Jubileumtentoonstelling van Kynologenclub druk bezocht Directie Sas' circus woedend over niet indienen van motie Korps Schoondijke nam nieuwe brandweerwagen in gebruik Wisse/ Zeeuws-Vlaaitdemf VIJFDUIZEND MENSEN IN VEILINGHAL GOES Beeld Omer Gielliet in Clinge onthuld Museumstukkenop de markt in Terneuzen STEUN VOORSTELLING NIET NAGEKOMEN' CHRIS FRANCKE MAANDAG 2 JULI 1984 PZC/streek GOES In een wervend boekje over Goes staat de veiling aan de Fruitlaan beschreven als de toupeerkammen en haarlak onder plaats waar Beveland het lekkerst ruikt. De schrijver is ongetwijfeld tot deze conclusie handen werden genomen, gekomen toen in de veilinghallen fruit opgeslagen was en niet tijdens een hondententoonstel- De vc,e keuringen mondden uiteinde- ling. Want het luchtje dat zaterdag in de hallen hing, deed menigeen die de ingang passeerde 1'v'a°^e''tStStehins.Tm bijna werktuiglijk zijn schoenzolen inspecteren. Maar hoe kan het ook anders als in een deze finale, die tussen negen honden betrekkelijk kleine ruimte ruim 1250 honden bijeen zijn. ging, namen geen Zeeuwse hondenei genaars deel. De mooiste drie waren: Nog nooit waren in Zeeland zoveel conditie nactden dan hun baas of Veel eigenaars van kleine honden 1 een Ierse wolfshond van mevrouw honden verzameld En ook het aantal bazin. Om de honden een attente maakten geen gebruik van de hokken Swelheim-Kruisinga uit Benthuizen: verschillende rassen was mdrukwek- houding te geven, stonden soms aan waarvoor de organisatie had gezorgd. 2 een lhasa apso van mevrouw L. kend. Dat waren er maar liefst 178. de rand van de ring supporters met maar hadden ingenieus geconstrueer- Knuist-van Wel en 3 een Engelse Ci,jfers, die aangeven dat de interna- roepen, fluiten of met piepspeelgoed de en comfortabel ingericht rijdende setter van de familie Van Westering tionale hondententoonstelling van de de aandacht van de dieren te trekken verblijfplaatsen voor hun dieren mee- uit Ede. kynologenclub Zeeland georgani- Meestal had dat vrijwel geen effect. In gebracht. En de bezitters van rassen seerd ter gelegenheid van het zilveren een enkel geval ging de hond zelfs die pas na een grondige kam- en jubileum van de club een evene- moedeloos naast zijn baas liggen alsof borstelbeurt aan de keurmeesters ment van formaat was Tot dusver hij zelf niet meer m de ereplaats konden worden gepresenteerd, had- heeft de kynologenclub onderlinge geloofde, om dan haastig overeind te den opvouwbare kaptafels bij zich. wedstrijden op touw gezet, die ruim worden getrokken. waarop bijvoorbeeld de poedels met driehonderd eigenaars en honden trokken Bij de organisatie van zo'n grote tentoonstelling met 5000 deelne mers en belangstellenden kwam wel wat meer kijken Niettemin waren de bestuursleden na afloop tevreden over de gang van zaken. Het internationale karakter van de tentoonstelling werd onderstreept door het feit dat niet alleen hondenei genaren uit Nederland en de omlig gende landen naar Goes waren geko men. maar ook uit Italië, Polen, Roe menie. Frankrijk en Denemarken, Éénentwintig keurmeesters, onder wie ook verscheidene buitenlanders, onderwierpen de honden aan kriti sche blikken. Die keuringen leverden vermakelijke taferelen op. Zo moes ten de deelnemers met hun hond aan de lijn op een sukkeldrafje door de ring lopen Daarbij viel het op dat de meeste honden een aanzienlijk betere Fotokoffer gestolen in Sluis SLUIS In Sluis is vrijdag een fotokoffer met inhoud ter waarde van 18.000 Belgische frank (ongeveer 1000 gulden) ontvreemd. De koffer is eigendom