O De Meevallers op Dins Walcherse hoofdklas heeft nieuwe leider Rabobank Q Veel publiek titelstrijd powerliften PZC/ streek KEURSLAGER SCHOUWENAAR Staatsloterij>^=fc 2e trekking TREFPNJSh. 8; VROOMS DREESM ANN DINSDAG 20 NOVEMBER 1984 ZAAL VOETBALCOMPETITIE MIDDELBURG VLISSINGEN - Sport Stijl Sinke heeft geprofiteerd van de rivaliteit tussen de twee andere koplopers: VVV Audi Poppe en Hooizolder. De Sport Stijl-ploeg won zijn partij, terwijl Audi Poppe en Hooizolder gelijk speelden (2-2). Sport Stijl Sinke heeft nu alleen de leiding in de hoofdklas van de Walcherse zaalvoetbalcompetitie. De koploper behaalde een 4-1 zege op PZEM. VVolter&Dros won met 3-1 van Roovers Sport. In de overgangsklasse is Middelburg I door een 9-4 winst op Uiterton naar de derde plaats van de ranglijst geste gen. Sport Stijl Sinke-PZEM 4-1: Sport Stijl Sinke had meer routine in de ploeg en wist dat ook goed uit te buiten. Bij de rust keek PZEM al 'Blue Spiritin Middelburg kreeg nieuwe instrumenten MIDDELBURG Het Drumcorps Blue Spirit in Middelburg heeft een nieuw instrumentarium aangeschaft. Vrijdagavond, tijdens een feestavond in het kader van het twee-jarig be slaan, vormde de uitreiking van het nieuwe brassinstrumentarium aan de leden het hoogtepunt. Voorzitter A. Davidse was trots op het nieuwe instrumentarium in G-stem- ming dat het bestuur in de korte tijd van het bestaan van het drumcorps heeft kunnen aankopen, in die korte tijd is ook het ledenaantal van Blue Spirit aanmerkelijk toegenomen. Vooral de slagwerkgroep is drastisch uitgebreid en maakte het noodzake lijk dat er voor deze groep ook nieuwe instrumenten werden aangeschaft. Voor de Colorguard heeft zich ook een aantal nieuwe leden aangemeld. Deze positieve geluiden waren voor voorzit ter Davidse reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Zijn korps kan overigens altijd nog nieuwe leden gebruiken, zo bleek uit de woor den van de voorzitter. De feestavond in het Zuiderbaken werd besloten met dans. bingo en een verloting. Motie PM over beleid minima 'sneuvelde' in raad Middelburg MIDDELBURG - Een voorstel van Progressief Middelburg (PM) om er bij regering en parle ment op aan te dringen af te zien van een beleid waarin nog meer mensen tot de sociale minima gaan behoren, is maandag door de meerderheid van de gemeen teraad afgewezen. In plaats daarvan werd een veel minder ver strekkende motie van het CDA over dezelfde problema tiek eenstemmig aangenomen. PM had gevraagd om in Den Haag aan te dringen op afzien van de kortingsmaatregelen die deze week in het parlement aan de orde zijn. Daaronder zijn ver lagingen van uitkeringspercen tages van WW. WWV en de ziek tewet. PM vroeg verder om een beleid waarbij een evenwichtige verdeling van arbeid en inkomen ontstaat. In de derde plaats vroeg de fractie om maatregelen waardoor de woonlasten voor de minst draagkrachtigen op te brengen zijn Bij de behandeling bleek dat alleen de fracties van D'66 en PvdA het met PM eens waren. CDA. VVD en SGP/RPF vonden dat de voorstellen te ver ging. Zij konden wel mee gaan met een motie van de CDA'er Pijnen burg. Daarin wordt aan regering en parlement gevraagd voor de sociale minima een zodanig be leid te voeren dat niet door hoge woonlasten en steeds hogere kosten van levensonderhoud een onaanvaardbare situatie ont staat. De linkse fracties gingen hiermee akkoord nadat het voor stel van PM gesneuveld was. Dat betekende dat de motie een stemmig werd geaccepteerd. De fracties die het met met PM eens waren