Humanistische stichting wil bouw kleine verpleeghuizen Begrafenisonderneming 'Goes' P. A. Rozeboom UITBREIDING'BUITENRUST'IN MIDDELBURG beroepings- berichten Fa. J. HOEKMAN ZN. scheepvaart- berichten Ai se r Nagcy'r 'W PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 18 AUGUSTUS 198 Marjon en Piet Kruithof geven met grote blijd schap kennis van de ge boorte van hun zoon REMKO 17 augustus 1984 Walcherseweg 216 4334 NB Middelburg. Familie berichten Op 14 augustus over leed onze geliefde schoonzoon D1NGENIS VAN GORSEL echtgenoot van Johanna Kleppe na een moedig gedra gen lijden in de ouder dom van 50 jaar. Zijn bedroefde schoonmoeder A. J. A Kleppe- Hartog en C. Geldof Domburgseweg 62 Oostkapelle. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze vader en schoonvader JACOBUS BOLLEMAN op de leeftijd van 48 jaar. Zijn liefde en toewijding zullen wij allen missen. Terneuzen: W. Bolleman-Vleugel Marco Bolleman Terneuzen Ali de Regt-Bolleman Henk de Regt Vlissingen: Ronald Bolleman Mabel Bolleman-Hoevenaar Terneuzen. 17 augustus 1984 Crocusstraat 3, 4537 RG. De teraardebestelling zal plaatsvinden op dins dag 21 augustus a.s. om 14.15 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen Vooraf wordt een korte dienst gehouden in de Opstandingskerk, Bellamystraat, die aanvangt om 13.30 uur. Zij die de dienst en de teraardebestelling wensen bij te wonen worden verzocht om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de Opstandings kerk na de teraardebestelling. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het Julianaziekenhuis. Gelegenheid tot af- scheidnemen zaterdagavond van 7.00 tot 8.00 uur Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen Wilt u. indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen. deze aankondiging als zodanig beschouwen Hierbij geven wij kennis van het overlijden van de heer T. M. DE CONINCK Gepensioneerd districts-opzichter bij onze maatschappij, op de leeftijd van 68 jaar. Zijn toegewijdheid. trouwe taakvervulling en collegialiteit gedurende 35 jaren zulien ons steeds in dankbare herinnering blijven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Directie en personeel van de N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) Goes. 16 augustus 1984. Met droefheid maken wij melding van het heen gaan van ons lid de heer T. M. DE CONINCK op de leeftijd van 68 jaar. Wij wensen zijn vrouw en kinderen van harte sterkte toe om dit verlies te dragen. Personeelsvereniging N.V Watermaatschappij Zuid-West Nederland (WMZ). Goes/Terneuzen, 16 augustus 1984 Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van de heer P. WIJKHUYS gepensioneerd ambtenaar van de Provinciale Stoombootdiensten. Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij gedurende bijna 20 jaar in provinciale dienst heeft gewerkt. Onze deelneming gaat uit naar de achterblijven- den. Gedeputeerde Staten van Zeeland Boertien. voorzitter J. A. Lander, griffier. Middelburg. 17 augustus 1984 Tot ons leedwezen vernamen wij dat op 14 augustus 1984 is overleden de heer PIETER WIJKHUYS in de leeftijd van 77 jaar. Van zijn indiensttreding op 16 januari 1954 Lot zijn pensionering op 1 januari 1972 is betrokkene werkzaam geweest als schilder-decorateur In deze 18 jaar hebben wij hem leren kennen als een goed vakman en een alom gewaardeerd collega. Hij ruste in vrede. Directie en personeel Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Vlissingen, 17 augustus 1984 Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, mijn lieve man. onze vader en grootvader PIETER DANIÉLSE oud-burgemeester van Kloctinge eerder van Ritthem Ridder in de orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 76 jaar. Middelburg J. A. Daniëlse-Franse Hulst Wim Daniëlse Marjolein Danielse-Francoys Peter en Annemieke Middelburg. 