van de Belg A. F. E. D. uit Sint Gillis. D. zat omstreeks half tien 's morgens op een bankje bij de Kaai. Zijn koffer had hij onder de bank gezet. Toen hij een half uur later opstapte was de koffer verdwenen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij de familie M. aan de Dinsdagstraat in Sluis. Dc dadcr(s) verschaftein) zich toegang door een ruitje in de achterdeur te vernielen. Er wordt een scanner vermist met een waarde van 1500 gulden. Tou wtrekwedstrijden in Kloosterzande KLOOSTERZANDE In het kader van de jaarlijkse kermis worden van daag, maandag, in Kloosterzande touwtrekwedstrijden gehouden. Het sportieve gebeuren vindt plaats op het Hof ter Zandeplein en begint om 19 00 uur. De deelnemende ploe gen moeten uit minstens zes personen bestaan. Aan de wedstrijden nemen in totaal tien teams deel. Alle ploegen komen twee keer tegen elkaar in actie Het touwtrekken begint om 19 00 npr Veel publiek bij zeskamp Groede GROEDE Zondag vond voor de eerste maal een zeskamp in Groede plaats. Acht ploegen van minimaal zes personen bekampten elkaar in acht verschillende spelen, waaron der een bakfietsrace, een hindernis- baan, ski-lopen en een vangspel. On der grote publieke belangstelling werd het programma voor het sport veld in Groede afgewerkt. Ook de proef in het zwembad was zeer ge slaagd. Naast de eigen verenigingen namen er drie ploegen deel uit Brugge en Sint Kruis Brugge. De carnavalsvereni ging 'De Papvreters' en de tennisver eniging 'Con Forza' uit Groede zijn nu door hun vrienden uit Brugge uitge nodigd om deel te nemen aan hun zeskamp op 12 augustus De uitslag van de zeskamp te Groede 1 tennisvereniging 'Con Forza', 2 de Metro uit Sint Kruis Brugge; 3 voetbalvereniging Groede; 4 Muze Jonge uit Brugge. 5 volley balvereniging Groede. 6 jeugdafdeling voetbal Groede; 7 de Papvreters. 8 de Feestneuzen uit Sint Kruis Brugge CLINGE Burgemeester I'. J. G. Molthoff van Hulst heeft zaterdag avond in Clinge een beeld onthuld van de Bressiaanse priester kunstenaar Omer Gielliet. Dit kunstwerk, dat geplaatst is vlak voor de lagere school, is een geschenk van het zwakzinnigeninstituut Dc Sterre aan de Clingse bevolking, omdat De Sterre tien jaar in Clinge is. Directeur P. Bottelier van Huize De Sterre benadrukte in zijn toespraak de dankbaarheid van De Sterre aan de Clingse bevolking. Dit beeld moet de integratie en tevens de dankbaarheid symboliseren, aldus Bottelier. Het initiatief om iets blijvends te symboliek achter het kunstwerk is schenken is eigenlijk afkomstig treffend te noemen", zo zei burge van de Clingse Dorpsraad. Na over- meester Molthoff leg tussen De Sterre en de Dorps- Na de onthulling werd op het voet- raad is dit idee tot stand gekomen, balterrein een grote taptoe gege- De maker van het sculpture, pas- ven. De viering van tien jaar gast- toor Gielliet uit Breskens, gaf nog vrij aanwezig zijn in Clinge werd een nadere toelichting wat het muzikaal opgeluisterd door de fan- beeld precies moet voorstellen. Het fare Weldoen door Vermaak uit beeld stelt een bedelaar voor, die Clinge, het tamboer- en trompet sloeber wordt genoemd ..Een bede- terkorps Excelsior uit Goes. The laar vraagt begrip, liefde en aan- Lowland Pipers uit het Belgsiche dacht, maar hij heeft ook iets te Turnhout, showband en vendel- verbergen. Ieder kan zichzelf terug- korps 'Tijl' uit Gent(B) en show zien in deze sloeber. Een mens uit band Axel. De duizend toeschou- ons midden", aldus Gielliet. Pas- wers genoten van een muzikaal toor Gielliet is in de periode eind