HetVers Jubileumtentoonstelling van Kynologenclub druk bezocht SPITSKOOL SLAVINKEN Sanderson PZC/streek VIJFDUIZEND MENSEN IN VEILINGHAL GOES Veel belangstelling voor afscheid dominee Moerman Contact cultureel werk Middelburg met gemeente verliep 'problematisch' Piet Jan Reynierse wint ringrijden Biggekerke Mulder binnenhuis LAATSTE WEEK VAN DEN HOVEN DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT MAANDAG 2 JULI 1984 6 GOES In een wervend boekje over Goes staat de veiling aan de Fruitlaan beschreven als de deze finale, die tussen negen honden plaats waar Beveland het lekkerst ruikt. De schrijver is ongetwijfeld tot deze conclusie gén aars deel fD^mooteted de "va ren gekomen toen in de veilinghallen fruit opgeslagen was en niet tijdens een hondententoonstel ling. Want het luchtje dat zaterdag in de hallen hing, deed menigeen die de ingang passeerde bijna werktuiglijk zijn schoenzolen inspecteren. Maar hoe kan het ook anders als in een betrekkelijk kleine ruimte ruim 1250 honden bijeen zijn. 1 een Ierse wolfshond van mevrouw Swelheim-Kruisinga uit Benthuizen: 2 een lhasa apso van mevrouw L. Knuist-van' Wel en 3 een Engelse setter van de familie Van Westering uit Ede. Automobilist in sloot Nog nooit waren in Zeeland zoveel gende landen naar Goes waren geko- waarvoor de organisatie had gezorgd, honden verzameld. En ook het aantal men. maar ook uit Italië. Polen, Roe- maar hadden ingenieus geconstrueer- verschillende rassen was mdrukwek- menié. Frankrijk en Denemarken, de en comfortabel ingericht rijdende kend. Dat waren er maar liefst 178. Éénentwintig keurmeesters, onder verblijfplaatsen voor hun dieren mee- Cijfers, die aangeven dat de interna- wie ook verscheidene buitenlanders, gebracht En de bezitters van rassen tionale hondententoonstelling van de onderwierpen de honden aan kriti- die pas na een grondige kam- en kynologenclub Zeeland georgani- sche blikken. Die keuringen leverden borstelbeurt aan de keurmeesters GOES De 23-jarige Vlissing'-r T. R. seerd ter gelegenheid van het zilveren vermakelijke taferelen op. Zo moes- konden worden gepresenteerd, had- H. is zondagavond met zijn auto m de jubileum van de club een evene- ten de deelnemers met hun hond aan den opvouwbare kaptafels bij zich, sloot naast rijksweg A 58 gereden, ment van formaat was. Tot dusver de lijn op een sukkeldrafje door de waarop bijvoorbeeld de poedels met Dat gebeurde op de noordelijke rïj- heeft de kynologenclub onderlinge ring lopen Daarbij viel het op dat de toupeerkammen en haarlak onder baan in de buurt van het bezinesta- wedstrijden op touw gezet, die ruim meeste honden een aanzienlijk betere handen werden genomen. tion tussen Goes en Lewedorp. driehonderd eigenaars en honden conditie hadden dan hun baas of De vele keuringen mondden uiteinde- H. kwam door onverklaarbare oor- trokken. Bij de organisatie van zo'n bazin. Om de honden een attente lijk uit in de verkiezing van de beste zaak in de berm terecht, stuurde grote tentoonstelling met 5000 deelne- houding te geven, stonden soms aan hond van de tentoonstelling. Aan terug, slipte, reed weer in de berm en mers en belangstellenden kwam wel de rand van de ring supporters met belandde in de sloot Hijzelf bleet wat meer kijken. Niettemin waren de roepen, fluiten of met piepspeelgoed CoiJWlissie CUltUUT ongedeerd. De auto, die totaal ver bestuursleden na afloop tevreden de aandacht van de dieren te trekken. nield raakte, moest worden wegge- over de gang van zaken. Meestal had dat vrijwel geen effect. In Middelburg bi jee tl sleept. ®erl enkel geval ging de hond zelfs MIDDELBURG - De bestuurscom- PREDIKANT GEREFORMEERDE KERK moedeloos naasl zijn baas liggen alsof itlssï cultürëlï zaken .