HetV&s 10: &28 1)8 13® 40 Jubileumtentoonstelling van Kynologenclub druk bezocht Vierduizend bezoekers popfestival Zierikzee i»i Slot van Thoolse Dagen trok bijna tweeduizend bezoekers Natuurbeschermer Jansen met gouden zeepaard onderscheiden WISSEL BEVELANQENW3SS£L PZC/ Streek VIJFDUIZEND MENSEN IN VEILINGHAL GOES GELE/SUIKER TARTAAR ACHTERHAM AGKI- Gemeente Brouwershaven MAANDAG 2 JULI 1984 GOES In een wervend boekje over Goes staat de veiling aan de Fruitlaan beschreven als de plaats waar Beveland het lekkerst ruikt. De schrijver is ongetwijfeld tot deze conclusie gekomen toen in de veilinghallen fruit opgeslagen was en niet tijdens een hondententoonstel ling. Want het luchtje dat zaterdag in de hallen hing. deed menigeen die de ingang passeerde bijna werktuiglijk zijn schoenzolen inspecteren. Maar hoe kan het ook anders als in een betrekkelijk kleine ruimte ruim 1250 honden bijeen zijn. Nog nooit waren in Zeeland zoveel wedstrijden op touw gezet, die ruim roepen, fluiten of met piepspeelgoed driehonderd eigenaars en honden de aandacht van de dieren te trekken, trokken Bij de organisatie van zo'n Meestal had dat vrijwel geen effect In grote tentoonstelling met 5000 deelne- een enkel geval ging cïe hond zelfs Cijfers, die aangeven dat de interna- mers en belangstellenden kwam wel moedeloos naast zijn baas liggen alsof tionale hondententoonstelling van de wat meer kijken. Niettemin waren de hij zelf niet meer in de ereplaats kynologenclub Zeeland georgani- bestuursleden na afloop tevreden geloofde, om dan haastig overeind te seerd ter gelegenheid van het zilveren over de gang van zaken. worden getrokken, jubileum van de club een evene- Het internationale karakter van de veel eigenaars van kleine honden ment van formaat was. Tot dusver tentoonstelling werd onderstreept maakten geen gebruik van de hokken heeft de kynologenclub onderlinge door het feit dat niet alleen hondenei- waarvoor de organisatie had gezorgd. genaren uit Nederland en de omlig- maar hadden ingenieus geconstrueer- gende landen naar Goes waren geko- Automobilist in sloot Éénentwintig keurmeesters, onder GOES De 23-jarige Vlissinger T. R. ook verscheidene buitenlanders. H. is zondagavond met zijn auto in de honden verzameld. En ook het aantal verschillende rassen was indrukwek kend. Dat waren er maar liefst 178. Mac De B eve landen houdt puzzelrit GOES De motor- en autoclub De onderwierpen de honden aan kriti- sloot naast rijksweg A 58 gereden. Bevelanden in Goes houdt woensdag- sche blikken. Die keuringen leverden Dat gebeurde op de noordelijke rij- avond een puzzelrit voor de A- en vermakelijke taferelen op. Zo moes- baan in de buurt van het bezinesta- B-klasse. Deze rit wordt verreden in ten de deelnemers met hun hond aan tion tussen Goes en Lewedorp. het kader van de toeristische activi- de lijn op een sukkeldrafje door de H. kwam door onverklaarbare oor- teiten in Colijnsplaat. Het puzzel- ring lopen. Daarbij viel het op dat de zaak in de berm terecht, stuurde de en comfortabel ingericht rijdende verblijfplaatsen voor hun dieren mee gebracht En de bezitters van rassen die pas na een grondige kam- en borstelbeurt aan de keurmeesters konden worden gepresenteerd, had den opvouwbare kaptafels bij zich. waarop bijvoorbeeld de poedels met toupeerkammen en haarlak onder handen werden genomen De vele keuringen mondden uiteinde lijk uit in de verkiezing van de beste hond van de tentoonstelling. Aan deze finale, die tussen negen honden