zeeland: Voorstel: vierhoofdige directie bij NV PZEM Viertal mishandelt Souburger Overvaller met gelijke munt betaald Beter evenwicht inkomen en woonlasten van minima nodig Zonder amateurisme geen kunst met een grote K...9 \>j PENSIONERING IR M D. DALEBOUT Financieel resultaat provincie gunstiger Verzoek om lift politie pas na deuk ingewilligd. Gereformeerde zending ontving bijna twee ton PAGINA 5 USSINGEN Een poging tot beroving van een 63-jarige man in Vlissingen kdc jeugdige dader slecht bekomen. Hij moest een einde maken aan zijn - „„jng, toen het slachtoffer zich hevig tewecrstelde. Het slachtoffer, C. J. D. Jtff moest zijn verzet echter wel bekopen met een gebroken bovenkunstge- en schaafwonden aan het gezicht. De poging tot beroving gebeurde zondagmorgen op de Prins Hendrikweg in Missingen. Volgens de verklaring van het slachtoffer was een jongeman van omstreeks achttien taar. die me» een vriend me» ee" n»" He honH r»,. Prins Hendrikweg liep. naar hem toegekomen met het verzoek om een vuurtje Toen De W een'hand in zyn zak stak om lucifers te pakken kreeg hij een vuistslag in het gezicht. Zijn aanrander voegde hem daarbij toe ..En nu je geld' In plaats van contant, betaalde de heer De W zijn aanvaller met gelyke munt. waarop een vechtpartij volgde. Toen verschillende auto's naderden sloeg de vnend van de aanvaller alarm, waarna het tweetal de vlucht nam via rijksweg 58. MIDDELBURG - Het bestuur van de nv PZEM wil dat de top van de energiemaatschappij wordt verzwaard. Vanaf 1 januari 1985 moet het bedrijf geleid worden door vier mensen: twee directeuren en twee bedrijfsdirecteuren. Op het ogenblik heeft de PZEM één directeur, ir M. D. Dalebout, die wordt bijgestaan door vier adjunct-directeuren. Het bestuur vindt dat deze situatie niet langer meer mag voortduren. Niet alleen is de post te zwaar voor jen persoon, een dergelijke directie- vorm is bovendien kwetsbaar. Het voorstel om vier directeuren te benoe men wordt besproken tijdens de alge mene vergadering van aandeelhou- n die v Dronken bestuurder 110 kilometer in vernielde auto Z1ERJKZEE De rijkspolitie van Schouwen-Duiveland heeft zaterdag een dronken automobilist, A. v. d. B. Rencsse, aangehouden. B. reed in een bijna geheel vernielde auto op de provinciale weg van Zierikzce naar Renesse ter hoogte van het restau rant De Schelphoek. Bij nader ondcr- roek bleek dat B. eerder die avond met zijn auto tegen een boom in de Zierikzeese Julianastraat was gere den. De bestuurder wist in beschonken toestand met zijn zwaar beschadigde auto toch nog zo'n tien kilometer te rijden. De man is een blaasproef met positief resultaat afgenomen en moest ter ontnuchtering de nacht in de politiecel doorbrengen, waarna hij de volgende morgen op vrije voeten werd gesteld. MIDDELBURG - Het is te verwach ten, dat het bedrag voor onvoorziene uilgaven op de provinciebegroting 1984 aan het eind van het jaar aan- lienlijk hoger zal zijn dan in de begroting is geraamd. Begin oktober was er aan onvoorzien beschikbaar 2,6miljoen gulden beschikbaar. In de begroting voor dit jaar werd uitge gaan van een post onvoorziene uitga van ongeveer een miljoen, er begin oktober meer beschik baar was, blijkt uit een begrotingswij- aging, die gedeputeerde staten aan de Zeeuwse staten hebben gestuurd. Daarin is de stand per zaken eind september vastgelegd. De nu geregi streerde post onvoorzien van 2.6 mil- ioen is ontstaan doordat er in de loop »an het jaar in uitgaven en inkomsten ttn hoger bedrag aan meevallers dan san tegenvallende uitgaven en in komsten kon worden geboekt. ders, die maandag 17 december wordt gehouden. De wijzigingsvoorstellen houden ver band met het feit dat ir Dalebout 1 april volgend jaar de PZEM zal verla ten wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Het bestuur wil de huidige vier adjunct-directeu ren met ingang van 1 januari als directeur laten functioneren. Dat be tekent dat in het eerste kwartaal er vijf