vonden onder meer dat gemeenteraden niet op de stoel van het parlement moeten gaan zitten De heer W. Ovaa <d'66i vond het in dit- geval wel noodzakelijk ..Wanneer heel veel gemeenteraden dit gaan doen zal het effect zelfs groter zijn dan dat wat bij stakingen optreedt", zo betoogde de demo craat. tegen een 3-0 achterstand aan door doelpunten van Hennie Wijs en twee van Piet Baan PZEM kwam nog terug tot 3-1 door een treffer van John van de Heuvel, maar dichter kwam de formatie toch niet. Gert Booy bepaal de de einduitslag op 4-1. Roovers Sport-W'olter&Dros 1-3: Wol- ter&Dros speelde een goede partij zaalvoetbal en was duidelijk sterker dan de tegenstander Leon van Luijk en John Dane zorden voor een 2-0 ruststand en in het tweede bedrijf liep de Wolter-ploeg uit tot 3-0 door een goal van John Livramento. Piet Din- gemanse bracht Roovers nog terug tot 3-1 en dat bleek tevens de eind stand VW Audi Poppe-Hooizolder 2-2: Audi Poppe speelde een uitstekende partij, ondanks het gemis van Huib Meer man en Rob Baljeu en de Hooizolder formatie was kennelijk de klap van de nederlaag van de vorige week nog niet te boven De partijen waren aanelkaar gewaagd. Ronald Aarnoutse schoot Poppe naar 1-0, maar nog voor rust bracht Taco van den Velde de partijen weer op gelijke hoogte. Hooizolder kon de numerieke meerderheid niet uitbuiten toen Hans van de Rafelaar voor twee minuten op het strafbankje zat. Toch was het Hooizolder dat op voorsprong kwam, door Taco van den Velde. In de laatste minuut kon Ar thur van Huizen de stand weer gelijk maken. 2-2 en dat bleef het tot het eindsignaal. Overgangsklas Uiterton-Middelburg 4-9: Een doel puntrijke wedstrijd, waarm Middel burg de meeste punten scoorde. Bij de rust hadden de Middelburgers al een 4-2 voorsprong opgebouwd, die in de tweede speelhelft nog werd vergroot. Uiterton had de score geopend door een treffer van Hennie Corré. maar door twee doelpunten van Ron Kodde kwam Middelburg op voorsprong en wist die te behouden tot het eindsig naal. Voor Middelburg scoorden Ron Kod de (4 keen. Johnny Sager (2 keen, Jan de Rijke (2 keer) en Piet Moens. De Uiterton-treffers werden gemaakt door Hennie Corre (2 keen. John Geelen en Jan van Rijswijk. De stand is. hoofdklas: Sport Stül Sinke 8-14, VW Audi Poppe 8 13. Hooizolder 8-13. Wolter&Dros 9-12. Roovers Sport 6-6, SC Torna 7-6: Sport Time 6-4. PZEM 7-3. Dauwendaele 7-3: Brammetje Dump 8-0 Overgangsklas: Schinkel Ass 7-14. Maar- tense Tapijt 8-14: Middelburg 9-10. Veld zicht 8-9. Amgas 7-7. RPM 7-6; PVS7-6, WB Grent 7-6, Astoria 9-3: Uiterton 7-1 Het wedstrijdprogramma is: woensdag 221 novsporthal Baskensburg, Vlissingen, hoofdklas 20.30 uur SC Toma-Sport Time: 21,20 uur PZWEM-Roovers Sport, over gangsklas 22 10 uur PVS-RPM Vrijdag 23 nov Middelburg, sporthal Kruitmolen, hoofdklas 19 00 uur Brammetje Dump- Wolter&Dros. 19 30 uur Dauwendaele- Sport Stijl Sinke. sporthal Nassaulaan, overgangsklas 18.50 uur Amhas-WB Grent Videocursus voor werkloze jongeren VLISSINGEN Het Ylissingsc open jongerencentrum De Piek begint woensdag (21 november) met de vi- cleociirsus voor werkloze jongeren. De aanvang is 14.00 uur. Het jonge rencentrum begint binnenkort ook met een fotografiecursus voor w erk loze jongeren. Bij voldoende belang stelling worden de komende maan den ook weer enkele muzikale work shops gehouden met de instrumenten van liet popcollectief. De video-cursus wordt gegeven door een gastdocent audio-vtsuele vaardig heden en leert de video als medium te gébruiken