17 augustus 1984 Hazelaarslaan 3, 4334 BV. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 22 augustus a.s. om 12 30 uur op de Algemene Begraafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt er een rouwdienst plaats die aanvangt om 12.00 uur in de aula van de begraafplaats. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid tot condoleren in de condoléanceruimte op de begraafplaats. Geen bloemen. Geen toespraken. Geen bezoek aan huls. Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Psalm 121 1 en 2 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot onze droefheid ontviel ons. na een periode van vrees en hoop. toch nog onverwachts, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma JOHANNA BEEKE-PLADDET sinds 1 augustus 1969 weduwe van Jan Beeke op de leeftijd van 68 jaar. 16 augustus 1984. Tricht Nico en Willemijn-Beeke- de Graaf Michiel en Daan Arnhem: Jan en Jacqueline Beeke- v. d. Pol Bobby Rijssen: Kees en Grada Beeke van Schenkhof Jarl. Monica en Christian Middelburg Piet en Barry Beeke-Verweij Jolien, Jan. Corstiaan, Marianne en Idelette Lemele. Marianne en Adrie Terlouw- Beeke Dirk-Jan en Johanna Condoléanceadres: Middelweg 14, 4196 JH Tricht. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van bejaardencentrum 'Rehoboth', Jasmijnstraat 2 te Goes alwaar bezoek heden, zaterdag 18 augus tus van 19 45-20.15 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 20 augustus a.s. op de algemene begraafplaats te Goes om 15.00 uur. Vooraf is er een rouwdienst in voornoemd be jaardencentrum welke aanvangt om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis eveneens in 'Rehoboth'. Geen bloemen, geen toespraken Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze schoonzuster en tante JOHANNA PLADDET weduwe van Jan Beeke op de leeftijd van 68 jaar. 's-Heer Hendrikskinderen: K. Beeke Middelburg: S. Beeke-Hoekstra Hoogvliet: B. Beeke L. C. Beeke-van de Berg 's-Heer Hendrikskinderen: H. Beeke I. A. Beeke-Marits Den Helder: J Beeke J. K. Beeke-Sinke s-Heer Hendrikskinderen- J G. de Reiger-Beeke G de Reiger Neven en nichten 's-Heer Hendrikskinderen, 16 augustus 1984. Heden overleed voor ons nog onverwachts aar. een hartstilstand, tot onze droefheid onze lieve vader, opa, zoon. broer, zwager en oom CORNELIS JAN TEN WOLDE op de leeftijd van ruim 73 jaar. Apeldoorn: M. W Bossenbroek-ten Wolde W. A Bossenbroek Rob. Erik. Nina Brielle: M. A. ten Wolde Hilversum: familie Doornbosch Apeldoorn: familie Ten Wolde Arnemulden: familie Van Damme Arnemuiden, 16 augustus 1984. Klaproosstraat 34. Correspondentieadres: Kerkstraat 18, 3231 VG Brielle De crematie zal plaatsvinden dinsdag 21 augus tus a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Zij die de plechtigheid willen bijwonen en de overledene de laatste eer willen bewijzen, gelie ven tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid in de familiekamer van het crema torium Met droefheid namen wij kennis van het overlij den van ons bestuurslid, de heer C. J. TEN WOLDE Mede duur zijn inzet kwam het Oudheidkundig- musnun in Arnemuiden tot stand. Wij verliezen in hem een gewaardeerd bestuurs lid. Het bestuur van de Stichting Oudheidkundig Museum te Arnemuiden M. M. Markusse, voorzitter B. J. de Reu. secretaris Arnemuiden. 17 augustus 1984 Op 100-jange leeftijd is in volle vrede na een buitengewoon goede verzorging in 'Ter Valcke' te Goes van ons heengegaan onze lieve moeder en oma ADRIANA KOSTER weduwe van Janus Schipper Kruiningen: W M. de Viet-Schipper M. de Viet en kleinkinderen Goes, 17 augustus 1984, 'Ter Valcke' Correspondentie-adres: Slotstraat 33, 4461 AS Kruiningen De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 21 augustus om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats ie Kruiningen. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis. Slotstraat 33. Kruiningen Voor directe hulp en alle dienstverlening in Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 (Dag en nacht bereikbaar) MIDDELBURG - De Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) streeft samen met de Zeeuwse Jacob Roggeveenstichting naar de realisatie van kleine verpleeghuizen in Zeeland. „Bij de ontwikkeling van nieuwe verzorgingshuizen wil de HSHB, waar mogelijk volwaardige priviruimtes creëren met een aparte woon- en slaapka mer. Door met name budgettaire redenen is dit lang niet altijd mogelijk. Dit streven heeft wel alles te maken met onze 'mensvisie". Dat zei de heer H. van der Meulen. tweepersoons eenheden. Met de uit- Humanistische Stichting Jacob Rog- breiding komen er 28 eenheden bij die geveen. de heer J. Gelijns sprak van ver drie een bijzonder feestelijke dag'. „De vergrijzing van ons volk eist van ons uitbreiding van het verzorgingshuis Mevrouw Reins zei tijdens een bijeen- dat we de ontwikkelingen op het Jacob Roggeveen Buitenrust, aan de komst in de recreatiezaal van het huis bejaardenterrein blijven volgen. Buitenruststraat in Middelburg.Het tegen de verzamelde bewoners en Daaraan nemen we zowel provmcaal begrip wonen is direct verbonden met personeelsleden onder meer: ..Wij als landelijk deel en doen zoveel mo de eigen plek. de unieke plaats die de hebben hier een klein huis. een vrij gelijk voorbereidend werk. En als Ja- identiteit van de bewoner draagt. De compacte gemeenschap met 42 bewo- cob Roggeveen het goed doet, dan is J- ners. Straks komen er 28 nieuwe men- deze uitbreiding zeker niet het laatste sen bij, ik hoop dat ze van harte wat Roggeveen probeert te doen voor directiemedewerker van de HSHB. vrijdagmiddag ter gelegeneheid van verdeeld zullen worden het slaan van de eerste paal voor de woonlagen. individualiteit van de bewoners, de behoefte aan privacy, is een voorwaar de voor optimaal gemeenschappelijk welkom zijn". welzijn. De bewoner moet een bewus te keuze kunnen maken tussen het alleen willen zijn en het samenzijn met anderen", aldus Van der Meulen. De officiële eerste paal (in werkelijk heid was het de 43-stei werd geslagen door de directrice van 'Buitenrust', mevrouw L. P. Reins-van Geel. Het Jacob Roggeveen Buitenrusthuis heeft nu 42 bewoners, die zijn onder gebracht in 32 éénpersoons en vijf Laatste voorronde van kampioenschap drumkorpsen in Goes GOES Het showkorps 'Excelsior' uit Goes houdt zaterdag 1 september de laatsie voorronde van het Neder landse kampioenschap voor drum korpsen. Het evenement op het Goese sportveld 'Het Schenge' begint om 18.00 uur. Voordat de deelnemers aan het concours gaan strijden om de eerste plaats, spelen er drie junioren korpsen. Het festijn in Goes is de laatste in een reeks van wedstrijden, die eerder wer den gehouden in Hilversum. Rijns burg en Vlissingen 'Jubal' uit Dor drecht bijt het spits af en baseert haar repertoire op de muziek van de Ameri kaanse trompettist Chuck Mongiana. Vervolgens speelt het 'drum and buggle corps Juliana' uit Middelburg enige nummers. 'Oranje Nassau' uit Vlissingen brengt als derde korps eni ge muziekstukken ten gehore. 'Blue Spirit' uit Middelburg speelt onder meer 'Paint it black' en 'Fantasy'. 