Antilliaanse eilanden tegen unie met Aruba Reparatiewerven: verder inkrimpen onverantwoord PZCfl WVC verlaagt subsidies landelijke organisaties Het Loo druk bezocht PZC/k'n nen-binten land Ook Hessen stemt in met metaalakkoord Commissie: mogelijk strafbare feiten RSV het weer ht Zoon Giscard huwt Nedcrkmdse Ook baan bij het Rijk voor niet-Nederlander MAANDAG 2 JULI 1984 'VIJF' HANDHA VEN ONDERLING STA A IS VER BAND Antillen, heeft inmiddels wel aan alle partners van de RTC in een brief gevraagd snel duidelijkheid te schep pen. Als de partijen zich los willen maken van een aantal RTC-conclu-' sies, dan dienen deze partijen dit op een zo kort mogelijke termijn en defi nitief uit te sprekenaldus Kapteyn WILLEMSTAD/DEN HAAG (ANP) - De vijf Antilliaanse eilanden Curacao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba, willen het huidige onderlinge staatsverband voortzetten, wanneer Aruba per 1 januari 1986 zijn aparte status binnen het Koninkrijk heeft gekregen. Zij weigeren echter te komen tot een unie met Aruba, wat betekent dat de afspraak die hierover is gemaakt tijdens de Ronde Tafel Conferentie van vorig jaar niet wordt uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste beslissingen afgevaardigden blijft bestaan. Saba zetels St. Maarten vindt aal net in eiK die de vijf eilanden afgelopen week- en St. Eustatius. die geen eigen Sta- geval meer zetels moet hebben dan tegenover het - Curacaose einde hebben genomen tijdens hun tenzetel hadden, zullen er ieder een Bonaire. Curacao krijgt de resterende Amigoe De afwijzing van de unie^door topoverleg op St. Maarten krijgen Bonaire, dat een Statenzetel Statenzetels. premier Martina en gevolmachtigd De vijf eilanden willen voor de defim- had, krijgt er drie. St Maarten, dat De eilandsraden van de betrokken minister de Castro leidde enkele we- lieve structurering van hun onderling namens de Bovenwinden een Staten- eilanden zullen de besluiten van liet ken geleden overigens nog tot nega- staatsverband een overgangsperiode zetel had. heeft een voorbehoud ge- topoverleg binnen 30 dagen moeten tieve reacties van Haagse politici" tot 1 januari 1988 in acht nemen. Inde maakt tegen de toewijzing van drie goedkeuren, overgangsperiode zullen zij hierover onderling overleg plegen. De eilanden Koningin bezoekt Minerva Ko- De voorzitter van de coordinatiecom- vinden dat de ume met Aruba onder ningin Beatrix heeft zaterdagmiddag missie die toezicht houdt op de uit- meer om „bestuursorganisatorische in de Pieterskerk in Leiden de ope- voering van de afspraken van de redenen" niet werkbaar is. De vijl ning bijgewoond van het 34ste lus- Ronde Tafel Conferentie RTC i. prof. eilanden hebben de centrale Antil- trum van de studentenvereniging Mi- J Kapteyn, heeft tegenover de Antil liaanse regering uitgenodigd op de nerva. Tijdens de bijeenkomst in de liaanse pers verklaard de indruk te meest korte termijn onderhandelin- Pieterskerk zei de voorzitter van de hebben gekregen dat Nederland er gen te openen met de alle eilanden lustrumcommissie van Minerva, wel voor te vinden is afspraken van de FRANKFURT (AFP) - De sociale part van de Antillen en Nederland over een M.R.M. van de Graaff. onder meer dat RTC te wijzigen, indien althans Aru- ner5 in de westduitse deelstaat Hes samenwerkingsverband tussen de vijl studenten nog voldoende vrijheden ba en de overige Antillen elkaar vin- sen hebben zaterdagnacht ingestemd en Aruba van een andere soort dan hebben. Het is volgens hem te hopen den op alternatieven. De commissie met het C0mpr0mis dat al was aan een unie. Premier Martina en zijn dat dezen die vrijheid zullen kunnen onder leiding van Kapteyn. die mo- vaard in de regj0 stuttgart, dat de gevolmachtigd minister in Nederland, waarderen. menteel een bezoek brengt aan de jnvoerjng behelst van een werkweek van 38,5 uur in de metaalsector. Daarmee is ook in Hessen een eind JUSTITIE WORDT INGESCHAKELD h"n regio over de invoering