^Middelb^ Belgisch lacht met hij zelf met meer in de ereplaats houdt vanmiddag (maandag) een ex- javm mei door het feit dat niet alleen hondenei genaren uit Nederland en de omlig- Enquête bezoekers strand Domburg DOMBURG - De Stichting Badplaats- belangen Domburg wil een enquête houden onder de strandbezoekers in de gemeente Domburg. Hiermee is in totaal een bedrag van ongeveer 19.000 gulden gemoeid. De stichting heeft het gemeentebestuur om een bijdrage hierin gevraagd. B en w van Domburg vinden de enquête zinvol voor de gemeente, omdat hierdoor de omvang, de aard en de behoefte van de recreanten duidelijk zullen geloofde, om dan haastig overeind te tra vergadering Aan de orde komt mrkf rirnooh rlfirtr" worden getrokken. onder meer het kunstopdrachtenbe- lIlGlUlJJcL.ll UUUI Veel eigenaars van kleine honden leid van de gemeente Middelburg. De maakten geen gebruik van de hokken vergadering begint om vier uur. reddingboot opgepikt WESTERSCHOUWEN De redding boot Koningin Beatrix uit Burgh- Sluis heeft zondagmiddag het Belgi sche jacht 'Yargo' naar de haven van Noordland gesleept, nadat het vaar tuig voor de kust van Westerschou- wen motorpech had gekregen. Het negen meter lange jacht, eigen dom van G. de M. uit Antwerpen, was op weg van Stellendam naar Duinker- ke, toen het plotseling ter hoogte van Westerschouwen motorpech kreeg. De eigenaar van het schip wilde ver- schuwd'. Deze nam het jacht op sleep touw en leverde het af in de haven van Noordland. Aan boord bevonden zich naast de schipper zijn vrouw en twee kinderen. MIDDELBURG - De contacten tussen Tot slot vindt de SKWM het onjuist. de Stichting Sociaal-Kultureel Werk dat het werk van deze stichting door b volgens zeilend verder, maar door den. Dif is weer van belang voor het Middelburg (SKWM) en de gemeente en w niet wordt afgewogen tegen gebrek aan wind lukte dat niet. Het ruimtelijke ordeningbeleid van de Middelburg verliepen in 1983 'proble- andere voorzieningen in het sociaal- gevolg was, dat het jacht afdreef, gemeente. matisch'. „Waarschijnlijk door inter- cultureel werk, maar tegen voorzie- Daarop werd via de marifoon de red- Burgemeester en wethouders van ne oorzaken binnen het gemeentelijk mngen in de sfeer van sport en ge- dingboot Koningin Beatrix gewaar- Domburg stellen de raad daarom apparaat verliepen vele zaken zeer meentewerken. J --1-*1 voor, om een deel van de kosten voor stroef en was er van samenspraak „In het licht van een samenhangend rekening van de gemeente te laten geen sprake". Dit staat in het jaarver- sociaal-cultureel beleid lijkt dit geen komen. Hierbij gaat het om 8000 slag over 1983, dat de SKWM zater- juiste zaak", aldus het jaarverslag gulden. Het voorstel wordt besproken dag heeft gepubliceerd. In het ver- van de SKW in Middelburg, tijdens de raadsvergadering, die dins- slag wordt de hoop uitgesproken, dat dag 10 juli om half acht 's avonds dit jaar wel intensief overleg kan begint in het gemeentehuis van Dom- worden gevoerd, burg Als voorbeeld van de moeizame con- Op de raadsagenda staan verder een tacten geeft de SKWM aan dat binnen groot aantal formele onderwijskwes- het gemeentelijk apparaat werd ver lies. Ook valt de reconstructie van de zuimd om een overleg door te praten. Oude Domburgseweg iets duurder uit Hierdoor kieeg de SKWM het verwijt dan was geraamd Tenslotte behan- dat ze haar huiswerk niet zou hebben delt de raad dinsdag 10 juli twee gemaakt, terwijl de SKWM juist bezwaarschriften. wachtte op een reactie van de ge meente. Dit verzuim van de gemeente T rr had-afgeleid-gevolgen voor de zomer- In een ween zeven vakantie-activiteiten van 1983. Ook staat de SKWM in het jaarverslag nog auto s onensebroken <,ens sta mj voorsta van burp- meester en wethouders om -zonder MIDDELBURG - Ds A. C. Moerman, predikant van de gereformeerde kerk in Middelburg, heeft zondagmiddag afscheid genomen in verband met zijn aangenomen beroep naar Krim pen aan de IJssel. Dat gebeurde met een afscheidsdienst in kerkcentrum De Hoeksteen in Middelburg, die werd gevolgd door een zeer druk bezochte receptie. Tijdens die receptie voerde ds L. J G.. IJkel het woord. Hij sprak namens het ministerie van predikanten, de kerke- raad algemene zaken, de classis Mid delburg van de gereformeerde kerk en namens de Raad van Kerken in Mid delburg. Omdat ds IJkel