12 1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gesprek ruimtewapens geen stap dichterbij Irak meldt vernietiging zeven schepen in Golf PZC kleintjes Vrouwenkamp Havelte na VIJFTIG ARRESTATIES NA MISLUKTE COUP BOLIVIA korte tijd afgebroken KHOMEINI: OORLOG VOORTZETTEN VER WIJTEN VS EN SO W JET- UNIE Noodweer in New York vandaag Henk huilde om zijn Tjisje Meer bewolking Toenemende bewolking en vooral in de middag kans op regen. Later opklaringen en kans op een bui. Maximum temperatuur 15 graden. Later toenemende noordwesten wind. 227e jaargang no. 153 Maandag 2 juli 1984 ASSEN (GPD) - Voor de ogen van enige duizenden toeschouwers heeft zich zaterdagavond na afloop van de TT in Assen een dodelijk ongeval voorgedaan. Een 23-jarige Engelsman reed met zijn motorfiets een 24-jarige Duitser dood toen hij met zijn motor acrobatische toeren uithaalde Op één wiel rijdend kwam de in West-Duitsland gelegerde Engelse militair frontaal in botsing met twee andere motorrijders Een van de Duitse motorrijders was op slag dood. De stuntende militair moest met ernstige kaak- en beenwonden worden opgenomen in het Wilhelmlnaziekenhuis m Assen. Eerder op de avond kwam op de rijksweg A-28 een 20-jarig Duitse vrouw om het leven. Zij zat achterop een motor die werd aangereden door een andere Duitse motorrijder. PAGINA 11: TT WASHINGTON (RTR/AFP) - De VS hebben zondag hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat Moskou het Amerikaanse antwoord op zijn voorstel voor onderhandelen over ruimtewapens in het afgelopen weekeinde 'volkomen onbevredigend' heeft genoemd. „Wij zijn teleurgesteld over hun reac tie. die zij in het openbaar deden en hopen dat zij via diplomatieke kana len een serieuzer en weloverwogen antwoord geven", zo verklaarde een woordvoerder van het Witte Huis. Moskou had Washington vrijdag een voorstel gedaan om in september in Wenen onderhandelingen te beginnen over ruimtewapens, maar werd ken- NEW YORK (DPA) - Het verkeer in New York zat dit weekeinde volko men in de knoop, huizen stonden onder water en in enkele delen van de stad viel de stroom uit. Dit alles was het gevolg van hevige regenval. Het internationale vliegveld Kenne dy" moest vanwege de wateroverlast enkele uren gesloten worden Metro stations veranderden in riviertjes en op verscheidene lijnen kon geen trein, meer rijden. Honderden auto's bleven steken in het water. Russische danser vraagt asiel TOKIO (DPA UPIi - Een 26- jarige Russische ballet-dan ser heeft asiel gevraagd in een Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging in Japan. De 26-jarige Yuri Aleshin. die lid is van het philharmonisch klassiek ballet uit Moskou, meldde zich vrijdag bij het Amerikaanse consulaat in Sapporo. Hij gaf te kennen naar de VS te willen gaan om een grotere artistieke vrijheid te hebben. Het Russische dansgezelschap is inmiddels naar de Sowjet-Unie terugge keerd. Amerikaanse diploma tieke functionarissen hebben verklaard dat Aleshin aan de Japanse autoriteiten is over gedragen De Amerikaanse ambassade wilde niet zeggen of het verzoek om asiel in overweging wordt genomen en verklaard dat het nu een zaak is tussen Japan en de Sovjet unie. nelijk verrast, doordat de VS nog dezelfde dag 'ja' zeiden. Zondag kwalificeerde het Kremlin het Amerikaanse antwoord als 'volkomen onbevredigend' en beschuldigde het Washington ervan niet serieus te zijn, zeggende dat de VS ook kernwapens bij de onderhandelingen willen be trekken en daarmee 'voorwaarden vooraf stellen. De VS hadden bij aanvaarding van het Sovjetvoorstel tot onderhandelen over ruimtewapens tevens de hoop en de wens geuit bij onderhandelingen de mogelijkheden na te gaan om de vastgelopen INF- en START-onder- handelingen in Genève weer op gang te brengen Moskou werd - naar wordt aangeno men - verrast door de snelle Ameri kaanse aanvaarden van zijn voorstel en zoekt wellicht een manier om er onder uit te komen, zo zeiden westelij ke diplomaten in Moskou. Publicatie De publicatie van het voorstel via het Sowjetpersbureau TASS heeft vol gens berichten in Amerikaanse media de reactie van Washington beïnvloed. Vrijdag bracht Sowjetambassadeur Anatoli Dobrynin een bezoek aan de Amerikaanse minister van buiten landse zaken George Shultz en over- handigde hem de nota. Nog terwijl Shultz Reagan op de hoogte bracht van het Sowjetinitiatief kwam de pu blicatie via TASS. Afwijzen van het voorstel zou Reagan internationaal kunnen schaden zowel als in de presidentsverkiezingen, zo concludeerde mep. Daar kwam bij. zo zei een