van de 35- urige werkweek in de metaal. De onderhandelingen in Hessen wa ren woensdag hervat. De metaalarbei ders rond Frankfurt waren op 21 mei in staking gegaan, een week nadat hun collega's in de regio Stuttgart het werk hadden neergelegd Het akkoord ROTTERDAM (ANP) - de eventuele vertredin- vakantietoeslag goed te in Hessen betreft 310.000 metaalarbei- de Castro, hadden onlangs al laten weten dat een unie niet haalbaar is Daarbij speelt vooral het gebrek aan vertrouwen in Aruba een rol. De vijf eilanden hebben ook besloten dat na de uittreding van Aruba de Antilliaanse Staten (parlement) uit 22 APELDOORN iANPi Het op 20 juni door koningin Beatrix geopende Rijksmuseum Het Loo wordt dagelijks door duizenden mensen bezocht. Mocht het binnen wat erg druk worden, dan is er alle gelegenheid om in alle rust de prachtig aangelegde tuinen te bekijken. AANVULLENDE BEZUINIGING <j 5 zeeland RSV-enquétecom- gen verjaard zouden maken, missie zal na afloop van zijn. Voormalig president- de derde verhoorronde De voorzitter van de en- commissaris dr J de (medio juli) het Open- quêtecommissie. drs Vries van RSV achtte baar Ministerie formeel C.P. van Dijk. heeft het deze week in zijn ver- op de hoogte stellen van voornemen justitie in te hoor de gevonden con- mogelijk strafbare lei- schakelen zaterdag des- structie naar zijn gevoel ten. gepleegd bij RSV in gevraagd bevestigd met in strijd met de af- 1981 en 1982 rond de Volgens Van Dijk is jus- toppingswet Volgens ïitbetaling van vakan- titie door de enquête- De Vries was het geld (35.000 gulden) een ders. De 38,5-urige werkweek zal 1 april volgend jaar worden ingevoerd. Per 1 juli dit jaar krijgen de werkne mers een loonsverhoging van 3,3 pro cent en per 1 april 1985 2 procent DEN HAAG (ANP) tiegeld aan de leden van de raad van bestuur. Uit de verhoren is geble ken, dat in die tijd de wettelijke bepalingen voor de aftopping van het vakantiegeld voor de RSV-topmensen zijn omzeild door extra com- - Het ministerie van WVC vermindert in 1985 de subsidies de in de begroting 1984 aangebrachte Nadat het akkoord in Hessen was aan op landelijk niveau functionerende organisaties en adviesraden met een amendementen structureel te laten bereikt, hebben de werkgevers de bedrag van ongeveer twaalf miljoen gulden. Dit is één van de beleidsmaalre- doorwerken in 1985. uitsluiting van werknemers opgehe- geien djc het ministerie neemt om zijn aandeel in de binnen het kabinet In zijn brief kondigt Brinkman ook ven. De metaalvakbond IG Metall in overeengekomen aanvullende bezuiniging op de rijksbegroting 1985 te enige nieuwe beleidsinitiatieven aan. Hessen legt het akkoord morgen en realiseren. Dat aandeel ligt op ongeveer veertig a vijftig miljoen gulden, zo De vrijkomende begrotingsmiddelen woensdag aan zijn leden voor. zodat heeft het ministerie zaterdag bekendgemaakt. worden deels gebruikt voor het finan- pensatie voor het onge- het werk in deze deelstaat donderdag eieren van intensiveringen in het mak van het veel van kan worden hervat Minister Brinkman schrijft in een Ben Bij he bezuinigingsoperatie die jlJfSlkt dSn aanslui- huis zijn. Onderhandelingen over arbeidstijd- brief aan de Tweede Kamer, dat hij er zich nu tot landelijke organisaties en enkele Dlannen ter verminde- Tijdens de verhoren verkorting m de grafische sector wer- de voorkeur aan geeft in 1985 de adviesraden richt, staat de bewinds- ,„,^„,0,Wnnch#1H ain..