ging. namen geen Zeeuwse hondenei genaars deel. De mooiste drie waren: 1 een Ierse wolfshond van mevrouw Swelheim-Kruisinga uil Benthuizen: 2 een lhasa apso van mevrouw L. Knulst-van Wel en 3 een Engelse setter van de familie Van Westering uit Ede. Simon de Vos wint ringrijderswedstrijd in Wemeldinge Nieuw paviljoen vat reddingsbrigade in gebruik genomen WESTERSCHOUWEN De ledn van de reddingsbrigade Westei schouwen hebben zaterdag ce nieuw paviljoen in gebruik genomet K Ongeveer veertig belangstellende! waaronder burgemeester J. L. Nit mantsverdriet-Lecnheer bezochte) de post bij de rotonde van Westeh schouwen. Tevens konden de bezot kers kijken naar twee nieuwe mok ren voor de reddingsboten, die net al de post zijn betaald uit de toeristen belasting van de gemeente. Met de nieuwe aanwinst is een bedra; van ongeveer 85.000 gulden gemoeid Ook de twee paviljoens bij de Wilhel minahoeve en de Jan van Renesst weg, beide in Renesse. hebben ee: jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. v. dat de brigade weer vol enthousiast» - het zomerseizoen tegemoet gaat. De organisatie telt momenteel ze reddingsboten, zeven buitenboord motoren en drie posten. Voorts heb ben de leden uitgebreide communie# tiemiddelen. zoals portofoons en mo bilofoons. Vanaf de officiële ingebruikname, za terdag. is de reddingsbrigade de ko mende zes weken dag en nacht para# om in geval van nood in actie fc komen 'Westerschouwen' heeft ruur dertig vrijwilligers. F. Beekman links i, uitgedost als Neptunus, overhandigt F. Jansen het jubileumnummer van Sterna. reglement Midden-Zeeland is van toe passing. Vanaf 18.15 uur kan worden ingeschreven in café Juliana aan de Voorstraat in Colijnspleet. De vrije start is om 19.01 uur bij de haven meeste honden een aanzienlijk betere terug, slipte, reed weer in de berm en conditie naaden dan hun baas of belandde in de sloot Hijzelf bleef bazin. Om de honden een attente ongedeerd. De auto, die totaal ver houding te geven, stonden soms aan nield raakte, moest worden wegge- de rand van de ring supporters met sleept. CROSSEN EN TREKKERTREK BEPAALDEN BEELD SCHERPENISSE Ook dit jaar kwamen er op de slotdag van de Thoolse dagen weer vele mensen (bij na 2000) een kijkje nemen op het Pluimpotterrein. Deze toeloop maak te veel goed voor het organisatie team. omdat het programma op woensdag en vrijdag vrijwel geen publiek had getrokken. Motorgeweld blijft belangrijk op de finaledag van de Thoolse dagen. Crossen en trek- kertrek bepaalden dan ook het beeld zaterdag, zodat het evenemententer rein veel leek op een circuit. Het als trekpleister aangekondigde onderdeel met olifanten in de hoofdrol kwam niet geheel uit de verf. De 2,5-jarige en 550 kilo wegende Betty van het Gentse circus Piste had wei nig zin in het verplichte nummer om 600 kilo betonblokken voort te trek ken. Herhaalde aanmoedigingen van het Belgische begeleidingsteam had den geen succes evenmin als het voeren van het voeren van aardbeien. Het hoofdnummer mislukte dus, maar toen Betty voor een personen auto werd gezet, kwam er beweging in de karavaan, en werd het publiek werd op die manier enigszins tevreden gesteld. Trekkertrek Gemeenten Noord-Zeeland praten over samenwerking re zijde van het terrein had de pas opgerichte Thoolse motorcrossclub een gevarieerde maar moeilijke baan aangelegd, waarop 55 jeugdige deel nemers zich konden uitleven. Bij deze onderdelen trekker-trek en crossen was er het commentaar van Jaap Hage en Laban