spektakel. vijftiger jaren tot begin van de De organisatie De Stichting Sa- jaren zestig als kapelaan in Clinge menwerking Clinge-De Sterre had werkzaam geweest. Burgemeester niets aan het toeval overgelaten, Molthoff sprak namens het ge- want de talrijke belangstellenden meentebestuur zijn dank uit naar konden plaatsnemen op een tribu- De Sterre „Clinge beschikt nu ook ne, die speciaal voor deze gelegen- over een kunstvoorwerp. Vooral de heid was gebouwd. Pastoor Omer Gielliet iachter microfoon i van het beeld. geeft een nadere beschrijving Inbraak in kampwinkel Retranchement RETRANCHEMENT In de nacht van zaterdag op zondag is ingebro ken in de kampwinkel op camping 'De Wildhof in Retranchement. Er werd voor duizend gulden aan siga ren en sigaretten, voor zevenhonderd gulden aan t-shirts en een rekenma chine ontvreemd. De dader(s) kwa men binnen door het forceren van de toegangsdeur. De kampwinkel is ei gendom van E. P. M. L. uit Klooster zande. In diezelfde nacht werd ingebroken in het kantoor van de midgetgolf aan de Boulevard de Wielingen in Cadzand- Bad. Hier werd een televisie, een boormachine en een koffiezetappa raat ontvreemd. De politie vond later buiten de televisie en het koffiezetap paraat terug. De daderis) kwam(en) het kantoor binnen door een ruit aan de zijkant van het gebouw in te slaan. De midgetgolf is eigendom van Van de L. uit Cadzand. Auto rijdt tegen gevel van huis BRESKENS De personenauto van P. M. van P. uit Rotterdam is by een ongeluk zondagmiddag omstreeks half drie vermeld. Van P. reed in de Nieuwstraat in Breskens, toen hij plotseling de macht over het stuur verloor. Hij kwam tot stilstand tegen de gevel van de woning van J. van de H. De gevel werd zwaar beschadigd. VINCENT UIT 1950 MOOISTE MOTOR TERNEUZEN Oordeel van een deskundige jury over wie nu eigenlijk de mooitste en origineelste motorfiets had, was overbodig. Zondag stalden ruiq} dertig motorfanaten hun oud-Engelse museumstukken uit op de markt in Terneuzen. Iedereen was het erover eens dat een 1000 cc Vincent, daterend uit 1950, ondanks alle poetswerk van anderen, het zeldzaamste en best opgeknapte exemplaar was. Een groep old-timer motorliefhebbers maakte zondag een rondrit door de gemeente Tcrneu- Na een rondrit door het westelijk Adrie de Ridder en Jan Corstanje deel van Terneuzen, arriveerde de Zij willen motorrijders in het bezit groep omstreeks drie uur op de markt in Terneuzen. Daar was gro- een oud exemplaar, buiten clubverband om, met elkaar in te publieke belangstelling voor de tact brengen. Bezitters van oude motoren in Zeeuwsch-Vlaanderen ook regelmatig deel klassieke Engelse motoren waaron der de merken BSA, Triumph. Nor ton en Vincent. Maar ook een Saro- internationale wedstrijden. Adrie les uit 1928. compleet met in stijl de Ridder werd vorige week met aangeklede berijder, alsook een zijn 501 cilinder Velocette uit 1955 nieuw opgepoetste Harley David- winnaar van de Grand Prix voor son waren zondag favoriete onder- oude motoren in Luxemburg, werpen van fotograferende motor- Na het bezoek aan de markt in liefhebbers. Terneuzen, maakten de molorlief- De rondrit door de gemeente Ter- hebbers een rondrit door het neuzen werd georganiseerd door westelijk gedeelte van Terneuzen. Plattelandsjongeren uit Zwitserland arriveerden in Sluiskil SLUISKIL Zwitsers zijn i van de klok. Rond vier uur zondag middag, zoals afgesproken, arriveer den 33 leden van de Landjugendgrup- pe Frienisberg Sud uit Zwitserland in café Dallinga in Sluiskil. De groep werd opgewacht door leden