* werd eens te meer dui- den zondag inDuesseldorf voortgezet 'werkvloer' (zowel particuliere instel- man allereerst het terugdringen delijk dat de salarissenlingen als gemeentelijke en provincia- vermijdbare ucji it kmh uc odtaiioocu van de taad van bestim. Brand verwoest tapijtenwinkel le instant.es. soveel moacl.jk te om- voegen.Jddna hetn^neDaar. ring van de jeugdwerkloosheid, aldus bureaucratie-kosten het ministerie. commissie officieus al in van RSV werden ver- in het centrum van Dordrecht presidentsverkiezingen ue npr-iipii,. hPhanrieimrr „n van her penserende vergoedin- een eerder stadium op hoogd. terwijl op hezelf- heeft zaterdagochtend een enorme Amerikaanse Dresidenf Reagan heeft denn. tementzelf pn deze meanisaties gen. Zoals zaterdag ge- de hoogte gebracht. Vol- de moment de werkne- brand een grote winkel in tapijten en e?nzonSbeLndïeworden departement zelf en deze organisaties gens Van Dijk is het mers werd gevraagd van gordijnstoffen volledig in de as gelegd, oo mS Gemiddeld gaan de organ.sat.es die overduidelijk dat de ex- een deel van hun bonus n» «.hoH. i™;~ opiniepeiling van uauup, dat de kans bestaat dat tra compenserende be- af te zien vanwege de Vandaag Er is de laatste dagen op de weer- strafvervoiging njet talingen bedoeld waren financiële kaan weinig verandering. Een wge- meer mogelijk is omdat om de aftopping van de den bil het concern. De parallelle behandeling na van het gen. Zoals zaterdag ge- tiële kringen op gewezen overduidelijk dat. de ex- een deel van hun bonus De schade wordt voorlopig geraamd karTsToor^enTieu^^btstermnn ?ezer J^sen Heit Hp tone hpetoot Hat tra rnmnpncprpnHp hp- af tp zien vanwppp Hp nn tinoo milinan m,MA» 3 in de bus krijgen er ten Opzichte an de presidents- het begrotingsbedrag over 1984 11 brief van de minister drukkern ligt nog steeds op de Oce aan ten westen van Ierland en een complex lagedrukgebied heeft zich boven Scandinavië genesteld. Deze systemen houden boven de Noordzee en ons land een noordwestcirculahe m stand. Een storing boven de Noord zee trekt vandaag zuidoostwaarts over Zeeland. De bewolking neemt vanochtend toe en wordt gevolgd door wat regen, maar grote hoeveel heden worden niet venvacht. Later op de dag stroomt drogere lucht over de regio, waarin naast opklaringen plaatselijk een bui kan vallen De maximum temperatuur wordt niet ho ger dan onge'veer vijftien graden De zwakke noordwesten wind ivakkert in de middag en avond aan tot matig of vrij krachtig. Nautisch bericht Wind: overwegend noordwest 2 tot 3, in de middag en avond toenemend 3 tot 4, mogelijk 5 Beaufort, zicht: over wegend goed tijdelijk matig in neer slag: temperatuur kustwater, ruim zestien graden: afwijking waterstan den: eerst geen afwijking van beteke nis, later een geringe verhoging; ma ximum golfhoogte monding Scheldes tijdens middaghoogwater rond de halve meter anwege de op twee miljoen gulden. De politie gekozen te worden moeiltjkhe- heeft twee jongens aangehouden van verkiezingen van november Zijn wie wordt vermoed dat ze de brand hebben aangestoken. Reekse lichte aardbevingen in Napels Vooruitzichten Opklaringen en kans op een bui. Er waait een matig tot vrij krachtige noordwesten wind Later op zee moge lijk af en toe krachtig De maximum temperatuur wordt niet hoger dan ongeveer vijftien graden. Voor woensdag tot en met vrijdag: Hetzelfde weertype, maar de noord westen wind en buikansen nemen later in de periode af 3 juli. Zon Maan ZON EN MAAN op 05,26 onder 22 02 op 10.30 onder 00.42 NAARDEN iANPi Een zoon van de voormalige president van Frankrijk Giscard d'Estaing. (rad zaterdag m Naarden in het huwelijk met de Nederlandse Wilhelmine Sickinghe De familie op het bordes van het Naardense stadhuis: vlnr.: mevrouw Sickinghe, Giscard d'Estaing, Wilhelmine en Henri, mevrouw Giscard d'Estaing enjhr. Sickinghe. topman van het Stork-concern. - met ruim zeven procent op achteruit. meest waarschijnlijke rivaal, de de- De minister maakt er in zijn bnel aan NAPELS <1 PL AFP)- Een reeks aard- mocraat Walter Mondale, zou slechts de kamer meiding van dat nij ovei- bevingen beeft zondagavond Napels 37 procent van de stemmen krijgen w t aan de dringende oproep van en omgeving getroffen. De bevingen, tegen 56 procent voor Reagan. de fweede Kamer gehoor te eev« nn Hp schaalv DEN HAAG (ANP) - De mogelijkhe- „..rijke gelijkwaardigheid verkeerschaos den voor niet-Nederlanders voor een in onze samenleving te laten berei- baan bij