Hage. Vrijdagavond waren er 650 jongeren bij AVRO's Toppop in de feesttent. Zaterdagavond deden 37 combinaties mee aan de traditionele autorally. Uitslagen Thoolse dagen Fietscross groep 1 Wilbert Dunki Jacobs Sint-Annaland. groep 2: Anco Fase, Poort vliet. groep 3: Sjaak Fase. Poortvliet; groep 4 Theo Slager. Smt-Annland. groep 5: Anthoine Slager, Scherpenisse; groep 6 Boudewijn Paardekam, Scherpenisse. Brommercross: 1 Johan Fase, Poortvliet; 2 Léon de Witte, Sint-Annaland, 3 André Otten, Sint-Annaland Motorcross 250 en 500 cc 1 Jos Overbeke, Temeuzen: 2 Theo den Engelsman, Poort vliet. 3 Huib Houke, Scherpenisse 125 cc: Jaap den Engelsman. Poortvliet 2 Sjaak Hommel, Sint-Annaland: 3 Johan Fase, Poortvliet. Trekkertrek standaardklasse 2.5 ton Kees Moeliker. Tholen, 3,5 ton. Theo den Engels man, Poortvliet; 4,4 ton. Piet van der Schee, Stavenisse; 5,7 ton Marien Duyzer, Sint-Annaland, 6,8 ton Bram Neele, Sint- Philipsland Super standaardklasse 4.4 ton John Kools. Zeeuwsch-Vlaanderen: spe cials 2.5 ton Theo van de Klooster. Sint- Annaland: specials 3,4 ton. Kees de Rijke, en Matth van Tilburg. Tholen; specials 4.4 ton A. Timmermans. Zeeuwsch-Vlaande ren. Autorally: IJL. Elenbaas. Poortvliet, 14 straipunten; 2 L). J. Hage, Poortvliet, 15. 3 N. Kodde. Sint-Annaland, 16 derswedstrijden van Ons Genoegen VIJFTIG JAAR ACTIEF OP SCHOUWEN-DUIVELAND in Wemeldinge is Simon de Vos zater dagmiddag kampioen geworden. Met een totaal van 35 ringen kwam hij hierdoor in het bezit van de wisselbe ker die de gemeente Kapelle beschik baar had gesteld. Tweede en derde werden respectieve lijk A de Roo en G Schouwenaar. beiden met 32 ringen. De pollepel werd gewonnen door A. Schouwenaar Het sportieve gebeuren vond plaats in de Dorpsstraat tussen de lindenbo- men. waar veertien deelnemers en deelneemsters om diverse bekers en ereprijzen streden die door de Wemel- dingse middenstanders voor dit doel beschikbaar gesteld werden, Na de eigenlijke ringrijderijwedstrijd werd de strijd verlegd naar een groenstrook van de firma Gijssel aan de Wilhelmi- nastraat. Op de muzikale tonen van de muziekvereniging OKK in Wemel dinge werd het zogenaamde 'stoeltje rijden' gehouden. In deze afvalwedstrijd gingen de prijzen naar 1 M. Nijssen; 2 L. Wabeke; 3 H van der Guchte. De uitslag van de ringrijderswedstriid was: IS de Vos, 35 ringen. 2 A. de Roo, 32 ringen. 3 G. Schouwenaar. 32 ringen, 4 H van der Guchte. 31 ringen. 5 mejuffrouw C Ruisser., 30 nngen, 6 A Schouwenaar. 30 ringen: 7 L Wabeke. 29 ringen, 8 mejuf frouw S. Hemmersbach 27 ringen, 9 M-Mol. 26 ringen. 10 A. op 't Hof. 24 ringen: 11 mejuffrouw J. Schouwenaar, 24 ringen: 12 M. Nijssen. 22 ringen, 13 P. Gijssel. 22 ringen. 14 J. Moeliker, 6 ringen op gebied van welzijn GOES Komend najaar gaan de gemeenten op de Bevelanden. Tho len, Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland praten over meer samen werking op het gebied van het wel zijn. Thans is al sprake van een grote betrokkenheid van de gemeente Tho len bij het bestuurlijk experiment specifiek welzijn op de Bevelanden. Het bestuurdersoverleg, dat aan het hoofd van het experiment staat, praat woensdag over een voorstel om gesprekken met Schouwen-Duive land en Sint-Philipsland te beginnen. Aanleiding daarvoor is de mogelijk heid om de schoolartsendienst Schou wen-Duiveland, Tholen, Sint-Philips- land en oostelijk Zuid-Beveland on der de werking van het besluit proef- gemeenten te laten vallen. Dit besluit (op