ZEELAND I Burgemeester Terneuzen buiten grens verantwoordelijk bestuur' Miljoenenschade bij oeverval Werk Esenkbrink en De Rijk in PZZ almanak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PLANBUREAU: DOOR OOSTERSCHELDEPROJECT 9.Werkgelegenheid Zeeuwse bouwwereld loopt terug Uitgebreid onderzoek watersport SURFCENTRUM ARNEMUIDEN IS VOORGOED VAN DE BAAN EEN MILJOEN GULDEN EXTRA VOOR DORPSVERNIEUWING r PAGINA 9 DINSDAG 26 JUNI 1984 LOOSTERZANDE - Bij een oeverval aan de derde strekdam ten westen van verondersteld. Na controles en peilingen wera geconstateerd dat over een Iperkpolder is ruim 20.000 kubieke meter grond in de Westerschelde lengte van 25 meter en een breedte van 11 meter de strekdam zwaar Jverdwenen. De schade aan de strekdam wordt voorlopig geraamd op een beschadigd is. Wegens de ligging nabij de vaargeul acht het waterschap "Imiljoen gulden. Dit bleek maandagmiddag tijdens de vergadering van het herstel van de strekdam zeer dringend gewenst. Binnenkort zal het water algemeen bestuur van het waterschap Hulster Ambacht. schap overgaan tot de nodige voorbereidende werkzaamheden. Ter vervan- De oeverval, die eind mei werd geconstateerd door een werknemer van het ging van de grond die ten prooi is gevallen aan de Westerschelde, zal een waterschap, blijkt grotere vormen te hebben aangenomen dan eerder werd kleidepot worden gebruikt. DEN HAAG - De werkgelegenheid in de bouwnijverheid zal dit jaar al teruglopen als gevolg van de vorderingen bij het Oosterscheldeproject. De werken aan de pijlerdam hebben de laatste jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in deze sector. Dit meldt het Centraal Plan Bureau in het Centraal Economisch Plan voor 1984. In de afgelopen jaren is de werkloos heid in de bouw in deze provincie in vergelijking tot andere provincies be trekkelijk gering geweest. Het CPB verwacht dat de werkloosheid in Zee land en ook in alle andere provincies Afscheidsreceptie ir. O. H. Boom van rijkswaterstaat MIDDELBURG - De hoofdingenieur- directeur van rijkswaterstaat in Zee- Iland, ir. O.H. Boom, neemt vrijdag afscheid. Hij treedt per 1 juli ver vroegd uit. Ter gelegenheid daarvan is er vrijdag middag een afscheidsreceptie, die sordt gehouden in de statenzaal van het provinciehuis in Middelburg. De receptie is van 15.30 uur tot 17.30 uur. By die gelegenheid kan tevens kennis worden gemaakt met de opvolger van ïr.Boom als lid van de rijkswaterstaat in Zeeland, ir. H. Engel, nu hoofd van de Deltadienst. licht zal stijgen. Het arbeidsaanbod zal groeien en de verschillen in groei tempo tussen de provincies zullen kleiner zijn dan in de afgelopen jaren, aldus het CPB. De werkgelegenheid in Zeeland is sinds 1979 achtergebleven bij de lan delijke ontwikkeling. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat in dit gebied weliswaar hoge investeringen zijn ge daan. maar voornamelijk in de weinig arbeidsintensieve chemische indus trie. zodat het effect daarvan op de werkgelegenheid niet erg groot is ge weest. Echter ook de werkloosheids stijging is bij de landelijke cijfers achtergebleven. De economische structuur van Zeeland, dat is de even wichtige verdeling van de verschillen de bedrijfstakken, is goed te noemen, constateert het CPB. Opmerkelijk is dat zich in Zeeland in de landbouw een in vergelijking met andere provincies sterke daling van de werkgelegenheid heeft voorge daan. Landelijk gezien verwacht het CPB de komende jaren een duidelijk eco nomisch herstel. Desondanks neemt de werkloosheid verder toe, maar in een lager tempo. GOES In het Psychia- toon. Zijn sculpturen De tentoonstelling in trisch Ziekenhuis Zee- zijn herkenbare of gesti- het ziekenhuis is DEN HAAG (GPD) - In samen werking met de ANWB en het Koninklijk Nederlands Water sport Verbond gaat Rijkswater