de rijksoverheid, worden ken. Dit wetsontwerp werd reeds verruimd. De wet van 1858. waarin aangekondigd in dc Minderhedenno- staat dat voor functies bij het Rijk ta. Bovendien wordt hiermee uitvoe- het Nederlanderschap is vereist, ring gegeven aan de bepalingen be- wordl ingetrokken. Daarmee staat treffende non-discriminatie en gelij- iedere iunctie, behoudens bij wet te ke behandeling in het EEG-verdrag. stellen beperkingen, voor vreemde- de krachtigste 3.6 op de Richter had. richtte scha de aan aan enkele gebouwen. Er werden geen persoonlijke ongevallen gemeld in de loop van de avond. De schokken veroorzaakten paniek onder de bevolking. Duizenden inwo ners van Pozzuoh vluchtten de straat op. Velen probeerden met de auto weg te komen en er ontstond een grote lingen open. Minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken heeft een concept-wetsontwerp met verruimende mogelijkheden voor niet-Nederlanders voor overleg aan de centrales van overheidspersoneel ge stuurd. Zijn ministerie meldt dit In de wet wordt slechts een klein aantal functies opgesomd die door vreemdelingen bij de rijksoverheid als ambtenaar kunnen worden vervuld. In de herziene Grondwet staat alleen Von Weizsaecker beëdigd als Westduitse president nog maar dat alle Nederlanders op 's zondag gelijke voet in openbare dienst be- gezamenl.jke z.tt.ng noembaar zijn. De beperking ten aan zien van vreemdelingen is daarbij bewust achterwege gelaten. Dit bete kent dat de herziene Grondwet geen BONN (DPAl - De nieuwe Westduitse president Richard von Weizsaecker Bonn beëdigd tijdens een an de Bonds dag en de Bondsraad. De 64-jarige christen-democraat was in mei al tot president gekozen door vertegenwoordigers in de beide ka- beperkingen meer kent ten aanzien 0ok soclaal van de benoembaarheid van vreemde- democraten 1SPD1 hadden hun steun lingen Overigens blijft voor de wetge ver de mogelijkheid open vreemdelin gen van benoeming in bepaalde ba nen uit te sluiten. Minister Rietkerk vindt dat deze democraten (SPDi hadden hun steun gegeven aan von Weizsaecker, die al jaren ook waardering krijgt van zijn politieke tegenstanders Richard von Weizsaecker is de opvol ger van partijgenoot Karl Carstens die na een vijfjarige ambtsperio- maatregel past in het streven van de de van herverkiezing afzag. Hij regering om diegenen, die tot min derheidsgroepen behoren. Hoog water Vlissingen 0455 239 17 26 224 Terneuzen 05 27 261 17 56 249 Zierikzee 06 42 173 18 14 154 Hansweert 06.16 269 18 32 254 Wemeldinge 06 55 205 19 17 183 Kreekrak 06 54 241 19 15 216 Bruinisse 07 17 208 1944 183 Dinsdag 3 juli Vlissingen 05.46 231 18 12 219 Terneuzen 06.16 254 1842 243 Zierikzee 07.30 170 19 02 153 Hansweert 07 05 262 19 19 250 Wemeldinge 07 41 202 20.00 180 Kreekrak 07 40 238 20.00 211 Bruinisse 08.09 204 20 34 180 Laag water Maandag 2 juli uur cm uur cm Vlissingen 11.22 198 24.03 236 Terneuzen 11.59 208 24 41 247 Zierikzee 12.06 148 24 35 192 Hansweert 12.20 232 Wemeldinge 12.30 168 Kreekrak 12.47 193 Bruinisse 12.47 164 Dinsdag 3 juli Vlissingen 12.07 186 00 50 229 Terneuzen 12 43 197 Zierikzee 12.52 139 Hansweert 01.04 268 13.08 219 Wemeldinge 01.02 213 13.15 158 Kreekrak 01.20 245 13.32 182 Bruinisse 01.06 207 13.36 156 ■oor zijn terugkeer naar Bonn geko zen burgemeester van West-Berlijn, nadat hij daar in 1981 voor zijn partij (CDU) het grootste verkiezingssucces in de geschiedenis had behaald Car stens en von Weizsaecker noemden in hun redes vrede en ontspanning tus sen west en oost de belangrijkste kwesties in de toekomst. Richard von Weizsaecker is de zesde president van de Bondsrepubliek Hij heeft slechts beperkte bevoegdheden DELFT (ANP) - De meeste grote seheepsreparatiewervcn zijn of ko men na uitvoering van de lopende afbouwplannen op een capaciteitsni veau terecht, waarop verdere in krimping tot een economisch onver antwoorde bedrijfsvoering zou lei den. Verdeling van werk - afgezien van een selectie