hoge functionaris van het ministerie van buitenlands zaken, dat Moskou in de afgelopen weken voor zichtige tekenen gaf waaruit een min der koele houding tegenover de rege ring Reagan kon worden afgeleid Het economisch akkoord was zonder gro te problemen voor tien jaar verlengd, terwijl veelbelovende onderhandelin gen liepen over de 'rode lijn' tussen VS en SU en visakwesties Men besloot, aldus een functionaris van het Witte Huis. tot een reactie, nog dezelfde dag, op hoog niveau en positief en serieus van toon. Een andere mogelijkheid was er niet tegen de achtergrond van de jongste verklaringen door de Amerikaanse president, dat hij 'elk moment' be reid is tot praten over elk onderwerp. LA PAZ (UPI) - Boliviaanse veiligheidstroepen hebben zondag 50 mensen gearresteerd in verband met de 10 uur durende ontvoering van president Hernan Siles Zuazo (71) een dag tevoren. Onder de arrestanten is een aantal militaire leiders. Kolonel Rolando Saravia. waarschijnlijk de hoogste militair die bij de ontvoering van zaterdag was betrokken, is nog voortvluchtig, zo hebben functionarissen meegedeeld. Regeringsfunctionarissen bevestig den zondag dat cocaïne-handelaren en afvallige militairen de ontvoe ring op touw hadden gezet. De ontvoerders hadden kennelijk ge hoopt dat hun actie gehoor zou vinden binnen het ieger en tot een staatsgreep zou leiden. Maar het leger bleef achter Siles Zuazo staan, die in 1982 als eerste gekozen presi dent sinds 19 jaar aan de macht kwam. Kort nadat gebleken was dat de staatsgreep was mislukt, werd de president ongedeerd terug gevonden. Onder de arrestanten is majoor Luis Ardaya. hoofd van de vice-presiden tiele lijfwacht. De arrestaties wer den verricht in La Paz en andere steden, zo verklaarde minister van binnenlandse zaken Federico Alva rez. Hij verwachtte nog meer arres taties van onder anderen enkele politici. Bij huiszoekingen zijn zaterdag avond en zondagochtend machine geweren, granaten en militaire uni formen gevonden, die bij de misluk te poging tot een staatsgreep ge bruikt hadden moeten worden, al dus Alvarez. HAVELTE (ANP) - De groep van ongeveer der tig vrouwen die zondag bij Havelte een tenten kamp inrichtte op een terrein waarvan wordt verondersteld dat er kernkoppen liggen op geslagen, heeft het kamp zondagavond weer afgebroken. Dal gebeurde op verzoek van loco-burgemeester P. Tiddens van Havelte. Problemen deden zich daarbij niet voor. Volgens Tiddens zou het opzetten van het kamp in strijd zijn met de plaatselijke kampeer- verordenmg. De vrou wen hebben na het af breken van het kamp aangekondigd een advo caat in de arm te zullen nemen om liet besluit van de loco-burgemees ter aan te vechten. Vredesactivisten heb ben in het weekeinde tot tweemaal toe gepro beerd in de nabijheid van de vliegbasis Woensdrecht een nieuw vredeskamp te stichten. Beide malen maakte de politie vrij snel een ein de aan de bouwpogin- gen door het bouwmate riaal in beslag te nemen. Problemen deden zich daarbij volgens een woordvoerder van de pplitie nauwelijks voor. Voor het gemeentehuis wordt nog altijd door een groep vredesactivis ten geprotesteerd tegen de ontruiming vorige week woensdag van het vredesactiekamp. Eén van de demonstranten is nog steeds in honger staking. Hij begon daar donderdag mee. Zijn toestand is goed. Volgens een woordvoer der van de politie moét nog worden onderzocht of het verblijf van een tweede groep in het bos bij Woensdrecht de ko mende dagen al dan niet zal worden toegestaan Honderden demon stranten tegen kernwa pens zijn zondag een op slagplaats van het Brit se leger in Chilwell bij Nottingham binnenge drongen. Zij protesteer den er met deze actie tegen dat Amerikaanse troepen een deel van de legerbasis overnemen. Tien mensen werden gearresteerd en 80 ande ren voor verhoor mee genomen, zo heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van defensie meegedeeld. MANAMA/TEHERAN (DPA/ RTR/UPI) - Irak heeft zondag verklaard opnieuw zeven schepen in konvooi plus een beschermend Iraans ge vechtsvliegtuig te hebben vernietigd. In Iran sprak de geestelijke leider ayatollah Khomeini zich in een rede bij het einde van de Moslem-vas tenmaand Ramadan krachtig uit voor voortzetting van de reeds 45 maanden durende oorlog met Irak. De Iraakse aanval bij de Iraanse haven Bandar Khomeini was de derde op een Iraanse scheepvaartroute in acht dagen De brand op de woensdag getroffen 'Tiburon' werd zaterdag be dwongen door het Rotterdamse ber gingsbedrijf Smit-Internationale Irak wil Iran door een