Begrafenisonderneming 'Goes' P. A. Rozeboom Plaats uw familieberichten in de PZC 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 JUNI 198 DIN t Dankbaar voor het vele goede dat hij voor ons gedaan heeft delen wij u mee dat in de bede vaartplaats Beauraing iB.i plotseling van ons is heengegaan mijn dierbare man, onze vader, schoonvader en opa FRANCISCUS KOENS echtgenoot van Maria de Pundert op de leeftijd van 62 jaar. Ovezande: M Koens-de Pundert Toon Koens Irene Koens-Clement Frangois en Jarina Jaap Koens Corry Koens-Nijsten Heinkenszand: Rob Koens Carla Koens-de Vos 4441 SK Ovezande, 24 juni 1984 Groenedijk 55 De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donder dag 28 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van O L Vrouw Hemelvaart te Ovezande. waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar Woensdagavond om 19.00 uur zal in voornoemde kerk een eucharistieviering worden gehouden voor zijn zielerust. Na deze avondmis is er gelegenheid om te condoleren in het zaaltje van Stengehof en na de begrafenis in zaal R2. Zij die bij vergetelheid geen kaart hebben ont vangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na een kortstondige ziekte is onverwachts van ons heengegaan onze zorgzame man en vader GERRIT KAREL KORPORAAL echtgenoot van Rosalia Borger op de leeftijd van 66 jaar. R. Korporaal-Borger A. C. Korporaal 4421 CN Kapelle. 24 juni 1984 Bruelisstraat 95 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes, bezoek dagelijks van 15.00-15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 27 juni a.s. om 14.00 uur vanuit de aula op de algemene begraafplaats te Kapelle. Indien u de begrafenis wenst bij te wonen wordt u verzocht om 13.45 uur in de aula aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Bedroefd doch dankbaar voor datgene wat zij.- voor ons heeft gedaan geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons is heengegaan voorzien van de H. Sacramenten der zieken onze lieve moeder, schoonmoeder en oma KLAZINA JOBINA COURTIN weduwe van Cornelis Rijk op de leeftijd van 69 jaar. Nieuwdorp: Ko Rijk Goes: Sjaak en Lenie Rijk-Boonman Judith, Mieke, Remon Heinkenszand. Cees en Magda Hollestelle-Rijk Marcel. Chantal Heinkenszand: Frans en Diana Rijk-Goeman Wendy, Marc Heinkenszand: Paul en Nellie Bruijns-Rijk Nieuwdorp: Bas Rijk Driewegen: Adrie en Roza Rijk-Boonman Kapelle: Peter en Corrie Butler-Rijk 24 juni 1984 Nieuwe Kraafyertsedijk 33. 4456 W Lewedorp. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou den op woensdag 27 Juni om 10.00 uur in de Parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek, waarna begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Op dinsdagavond wordt om 19.00 uur een avond mis voor haar opgedragen. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium te "s-Heerenhoek Gelegenheid tot bezoek na de avondmis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de 'Jeugdhoeve' te 's-Heerenhoek. Zij die bij vergetelheid geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zoda nig te beschouwen. Moegestreden is na een zeer dapper gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder KRINA WILHELMINA VAN BEVEREN-BOOGERD weduwe van C. van Beveren op de leeftijd van 82 jaar. M. A. van Dienst C. van Dienst-van Hassel F. van Dienst E. van Dienst-Schenau Ronnie Corresponden tieadres Gildenweg 36. 4204 GH Gonnchem Geen bloemen. De overledene is opgebaard in 'Buitenrust'. De crematie zal plaatshebben donderdag 28 juni a.s. om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Samenkomst in het crematorium om 12.50 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematie ii aula van het crematorium. de Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van de heer C. H. E. DRAECK gepensioneerd ambtenaar van de Provinciale Stoomboot Diensten Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij gedurende ruim 32 jaar in provinciale dienst heeft gewerkt. Onze deelneming gaat uit naar de