'Excelsior' treedt tijdens de thuiswed strijd op met het thema 'Fame'. Ver der zijn de volgende bands aanwezig: DWS uit Rijnsburg. Avant Courir uit Eemnes-Baarn. Dio All-girl band uit Dordrecht en Odilo uit Hilversum. Voordat de competitie begint treden Jong 'Jubal'. Johan Friso (junioren- korps van 'Juliana') en Jong-'Exeel- sior' op. de bejaarden". De voorzitter van het bestuur van de Behalve het verzorgingshuis aan dc rr.nn lissin Buitenruststraat heeft de Jacob Ri lliic geveenstichting daar ook no? §rcg zogenaamde aanleunwoningen, 0 zijn huisjes voor bejaarden die n voor zichzelf kunnen zorgen en die geval van nood gebruik maken v de in hun woningen aainvtiipr alarmknop, die rechtstreeks in rj r r binding staat met het hoofdgebir De uitrbreidmg van het verzorg:: huis komt pal voor twaalf vaiT® huizen. De voorzitter van de nerscommissie mevrouw Va Straaten: „Eerst dachten we, v nu zijn we ons uitzicht kwijt toen hebben we onszelf eens handen genomen en we dachten' is wel broodnodig die uitbreiding misschien moeten wij er zelf ook een dag gebruik van gaan maken De uitbreiding wordt uitgevoerd dn de Maco uit Middelburg, hetontv Zuiderhoek en van der Veen kosten bedragen ruim twee er. half miljoen gulden. Naar verss !ar' ting wordt hel nieuwe gebouw r,: ijd( van het volgend jaar opgeleverd. Dood Vlissingse betrapt met gestolen fiets VLISSINGEN - De Vlissingse j meentepolitie heeft in de naclilij thth donderdag op vrijdag de Vlissins ggend M. J. A. M. aangehouden. Zij blceii r S het bezit van een gestolen fiets. De vrouw vestigde de aandachii zich toen zij bij de nadering m« politiepatrouille op de vlucht Ss De fiets bleek voorzien van de c graveerde postcode van de oomra >erd kelijke eigenaar. Aan de hand L ieist van kon de politie vaststellen dd |p. fiets vier weken geleden gestolensi id a lond: sdei Wisselgeld gestolen in Cadzand-Bad steller Se eis rèan< CADZAND In de nacht van dons dag op vrijdag is ingebroken bi pand van L. F. aan de Boulevard; Wielingen te Cadzand-Bad. Uit a kassa's werden tussen de 100 en! losse guldens ontvreemd De dada be hei kwam(en) het pand binnen do::; iado achterdeur te forceren, di Del Directrice mevrouw L.P. Reins-van Geel sloeg vrijdag de officiële eerste paal voor de uitbreiding van het verzorgingstehuis Jacob Roggeveen Buitenrust in Middelburg. In alle rust ontslapen, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma KORNELIA DAVIDSE echtgenote van Pieter Dingeman Izeboud 22 juli 1920 17 augustus 1984 Pieter Dingeman Izeboud Gilles, Marianne Fernand. Julien Kees, Diny Marjolein, Pieter Gilles. Arthur, Quinten Joke. Henk Erika, Egbert Eïïi Iman, Jannie Korina. Emmy. Slem, Leon Lien. Erik Barend. Sonja Anneke, Kees Correspondentieadres: De Boisotstraat 36, 4371 BM Koudekerke. Gelegenheid tot at'scheidnemen in het rouwcen- trum 'De Voorzorg'. Industrieweg 20 te Vlissin gen, heden, zaterdag van 17.00 tot 18 00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 20 augustus om 12.00 uur op de begraafplaats te Koudekerke, voorafgegaan door een dienst, ge leid door ds. A. N. Verheul, in de Gereformeerde Kerk te Koudekerke om 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed geheel onverwachts onze lieve zuster, behuwdzuster en tante KORNELIA IZEBOUD DAVIDSE op de leeftijd van 64 jaar. Romeinen Meliskerke: J. Davidse J. Davidse-Spruijt, Meliskerke P. Roelse-Davidse J. P. Roelse Arnemuiden: A. Davidse A Davidse-van Belzen Meliskerke P. Davidse J Davidse-Wisse Meliskerke: N. Geschiere-Davidse J. Geschiere Ede- A. Talma-Davidse P Talma Meliskerke: C. Davidse J. Davidse-Kerkhove Oudehorne: W P. Davidse H. Davidse-Kroes Meliskerke: J A. Davidse C. P. Davidse-Louwerse Vlissingen: L. de Buck-Davidse P de Buck Vlissingen- M B Davidse B. Davidse-Meijer Kamperland. M J. de Looff C de Looff-Heijl neven en nichten Meliskerke. 