zeeland: Kleinere plaatsingskans studenten Zeevaartschool i\ - Het water spoot de 'Tjisje' binn Drieduizend bezoekers bij dag van het paard DIRECTEUR REIKTE DIPLOMA 'S UIT Kolenomzet Kanaalzone teruggelopen Zwaargewonde bij explosie op zeiljacht Arnemuiden Vaatje met onbekende inhoud aangespoeld Zeezeiler werd snel gered PAGINA 5 VLISSINGEN- Het toeristisch hoogseizoen is het afgelopen weekeinde tamelijk rustig begonnen. In het kader van de vakantiespreiding sloten eerst de scholen in Groningen, Friesland en Drente, maar van een opmars uit die richting naar de Zeeuwse kust is nooit zo duidelijk sprake, Anders wordt dat wanneer de schoolvakanties in Gelderland en Brabant aanvangen. Volgens mej. Matty Hovestadt, adjunct directrice van de provinciale vvv Zeeland moet de grote klap over veertien dagen worden verwacht. Er was het afgelopen weekeinde wel sprake van een levendig verkeer op de wegen naar de Zeeuwse kust. maar problee problemen deden zich daarbij niet voor. Het vrij rustige eerste vakantieweekeinde gaf een mooie gelegenheid om het nieuwe loeiesinformatiesysteem dat op proef wordt toegepast aan de praktijksituatie te toetsen Uit de gegevens van de computer bleek aat er signalen over volle accomodaties door kwamen vanuit met name Domburg en Zoutelande. Uit het belangrijke toeristenopvanggebied de Kop van Schouwen vielen die berichten nog niet te beluisteren, maar daar heeft men dan ook een veel ruimere keuze uit verblijfsmogelijkheden. Daar waar sprake was van een 'volle situatie' gold het voornamelijk de kampeermogelijkheden. In andere verblijfssectoren zoals de hotel- en pension sector was nog heel wat ruimte. Voor zover bij de provinciale vvv bekend was hoefde er geen gebruik te worden gemaakt van overloopterreinen om niet op reguliere campings te plaatsen vrijetijdsvierders tijdelijk onder te brengen VLISSINGEN- Het maritiem instituut 'De Ruyter' begint nu ook steeds duidelijker te worden geconfronteerd met de krappe werkgelegenheidssituatie. Nadat er tot voor twee jaar totaal geen sprake was geweest van problemen rond de plaatsing van geslaagde cursisten en vorig jaar na verloop van enkele maanden nog zo'n tachtig procent aan de slag kon komen zullen de plaatsingskansen naar verwacht nu niet boven de zestig procent uitkomen. Tot deze sombere vaststelling kwam die samenwerking tot de Laborato- vigatie-afdeling 40 (acht herexamens directeur G. K. Brouwer zaterdag riumschool in Goes en beide pedago- en twee afwijzingen). De scheepswerk tijdens een bijeenkomst rond de uit- gische academies in deze provincie, tuigkundigenafdeling leverde 47 ge reiking van diploma's aan geslaagde Het Maritiem Instituut in Vlissingen slaagde kandidaten af. Er moeten 23 studenten van het instituut, in de mag zich verheugen over een hoge kandidaten een herexamen afleggen, sporthal van het internaat 'Onze score waar het gaat om het afleveren Drie cursisten werden afgewezen. De Vloot' aan de Van Hogendorpweg in van geslaagde cursisten. Het aantal radio-offlciersafdeling leverde vier ge- Vlissingen. Volgens de heer Brouwer geslaagden bedraagt nu al tachtig slaagde cursisten af. Er kwamen er is er niet zozeer sprake van conjunctu- procent en die hoge score kan alleen negen in aanmerking voor een herexa- rele problemen maar eerder van pro- nog maar beter worden als ook de men. Een cursist werd hier afgewezen, blemen van structurele aard. Er wordt herexamen-kandidaten zonder kleer- Namens de vereniging van technici op met minder mensen op minder eenhe- scheuren hun tweede kans wagen. Het scheepvaartgebied reikte ir. Van Ca- den gewerkt. Daardoor lopen de aantal geslaagden bedroeg bij de na- pello aan