Daarbij wordt veel aan dacht besteed aan praktische vaar digheid. maai- ook aan de produktie, regie, script en het 'overbrengen van een boodschap' Ook de fotografiecursus staat onder leiding van een vakdocent-fotograaf. De muzikale workshops worden elke woensdagmiddag gehouden en zijn evenals de overige activiteiten be stemd voor jongeren van 16 toten met f) jaar MIDDELBURG Het powerlitienzit in de lift. De eerste Walcherse titel strijd. die zondag in sportschool VCV in Middelburg gehouden werd. trok een vol huis. Zo'n driehonderd toe schouwers sloegen de krachtpatsers gade en dal was ruim de helft meer dan het aantal waarop de organisato ren hadden gerekend. De wedstrijd in Middelburg leverde één Zeeuws re cord op. Bert Kuys, die later werd uitgeroepen tot overall winnaar, bracht bij liet bankdrukken een ge wicht van 160 kilo in de hoogte, vijf meer dan het oude record. De uitslagen van de Walcherse kam pioenschappen in Middelburg luiden: dames 1 Mirna Dekker (Vlissingen) 130 kg: 2 Coby de Loof (Middelburg) 125 kr; 3 Peggy de Hartog (Middel burg). Heren tot 67,5 kg: 1 Ted van Hoepen (Middelburg) 410 kg: 2 Boet Alfons (Middelburg) 365 kg Heren tot 80 kg 1 Werner Samson i Vlissingen i 465 kg: 2 Wil Marys (Vlissingen) 440 kg: 3 Bennie Schrootsen (Middelburg) 435 kg. Heren tot 90 kilo 1 Bert Kuys (Middelburg) 605 kg; 2 Eli Nahumuri (Middelburg) 535 kg, 3 Peter Souisa (Middelburg) 522.5 kg Heren boven 90 kg: 1 Adne Souisa (Middelburg) 620 kg, 2 Edwin Simpelaar (Middelburg) 585 kg. 3 Rmus Souisa (Middelburg) 580 kg. Biljartcompetitie Combi Vlissingen VLISSINGEN - In de bi'ljartcompeti- tie Combi Vlissingen werd weer een aantal wedstrijden gespeeld. Zeeland Sport verloor alle vijf de partijen van West zodat de uitslag was 335.2% voor Zeeland Sport en 500% voor West. De strijd om de derde plaats werd voorlopig beslist in het voordeel van ABC dat ruim won van Z.O W.: uitslag 457'/r -360.8% Koploper De Fles speel de zijn laatste wedstrijd tegen de Iris en won met een minimaal verschil 418%-417.1%. De laatste wedstrijden zijn op 29 november Zeeland Sport-ABC. West- Iris en Z.O W.-Flandna. De Fles is reeds uitgespeeld. B. en W. Middelburg: betere veiligheid fietsers Nieuw/and MIDDELBURG - Het college van b en w van Middelburg zal er bij rijkswa terstaat op aandringen dat de situa tie van de fietsers tussen Middelburg cn Nieuw- en Sinl-Joosland verbe tert. Dat zegde wethouder A. Berg- shoeff, de zieke burgemeester Wol- ters als raadsvoorzitter vervangend, maandag toe, na opmerkingen van de heer L. Luitwicler (sfp'rpf). Tot begin dit jaar passeerden fietsers driemaal kruisingen met het snelver keer ter hoogte van tie afslag Nieuw- land van rijksweg 58 Intussen is de situatie, door toedoen van rijkswater staat gewijzigd en wordt het verkeer over het fietspad aan de rechterzijde van de weg (gezien vanaf Middelburg) geleid. Ter hoogte van de afslag op het fietspad naar de Eendrachtsweg wordt het fietsverkeer gedwongen over te steken naar de overkant Ge volg van dit alles is dat de verkeers deelnemers per rijwiel, die van Nieuw- land naar Middelburg gaan, viermaal geconfronteerd worden met snelver keer dat van twee kanten aan komt rijden. Vol gens Luitwieler een levens gevaarlijke situatie. Veel ouderen zien volgens hem van fietsen naar en van Middelburg af Verder verwees hij naar een recent ongeval, waardoor een meisje elf dagen m het ziekenhuis moest worden verpleegd. Wethouder Bergshoeff beloofde alles te doen om snel een eind te maken aan