staat binnenkort in het zuid westen van het land een uitge breid onderzoek doen naar het vaargedrag van watersporters en de samenstelling van de ple- ziervaartvloot. Het onderzoek zal worden gehouden in de wa teren rond de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en de Bies- bosch. Het onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van het samen gaan van beroeps- en plezier- vaart, de noodzaak voor uitbrei ding van bestaande en het aan leggen van nieuwe jachthavens, voorzieningen bij sluizen en bruggen en aanlegmogelijkhe den langs oevers. Door vergelij king met eerdere onderzoeken in de jaren '70 hoopt Rijkswater staat op deze manier verschui vingen in het recreatiepatroon en in de samenstelling van de pleziervloot op te sporen. In drukke havens en bij sluizen zal voor het onderzoek aan ple ziervaartuigen enquêteformulie ren worden uitgereikt, met vra gen over de boot. ligplaats en de tocht die wordt gemaakt. Te vens kunnen schippers hun wen sen kenbaar maken over jacht havens en andere voorzieningen voor de watersport. De eerste enquête wordt aan staande donderdag tot en met 1 juli gehouden, daarna volgen er nog twee. land (PZZ) in Goes leerde-vormen, wordt van 1 juli tot 1 september een tentoon stelling gehouden van werk van Jo Esenk brink en Gert de Rijk. Dit ter gelegenheid van de onthulling van een beeldje van Jo Esenk brink in de lounge van het ziekenhuis op vrij dag 29 juni. Aan de tot standkoming van het beeldje heeft ook pot tenbakker Gert de Rijk in de grondvorm meege werkt. Het beeldje dat de ruim te in het PZZ gaat sieren is een meisjeskopje in brons. Een speels op krullend kraagje geeft een suggestie van ont luiken. Jo Esenkbrink volgde de kunstacademie in Rotterdam en Antwer pen waar hij alle sculp tuurtechnieken en ma terialen leerde beheer sen. Gert de Rijk stelt in het PZZ handgevormde en gedraaide werken ten- iedereen toegankelijk. Het beeldje dat Jo Esenkbrink maakte voor de lounge van het psychiatrisch ziekenhuis in Goes. Politie Goes zoekt boodschappendief GOES De Goese gemeentepolitie wordt de laatste maanden geconfron teerd met een wat ongebruikelijke manier van boodschappen doen. Sinds maart zijn bij de politie al twintig gevallen gemeld van diefstal van boodschappen uit tassen die aan fietsen hingen. In totaal is daarbij voor een bedrag van ongeveer 1500 gulden weggenomen. Steeds ging het om boodschappen die door de eige naar even onbewaakt waren achter gelaten. De waarde van de buit va rieerde van ongeveer tien gulden tot één keer 750 gulden. Het is voorgeko men dat er bij de boodschappen een portemonnee met inhoud zat. De re cherche van de Goese politie heeft geen enkel idee over de identiteit en beweegredenen van de dader of da ders. Volgens rechercheur brigadier J. de Bakker is het aantal van twintig van dergelijke diefstallen in een paar maanden tijd ongewoon veel voor Goes. In het verleden gebeurde het weieens incidenteel Hij maakt duide lijk dat er alleen boodschappen wor den gestolen, al is het wel eens ge beurd dat er in een gestolen tas een colbert zat. De Bakker zegt het wel begrijpelijk te vinden dat mensen even hun boodschappen in een tas op hun fiets achterlaten, omdat ze niet met artikelen uit een bepaalde winkel een andere winkel binnen durven. Maar hij voegt eraan toe dat. in bijna alle winkels de mogelijkheid bestaat om een tas bij de ingang of kassa in bewaring te geven. De diefstallen worden steed gepleegd in het centrum van Goes, met name in de winkelstraten. De politie houdt al een extra oogje in het zeil. Het is echter vaak onduidelijk of iemand die aan een tas met boodschappen 'rom melt', de eigenaar is of een eventuele dief. Toch roept de recherche van de Goese politie eventuele getuigen die zeker van hun zaak zijn. zich met