directieleden zullen zijn. Tot 1 april zal de heer Dalebout als voorzit ter van de directie optreden. Vanaf 1 april zal de huidige adjunct directeur ir A. Tiktak als voorzitter fungeren. Hij en zijn collega ir L Sisouw de Zilwa krijgen de functie van directeur. De twee andere ad junct-directeuren, de heren J. H. E. Witte en A. M. Kannekens, krijgen in de voorstellen de functie van bedrijfs directeur. De functie van bedrijfsdirecteur is Auto's gestolen in Middelburg en Vlissingen MIDDELBURG I» de nacht van vrijdag op zaterdag is in Middelburg een auto gestolen. De auto stond geparkeerd aan de Herengracht. Het betreft een Opel Kadett. bouwjaar 1983. met het kenteken JK-92-DY. In Vlissingen werd zaterdagnacht een auto gestolen aan de Badhuisstraat, ter hoogte van de Watertoren. De auto, een Audi-100 LS, heeft het ken teken 13-AZ-39. niet geheel gelijkwaardig directeur. Volgens de voorstellen zul len Witte en Kannekens bijstand ver lenen aan de overige twee collega's. De heer Witte, nu nog adjunct-direc teur personeelsbeheer en organisatie, zal dat op het sociale vlak doen. Zijn collega Kannekens. nu nog adjunct directeur administratie en economi sche zaken, op de terreinen financiën en economie. Statuten De heren Tiktak en Sisouw zijn in de nieuwe structuur te beschouwen als technisch directeuren. De eerste krijgt de zorg over de elektriciteits- produktie onder zijn hoede. De twee de wordt belast met transport en distributie van elektriciteit en gas Voor het bereiken van deze structuur zijn statutenwijzigingen nodig. Het dagelijks bestuur en de dagelijks en raad van bestuur willen aan de toestand van vier directeuren vast houden tot vertrek van één van het kwartet. Bij een dergelijke gelegen heid kan bekeken worden of de veran deringen tot de gewenste situtie heb ben geleid. Over de voorstellen is al overleg ge voerd met de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg. Die heeft de plannen aan vaard. VLISSINGEN Een onder invloed van alco hol verkerende man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een deuk geschopt in een portier van een auto van de Vlissingse ge meentepolitie. De politie trof de man aan op de Vredehoflaan waar deze zojuist een bar had verlaten. De man maakte heftige ge baren in de richting van de politie, waarop de agenten poolshoogte gingen nemen. Het bleek dat de man zijn bril kwijt was en van de politie verlangde dat zij ging zoeken. Bovendien wilde de man een lift in de politie-auto. Toen hem dat werd geweigerd werd hij kwaad en koel de. al scheldend, zijn woede op de surveillan cewagen. Dat leverde hem alsnog een lift op. in de richting van het politiebureau. Zijn aan houding gebeurde op grond van openbare dronkenschap en het plegen van vernielingen Buit 2000,- bij inbraak Vlissingse speelautomatenhal VLISSINGEN In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben onbeken den ingebroken in een speelautoma tenhal aan de Nieuwendijk in Vlissin gen. Zij kwamen het pand via de achterzijde binnen en braken daar zeventien automaten open. De buit bedraagt volgens de exploitant onge veer tweeduizend gulden. Zakken 8'j de najaarsschoonmaak hod een mevrouw in Zoutelan- de twee vuilzakken kleren ter z vameld, waar ze nu eindelijk naar eens afstand van wilde doen Voor het Leger des Heils, had ze zo gedacht. Haar Kreeft-natuur kwam daar even later tegen in opstand Er vaten toch nog wel echt mooie dingen bij. vond ze Ze belde een vriendin. Ja. die had wel interesse om de kle ding na ie lopen of er wat voor haar zelf bi] zal. .Ik. zet ze wel het halletje, in het geval ik Het thuis ben", zo spraken ze Of Ondertussen zette haar man tuee zakken huisvuil onder aan de trap bij de voordeur Precies, u raadt het al De vriendin komt langs, denkt oog. wat aardig, ze staan al beneden en zet de zakken in "aar auto Thuisgekomen zet de zakken zolang tn haar slaapkamer Er gaan vijf da den overheen De lucht m de slaapkamer wordt langzamer hand