Noord- en Zuid-Beveland en Tho len al van kracht) houdt onder meer in dat allerlei rijksbijdragen voor wel zijnsvoorzieningen in één bedrag aan de gemeenten wordt uitgekeerd, die dan zelfstandig mogen beslissen over de verdeling ervan. Wat de schoolartsendienst betreft kan dit be sluit wellicht ook op de gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint-Philips- land van toepassing worden ver klaard in verband met de gebiedsin deling voor de wet voorzieningen ge zondheidszorg. Hetzelfde geldt moge lijk ook voor het Zeeuws consultatie bureau voor alcohol en drugs. Samen werking tussen de gemeenten op de Bevelanden. Tholen. Schouwen-Dui veland en Sint-Philipsland kan voorts worden gezocht op het gebied van de volwasseneneducatie. Die is er voor wat betreft de Bevelanden en Tholen al in de vorm van het regionaal educa tief centrum (RECi. De rijksinspec teur voor het onderwijs aan volwasse nen heeft het REC onlangs gevraagd aandacht te schenken aan de ontwik keling van activiteiten op Schouwen- Duiveland. omdat daar op dit vlak momenteel nauwelijks iets gebeurt Tijdens de vergadering van het be stuurdersoverleg woensdag in het gemeentehuis van Kapelle komt ook het commentaar van de Goese huis arts S. Buijs op de plannen voor de districtsgezondheidsdienst Zeeland aan de orde met de reactie daarop van voorzitter J. de Graag van de bestuurlijke werkgroep die de DGD voorbereidt. De vergadering begint om 14.00 uur. ZIERIKZEE De Schouwse natuur beschermer F. Jansen is zaterdag morgen onderscheiden met het gou den zeepaard. Hij kreeg het blauw fluwelen lint met fraai gestileerde w aterdier (uitgevoerd in koper welis waar. maar daar was de onderschei ding niet minder belangrijk om) in verband met het feit dat hij vijftig jaar actief is als beschermer van natuur en landschap op Schouwen- Duiveland. De vice-voorzitter van de natuur- en vogelwacht Schouwen- Duiveland, F. Beekman, die zich voor Belgisch jacht met motorpech door reddingboot opgepikt WESTERSCHOUWEN De redding boot Koningin Beatrix uit Burgh- Sluis heeft zondagmiddag het Belgi sche jacht 'Yargo' naar de haven van Noordland gesleept, nadat het vaar tuig voor de kust van Westerschou wen motorpech had gekregen. Het negen meter lange jacht, eigen dom van G. de M uit Antwerpen, was op weg van Stellendam naar Duinker- ke. toen het plotseling ter hoogte van Westerschouwen motorpech kreeg. De eigenaar van het schip wilde ver volgens zeilend verder, maar door gebrek aan wind lukte dat niet. Hot gevolg was. dat het jacht afdreef. Daarop werd via de marifoon de rec- dingboot Koningin Beatrix gewaar schuwd. Deze nam het jacht op sleep touw en leverde het af in de haven van Noordland. Aan boord bevonden zich naast de schipper zijn vrouw en twee kinderen. de gelegenheid als Neptunus had uit gedost, hing hem het ereteken om. Dat gebeurde aan de voet van de Oosterscheldedijk nabij café De Hee rekeet. Er was het een en ander te herdenken. Niet alleen Jansens gou den jubileum in de natuurbescher ming. maar ook het feit dat vijftig jaar geleden de afdeling Schouwen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur studie (NJN) is opgericht, die - en dat is dan weer vijfendertig jaar geleden - in de natuur- en vogelwacht zijn op volger kreeg. Deze jubilea zijn. zo heeft de redactie van Sterna, het blad van de natuur- en vogelwacht, vastge steld, geen reden tot feest. Uit de logboeken uit de beginjaren van de NJN-afdeling kan worden afgeleid 'dat de verarming