de politie in verbinding te stellen. Verder vraagt De Bakker het publiek niet te nonchalant te zijn met boodschappen en er voor te zorgen dat ze niet onbewaakt worden achtergelaten. ZEEUWSE Verzoek De HH inbrekers leveren soms maar half werk en dat geeft reden tot irritatie. Zo zeer zelfs dat een Middel burgse ingezetene die bij thuis komst een tuner/versterker en een cassettedeck miste, meen de zich bij advertentie in deze krant tot de insluipers te moe ten wenden. Met de volgende tekst: „Willen degenen die in de nacht van zaterdag op zondag tussen twee en zeven uur zijn ingeslopen of de combinatie terugbrengen of ook de boxen komen stelen". Wij vrezen dat beide verlan gens onvervuld zullen blijven. ARNEMUIDEN - Vooral door toedoen van de CDA-fractie in de gemeente raad van Arnemuiden komt er géén permanent surfcentrum op de Kleine Piet aan het Arnemuidse deel van het Veerse Meer. De kans is nu groot, dat de gemeente Goes zich als gegadigde opwerpt en het surfcentrum binnen zijn grenzen krijgt. Na een langduri ge vergadering van de gemeenteraad van Arnemuiden werd gisteravond duidelijk dat Arnemuiden het surf centrum -en daarmee alle kansen om de recreatie verder uit te breiden- nu definitief kan vergeten. Het CDA was de enige partij die om zakelijke rede nen tegen het collegevoorstel voor de realisatie van een surfcentrum stem de. SGP en RPF voelden -zoals ver wacht- om principiële redenen niets voor het centrum. PvdA en VVD waren voor, zodat de stemming over het voorstel 6 tegenstemmen en 4 voorstemmen opleverde. De eerste discussies over het centrum werden al geruime tijd geleden ge voerd. Aanleiding was het plan van het recreatieschap Het Veerse Meer om de plankzeilsport op drie lokaties aan het Veerse Meer te concentreren en zodoende op de andere gedeelten van het meer tegen te kunnen gaan. Op die manier zouden ook nlet-surfers een kans krijgen zich aan het meer te verpozen. Een van die drie centra zou moeten verrijzen op de Kleine Piet in de gemeente Arnemuiden. In de ge meenteraadsvergadering van eind maart stemden CDA, WD, SGP en RPF tegen het plan, zodat het met 7 tegen 3 stemmen werd verworpen. Een groot aantal commissievergade ringen. bijeenkomsten van het senio renconvent en voltallige doch infor mele raadsvergaderingen werden ver volgens besteed om te trachten een compromis te vinden tussen voor- en tegenstanders, althans de partijen die niet om principiële redenen tegen het voorstel waren. Op hun verzoek werd het voorstel aangepast, waarbij onder meer op de 'kop' van de Kleine Piet meer ruimte werd vrijgemaakt voor niet-surfers. De WD bleek gisteravond hierin ge noeg tegemoetkoming te kunnen vin den. Dat gold niet voor het CDA, dat een amendement indiende. Het CDA wilde een parkeerstrook dertig meter verder landinwaarts aanleggen en het gebouw van het windsurfcentrum op de plaats van het huidige tijdelijke centrum laten verrijzen. De principië le tegenstanders hielden vast aan hun principes; alle andere raadsleden ver wierpen dit idee Zij vreesden dat de surfers met hun planken in dat geval over een vijftig meter brede groen strook naar hun auto's zouden moe ten lopen, hetgeen gevaar met zich mee zou brengen voor degenen die op die groenstrook in de zon liggen. Bij de bouw van de accommodatie van het surfcentrum op de plaats van het huidige tijdelijke centrum zou boven dien een rooivergunning voor een aan tal bomen moeten worden aange vraagd. die gezien het kleine aantal bomen op de Kleine Piet zeker zou worden geweigerd. 