blokkade van de Iraanse oliehaven Kharg beroven van zijn inkomsten uit de uitvoer van olie en heeft gedreigd Kharg te vernie tigen als Iran een groot offensief te land zou beginnen. Iran heeft hiervoor honderdduizenden soldaten samenge trokken bij Basra aan de grens bij de Golf Doordat Khomeini zondag duidelijk de zijde koos van de groep binnen de Iraanse leiding die de oorlog wil voort zetten zonder enig compromis, moet weer rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een groot offen sief. Dit was verwacht aan het begin van de Ramadan, maar bleef ondanks diverse Iraanse aankondigingen uit. Khomeini zei, dat Iran ,een verdedi gingsoorlog voert' en oefende zonder namen te noemen kritiek op .lieden die voor een compromis in de oorlog zijn'. Zij zijn of onwetend of omge kocht. Een compromis met de super- mogendheden betekent .wreedheid tegenover de mens', zo zei hij. VS: massa-executie in El Salvador door guerrilla's SAN SALVADOR (UPI) - Salvado raanse guerrillastrijders die donder dag de grootste elektriciteitscentrale in El Salvador enige tijd bezetten, hebben zeker 50 regeringssoldaten terechtgesteld die ze daar gevangen hadden genomen. Dit hebben functionarissen van de Amerikaanse ambassade in San Sal vador en een militaire arts vrijdag verklaard in San Salvador. „Ongeveer 30 soldaten kwamen om in de gevechten maar 50 militairen die de dam bewaakten werden terechtge steld. We hebben daar bevestiging van aldus een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade, die onbe kend wilde blijven. Een legerarts ver klaarde dat 3 officieren wier lijken hij had onderzocht waren gedood met enkele schoten in de nek. die van dichtbij waren afgevuurd. De Ameri kaanse ambassade heeft al eerder guerrillastrijders van het Volksbevrij dingsfront (FPL) en het Nationale bevrijdingsfront Farabundo Marti (FMLN) beschuldigd van executies. Bij de strijd om de dam en water krachtcentrale kwamen ten minste 76 regeringssoldaten en 60 guerrillastrij ders om het leven Het is het zwaarste verlies in de gelederen van het leger sinds vijfjaar. Er was geen onafhanke lijke bevestiging van de Amerikaanse en Salvadoraanse beschuldigingen van massa-executies. DUNCAN BAY In het Ca nadese Duncan heeft zich een opmerkelijk ongeval voorgedaan met het twaalf duizend ton metende cruise schip 'Sundancer'. Door nog onbekende oorzaak voer het schip pardoes het haventer rein op waarbij grote schade werd aangericht. De 787 pas sagiers en bemanningsleden van de Sundancers werden in allerijl van boord gehaald toen het schip water begon te maken. VADUZ iDPA UPIi - Met een kleine meerderheid hebben de mannen in kleine vorstendom nog ,,necn,. gezegd legen het verlenen van stemrecht aan Liechtenstein zondag besloten fie vrouwen stemrecht te geven. In een vrouwen, referendum sprak 51.3 procent van de mannelijke stemgerechtigden zich uit voor stemrecht voor vrouwen. In aantallen uitgedrukt bedroeg het verschil Prins Frans Josef II die deze zomer zijn dagelijkse werkzaamheden aan zijn tussen voor- en tegenstemmers maar 119 zoon Adam overdraagt maar nog wel in naam staatshoofd blijft, noemde de In 1971 en 1973 had de meerderheid van de mannelijke inwoners van het uitslag van het referendum „een prachtig afscheidscadeau'' Tot op het laatste moment is de Middelburgse zeezciler Henk van de Weg aan boord van zijn jacht 'Tjisje' gebleven, nadat zijn schip was lekgeslagen tijdens de OSTAR. een snlnzeilrace van Engeland naar de Verenigde Staten. Lijdzaam heeft Van de Weg moeten toezien hoe zijn schip de diepte in ging. ,.Ik heb toen verschrikkelijk gehuild". (PAGINA 5) Kans op werk? De studenten aan het Maritiem Instituut De Ruyter m Vlissingen hebben steeds minder kans op een baan. Ongeveer zestig procent kan na de opleiding meteen aan de slag. (PAGINA 5) De eerste dagen van de Ronde van ^rhinnpr wint Frankrijk werden door Jan Raas Willi en ^n ploegmaats de dagen van Jos Schipper heeft zaterdag de de revanche Zaterdagmiddag profronde van Kruiningen gewon- mocht Ludo Peters zich in de lei- nen De Zeeuw versloeg inde finale derstrui hijsen na een lange zijn medevluchter Johan van der vluchtpoging Zondag nam Jac- Velde ,p,m. Ques Hanegraaf de leiding in het 101 klassement over. De revanche van o Jan Raas 20 werd ,iet succes Radio, t\ en kunst. 2 algemeen beschouwd Want de Binnen- en buitenl.: 3 Zeeuwse kopman toonde zich weer Provincie: 5 en 7 een dirigent van allure Sport: 9, 10, 11, 13, 15 en 16. (PAGINA 9) Revanche

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 1