scheepswerktuigkundige R. plaatsingskansen terug. Om tege- moet te komen aan de verminderde vraag naar scheepsradioofficieren, in verband met een toenemende auto matisering, is op het maritiem insti tuut gewerkt aan een tussenoplossing in de vorm van een opleiding die betere mogelijkheden tot plaatsing kan geven. Directeur Brouwer haakte in zijn toe spraak nog even in op de bezuini gingsmaatregelen van de onderwijs minister. Om daaraan tegemoet te komen is het gewenst te komen tot eén inistituut voor hoger beroepson derwijs in de provincie Zeeland. Op het ogenblik is er al sprake van een samenwerkingsverband van het Mari tiem Instituut en het instituut voor hoger beroepsonderwijs in Vlissingen. Gestreefd wordt naar uitbreiding van H Swanink uit Nuenen een geldprijs uit van duizend gulden voor het uit voeren van de beste afstudeerop dracht. De heer Gerritsen van de Federatie van Werknemers in de Zee vaart reikte stimuleringsprijzen uit aan H. Grootjans uit Nieuw Beijer- land, L.A.J.J. van Ham uit Made en mejuffrouw E.P Lagendijk uit Burgh- Haamstede. De prijs van het konink lijk college 'Zeemanshoop' voor het aantal hoogste cijfers ging naar N.W.A. Lens uit Oostvoorne. Op de bijeenkomst werd verder nog het woord gevoerd door voorzitter M. Wiessner van de oudleerlingenvereni- ging 'De Ruyter' en door een verte genwoordiger van de studentenraad. Ongeveer 1500 lege whiskyflessen op strand aangespoeld WESTERSCHOUWEN - Op het strand van Wester schouwen tot aan Brouwershaven zijn zondag ongeveer 1500 lege flessen ivhiskeyflessen aan gespoeld. De nog gesloten flessen heb ben naar alle waarschijnlijkheid te gen een zandbank aangelegen en zijn door de hoge vloed op hel strand terechtgekomen. Personeelsleden van gemeentewerken in Westerschouwen hebben in de loop van zondag de lessen opgeruimd. TERNEUZEN De kolenaanvoer in de havens van de Kanaalzone is lus sen januari en juni met 140.042 ton teruggelopen ten opzichte van dezelf de periode in '83. Er werd in de zeevaartsector 447.728 ton aan vaste brandstoffen omgezet tegen 587.770 ton vorig jaar. De binnenvaart, boekte een omzetver- lagmg van 74.254 ton. Daar werd in totaal 478.574 ton kolen verladen te gen 552.828 tussen januari en juni '83. Dit blijkt uit cijfers van het Haven schap Terneuzen. De zeevaart was de eerste vijf maan den van '84 goed voor een goederen- omzet van 3.178.538 ton. 14.427 ton meer dan vorig jaar. Het aantal sche pen dat werd gelost en geladen be droeg 851, 26 minder dan in '83. De brt nam daarentegen toe met 528.878 ton tot een totaal van 4.123.043 ton. In de binnenvaart steeg de goederen- omzet met 205.312 ton tot 2.081.532 ton. Het aantal schepen nam toe met 121 tot 2348. ARNEMUIDEN - Bij een explosie in een zeiljacht, dat lag afgemeerd in de jachthaven Oranjcplaat bij Arnemuiden, is mevrouw R. uit het Belgische Oostende zondagmorgen ernstig gewond geraakt. De vermoe delijke oorzaak van de explosie, die het jachtje zeer zwaar beschadigde, is vermoedelijk gaslekkage geweest. Het schadebedrag staat nog niet vast, maar loopt in de duizenden guldens. De rijkspolitie te water stelt een onderzoek in. Op het jachtje bevonden zich zon- ziekenhuis in Vlissingen, waar ze is dagmorgen even voor tien uur drie opgenomen. De brandweer van Ar- leden van het gezin R. Mevrouw R. verliet haar bed om koffie te zetten. Toen ze de gaspit wilde aansteken, nemuiden kwam wel ter plaatse, maar hoefde niet in te grijpen. De groep Veere van de rijkspolitie in volgde een explosie. De kleding Serooskerke en de Technische Re- van mevrouw R. vatte daarop cherchegroep van de rijkspolitie vlam. Haar echtgenoot slaagde erin district Middelburg verleenden