dus vier petten droeg, wisselde hij tijdens zijn toespraak vier keer van hoofddeksel Zo droeg hij achtereenvolgens een domineesbaret, een werkpet, een ka piteinspet iclassis is Latijn voor 'vloot') en een hoge hoed. Ook de voorzitter van de kerkeraad Middel burg-zuid. mevrouw Pasma, voerde het woord. Medewerking aan de afscheidsrecep tie verleenden de cantorij van De Hoeksteen onder leiding van H. van Winkelhof en het Hoeksteen Combo. Zo zong de cantorij een lied over de levensloop van de scheidende domi nee. De tekst en de melodie van dit lied waren vervaardigd door P. van Hartingsveldt De preek van ds Moerman tijdens de afscheidsdienst had betrekking op Romeinen 8:24; 'Wij zijn gered om te hopen' De bevestiging en intrede van ds Moerman in Krimpen aan de IJssel vinden op zondag 26 augustus plaats. Bevestiger is ds D W. Dondorp uit Middelburg Ds Moerman werd 24 april 1944 in Rotterdam geboren. Na zijn studie werd hij predikant in Moordrecht. Sinds 1977 was ds Moerman aan Middelburg verbonden. Carillonconcert MIDDELBURG - De jaarlijkse serie zomeravondconcerten op het carillon van de Abdijtoren (Lange Jan) in Middelburg begint donderdag 5 juli met een concert door de Belgische beiaardier Jo Haazen. Hij is stads- beiaardier van Mechelen en directeur van de Koninklijke Beiaardschool in Belgié. Haazens programma voor zijn concert in Middelburg bevat elf werken. Het concert wordt gegeven van half acht tot half negen. De beste luisterplaats is het Abdijplein. Vier gewonden bij drie aanrijdingen in Middelburg MIDDELBURG - Bij drie aanrijdin gen in Middelburg zijn het afgelopei weekeinde vier mensen gewond ge raakt en zijn vijf voertuigen bescha digd. Eén van de gewonden moest ii het ziekenhuis blijven: de anden vier konden naar behandeling naai huis. Het eerste ongeluk gebeurde zate: dagochtend om 11.43 uur nabij he' viaduct van de Sloeweg-Noord, tc: hoogte van de Rijksweg A-58. Dt Middelburgse automobilist C. M. C (38) kwam van de A-58 en reed via di afslag naar de kruising met de Sloe weg-Noord. Daar verleende hij gee: voorrang aan zijn plaatsgenoot H. G de G. (24) die vanuit de stad over d>. Sloeweg-Noord in de richting van he: Sloegebied reed. De G. werd gewond maar hoefde niet te worden opgeno men. Beide auto's raakten onherstel baar beschadigd. Zaterdagavond om 20.15 uur reed R D. (22) uit Vlissingen met zijn autc door het rode licht. Dat gebeurde oj de kruising Schroeweg'Torenweg it Middelburg. D. reed op de Torenwej en kwam uit de richting van de Spin' huisweg. Doordat hij het rode lich: over het hoofd zag. botste hij met zij: auto tegen de wagen van W. J. (25) ui! Oss. Niemand werd gewond, maa; beide auto's zijn rijp voor de sloop De bromfietser P. D. 117i uit Vrouwen polder kwam zondagnacht om kwar over twaalf onzacht in aanraking me. een boom. D. reed op het fietspac langs de Leliendaalseweg in Middel burg. De oorzaak van het ongeval u niet bekend. De bromfiets werd aan zienlijk beschadigd. D. is opgenomen in het ziekenhuis. HSV Middelburg hield wedstrijd MIDDELBURG De hengelsport vereniging 'Middelburg' hield vrij- dag de laatste wedstrijd van hel eerste half jaar. De vissers moesten in ploegjes van vijf man zelf hun stekje uitzoeken. Er namen vijftig hengelaars deel die met elkaar 34 onder- en 238 boven maatse vissen boven water haalden met een totaal gewicht van 26 kilo gram. Eerste werd J. de Pundert; 2 P L, Steutel; 3 L, Hooftman: 4 J. Schar- loo; 5 J Wielemaker; 6 C. L. van Dijk, 7 C. de Kam. 8 M. Hilleman; 9 C. P. Beekman; 10 E. Mombarg. Bij de jeugd werd Gertjan Steutel eerste; 2 Martin Beekman; 3 Bianca Mombarg. Het volgende evenement is een preci sie- en verwerpwedstrijd zaterdag 25 augustus. in Domburg DOMBURG In een week tijds zijn er in om in de directe omgeving van Domburg zeven auto's opengebroken. Het betrof hier voor het merendeel wagens van buitenlandse vakantie gangers. In enkele gevallen werden schroevendraaiers en ijzerdraadjes gehanteerd om portieren open te krij- IZ Middelburg van rijkswege