van dt afdeling Oost en West Zeeuwsch- Vlaanderen van de Zeeuwse Platte lands Jongeren. De gasten werden in het bijzijn van Zeeuws-Vlaamse le den en gastgezinnen, waar ze werden ondergebracht, welkom geheten door voorzitster Anja Dekker van de afde ling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van de Zeeuwse Plattelandsjongeren. Zij vertelde dat het opstellen van een programma voor de gasten, de afde ltngen slapeloze nachten had bezorgd, maar dat ondanks dat er van alles te beleven is. Vandaag is er een rondrit' door Zeeuwsch-Vlaanderen met be zoeken aan het Verdronken Land var, Saeftinge. kaasmakerij De Milliano in Oostburg en het streeklandbouwmu- seum in Heille. Dinsdag nemen de Zwitserse plattelandjongeren eer, kijkje in de bloemen- en groentevei ling in Honselaarsdijk in het Westland en worden ze getracteerd op 'zeebe-j nen' tijdens een havenrondvaart in) Rotterdam. Woensdag trekken de Zwitsterse gasten zwembroek en biki ni aan op het strand van Cadzand en gaan daarna winkelen in Sluis. Don derdag stelt men zich op de hoogte1 van de vorderingen van de Deltawer ken. Vrijdag brengt het gezelschap- een bezoek aan het vlas- en grasza- denbedrijf Van de Bilt in Sluiskil. Het bezoek van de Zwitsterse platte landsjongeren wordt afgesloten met een barbecue en schuurfeest bij fami lie Haak-De Mul in Hoek. Zeeuws- Vlaamse plattelandsjongcren bren gen in 1985 een tegenbezoek aan Zwitserland. Auto in brand BRESKENS Vermoedelijk doot een lekkage in de benzineleiding vloog de personenauto van P. W. G. uit Vlissingen zondagmiddag om hall vier in Breskens in brand. De brand weer van Breskens was snel ter plaatse en was de brand binnen enke le minuten meester. G. reed met zyn auto op de rijkswegj vanaf de boot Ongeveer 300 meter na! de afrit sloeg de motor af en kwam er, rook vanonder de motorkap, waarna - de motor vlam vatte. De auto werd zwaar beschadigd WETHOUDER OVERHANDIGDE SLEUTELS SCHOONDIJKE In Schoondijke werd zaterdagmiddag een nieuwe brandweerauto in gebruik genomen. Plaats van handeling was het voor malig gemeentehuis op de Brink in Schoondijke, in aanwezigheid van wethouder A. de Feyter, centraal commandant C. J. Bron, plaatsver vangend regionaal commandant J. Boeye en manschappen van Bres kens, IJzendijke en Oostburg. De offi ciële overdracht bestond uit het overhandigen van de sleutels van het nieuwe voertuig door wethouder De Feyter aan de heer Bron, die ze op zijn beurt doorgaf aan de postcom- mandant Schoondijke. P. van de Wal- le. die ze tenslotte overhandigde aan chauffeur Kees de Feyter. Wethouder De Feyter vertelde in zijn toespraak over de vrij lange discussie die er intern is geweest over het feit of het korps Schoondijke gehandhaafd moest blijven. „Er is niet gevraagd naar het bestaansrecht. Toch is er unaniem besloten dat het korps moe» blijven aldus De Feyter „In de gemeenteraad is de vraag gesteld of de brandweerkorpsen bereid zijn om rationeel te werken aldus wethouder De Feyter. Volgens hem blijkt dat de korpsen bereid zijn om op de kleintjes te passen, voor elkaar in de bres te springen en intern in te leveren en toch toch goed te blijven functione ren. Centraal commandant Bron was zeer tevreden en vond deze nieuwe auto voor Schoondijke een waardige afslui ting van zijn toekomstig afscheid Regionaal commandant Boeye gaf het belang aan van een brandweer korps. Met de intrekking van de BB-wet wordt de brandweer de kern van de hulpverlening en wordt een extra last op hun schouders gelegd" Aan hel korps Oostburg deelde hij mee dat