de om de brandende kleding van zijn rijkspolitie te water bijstand. vrouw uit te slaan. Het dochtertje kon door een luik een goed heenko men zoeken. Via jachthavenmees- ter Van Belzen werden politie, brandweer en ambulance gewaar schuwd. Per ambulance is me vrouw R. overgebracht naar het De romp van het polyester schip is intact gebleven. Door de kracht van de explosie van het propaan- gas is de hele bovenkant van het schip losgeslagen. In het schip zelf werd nagenoeg alles vernield. Drie zwaargewonden ongeluk Aardenburg AARDENBURG Drie jongelui uit Maldegem zijn bij een verkeersonge luk in Aardenburg zwaar gewond geraakt. De 17-jarige P. C. J. V. en de 21-jarige P. van H. werden in kritieke toestand naar het Sint Janshospitaal in Brugge overgebracht. G. J. M. van H. (19) werd zwaar gewond naar het Sint Antoniuszie- kenhuis in Oostburg gebracht. De bestuurder van de auto, G. M J. de L. (19) werd licht gewond Het ongeluk gebeurde op de rijksweg tussen Eede en Aardenburg. Door een te hoge snelheid is de auto uit de bocht gevlogen, botste tegen drie bo men en kwam in de sloot tot stilstand. De auto brak in twee stukken. De bestuurder werd een bloedproef afge nomen. VROUWENPOLDER - De brandweer van Serooskerke heeft zich zondag middag ontfermd over een vaatje met een brandbare inhoud, dat was aangespoeld op het strand in de om geving van camping De Zandput na bij Vrouwenpolder. Op het blauwe vaatje, met een inhoud van 20 liter, was een -inmiddels sterk verweerd- etiket geplakt, dat in het Engels aangaf dat het om een brand bare stof ging. Verdere aanduidingen ontbraken. Een woordvoerder van de groep Veere van de rijkspolitie in Serooskerke (W) zei te verwachten dat de inhoud niet al te giftig zal blijken te zijn. Dit maakte hij op uit de schroef- dop, waarmee het vaatje was afgeslo ten. Vaten waarin sterk vergif wordt opgeslagen, zijn doorgaans op een betere manier afgesloten, aldus de woordvoerder. SEROOSKERKE (W) - De 'Zeeuwse Dag van het Paard', die de gelijknamige vereniging zaterdag voor de vijftien de keer heeft gehouden op de terreinen van manege De Eendracht in Serooskerke (W), heeft ruim drieduizend bezoekers getrokken. Ze keken 's morgens naar de keuringen van de ingezonden paarden, die waren onder verdeeld in verschillende stamboekrassen. Tijdens het niiddaggedeelte van de 'Zeeuwse Dag van het Paard' stonden de demonstraties centraal. Hoogtepunt hierbij was het optreden van een zestienspan. Verder werd een springconcours gehouden voor pony's in de klassen B.. 1„ M.. en Z. Omdat 1984 hel jaar van het trekpaard ts. vond zaterdag- middag onder meer een demonstratie plaats van trekpaar den die voor allerlei landbouwwerktuigen waren gespan nen. Directeur van de Stichting Zeeuwse Dag van het Paard, de heer J. H. Lantinga. stelde na afloop dan ook dat het 'schitterende programma' een van de redenen was geweest voor de grote opkomst van het publiek. Tot dit programma hoorden onder meer demonstraties van Shetlandpony's en Friese paarden, een concours met trekpaarden en défilés met Shetlandpony's, New Forest- pony's, Welshpony's, Appaloosa-paarden en Fjordenpaar- den Verder waren er onder meer menwedstrijden van pony's en paarden in verschillende klassen en opvoerin gen met. vier- en achtspannen, wat overging in de finale Het optreden van het zestienspan. Uitslagenzie pagina 7) Schrijfmachine In dat bedrijf in Vlissingen is de schrijfmachine een essen tieel gereedschap om de ar beid mee te verrichten. Vrij dagavond brak dat een afde lingschef danig op Druk rege lend en redderend was hij al vanaf zijn binnenkomst bezig geweest. Medewerkers kregen hun werkinstructies. Dingen werden nog