ondraaglijk, maar nog steeds verdenkt de vrouw de vakken niet De lucht, zo rede ieert ze. moet uit de badkamer komen Die dag nog bestelt ze een loodgieter cn tenvgl ze op hem zit te wachten heeft ze net even de tijd om de zakken kledingdoor te nemen Ze heeft de loodgieter slotte vend afgebeld De Euroba nd met mini- en majoretten beet de spits af van de muzikale show ter herdenking van de bevrijding op de Middelburgse Markt. MIDDELBURG De muzikale show, die zaterdagmiddag in hel kader van de herdenking van de bevrijding op de Markt in Middel burg is gehouden, trok duizenden belangstellenden. Het publiek volgde, vele rijen dik, de verrich tingen van de deelnemende korp sen die ieder een klein kwartier hun eigen show ten beste gaven. De korpsen werden aangekondigd door J. van der Mast, bestuurslid van 'L'it het Volk - Voor het Volk', de instantie die samen met de Commissie 40 jaar Bevrijding Mid delburg het evenement organiseer de. De Markt, die door de herinrichting nog gedeeltelijk is opengebroken, was voor wat het middengedeelte betreft ijlings in orde gemaakt voor het muzikale evenement. Langs de kanten was het nog een grote puin hoop. reden voor speaker Van dei- Mast om een vergelijking te trekken met de toestand van de Markt na de bevrijding, toen het ook een grote ravage was Ondanks de wat min der fraaie entourage maakten de deelnemende korpsen er een spon taan gebeuren van dat de ongemak ken van de herindeling snel deed vergeten Het spits werd afgebeten door de Euroband met mini- en maioretten. Daarna volgden optredens van het Tambour- en Pijperkorps Sint Joris, het Showkorps Juliana Middelburg. The Blue Diamonds, Drumband MTV '69, Showkorps Blue Spirit, en de muziekvereniging Ondo-Nieuw- land Het Nieuwlandse muziekge zelschap besloot zijn optreden en het gehele evenement met hel Ne derlandse volkslied. Voorzitter J.G van Zwieten tri overhandigt hel jubileumboek van de Middelburgse Oratoriumveremging 'Tot Oefening en Uitspanning' aan commissaris der koningin dr C Boertien ill en de Middelburgse wethouder M. Vinke (midden). MIDDELBURG - Zonder amateuristische kunst kan de kunst met een grote K niet bestaan. De overheid moet dat goed in de oren knopen en niet neerzien op de amateuristische kunst door deze onder te brengen bij het sociaal-cultureel werk. Dit pleidooi voerde zaterdag de heer J. G. van Zwieten. voorzitter van de Koninklijke Oratoriumvereniging 'Tot Oefening en Uitspanning' tijdens de viering van het lionderdvijftigjarig bestaan in de concertzaal in Middelburg. Van Zwieten, ook voorzitter van de ling van de kunst dan worden be- VVD-fractie in de staten van Zee- lemmerd" land. vindt dat de amateuristische 0ndante deze waarsch„wende kunst tekort wordt gedaan wanneer woorden noemdc Van Zwleten de deze sectoi alleen in de sfeien van sltuatie in Zeeland niet slecht ..We hobby en vrije tijd wordt gerang- hebben m tóe w ,e a schikt „De amateuristische kunst had„ zo vond de voorzltte Hlj ls een voedingsbodem zonder welke dat bet ondanks simpen de kunst met een grote K niet kan dc fudgetKn, M zal bliJven. bestaan. Het is als bij sport Zonder amateurvoetbal zouden er geen profclubs kunnen bestaan. Ook CruyfF begon als amateurtje .aldus voigens commissaris van ne kohui- r. Van Zwieten. Hij sprak in dit ver- gin dr c Boertien behoeft de orato- JtfOeK band verder van de opvang- kweekbakfunctie van het amateu risme. Geen zorgen Volgens commissaris van de konin- riumvereniging zich wat dat be treft geen zorgen te maken. „Ga steun hebt U", zei hij en het evenlang laten genieten van mensen, door hetgeen ten gehore wordt gebracht", aldus de heer Vin ke. die van een springlevende ver eniging sprak. Namens de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen sprak vice-voorzitter K, Bergijk van 'een uniek jubileum'. Hij onder schreef de hartekreet van Van Zwie ten. Volgens de landelijke bestuur der was het schrale geschenk dat hij aan te bieden had illustratief. Hij