'CDA-variant' Aan het eind van de eerste ronde deed wethouder Jac van Belzen (PvdA) een hartstochtelijk beroep op de fractie van het CDA. Nadat hij zijn respect had uitgesproken voor de tijd en moeite die het CDA in het amende ment had gestoken, stelde hij, dat de werkgroep die zich over deze kwestie bezighoudt -waarin leden van aller lei provinciale instanties zitting heb ben- zich al eerder over deze 'CDA- vaiant' had gebogen om het vervol gens af te wijzen. De heer Van Belzen noemde hierbij met name het veilig- (Slot zie pagina 13 kol. 7) Gedeputeerde E. Maris-Koster en burgemeester T. A. Vogel van Sint-Philipsland bekijken de verhuisdeDel Campo-gedenksteen op het ontmoetingspunt in Anna Jacobapolder. ANNA-JACOBAPOLDER Het college van Gedeputeerde Staten heeft een bedrag van één miljoen gulden beschikbaar gesteld voor stads- en dorpsvernieuwing in Zeeland. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de subsidies die het rijk al voor werken in de sfeer van stads- en dorpsvernieuwing uitkeert. Gedeputeerde E. Maris-Koster maakte dat maandagmiddag be kend tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis te Anna-Jacobapolder. Ze was bij de officiële afsluiting van een dorpsvemieuwingsproject in dat dorp. In de voormalige school van Anna-Jacobapolder zijn drie woningen gebouwd en op het schoolplein zijn er nog eens drie neergezet. Verder werd een ontmoe tingspunt gecreëerd waar de dorpe lingen samen kunnen komen In een toespraak vertelde de gede puteerde. dat gs stads- en dorpsver nieuwing serieus willen nemen en daarom het miljoen beschikbaar hebben gesteld Ze maakt overigens wel het voorbehoud dat provinciale staten nog hun toestemming moe ten geven eer het geld echt uitgege ven kan worden. De staten moeten dan ook aangeven waar het geld precies naar toe zal gaan. al maakte mevrouw Maris duidelijk dat gs daarover al uitspraken hebben ge daan in de provinciale nota stads en dorpsvernieuwing. Dat geldt ook voor de rijksgelden die via het pro vinciaal bestuur verdeeld zullen worden. „Het is niet zo", beklem toonde de gedeputeerde in Anna- Jacobapolder, „dat gs een doorgee floket van rijkssubsidie wordt Het geld zal beschikbaar worden ge steld op grond van een prioriteits stelling. 2oals dat ook al in de nota stads- en dorpsvernieuwing is aan gegeven" Deze nota wordt aan het eind van het jaar in een vergadering van provinciale staten behandeld. Mevrouw Maris ging maandagmid dag ook in op de onduidelijkheid die bij veel gemeentebesturen be staat ten aanzien van de subsidie ring van particuliere woningverbe tering en de renovatie. Die onduide lijkheid zal blijven bestaan totdat provinciale staten de nota hebben vastgesteld, maar dat neemt vol gens haar niet weg dat de gemeen ten plannen voor particuliere wo ningverbetering moeten blijven in dienen, omdat het niet aangaat particulieren die hun woning willen opknappen te laten wachten. De éen miljoen die gs beschikbaar wil len stellen zou onder andere voor dat doel gebruikt kunnen worden, legde ze uit, al voegde de gedepu teerde eraan toe, dat dit een per soonlijke gedachte van haar was Mevrouw Maris-Koster ging even in op de aanpak van de kleine kernen problematiek. Ze stelde nog eens dat alleen het bouwen van huizen geen oplossing vormt. Het gaat volgens haar en de burge meester van Sint-Philipsland T. A. Vogel had dat voor haar ook al gezegd om een integrale aanpak. Dat wil onder meer zeggen dat de ene oplossing voor het kleine kern en probleem niet los gezien kan worden van de andere. Het maken van zogenaamde dorpsplannen kan een goede weg zijn om een visie voor de oplossing van de problema tiek van kleine kernen te formule ren, aldus gedeputeerde Maris. Burgemeester Vogel gaf in zijn ope ningswoord aan dat het project in Anna-Jacobapolder is voortge vloeid uit een samenwerking tussen de gemeenten Westerschouwen, Duiveland, Brouwershaven en Sint- Philipsland. Die hebben samen een experiment opgezet om in vijf kern en die in die gemeenten liggen dorpsvernieuwing ter hand te ne men. Volgens Vogel is