eens extra gecon troleerd en er vloeide menig zweetdruppeltje, vooral de me dewerkers kregen het danig warm. Na zo'n drieeneenhalf uur werd de behoorlijk opgelopen werkspanning ineens doorbro ken. Door een verbaasde kreet van de chef:Hé. waar is mijn schrijfmachine, zo kan ik hele maal met werken". Een spectaculair onderdeel van de Zeeuwse Dag van het Paard was het voorleiden van een zestienspan. Henk van de Weg toont zijn ARGOS-installatiedie hij meenam in zijn reddingsvlot en waardoor de Middelburgse zeezeiler moeiteloos kon worden opgespoord. HENK VAN DE WEG OVER SCHIPBREUK: NEW PORT/VLISSINGEN „Toen heb ik verschrikkelijk gehuild". De Middelburgse zeezeiler verhaalt van het moment dat hij, zittend in zijn reddingsvlot, lijdzaam moest toezien hoe zijn eigenhandig gebouwde negen meter lange jacht 'Tjisje' zonk in de op die plek tweeëneenhalve kilometer diepe Atlantische Oceaan. Henk van de Weg, die meedeed aan „Ik had geen tijd om bang te zijn Ik de Trans-Atlantische race OSTAR geloof in God en het was mijn tijd voor solozeilers, komt na zijn red- nog niet", ding op adem in de finishplaats Newport. Rhode Island. De 'Tjisje' ^ripl zonk in 'het zicht van de haven'; hij was 'nog slechts' vijfhonderd kilo meter verwijderd van zijn einddoel. Newport in. de Verenigde Staten. Van dc Weg was snel gered. Hij werd vrijdagmorgen omstreeks kwart voor tien (mwart voor vier Het was geen aanvaring met een Nederlandse tijd) gesignaleerd walvis, zoals de wedstrijdorganisa- door de Amerikaanse kustwacht, tie vrijdag had gemeld. „Ik ben zo'n anderhalf uur nadat hij de gewoon aangevallen door een orca, een zwaardwalvis", laat Van de Weg telefonisch weten vanuit Newport, waar hij momenteel de eerder gear riveerde Nederlandse deelnemer aan dc OSTAR Wytze van der Zee helpt met de proviandering en het vaarklaar maken voor de terugreis. „Ik ben hier door een hoop mensen heel goed opgevangen en kan m'n gedachten nu weer een beetje orde nen", vertelt Henk van de Weg ruim twee etmalen na de onfortuinlijke gebeurtenis op de Atlantische Oce aan. Letterlijk onfortuinlijk, want de Middelburgse zeiler was voor deze reis niet verzekerd. De drieén- veertigjarige Van de Weg zit nu financieel volkomen aan de grond. Tjisje' had verlaten. Ruim een half uur later, nadat zijn, positie was aangegeven met rooksignalen en Hij had wel een verzekering voor een radiobaken werd hij door een zijn schip," maar één voor 'normaal helikopter van de Canadese kust- gebruik'. De verzekeringsmaat- wacht van zijn vlot gehaald, en schappij sloot hem voor de duur naar Yarmouth op Nova Scotia van de race uit. Dat is heel gebrui- gebracht. De ARGOS-installatie kelijk in de zeilracerij. De maat- had ervoor gezorgd dat de positie schappijen menen dat tijdens zo'n reis onderbemand en een grote kans op gevaarlijke situaties sprake is van een risicoconcentra tie. aldus de tussenpersoon van Van de Weg's verzekeringsmaatschap pij. De Middelburgse zeiler heeft nog geprobeerd voor de OSTAR een verzekering af te sluiten bij de Lloyds verzekeringsbeurs in Lon- ran dc Middelburgse zeezeiler pre cies bekend was bij de reddings ploeg. zodat men nauwelijks moei te had Van de Weg te lokaliseren. „Ik zat verschrikkelijk in de put. maar die vliegers van de kust wacht hebben me fantastisch opge vangen", zegt de Middelburger en thousiast. Nog dezelfde dag is Van de Weg naar de finishplaats New- den, maar de premie was zo hoog port gebracht, waar hij zoals al dat dit financieel niet haalbaar gezegd de meeste tijd doorbrengt bleek Gevecht Henk heeft vrijdag meer dan een uur gevochten voor het behoud van zijn jacht. De Middelburger lag te kooi toen een orca zich met een enorme klap aan bakboordzijde in het voorschip boorde, waar onmid dellijk een scheur ontstond van een halve meter bij zes centimeter. 