overhandigde een enveloppe met inhoud Na afloop van de toesspra- ken trof de koorvoorzitter daarin een bankbiljet van honderd gulden aan. Het zou fout zijn om de kunsten te tijdens zijn enkele regels lange verklaren tot het exclusieve werk- felicitatietoespraak, terrein van profs en de rest van de samenleving te veroordelen tot de Namens het gemeentebestuur van rol van passief consument Niet Middelburg sprak wethouder van alleen wordt de kunstbeoefening sociale zaken M. Vmke. als vervan- dan een elitaire zaak en komt er een §er van de burgemeester ..Hon- grote afstand tussen publiek en derdvijftigjarig jubileum is ander kunstenaar, ook zou de ontwikke- halve eeuw banden met Middelburg Tijdens de jubileumviering, die be sloten werd met een concert t. over handigde Van Zwieten aan de heren Boertien en Vinke de eerste exem plaren van het boek "Een speur tocht naar het Zeeuws muziekverle- denDeze jubileumuitgave is ge schreven door dr P Scherft en werd uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen, 'HARTEKREET' DIRECTEUR SOCIALE DIENST: ZIERIKZEE De regering moet het inkomen en de woonlasten van men sen die op een minimumuitkering zijn aangewezen meer in evenwicht brengen. De resultaten van bevrie zing van minimum uitkeringen en oplopende woonlasten iwaaronder de energiekosten) worden steeds dui delijker merkbaar. Steeds meer men sen moeten zich noodgedwongen tot de sociale dienst wenden omdat zij het zelf niet meer kunnen redden. Deze hartekreet slaakt directeur J. A. van de Broeke van de intergemeente lijke sociale dienst Schouwen-Duive land en Sint-Philipsland in zijn toe lichting bij de jaarrekening 1983 van de dienst. Volgens Van de Broeke maakt de eenmalige uitkering de te lage maan- delijke bedragen van de sociale voor zieningen met goed. Deze uitkering wordt, zo betoogt hij, aan eenmalige zaken besteed, die weliswaar noodza kelijk zijn maar die eigenlijk voor het opvangen van de maandelijkse lasten zouden moeten worden gebruikt De directeur van de sociale dienst meent dan ook dat een eind moet worden gemaakt aan de stijging van huurprij zen en energiekosten, De intergemeentelijke sociale dienst heeft in 1983 aan sociale zorg bijna 5 miljoen gulden meer uitgegeven dan vooraf was geraamd (bijna 29 miljoen tegen bijna 24 miljoen). In deze extra kosten zit ook de eenmalige uitkering aan echte minima 1983 van in totaal een kleine 320 000 gulden De hogere uitgaven voor sociale zorg zitten in de toenemende werkloosheid als gevolg van de verslechterende economische situatie in 1982 en 1983 Eind januari 1984 bereikte de werkloosheid op Schouwen-Duiveland en Sint-Philips- land haar hoogtepunt met 1383 werk lozen. In 1983 steeg hel uitkeringsbe stand van de sociale dienst met ruim 20 procent. Vooral op de uitkeringsre gelingen van de Wel Werkloosheids voorzieningen en de Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers werd meer beroep gedaan Deze regelingen zijn, zo legt directeur Van de Broeke uit economisch dan ook het gevoeligst. In blijft na verrekening met het rijk bijna 1984 is sprake geweest van enige 1,2 miljoen gulden ten laste van de daling van de bestanden gemeenten op Schouwen-Duiveland Van de totale kosten aan sociale zorg en Sint-Philipsland. Dat komt neer op 36,78 per inwoner. Het gemeentelijk aandeel bedroeg in 1982 34,35 Belgisch jacht in problemen voor de Oosterschelde GOES Het Belgische jacht Saskia is zaterdagmorgen voor de monding van de Oosterschelde tussen de Roompot en het Westgat door motor- pech iu moeilijkheden geraakt. De bemanning (er bevonden zich zes personen aan boord) seinde om hulp en dit sein werd opgevangen door de berichtenkamer op het werkeiland Neeltje Jans Die waarschuwde de particuliere reddingboot Watersnip van de Kerkwervenaar J. C Snepvan gers Deze snelde de Saskia te hulp en bracht het schip naar zijn thuishaven, de jachthaven van Colijnsplaat. Extra werk In de toelichting bij de jaarrekening wijst de