deze situatie. Abva/Kabo-leden werden gehuldigd in Middelburg MIDDELBURG - De afdeling Middel burg van de AbvaKabo huldigde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het schouwburgrestaurant in Mid delburg een groot aantal jubilaris sen. Districtsbestuurder F. Kramer overhandigde de gouden bondsspeld met briljant aan de heer J. Bostelaar wegens zestig jaar lidmaatschap. De jubilaris kreeg ook een set zilveren onderzetters. De volgende zilveren ju bilarissen ontvingen een bondsspeld: A. Boonstra. J. de Bruin, W. Corstan- je. J. Florusse, mevrouw J. Steyn, G. Achterberg Tocht Sinterklaas in wijken Vlissingen Zwemwedstrijd groepen scouting op Walcheren VLISSINGEN - Sint Nicolaas maakt morgen, woensdag), zijn intocht in de Vlissingse wijken West-Souburg, Wes- terzicht. Papegaaienburg en Bossen- burgh De kindervriend legt woens dagmiddag vanaf 14 00 uur de volgen de route al buurthuis Aldegonde. rondweg Westerzicht, Marnixplein, Noordbeekseweg. voetgangerspad Papegaaienburg. Kanariesprenk. Fla- mingoweg. Bossenburgse rondweg, Sterkenburg en Boetselaarsplein Begraafrechten in Middelburg met 10 procent omhoog MIDDELBURG - De begrafenisrech ten in Middelburg worden met in gang van 1 januari volgend jaar met tien procent verhoogd. Zo nodig wor den in de jaren 1986 en 1987 eveneens verhogingen met tien procent toege past. Dal besloot maandag de Mid delburgse gemeenteraad met alleen de drie stemmen van SGP/RPF/GPV tegen. Gebeurt in de Zeeuwse hoofdstad het cremeren kostendekkend, bij de be grafenissen is er een groot verschil tussen de opbrengsten en de kosten die ervoor de gemeente tegenover staan. B en w zijn er niet op uit om tot een kostendekkend geheel te komen, zo benadrukte wethouder A Berg shoeff gisteren nog eens. Wel vindt het college dat liet verschil tussen kosten en baten kleiner moet worden. Verder wordt de begraafplaats aan de Weste lijke Havendijk uitgebreid en dat kost ook geld. De heer L Luitwieler (klein rechts) was echter met overtuigd van de argumenten. Volgens hem schiet de gemeente veel minder op de begra fenissen in dan door b en w wordt gesuggereerd. Zijn fractie stemde dan ook tegen. MIDDELBURG De Walcherse scoutinggroepen hielden hun zwem wedstrijden in het Sportfondsenbad te Vlissingen. De uitslagen luiden als volgt, meisjes en Jongens elf tot en met dertien ;aar 25 meter schoolslag; 1 Sandra Morllet, 2 Agnes Lous, 3 Patricia van Aalst, 50 meter schoolslag: 1 Dennis van de Dries, 2 Joost den Hartog, 3 Dennis Posthumes. 25 meter vrije slag 1 Ingeborg Scholier. 2 ChrlsUane Somers, 3 Inez Muller: 50 meter vrije slag- 1 Sander Dagelinkx. 2 Stephan van Damme 3 Krank Moslert. 25 meter rugslag 1 Marleen van de Vliet. 2 Remco Alewijnsc. 3 Serge Hagcste- ger. 4x25 meter estafette 1 Lutein 2 Golf brekers W. 3 Golfbrekers L 4x50 meter estafette l Watergeuzen, 2 Scheldczwer- vers, 3 St vvillibrordus Groepspnjs I Golfbrekers W. 2 Lutein, 3 Gollbreker L: l Scheldezwervers en Watergeuzen. 2 St Wll- librordus, 3 Gouden Cirkel Jongens en meisjes 14 tot en met 16 Jaar 50 meter schoolslag l Eveline van Engels dorp. 2 Sandra Visser. 3 Jeaneite Kooman. 50 meter schoolslag 1 Michel de Graaf. 2 Sander Verbrugge. 3 Johan van Gelder. 50 meter vrije slag 1 Nalasja van Kesteloo. 2 Anneke Hollebrandse, 3 Ingnd van Engels- dorp, 50 meter vrije slag 1 Wim de Han. 2 Remco de Vries, 3 Foort Adriaanse, 50 meter rugslag. 1 Jan-Willem Jansen. 2 Ricky But, 3 Marja van de Bremen. 4x50 meter estafette 1 Golfbrekers W 2 Lutem. 