17 augustus 1984. Met diepe verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van mevrouw IZEBOUD-DAVIDSE Haar hartelijkheid en warme belangstelling zul len wij allen missen. Dhr. L. P. v. d. Wal Fam. J. D. Lijnse Fam. A. Hoogstrate Fam. N Harpe Fam. A Schelling Fam A. B. de Kroo Fam. J. W Luteijn Fam P. Brasser Fam. G. v d. Tak Fam J. J, L. Glowacki Fam. R. H. Hollebrandse Fam. H. Berghuis Fam. P. H Verhage Fam. A. de Smid Fam. A. van Beek Fam. J Nieuwkoop Fam. J. Jongenelen Wij wensen haar man en kinderen de kracht om dit verlies te dragen. Koudekerke. 17 augustus 1984. Familie berichten BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P. J. Hoekman) v/h A A. HillebrancJ - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. Wegens sterfgeval maandag 20 augustus GESLOTEN Bakkerij Izeboud Koudekerke. familie- berichten BEGRAFENISONDERNEMER H. JOBSE Rouwcentra beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Vrijburgstr 7, W -Souburg (gem Vlissingen) tel. 01184-62205 Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorxorg' Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sinke Indusirieweg 20 Molenwater 41 Zaanstraat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 NED. HERV. KERK Beroepen te Donkerbroek-Hi Mevr D. Atema. kandidaat te G:sfen! gen. GEREF. KERK. VRIJG. Beroepen te Albany (Australië Veldman te Dalfsen. GEREF. GEM. Bedankt voor Soest: M Heerser.;: jjnw; Lethbrldge in Canada. rsehtt int: bo )U sasv GROTE VAART ALPHACCA 16 vn Buenos Aires nrSsl ATLANTIC CROWN 16 620 n Azorenï Havre. BAARN 16 1050 zzo San DIS Ilsingkiang, BEGONIA 16 vn West Beach nr Santo Tomas, BROERE3 il RALD 16 45 nw Lissabon nr Le Fj CAURICA pass 17 Balboa nr Aruba, E< KAPE KEXPRESS-11 15 vn rede üm al Q-~ ti; nr Bintulu. FICUS 16 vn Djibouti rond dah. FUSUS 16 55 z Adelaide nr Met s GARDENIA 17 te Kasminas, JO Oil Ry vn Tees nr Rotterdam. LOOSDRtu vn Santos nr Paranagua. MAASSTH3 17 te San Francisco, MEERDRECEL; PSla Prince Rupert nr Harmac, MKjaanri, DRECHT 15 vn Kaohslung nr Yoki' NEDLLOYD ALKMAAR 16 te Man NEDLLOYD BAHRAIN 17 StrMaks Port Kelang, NEDLLOYD BALTLMOEi Q( vn Bangkok nr Suva. NEDLLOYD LOMBO 16 vn Sjlmizu nr Nagoya.f LOYD DELFT 15 vn Busan nr NEDLLOYD HOUTMAN 16 9C Jeddah, NEDLLOYD MARSEILLE Auckland nr Lyttleton. NEDLLOYD GASAKI17 te Fortaleza. NEDLLOYTJ r CHESTER 17 transit Suez KanaaLS LOYD ROUEN verw 16 te Ne- NEDLLOYD TASMAN 16 vn AbuD-' Bahrain, NEDLLOYD VAN DIEMD" Lissabon nr Algeciras, NEDLLOYD; NECK 17 te Kobe, NEDLLOYD 1 NOORT ver 16 te Jakarta, NEDtie saoo WESTERKERK 17 vn Sao Frannss nder Paranagua, NEDLLOYD WISSEKEBs aio vn Singapore nr Hong Kong, NIEW- STERDAM 16 vn Ketchikan nr Jf NORMAN MAAS 16 200 zo Nieuw Ga nr Port Kembla, ONDINA 16 te SB PRINS FRED 1 RIK HENDRIK 16 W nungsund nr Port Jerome. PRINS* RITS 16 te Brindisi. ROTTERDAM! Vancouver nr Ketchikan. W® DRECHT 16 vn Kaohsiung nr HonP ZARIA 18 vn Singapore nr Sri LanJ KLEINE VAART AARDENBURGH 16 te Rotterdam: KERSGRACHT 16 470 zw PaaseiaS Valparaiso. BLOEMGRACHT Abidjan nr Montevideo, BONTEGW 16 vn Delfzijl nr Oulu. BROUW GRACHT 16 vn Abidjan nr Lagos. U LA SMITS 16 vn Savannah m Becs» CECILIA SMITS 17 100 z Jeddah nr® di Carrara, CEDERBORG 16 vn dam, CORNELIA 17 vn Rotten» Delfzijl. FLEX FORTUNA venv 19'-ij sao, JAN WILLEM 17 30 z Maya?» Ponce. LELIEGRACHT 16 45 oN«® nr Hull. LIGATO 16 te Rotterdam^» 16 vn Abidjan. NAUTIC 16 vn Rol»* IJmuidcn. NIELSE DANIELSEN Gravesend. OCEANIC 16 50 no Rio® nr Montevideo. PIONIER 16 vn Rot'* V( nr Yarmouth, RINGGRACHT 16®; ei terdam nr Mantali. ROZENGRACHT g( Vaago nr Hoyanger, SCHOt, Q-( BANK 17 thv Algiers nr Sousse, PRIMA 16 10 zo Shaker Eil nr STELLA PROCYON 16 te Roi SYLVIA ALPHA verw 18 te SU SYLVIA BETA ver 18 te Gdansk. S-' DELTA 17 te New Holland, SYLVU- LON 17 te Flixborough, SYLVIA OJ 19 te Rotterdam. SYLVIA OMEGA® te Amsterdam. VALIANT 16 thv wu Rotterdam, WILLY 16 vn Rotte® W# Harllngen. YOLANDA 17 te Ro'K®^ op m In

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 8