zij voor het blussen van een autobrand in Schoondijke niet meer in actie moeten komen „Ze kunnen het nu zelf', aldus Boeve Postcommandant van de 'Maoneblus- sers' Van de Walle, liet de afgelopen maanden de revue passeren Hi) had uitgerekend dat er 728 manuren aan de totstandkoming van het voertuig zijn gespendeerd „Banken in de man- schapsruimte zijn verzet, nieuwe kas ten zijn gemaakt, geschilderd, gespo ten. slangenrekken gemaakt, bedra ding vernieuw enzovoorts". Schuimtank Dc nieuwe brandweerauto heeft een gecombineerde hoge en lagedruk plus een schuimtank. Na de over dracht kwamen dc 'Maoneblussers' in actie. Op de Brink werden dc oude en nieuwe brandweerauto gedemon streerd middels een autobrand. Na dien volgde een rondgang door het dorp, vergezeld van dc drumband, majoretten en muziekvereniging 'OKK' uit Schoondijke. SAS VAN GENT De directie van circus 't Saaasss is kwaad op de politieke partijen in Sas van Gent, omdat die de toegezegde steun in de gemeenteraadsvergadering van afge lopen donderdag niet zijn nageko men. In een gesprek tussen vertegen woordigers van alle vier in de raad vertegenwoordigde fracties en de vijf-man sterke circusdirectie was er door de politieke partijen eenslui dend beloofd om in de raadsvergade ring van 28 juni een motie in te dienen, waardoor het voor het circus toch mogelijk zou zijn om 25 augus tus een voorstelling op de Markt te geven. Zoals bekend heeft het Sasse college geweigerd toestemming voor het op treden op de Markt te verlenen in verband met orde en veiligheid. B en w verwachten namelijk een grote toe loop, waardoor de veiligheid op en rond dc Markt niet gegarandeerd kan worden. Zij vinden het Keizer Karel- plein een ideale oplossing. Tijdens de raadsvergadering wacht ten de circusaanhangers vol verwach ting op het indienen van een motie die inmiddels wel al was opgesteld door fractievoorzitter M Weemaes van Ge- menetebelangen Groot Sas en mede was ondertekend door de Partij van de Arbeid, en Gemeentebelangen. „En ook ik had namens het CDA mijn handtekening gezet", deelde raadslid R. Bruggeman desgevraagd mee Oorzaak van het niet-indienen van de motie was volgens Weemaes een ge sprek tussen b en w en de fractieverte genwoordigers vlak voor de raadsver gadering. „Drie weken geleden heb ben we het gesprek gehad met het circus en in die drie weken hebben we steeds geprobeerd om te kunnen pra ten met het college. Dat is ons uitein delijk gelukt. Vlak voor de vergade ring. Daarin is ons toegezegd dat circus 't Saaasss nog een keertje mag praten met het college" „Dat verhaal hebben we al eens eer der meegemaakt", vindt Jan Vereec- ken naast Herman van Dorst. Peter van Steenbergen. Fred Aaldijk en Ronald Moring. de directie vormend „De fracties hebben politieke munt willen slaan uit ons circus. Na de afwyzing door het college gavan ze ons op 5 juni. de datum van het gesprek, weer moed. Alle vier beloof den ze moties", herinnert Fred Aal- dijk zich nog. „Zeker omdat in de vorige raadsvergadering van 24 mei alle partijen eensgezind achter ons verzoek stonden Markt uitkomt, is bereikbaar via een tie", daarbij bijgevallen door Brugge- ik wil wel duidelijk zijn Niet hef1 breed trottoir, dat wordt vrijgehou- man „We kunnen toch geen beslis- aantal besprekingen is bepalend voor den. We hebben inmiddels medewer- sing afdwingen' het doorgaan van het circus op de king van dc brandweer, terwijl ook „Maar het circus gaat in ieder geval Markt, maar de kwaliteit van de argu- de EHBO heeft toegezegd met een wel door", zegt een