3 Golfbrekers L 4x50 meter estafette 1 Watergeuzen. 2 Scheldezwervers. Groeps- Ruim een mille van SAZ voor Afrika MIDDELBURG - Op de ontspan ningsavond van de Sociëteit voor Al leenstaanden in Zeeland, afdeling Middelburg, werd via een bingo en giften een bedrag verzameld van 512.50,- onder het motto 'Afrika is in nood. redt ze van de hongerdood'. De sociëteit verdubbelde het bedrag zo dat 1025,- kon worden overgemaakt aan het landelijk gironummer voor de actie voor Afrika. prijs 1 Golfbrekers w 2 Lutem. 3 keis L 1 Watergeuzen. 2 Gouden Cirt Kazan de Wolf m Schelde/wervers Meisjes en jongens 17 jaar e:i oud, meter vrije slag Marga Schuller, 21 Vis. 3 Karin Hckaja en Mnthilde Ha» 50 meter vrije slag 1 Wouter Dert.Jh van de Eijk, 3 Er win de Breo, Groep»» Watergeuzen. 2 Golfbrekers L 3 Lut,- Plons trofee 1 Gouden Cirkel 12 0oj Cirkel 2. 3 Watergeuzen. 4 Lutem, NCVB-Serooskerke viert jubileum SEROOSKERKE 1W1 De afifo Serooskerke van de NCVB houdttj de 35ste maal dejaarvergadermgm gen (woensdag) in dorpshuis DeZa put Op het programma staan dö matie en een potpourri. Verders* er een musical opgevoerd met alsv 'Een reis door 35 jaar NCVB'.] byeenkomst begmt om 19.45 uur Vergadering werkgroep Spuistraat verzet VLISSINGEN - De werkgroeps straat houdt dinsdag 27 novefc een openbare vergadering in iieiTj singse stadhuis. Deze byeenkomsili gint om 19 30 uur. De vergadering! aanvankehjk, woensdag 21 novembi gehouden worden maar werd plaats omdat op die datum de ai natieve raadsvergadering in hel meentehuis wordt gehouden. NCVB Zoute lande bijen ZOUTELANDE De NCVB Zouteland houdt vandaag, dinsdi vanaf 19.30 uur de maandelijkse gadenng in zaal Middendorp in k telande. Tijdens deze bijeenko: spreekt dokter F. M, van Eeat; Westkapelle over leven na dit Sexueel geweld Vandaag (20 november) wordt in hotel Terminus aan de F. den Hollanderlaan 37 in Goes een bijeenkomst gehouden over sexueel geweld. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. De middag wordt georganiseerd door de Werkgroep Emancipatie, in samenwerking met de Stichting Vrouwenemancipatie Zeeland. Het doel van de middag is om sexueel geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Tijdens de middag is ook informatiemateriaal (zoals boeken en foldefs) aanwezig. Er is kinderopvang. 'Uit' in Vlissingen bespreekt eisen voor open podium VLISSINGEN - De sectie Uit van de Culturele Raad Vlissingen zal in overleg met de sectie amateuristi sche kunstbeoefening een pakket van minimum-eisen opstellen, waaraan een permanent open podium in Vlis singen moet voldoen. Deze eisen wor den woensdag 21 november bespro ken tijdens de vergadering van de sectie. Die wordt gehouden in wel- zijnscentrum Bachtcn Komme en be gint om 20.00 uur. De Culturele Raad heeft er bij het college van b en w enige tijd geleden op aangedrongen een permanent open podium in Vlissingen in het leven te roepen. Deze zomer was er een open podium met een tijdelijk karakter. De Oude Markt in Vlissin gen wordt als mogelyke lokatie ge noemd. Tijdens de vergadering komt verder de stand van zaken met betrekking tot het filmhuis in Vlissingen aan de orde, evenals het kindertheater-cir cuit. de programmering van Uit in Zeeland voor de periode januari tot en met februari en de plannen en de begroting voor 1985 van de stichting Nieuwe Muziek Zeeland. Keurslager Schouwenaar zegt Stook de inwendige kachel op met kwaliteits winterkost' Dit is geen tijd voor liflafjes van twijfelachtige kwaliteitl Geef gegarandeerd solide winterkost en kies uit ons pro gramma" o.a rookworst, zuurkoolspek. ribbetjes, verse worst, schenkel, klapstuk, bloedworst, casselerrib enz enz. Tip Zorg dat u altijd een paar Schouwenaarsrookworsten in huis hebt, u grijpt nooit mis als het raak moet zijn! De hele week: mager varkenspoulet,... p. 100 gram 1,10 Dinsdag - verse worstdag! 