wordt ge- weg een steen door een autoruit1 meester en wethouders om -zonder voorafgaand overleg- een beroeps kracht van de SKWM niet langer te subsidiëren. Uiteindelijk stak de ge meenteraad hier een stokje voor. „De houding van de gemeente Middelburg met betrekking tot de bezuinigingen in 1983 en 1984 is door de SKWM als bijzonder teleurstellend ervaren. Dit kwam voornamelijk doordat een open overleg over de door te voeren bezui nigingen, waarmee ook de gemeente gegooid. Uit verschillende auto's werden ge luidsinstallaties en luidsprekers ge confronteerd. kennelijk niet tot de mogelijkheden behoort. Het is te ho pen, dat dit overleg in de toekomst ïuiusmsuuiawcs en ïuiuspieiveis ge- j,,,," „„v,,.;;»-» sloopt. Ook ln de auto achtergelaten waardevolle artikelen als kleding- ÖK-WM- stukken en dure zonnebrillen waren een welkome buit. Het is de politie opgevallen dat men nogal eens waardevolle goederen dui delijk vanaf de buitenkant zichtbaar in het interieur van de auto achter laat „Dat is op die manier bijna uitlokken", zo zei een woordvoerder van de politie. Hij merkte tevens op dat sommige vakantiegangers erg veel dure spullen meenemen. Zo werd bij een diefstal uit een auto naast een cassetterecorder ook een draagbare kleuren-tv en een videorecorder mee genomen. Commissie bestuurlijke zaken Domburg bijeen DOMBURG - De commissie algemene en bestuurlijke zaken van Domburg vergadert woensdag 4 juli in het ge meentehuis van Domburg Op de agenda staan een beroep van de Lawn Tennis Club Domburg tegen de subsi- die-afrekening '83 en een wijzinging van het algemene ambtenarenregle ment. De vergadering begint om acht uur 's avonds. EERSTE BEKER VOOR JAN LAMPERT (Van een medewerken BIGGEKERKE Piet Jan Reynierse zorgde zaterdag tijdens ringrijders- wedstrijden in Domburg voor een huzarenstukje. Hij wist in 34 beurten (normaal wordt over 30 beurten gere den) 34 ringen aan de lans te krijgen. Alleen bij de kamp voor de beker van burgemeester Francke liet hij een steekje vallen. Jan Lampcrt strafte dat onmiddellijk af en mocht zodoen de de eerste beker in ontvangst ne men. Adrie Brasser won de derde beker. De uitslag is 1 P J Reynierse 34 r2 J Lampert Pzn 31. 3 A Brasser jr 30, 4 J Lampert Azn 30: a M Koets 28. 6 P. v Maldegem 28, 7 K Hovijn 28: 8 M Besuyen- Hart26:9 J Kodde 10 Matty Koets 23.11J. Louws-Brasser 20: 12 D de Buck 18. 13 J Kok 15, 14 Marj Koets 15:15 A Brasser sr 14: 16 P Klijfhout 13. 17 A. Reijnierse 12. 18 E. Lampert 12. 19 A Landré 12; 20 M. Alewijnse 9. 21 C Dominicus 8. 22 A den Hollander 5 De eerste prijs ln de kleine finale was voor P. Klijfhout Rinus Koets, die deze keer duidelijk niet 'op steek' was, veroverde wel de traditionele pollepel. De eerste prijs voor het mooist versierde paard ging evenals vorig jaar naar Anneliek Landré. Een prijsvraag, waaraan le dereen uit het publiek ook kon deel nemen, sloeg erg goed aan. Op de vraag: Wat weegt het paard waarop Corrina Dominicus rijdt (een Fjord) vulde niemand precies het goe de antwoord in. Dit gewicht bleek na weging op het eind van de dag 545 kilogram te zijn. Wethouder Wouters reikte na de wedstrijd de ereprijzen uit. Zaterdag 7 juli zijn er afdelingswed strijden in Aagtekerke. Gapinge. Me- liskerke en tijdens de braderie Vlissin gen wordt door de afdeling Ritthem ring gereden. RINGRIJDEN BLOEMKOOLjgggpj™ haaelwit. ivh VERSE BRAADWORST 1000 gram Maximaal 3 eenheden per klant Geldig op maandag 2 en dinsdag 3 iuli 1984 COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN gordijnen - tapijten leleloDn (01180) MO 77 GORDIJNEN - BEHANG ENGELSE CRETONNES EN GEBLOEMD LINNEN Kwaliteitskleding tegen extra lage prijzen. Pantalons: AST, A2&?. NU V.A. 49,- Colberts: maten 46 t m 50. iSÖNU 79, Jacks: J09<; VèftT-. NU 49,- Type Alcantara 4-69^". NU 79,- DIVERSE KOOPJES IN POLO'S - OVERHEMDEN Alles moet weg bij: Walstraat 76, Vlissingen. 500qram 495 Geldig t/m woensdag A je IMIIIRIOI Cr kan er maar één de goedkoopste zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 6