'Als een hamerslag met een verschrik kelijk grote moker' en 'een knal als van een kanonschot', zo omschrijft de onfortuinlijke Middelburger de dreun, die de agressieve zwaard- walvis aan de 'Tjisje' uitdeelde. op de 'Royal Leerdam' van Van der Zee. Twee dagen voor het drama had Van de Weg nog ter hoogte van Sable Island in zeer zwaar weer gezeten. Hoge zeegang, vijftig kno pen wind. Een waterhoos was hem op twee mijl gepasseerd, maar de 'Tjisje' had zich kranig gehouden. Probleemloos ging hij voort op het stormfokje. Van de Weg was blij met het rustige weer. die vnjdag. „Ik voelde me afgedraaid, een kruising tussen een slingeraap en een ge klutst ei". Henk van de Weg vertrok maandag 2 juni uit het Engelse Plymouth. Hij was één van de 92 solozeilers aan de OSTAR-race. de Observer Europ I Singlehanded Transatlantic Ocean Race. In Henks categorie, de Klasse V verschenen tien deelnemers aan de start Het is de klasse van de kleinste schepen. In totaal deden tien Nederlanders aan de race mee. De ondergang van de 'Tjisje' is een dubbel trieste gebeurtenis omdat Henk van de Weg er uitstekend voorstond Zijn kansen op de over winning in de klasse V waren zeer groot. Hij lag eersts in het klasse ment op het moment dat zijn jacht in de diepte ging, maar dat hoorde Van de Weg pas na het ongeluk, toen hij in Newport was De Middel burger had zijn positie wel kunnen weten als hij dat gewild had. want de wedstrijdorganisatie zond regel matig radioberichten uit, waarin werd gemeld hoe de verschillende zeilers ervoor stonden. „Ik heb met opzet met naar die radio-uitzendin- gen geluisterd" Van de Weg was bang fouten te maken onder de spanning van de wetenschap eerste te liggen. „Maar ik heb gewoon goed gezeild. Dat is alleen maar mogelijk als je één bent met je omgeving, alleen met die balans kun je je helemaal concentreren. Het is dub bel jammer dat het zo is afgelopen, nu ik weet dat ik er zo ontzettend goed voorstond'verzucht de Mid delburgse zeezeiler PAGINA 7: STEUN VOOR VAN DE WEG Gezien heeft Van de Weg de roofvis niet, maar toen hij na de klap. die hem uit de kooi had geslingerd, aan dek kwam. zag hij dat het water in heftige beroering was. ondanks het zeer rustige weer op dat moment. „Woest water, vlak bij de boot en overal kolkingen. Toen dacht ik aan een orca vertelt Van de Weg Het water spoot naar binnen" Veel kit en een chemisch middel, dat in het water hard wordt, mochten echter niet baten De Middelburger had even de indruk dat'het nog wel zou lukken, maar de waterdruk van buiten was te groot. Na een half uur staakte hij zijn pogingen. „Ik moest realistisch zijn". Hij liet zijn red dingsvlot te water en besloot tot het allerlaatste moment te wachten. Dat moment kwam bijna drie kwar tier later. Met twee blikken bier. een Edammer kaasje en zijn ARGOS- installatie, een plaatsbepalingssys teem, dat gebruik maakt van satel lieten. klom hij in het reddingsvlot. Maar niet voordat hij een noodsig naal had uitgezonden. Nog geen minuut nadat hij de 'Tjisje' had verlaten verdween het voorschip onder water. Het achterschip richt te zich op en zo gleed het jacht in de diepte Toen kwam hij plotseling horizontaal te liggen, met. het dek al onder water. Zij is rechtstandig, met de mast keurig overeind, gezon ken. Mijn schip stierf', zegt Van de Weg met een van tranen verstikte stem De Middèlburgse zeezeiler Henk van de Weg bij de helikopter van de kustwacht, die hem na de schipbreuk met de Tjisje' uit zee oppikte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17