strijdvaardige Jan meuten". Hij wees er nog op dat de ploeg te zullen komen. Voor eventue- Vereecken. „We hebben inmiddels zo- beslissing unaniem door het college is le ambulancediensten houden we de veel steun gekregen van Sassenaars, genomen. „Daarbii moet de raad op- weg absoluut open". van de Middenstandsvereniging passen dat zij niet op de stoel van het De circus-directie had met de motie SAS'70 hebben we zelis al een comple- college gaan ziften en ook niet de pet van de Sasse gemeenteraad achter de te tribune aangeboden gekregen Er Van het hoofd van de politie opzetten hand sterker gestaan in een volgend heeft zich een groot aantal artiesten Een evenement met een dergelijk, gesprek. Maar volgens Weemaes is het aangemeld, de brandweer en de EH- groot aantal bezoekers hoort niet op: onnodig geweest om die in te dienen, BO helpen ons". de Markt thuis". „Ach, als raad staan we in deze zaak „Alleen de bureaucratie houdt ons toch nergens", zo geeft hij zich gewon- tegen", zegt Ronald Möring. „En dat nen. „De motie heeft geen enkele valt ons behoorlijk tegen" invloed. Het gaat om één persoon die Volgens burgemeester drs W. R. V alles kan tegenhouden en dat is de Dusarduijn wordt de tekening eerst burgemeester als hoofd van de poli- door zijn ambtenaren bekeken „Maar Veilig Intussen zijn de vijf leden van circus- directie 't Saaasss. dal zorg t voor een bonte avond met Sasse artiesten, van start gegaan om middels een teke ning duidelijk te maken dat de veilig heid op en om de Markt beslist gewaarborgd kan worden. „We heb ben het middelste gedeelte van de Markt nodig", zo rekent Fred Aaldijk voor. „Drie wegen blijven volledig open en de andere weg. die op de Moeder, je hebt je strijd gestreden, je hebt het moedig gedaan, memand zal ooit iceten wat je hebt doorstaan. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons allen is geweest, is op de leeftijd van 77 jaar in het Elisabethziekenhuis te Sluiskil overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en nicht MAGDALENA LOUISA TIELEMAN weduwe van Josephus Philegonus van Troost Sas van Gent: L. Groothaert Jan en Marleen, Jorg en Linda Terneuzen: M. R. Weststrate-Van Troost K Weststrate Marcel en Andrea Robertino de familie Van Troost de familie Tieleman 4531 GV Terneuzen. 30 juni 1984 Oostelijk Bolwerk 20 Correspondentieadres K. Weststrate. Mozarthof 64. 4536 AW Terneuzen De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 4 juli a s. om 10.00 uur fn de Triniteits- kerk te Terneuzen, waarna de begrafenis op de Zuiderbegraafplaats aldaar. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 9 45 uur in bovengenoemde kerk. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het Elisabethziekenhuis te Sluiskil. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdagavond van 19.00-19.30 uur. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis Wilt u indien u geen kennisgeving heeft ontvan gen deze aankondiging als zodanig beschouwen Café-restaurant DE BRAAKMAN is woensdag 4 juli en donderdag 5 juli GESLOTEN WEGENS STERFGEVAL Tandarts I. J. Buize Nieuwstraat 55, Oostburg Praktijk gesloten van 9 juli t/m 24 juli :j: Op 13 juli zijn D.V. onze geliefde ouders en j:j grootouders ij: F. P. SCHEELE J. M. SCHEELE-DE RUIJTER jij 45 jaar getrouwd. Gelegenheid tot feliciteren op 7 juli van 18.3 x 20.00 uur in café-rest. De Kraag. Tem.str. 8 jij Zaamslag. Hoofdstr. 37, 4533 PB :j- Terneuzen. trio Super Acryl 2500 Elegance BREDESTRAAT 3-5, OOSTBURG, 01170-2845.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20