van het landschap en de achteruitgang van planten en dieren zo groot is, dat wat ons thans nog rest met hand en tand moet worden verdedigd. Er mag beslist niets meer af!". Op basis van die logboeken is in het jubileumnummer van Sterna een beeld geschetst van de Schouwse natuurgebieden zoals ze er kort na de oprichting van de NJN- afdeling bijlagen. Jansen kreeg het eerste exemplaar In zijn toespraak vertelde Neptunus Beekman dat de NJN'ers van het eerste uur bij hun natuuronderzoek op Schouwen vaak ruige tochten maakten, waarbij ze door het slik sopten. Niet iedereen had waarde ring voor de natuurliefhebbers. Ze werden soms beschouwd als zonder lingen. In Haamstede werd de NJN zelfs als 'die club van zwartbakkes- sen' aangeduid. Beekman: „We schrikken er dus niet meer van als we tegenwoordig 'milieufreaks of ecolo gische extremisten' worden ge noemd". Natuurgebieden als de Verklikkerdu: nen, de Zoeten en Zouten Haard en dj inlagen zijn het volgens de vice-vooi zitter van de natuur- en vogelwacb nog steeds waard om beschermd worden tegen mensen die voor ze weken zomerdrukte nog meer weges willen aanleggen. „En die zeggen: va: de natuur kan je niet eten", alduj Beekman. „Wel, daar zeggen wij op. zonder de natuur kun je niet leven' Hij constateerde dat op veel plaatse: op Schouwen-Duiveland het ever* wicht tussen natuur en landschap as: de ene kant en de recreatie aan andere kant is verbroken en doorslas.' naar de economische belangen. Beekman meende dat Jansen het ver diend heeft om in het zonnetje tl worden gezet na vele jaren 'dommi opmerkingen van burgemeesters e: verwijten van projectontwikkelaars te hebben opgevangen. Hij sprak de hoop uit dat de goudet natuurbeschermer uit die zonnestra len de kracht zal putten om bijvoor beeld nieuwe aanslagen op de vroon gronden af tc slaan, andermaal uit li leggen dat een weg zonder auto's he: beste fietspad is en ervoor te ijverer dat de inlagen aan de Schouws Oosterscheldekust de bestemmim natuurreservaat krijgen. Hervormde vrouwen Rilland maakten een huifkartocht RILLAND - De hervormde vrouwen groep uit Rilland heeft een deze; dagen het seizoen afgesloten met ee: huifkartocht door de Zak van Zuioj Beveland. ■V" -'w Het Belgische olifantje verzette tijdens de Thoolse Dagen voor het trekken van 600 kilo betonblokken geen poot. VIERDE 'ANYWA VE' ZIERIKZEE Het Any wave-festival in jongerencentrum Brogum in Zie rikzee heeft zaterdag een record aan tal bezoekers getrokken. Ruim vier duizend jongeren woonden de optre dens van de zestien gecontracteerde hands bij. Ook het concert van Her man Brood en zijn Wild Romance, vrijdagavond, werd door vijfhonderd mensen goed gewaardeerd. Het Brogumbestuur had de band in gehuurd als opwarmer voor het festi val. Voor de vierde maal organiseer den de soosleden een Anywave-festi- val. Het doel is met alleen het verma ken van de bezoekers, maar ook het laten optreden van beginnende regio nale bands De artiesten kwamen dan ook grotendeels uit Schouwen-Duive land. Vanaf 14.00 uur luisterden de poplief hebbers naar onder meer Vexation. Renegade. Dikke Kees. Trio Plus Een. en Decibelz. De optredens werden afgewisseld met video's van de voor gaande festivals in Brogum. die door de soosleden waren gemaakt. Voor de rolprenten bestond veel belangstel ling. Zaterdag filmden studenten van de filmacademie tijdens de optredens. De leerlingen hadden van hun school de opdracht gekregen om een werk stuk in de vorm van een film te maken Na 