directeur van de interge meentelijke sociale dienst op de vele werkzaamheden die moeten worden verricht in verband met de gewijzig de financiering van de bejaardenoor den, de verwerking van de aanvragen voor eenmalige uitkering (voor de uitkering 1981 zijn er nu 818 inge schreven i en - in de toekomst - de wijziging van het stelsel van sociale zekerheid. De onzekerheid die er wat betreft het laatste momenteel nog is, maakt het voeren van een goed perso neelsbeleid een moeilijke zaak. Het bestuur van de intergemeentelij ke sociale dienst bespreekt de jaarre kening woensdagavond tijdens een vergadering in het kantoor van de dienst aan de Oude Haven 54 in Zierikzee De vergadering begint om 19.15 uur. TIJDENS ZEEUWSE ZENDINGSDAG VLISSINGEN De 20 jarige II. P. V. uit Oost-Souburg is in dc nacht van vrijdag op zaterdag in Vlissingen ernstig mishandeld door vier. tol dusver onbekende, mannen. Het slachtoffer bleef na de kloppartij versuft achter en werd pas geruime tijd later gevonden door een vriend. Die bracht V naar liuia, «aai ueze werd behandeld door een arts. V had in een dancing aan de Konings weg onenigheid gekregen met een andere dancingbezoeker en was om streeks één uur die nacht, om moei lijkheden te voorkomen, vertrokken. Zijn tegenstander was nem echter achterna gekomen en trol V. op het moment dal deze juist in zyn auto was gestapt Toen hij. op verzoek van zijn achtervolger, uit de auto stapte kreeg hij een vuistslag in het gezicht en viel tegen de auto. Op dat moment voeg den drie vrienden zich bij de aanvaller en gezamenlijk schopte en sloeg het viertal op V. in Uiteindelijk lieten zij hem versuft op de grond achter Een vriend van V trof hem omstreeks half drie in die toestand aan en bracht hem naar huis Daar werd het slacht offer behandeld door een arts Over de aard van de verwondingen was mets bekend bij de politie, wel dat V klaagde over 'pijn in zijn hele li- chaam'. GOES - Schoolkinderen uit 's-Gra- venpolder en Sint-Annaland over handigden zaterdag in de Sionskerk in Goes symbolisch een bedrag van 190.000 gulden tijdens de 'Zeeuwse Zendingsdag' van de gereformeerde gemeenten. Het geld is bestemd voor zendingswerk in het Zuidafrikaanse thuisland Bophutalswana. Het bedrag is de opbrengst van een laar lang oud papier verzamelen door leden van de gemeenten in de classes Goes Middelburg en Tholen. Domi nee D Hakkenberg, voorzitter van het Deputaatschap Zending, nam het be drag zaterdagmiddag tijdens een door ongeveer 1300 personen bezochte bij eenkomst in ontvangst. De Sionskerk was zaterdagavond, tijdens het twee de deel van de zendingsdag, vrijwel geheel gevuld, met ongeveer 1800 be zoekers In 1983 werd bij een soortgelijke actie 110.000 gulden bijeengebracht Dit keer was uitgegaan van een streefbe drag van 130.0Ó0 gulden, hetgeen dus ruim werd gehaald. Het geld zal be steed worden aan de uitbreiding van een bijbelschool, huisvesting voor evangelisten en voedselhulp. Bophu- latswana is drie jaar geteisterd door droogte, waardoor de oogsten steeds mislukten. De situatie is inmiddels enigszins verbeterd doordat er de af gelopen weken eindelijk wat regen is gevallen. Nieuwe actie Tijdens de Zeeuwse Zendingsdag werd een nieuwe actie aangekon digd. Voor de bouw van kerken op Irian Java (Indonesië) is 146.500 gul den nodig en dal bedrag hoopt de zendingsorganisatie met oud papier te kunnen vergaren. De op Irian Jaya werkzame zendingspredikant G. Kuijt was in Goes aanwezig en sprak daar over zijn werk. Dc heer D. M. Bijl uit Krabbandijke vertelde een verhaal over de geschiedenis van het zendingswerk in Oceanic. Centraal stond daarbij de levensloop van de Britse zendeling John Williams. Mannenkoren uit Tholen en Yerseke luisterden de avondbijeenkomst op Toespraken waren er onder meer van de predikanten N W Schreuder (Goes) en C van der Poel (Yerseke) De collecten tijdens de zendingsdag brachten 17842,10 op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19