op grond van de scheepsafmetingen - is in deze sector niet mogelijk. Er bestaan verder geen kenmerkende verschillen tussen de werven onderling wat betreft tech nieken, know-how en faciliteiten. Dit is een van de conclusies uit de studie 'Beschrijving zeescheepsrepa- ratie in Nederland' die door de geza menlijke werven is opgesteld Dit zijn onder andere De Schelde. ADM. Boe- Ie. Van der Giessen-De Noord Verol- me Botlek en Wilton-Fijenoord Dit" heeft de Centrale Bond van Scheeps- meegedeeld. Alle werven zijn min of meer concur rent van elkaar, doordat potentiele klanten hun eigen werfvoorkeur laten gelden Op grond van het aanbod in Nederlandse havens en werk dat el ders bemachtigd kan worden, zijn de reparatiewerven tot de conclusie ge komen dat bij een goede aanpak van de beschikbare uren voldoende aan bod te verkrijgen moet zijn Een ver dere capaciteitsafbouw is dan ook met meer verantwoord Aanleiding tot de studie was een vraag van de minister van Economi sche Zaken aan Boele en Wilton- Fijenoord over een analyse van de actviteiten in de zeescheepsreparatie- sector Dat gebeurde op een moment, dat bij deze werven problemen waren ontstaan Hierdoor werd de scheeps- reparatie sinds 1982 aan een onder zoek onderworpen. Daarbij kwamen zaken als capaciteit, orderverwervmg. prijsstelling, concurrentie en speciali satie aan de orde. aldus Cebosme. Het personeelsbestand bij tie werven is sinds 1982 met 39 procent inge krompen. De omzet liep in dezelfde periode met 34 procent terug. Naar verwachting van de werven zal de behoefte aan werkvolume nage noeg gedekt worden door de beschik bare werkuren. Zekei 75 procent hier van moet in concurrentie met buiten landse werven worden verkregen Het prijsniveau wordt hierdoor niet in Nederland, maar door dc Westeurope se, respectievelijk mondiale concur rentie bepaald. Gemeenschappelijk acquisitie Is niet mogelijk Bovendien laten klanten zich geen onderlinge werkverdeling door de werven opdrin gen De werven die aan de studie hebben meegwerkt zijn van mening, dat het uiterst moeilijke en vooral 'pijnlijke proces van capaciteitsafbouw na uit voering van de lopende plannen tegen het eind van dit jaar ten einde is De conclusie in het rapport dat er geen verdere capaciteitsafbouw mag plaatsvinden in de scheepsreparat.ie is goed gevallen bij de industriebond FNV Na 1 januari volgend jaar kun nen zo constateert de industriebond FNV in een reactie, geen verdere personeelsreducties in de reparatie- sector meer plaatsvinden. Dc industriebond pleit voor een geza menlijke aanpak die moet leiden tot verbetering van organisatie en plan ning bij dc reparatiewerven. De FNV verwacht dat een dergelijk overleg met werkgevers en mogelijk over heid dit jaar nog op gang zal komen. Von Weizsaecker Directie K Scherphuis.'W F de Pagter en F van de Velde Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen Walstraat 56-60, 4381 EG' Vlissingen, tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg. lel 10118027651 Goes. Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat22. 4531 CW Terneuzen. tel (01150) 94457 Hulst Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, lel. (011401 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van 2ondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur (01184)15144 Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17 00 uur 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (01194) 511. Advertentie-afdeling. (01186) 1584. Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20 00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 62.80. franco per post 74,-: per maand f 21.65, jaarabonn 245,- losse nummers 1.- (alle bédragen inclusief 5 pet btwr l Postrek nr 3754316. ab rek. Middelburg PZC Advertentietarieven 124 cent per mm, minimumprijs per advertentie 18.60: ingezonden mededelingen 2 tarief. Voor brieven bureau van dit blad t 4.50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3