500 gram echte Zeeuwse*.ou 150 gram boterhamworst 1,25 Cup boerenhoofdkaas1.75 Heerlijke verse erwtensoep! Donderdag - hamburgerdag! 5 st. halen; maar 4 betalen 250 gram boerenleverworst3,25 150 gram gek. ontbijtspek1,80 Woensdag - gehaktdag! 500 gram vleesgehakt 500 gram nasi-bami 150 gram leverkaas 250 gram bakbloedworst Vrijdag - karbonadedag! 500 gram mooie en magere... 'n boeren-rookworst- 4st. vleeskroketten 4,50 2,75 2,40 Vrijdag en zaterdag! 500 gram blanke, magere, malse hamlappen. 100 gram vers gerookt procureur 100 gram boerenmetworst 150 gram frisse zelfgemaakte vleessalade Zaterdag! 200 gram heerlijke limousin biefstuk 250 gram gekookte metworst (uit eigen keukeni 'n blokje fijne roompaté 6.95 1,70 1,40 1,90 2.75 125 gram 1,45 WIE KIESKEURIG KIEST, KIEST in het Bellamypark, Vlissingen KEURSLAGER Modern - pittig - fris - hygiënisch 740e Siaaisloiem Prijzen van 50.000 zyn gevallen 20.000 zijn gevallen 5.000 zyn gevallen 2.000 zijn gevallen 1.000 zyn gevallen 1.000 zijn gevallen 1.000 zyn gevallen 1.000 zijn gevallen 1.000 zijn gevallen en prijzen van king 19 november 1984 op alle op alle op alle op alle op alle op alle op alle op alle op alle nummers, nummers: nummers: nummers nummers nummers: nummers nummers: nummers: 022089 073451 092510 089118 023491 061598 029424 062142 013695 500 zijn gevallen 100 zijn gevallen 100 zyn gevallen 50 zijn gevallen 50 zijn gevallen 50 zijn gevallen 20 zyn gevallen op alle nummers; op alle nummers: op alle nummers: op alle nummers: op alle nummers, op alle nummers: 15 op alle nummers: 0 Zetfouten voorbehouden 582 53 50 De meeste kans in de Staatsloterij. Rabobank Vlissingen met ingang van donderdag 22 november a.s. Tijdelijk verplaatst van Spuistraat naar Lange Zelke 5. Ons te krappe hoofdkantoor kunnen wij thans vergroten met het ernaast liggende pand Lange Zelke 5 (v/h „Coster"). Daarmee zijn wij in staat het kantoor uit te breiden en tegelijkertijd aan te passen aan de ontwikkelingen op bankgebied. Om u ook gedurende deze verbouwing zo goed mogelijk van dienst te zijn, zullen wij met ingang van donderdag 22 november a.s. tijdelijk onze „noodvestiging om de hoek" aan de Lange Zelke 5 betrekken. Voor eventueel ongemak bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan. STOOFVLEES magémTrunderborstlapièsI500gramj TV*WORTELTJES panklaar'500 'gram t. SL Ook dinsdag twee heel bi/zondt prijzen bu Torro. Dal zgn meevdüe Ze gelden alleen dinsdag, bot KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN COOSJE 6USKENSTRMT 135 VLISSINGEN Porseleinen serviescombinatie. Zes per- soons. 22-Delig eetservies, 9-delig thee servies. Zolang de voorraad strektJJSÖ^ Egger modelgordijn. Hoogte 200 cm B6OOjJ40T- 219.50 B500^75^ 189.50 B400J1O5:-159.50 B300J45T- Zeerkomfortabele herenpantoffel De pan toffel is van suède en zeer warm gevoerd. Verkrijgbaar in naturel Mt. 41-46.2&95" B.H. Model met halfkanten cups. Mt.B,C en Heren sportslip Goede kwaliteit voor*«' D 75 t/m 90 Model met voorgevormde uit- nig geld. Prima pasvorm. Keus uit een voering mt. A 70 t/m 80 en B 75 t/m 8540rf5 groot assortiment kleuren. Mt. S-M-L-3-" T

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 14