het echter niet bij die vijf kemen gebleven, omdat het experiment een uitstra lingseffect heeft, zodanig dat dit jaar al in tien dorpen aan vernieu wing van de woonomgeving zal wor den gewerkt. Hij noemde dat uit stralingseffect een van de positieve kanten van het project Na de officiële bijeenkomst trok het gezelschap, onder wie burge meesters en wethouders van de vier gemeenten die aan het experi ment hebben meegewerkt, naar de voormalige school in Anna-Jacoba polder. Daar onhulde de burge meester van Sint-Philipsland de eerste steen die in de schoolmuur was gemetseld. Op die steen stond het stichtingsjaar van de school. 1861, en het jaar dat de school is omgebouwd tol drie woningen, 1984. Daarna onthulde mevrouw Maris de zogenaamde Delcampo gedenk steen. Del Campo was de droogleg- ger van de Anna-Jacobapolder en stichter van het gelijknamige dorp. De gedenksteen was bij de droog legging nabij de spuisluis bij de Veerhaven geplaatst. Met het ver dwijnen van deze uitwateringssluis verhuisde de gedenksteen naar het ontmoetingspunt in Anna-Jacoba polder. Burgemeester T. A. Vogel van Sint-Philipsland onthult de gedenksteen in de gevel van de verbouwde school. Gedeputeerde E. Mans-Koster tri kijkt toe. KLEIN LINKS ZEELAND OVER ZAAK VAN HIMME: TERNEUZEN Het PvdA-raads- lid, mevrouw Janny Leunis uit Ter- neuzen, heeft al enkele weken gele den overwogen om schriftelijke vragen te stellen over het ontslag van ambtenaar Andre van Himme van de gemeentelijke sociale dienst. Het feit, dat Van Himme zijn taak voorlegde aan de ambtenaren rechter doorkruiste dat plan. „Maar mijn vertrouwen in de zorgvuldig heid van de besluitvorming binnen b. en w. is door de perspublikaties niet bepaald toegenomen", zegt ze. PPR, PSP en CPN in Zeeland heb ben maandagavond in een gezamen lijke verklaring afstand genomen van uitspraken van Temeuzens bur gemeester C. Ockeloen in de 'zaak- Van Himme' Hij zei in een gesprek met de PZC onder meer, dat het tumult moet worden toegeschreven aan 'vermeend linkse mensen en partyen, die pressie uitoefenen' en hield de ontslagen GSD-medewer- ker voor, dat hy 'als hij écht links zou zyn' biy was dat een werkloze zijn plaats innam. Volgens 'klein links' in Zeeland heeft Ockeloen de grenzen van 'verantwoordelijk be stuur, dat normalerwijs van een bur gemeester verwacht mag worden' overschreden en pleegt hij wèl regel matig kritiek te leveren op linkse groeperingen en actievoerders maar zwygt hij, als de Centrum Partij in Terneuzen een opvallend hoog per centage stemmen krygt „Wy advi seren de burgemeester de rechter zün werk te laten doen en een democratische oppositie niet langer verdacht te maken", schrijven het provinciaal bestuur van de PPR Zeeland, het gewesteiyk bestuur Zeeland van de PSP. de afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen van de CPN, de linkse samenwerking PSP CPN in provinciale staten en de fractie van PPR EVP. Zoals bekend moest Van Himme eind mei by de GSD in Terneuzen 1 het veld ruimen toen directeur L. Willaert een positief advies voor een vaste benoeming wijzigde Aanlei ding was een rapport van de sociaal rechercheur van de. instelling over de betrokkenheid van de buiten dienstmedewerker by een plan van de raadsfractie Links Perspectief iPPR PSP en CPNi in Terneuzen om een foto van deze functionaris af te drukken in een 'nieuwsbrief die verschynt in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Van Himme niet vooraf gehoord over de koerswyzi- ging van zijn hoogste chef legde zijn zaak voor aan de ambtenaren rechter Vorige week donderdag diende in Middelburg achter geslo ten deuren de eerste ronde „Ik ben. direct nadat ik ervan hoor de en dat was al eind mei. in die (Slot zie pagina 13 kol. 2>

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9