17 00 uur klommen de muzikanten van B-Four. Fountain en Ekwa Fajan op het podium Ook het duo Erik de Wild en Henk Kley. twee straatmuzi kanten. brachten tegen de avond hun repertoire ten gehore. Band X en Pleemobielz kregen van de voorname lijk jeugdige aanwezigen veel bijval De laatste bands New Gate. The View en Kees en de Snelbinders zorgden voor een sfeervolle afsluiting van de pop-dag in Brogum. Vanaf 22.00 uur waren er ruim twee duizend mensen in de aangebouwde tent aanwezig. Naast muziek konden de bezoekers ook informatie krijgen over het werk van onder meer Amnes ty International en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren, die speciaal voor het evenement een stand hadden ingericht. Doordat de bands tegen onkostenvergoeding optraden, was het voor de organisato ren mogelijk het festijn gratis te laten bezoeken. Door de steun van een aantal Schouwse bedrijven, die tegen korting materialen leverde, heeft het centrum ook dit jaar geen verlies geleden. ..De vorige concerten betaal den zichzelf, net als deze keer. Mede door de drankomzet en de verkoop van snacks", aldus Martijn Mulders, één van de initiatiefnemers van het festival. Volgens hem krijgt, het ge beuren ongetwijfeld een vervolg. BLOEMKOOL tm .1 VERSE BRAADWORST 1000 gram Maximaal 3 eenheden per klam Geldig op maandag 2 en dinsdag 3 iuli 1984 MARCONISTRAAT 1 GOES OCA CLASSIC meptcmR us DIV.SMAKEN M LlTERBAIC&r6 £L ^«BAKKEN KlLOPAK HZ& WITTE KEUS AfiQ KOFFER A 2 ^10^4^ klTEKAT alle «Soorten ■410 gram MA&ERE KUN06R BRAAV- per LAPPEN "c GEKOOKTE 606REN lOO&RAM^®" ROZ'JNSNBROOd POPULAIR 8CO SB. GESNEDEN VA6TE LAGE PRi)S m van Doornestraat 2 - Goes is een elektro reparatiebedrijf speciaal voor het repareren van uw wasautomaat, koelkast, droger etc. Ongeacht welk merk of waar gekocht. Ook plaatsen wij antennes. Ruim 90 van alle repara ties wordt binnen een tijdsbestek van 1-5 werkdagen voor een redelijke prijs verholpen. Tel. 01105-1690, Werrilaan 31, 's-Heerenhoek. Zet zelf 'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. luwelier&p JFrrf lopmans, OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Brouwersha ven brengen ter openbare kennis, dat met ingang van 3 juli 1984 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de le planverandenng van het bestemmingsplan Brouwershaven Kom. Het ontwerp is opgesteld in verband met het ingediende verzoek door de Stichting Culturele Commissie Brouwershaven 'De Roode Lelie', om medewerking voor het oprichten en instandhou den van een permanente ruimte voor de vesti ging van een museum in het pand Markt 5 te Brouwershaven Dit museum is bedoeld voor het tentoonstellen van historische zaken, maar ook voor culturele aktiviteiten in verband met aan de huidige tijd gebonden onderwerpen. Hoewel ingevolge het thans geldende bestem mingsplan Brouwershaven Kom de vestiging van een museum in dit pand niet mogelijk is, zijn burgemeester en wethouders voornemens ge bruik te maken van hun bevoegdheid om inge volge artikel 11 der Wet Ruimtelijke Ordening hiertoe een wijziging van dit plan vast te stellen. Gedurende bovengenoemde termijn, van 3 juli tot en met 16 juli 1984. bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk bezwaren in te dienen tegen het ontwerp-besluit bij burgemeester en wethouders. Brouwershaven. 2 juli 1984 Burgemeester en wethouders van Brouwershaven, de burgemeester, C Slabbekoom. de secretaris. C M. Padmos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18