomen. Hij wijst erop. dat er tussen i'iauiiciiKUUI de NS en de Middelburgse kunsthars- MIDDELBURG - Hel Walchers Man producent Hercules BV onderhande- nenkoor geeft zaterdag 22 december Iingen gaande zijn over de mogelijk- een kersuangavond de Marnixkerkin financiële verruiming via wvc Aan „jet, de uitgaven dalen daardoor heid om spoorvervoer op contractba- vlissingen Behalve het mannenkoor nieuw nprsnnepl zal rle eis bereid t,e «-ie- to oottnn uormtioc memtts nieuw personeel zal de eis bereid te evenmin' zijn flexibel te werken, worden gesteld Dat er dringend behoefte bestaat sis voort te zetten. Hercules maakte verlenen het Marnixkoor uit Vlissin- gebruik van spoorwagons voor op- gen en [iet eveneens uit de Schelde- .li - c: 11 i ic L cvciiircwo uil uc -JV.1 iLiuc; bij benoeming. Daarnaast zal ook een fietspad langs de Hogelandse weg slagdoeleinden Als alternatief over- stad afkomstige jeugdkoor De Jonge meër dan tot nu toe voldaan kunnen bleek uit de woorden van Van der weegt het bedrijf de bouw van een zangers medewerking Organist Piet worden aan de vraag naar (bejaarden- Meer en Meijers. De fractievoorzitter opslagtank Murre uit Oost-Souburg verzorgt de (verzorging, die wordt getypeerd door Van Gemeente Belang diende een De staatssecretaris wijst erop. dat begeleiding en neemt een orgelsolo korte duur van de hulp en waarbij motie in, die door alle raadsleden én zoveel mogelijk mensen geholpen het college van b en w werd overgeno- onderhandelingen niet aantast' kunnen worden, zo is de verwachting. men. in de motie wordt een dringend „sluiting van de laad-en losplaats de voor zijn rekening. Ook is er gelegen- '•«-I heid tot samenzang Aanvang 19.3G uur. Voorzitter J. J. Kempe Stel. •an de nieuwe federatie en directeur W. Chr van der OOK RESTA URA TIE MOLEN MELISKERKE van zeventig procent toegezegd. Hel staan er dan toch en het werkt kosten- moeid heeft aan al onze pogingen Van Putten: Het is ons gelukt om werk zal in het begin van volgend besparend wanneer de gehele toren vooralsnog een eind gemaakt" nog een drietal subsidies los te krij- jaar worden uitgevoerd. wordt meegenomen De raadsfracties waren ook zeer te gen. namelijk van Monumentenzorg. De heren Van der Meer (Gemeente spreken over de op handen zijnde het Prins Bemhardfonds en van de Belang) en Meijers (SGP) vroegen in Raadsvoorzitter mr 8. van Putten restauratie van de molen te Melisker- ANWB tot een totaalbedrag van hun algemene beschouwingen aan het „wij hebben geprobeerd tot een alge- ke. Zoals gemeld is daarvoor ongeveer 36.500.-. Een aanvraag bij de Stich- zal worden gerestaureerd. De kosten college of het niet mogelijk is ook hele restauratie te komen. Maar het 110.000,-nodig De provincie zegde ting Zomerpostzegels is nog in behan- bedragen ongeveer zeventig mille en meteen de toren zelf een opknapbeurt enorme bedrag van ongeveer een half reeds een subsidie van 25 procent toe deling, maar ook daarop hebben wij MELISKERKE - De drie politieke partijen in de Mariekerkse gemeente raad waren woensdagavond una niem zeer tevreden over het feit dat eindelijk de torenspits van de Neder lands hervormde kerk in Aagtekerke Monumentenzorg heel t een subsidie te geven. Meijers „De stellingen miljoen gulden dat daarmee is ge- en er komt nog meer geld aan De heer goede hoop" RAAD MARIEKERKE MELISKERKE - De gemeenteraad Voor het tot een stemming kwam over en Gemeente Belang-raadslid P van Mariekerke nam woensdagmid- werd er ruim een uur gediscussieerd Dekker bleef erbij dat er een gewoon dag met zeven tegen vier stemmen over de straten. Niet zo lang over de zebrapad zonder lichten moet komen een meerderheidsvoorstel van het laag die moet worden aangebracht Burgemeester mr Van Putten zei na- college aan om de Torenstraat en de rraar over het we! dan niet aanbren- mens de meerderheid van het college- Dorpstraat in Meliskerke te verbete- gen van verkeerslichten bij de geplan- „Wij denken dat een echte oversteek- ren door het aanbrengen van een de oversteekplaats. Met name CDA- plaats een officiële dus. ae veiligheid asfaltlaag. De minderheid van het fractievoorzitter P van der Meulen suggereert die er niet is. Wij willen college, wethouder A. de Visser, was hield een hartstochtelijk pleidooi voor slechts een plek die aangeeft 'voet- voorstander van een nieuwe klinker- de lichten. Hij zei „Een oversteek- ganger hier kun je oversteken' Maar bestrating omdat die meer in de plaats zonder lichten is levensgevaar- als u persé een officieel zebrapad met omgeving past en het verkeer er van lijk. zeker op een geasfalteerde lichten wilt. moet ik u we! op de weerhoudt met grote snelheden door straat SGP-raadslid G van Dijk financiële consequenties van een en eenoemde straten te racen. nam de suggestie van Van der Meulen ander wijzen' Omdat niet meteen bekend was wat die waren werd de vergadering ge schorst en ging een gemeenteambte naar uitzoeken wat de kosten zouden zijn. Dat bleek ongeveer 25 mille. De heer Van Dijk: „Dat valt niet tegen Wij blyven voorstender van zebrapad met lichten". De heer Van der Meulen was daar uiteraad ook een voorstan der van en de heer Dekker bleef de lichten overbodig vinden. Uiteindelijk werd besloten om het college het mandaat te geven in over leg te treden met de politie om geza menlijk te bekijken wat de meest geschikte plaats zou zijn voor een oversteekplaats met lichten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19