achterblijven- den. Gedeputeerde Staten van Zeeland. Boertien. voorzitter J. A. Lander, griffier Middelburg, 25 juni 1984 Tot ons leedwezen vernamen wij. dat op 21 juni 1984 is overleden de heer CHARLES HERMANUS EMILE DRAECK op de leeftijd van 82 jaar. Betrokkene was ruim 32 jaar in dienst toen hij op 1 maart 1967 werd gepensioneerd. Hij heeft zich. laatstelijk in de functie van agent, een plichtsgetrouw medewerker met een grote inzet voor de dienst getoond. Hij ruste in vrede. Directie en personeel van de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland Vlissingen, 25 juni 1984 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Heb. 13 8 Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij kennis van het plotse ling heengaan van onze Innig geliefde en zeer zorgzame vrouw, moeder, groot- en overgroot» moeder ADRIANA VAN SCHELVEN echtgenote van J. J. Antheunisse op de leeftijd van 86 jaar. Middelburg: J. J. Antheunisse Middelburg: J. Antheunisse Borssele: J. Antheunisse A. Antheunisse-van Zetten Petaluma (U.S.A.): G. Antheunisse V. Antheunisse-Funcke Eindhoven. A. Antheunisse P. Antheunisse-Kerkhove Gorssel A. v. d. Bos-de Jong W. v. d. Bós Klein- en achterkleinkinderen 4333 AD Middelburg, 24 juni 1984 'Jacob Roggeveenhuis', Noordsingel 106, kamer 123 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het 'Jacob Roggeveenhuis'. De rouwdienst welke geleid zal worden door de Weleerwaarde heer ds. L. Korevaar. zal gehou den worden op donderdag 28 juni om 11.15 uur in de aula van het 'Jacob Roggeveenhuis', ingang Gerbrandylaan, waarna de begrafenis zal plaats vinden om 12.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Middelburg. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de begraaf plaats. Heden nam God plotseling tot Zich onze lieve en zorgzame schoonzuster ADRIANA VAN SCHELVEN echtgenote van J. J. Antheunisse eerder gehuwd geweest met M. de Jong Zeist: A. Antheunisse Soest: P. Antheunisse L. A. Antheunisse-Walraven Middelburg J. Antheunisse Oostkapelle: W. H. Antheunisse Middelburg: H. A. P. Antheunisse-de Bruyne Vlissingen: D. Janse A. M. Janse-Antheunisse Rotterdam: J. Antheunisse A. M. Antheunisse-Mudde Vlissingen: C. Antheunisse M. M. Antheunisse-Walraven Vlissingen, 24 juni 1984 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze zuster en schoonzuster ADRIANA VAN SCHELVEN echtgenote van J. J. Antheunisse Middelburg: M. Groenewegen-van Schelven J. L. van Schelven Vlissingen: J. C. van Schelven M. van Schelven-van Belzen Middelburg, 24 juni 1984 Heden nam de Heere uit ons midden weg tot onze diepe droefheid, na een liefdevolle verzor ging in huize 'Ter Valcke', onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JACOMINA VAN BELZEN weduwe van Marinus de Meulmeester in de ouderdom van 88 jaar. Arnemuiden: C. de Nooijer-van Belzen M Marijs-van Belzen C. Schroevers-van Belzen A. Stitzinger-van Belzen D. van Belzen N. van Belzen-de Nooijer J. van Belzen-van Belzen Neven en nichten Goes, 'Ter Valcke', 25 juni 1984 Correspondentieadres: D. van Belzen. Spoorstraat 64, 4341 AP Arnemuiden. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 29 juni a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Arnemuiden. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie een rouwdienst plaats in de vergaderruimte van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, die aan vangt om 11.00 uur en geleid zal worden door de Weleerwaarde Heer Ds. W. Verhoeks. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de vergaderruimte van de Gerefor meerde Gemeente in Nederland. Geen bloemen. Met verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze medewerker en collega, de heer R. NONNEKES Zijn vriendschap en collegialiteit zullen wij blijvend herinneren. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, die wij kracht toewensen dit verlies te dragen. Directie en personeel Den Boer Middelburg/Drukkers B V. Den Boer Middelburg Uitgevers B.V. Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V. Middelburg, 23 juni 1984 Met leedwezen vernamen wij het overlijden van de leider van de Middelburgse Scoutingband. de heer R. NONNEKES Samenwerkingsverband Middelburgse muziekkorpsen Raketten De verdediging van het grondgebied der Nederlanden is ten offer gevallen aan een stringent bezuinigingsbeleid van CDA en VVD Dat zal geen mens verbazen. De kruisraketten komen er niet! En niet omdat de Navo er mee heeft ingestemd, zo u dat misschien denkt. In de jaren 30 was eveneens een bezuinigingsbeleid oorzaak van een bijna 5 jaar durende bezetting. Toen was er geen verdragsorganisatie die instemde met onze defensiepoli tiek. En nu gaat men schuil achter de Navo. die notabene in het belang van de Staat der Nederlanden akkoord gaat met uitstel van de beslissing tot plaatsen van 0 of 48 raketten. Wij hebben Nijpels horen zeggen: Het is een kabinetscrisis waard als er geen 48 kruisraketten geplaatst worden. En zelfs de gang naar München in het verleden werd in gedachte opgeroe pen. Het is allemaal zo dramatisch en emotioneel dat zelfs oud-politici meenden, er zich mee te moeten be moeien, om nog maar te zwijgen van discussies rond de tafel vertoond op de beeldbuis, die ons er van moesten overtuigen, dat zonder meer geplaatst moest worden of Nederland zou zich gedragen als een onvolwaardig lid van de Navo. Maar op de achtergrond speelde het 1 juli pakket en menig vastberaden politicus zocht een op los-variant om niet verstikt te raken in een kruisrakettenbeleid van de huidige regering, gevormd door CDA en VVD. Zie daar, de kruisraketten kwestie was de WD geen crisis meer waard. En het blijkt nu dus dat niet alleen de PvdA het etiket gebroken geweertje draagt. Uitstel is afstel. H. Telchuijs Sterkenburg 21 Oosterhout Fysiotherapie Waarschuwing! Men heeft in de PZC van 9 juni jl. kunnen lezen, dat aan de School voor fysiotherapie te Vlissin gen aan 20 van de 46 kandidaten het einddiploma werd uitgereikt 22 kwa men voor herexamen in aanmerking. Alle jongeren die deze opleiding te Vlissingen willen volgen, worden er op gewezen dat goede - zelfs zeer goede - studieresultaten niet vanzelfsprekend uitmonden in het behalen van een diploma Op deze school kun je zak ken op één subjectieve beoordeling, terwijl je cijfergemiddelde over de studiejaren 7,8 bedraagt en je nooit een hertentamen hebt moeten doen en je praktijkleerperiode van één jaar als voldoende is beoordeeld. Daar tien fysiotherapeuten elk een verschillen de benaderingswijze en behandeling bij dezelfde patiënt kunnen toepassen en je twee keer per jaar opkunt. kan het behalen van dit onderdeel - en dus je diploma - je nog eens enkele jaartjes kosten. Mocht je schooldecaan hier van niet op de hoogte zijn geweest dan weet je nu een van de consequen ties van het kiezen voor deze school. A. Verbeek Hoofd Pieter Louwerseschool Dongestraat 6 Oost-Souburg Kerncentrales Naar aanleiding van de berichten in de pers over nieuw te bouwen kern centrales willen ondergetekenden het volgende kwijt. Hoe bestaat het dat de uitkomst van de BMD volkomen wordt genegeerd? Hoe bestaat het dat even makkelijk als tien jaar geleden over het afvalprobleem wordt heenge stapt? Zijn onze regeerders vergeten dat er (gelukkig) niet meer in zee gedumpt mag worden? Binnenkort zal er niet alleen laag en middel- maar ook hoogwaardig raciioaktief afval 'er gens' in Nederland moeten worden opgeslagen. Denk aan het Cogéma- contract van de PZEM waarin staat dat vanaf 1990 de afvalprodukten van het opwerken van de splijtstofstaven naar Nederland terugkomen! Hoe be staat het dat werkgelegenheid alleen verondersteldwordt te zitten in de kernenergiecentrales. Meer onder zoek naar zonne- en windenergie, en het gebruik daarvan, levert ook werk en arbeidsplaatsen op. Hoe bestaat het dat nog steeds wordt gezegd dat kernenergie zoveel goedkoper is dan andere energievormen. Alleen al het opbergen van het afval zal enorme kosten met zich meebrengen. Daar naast, als straks het principe wordt gehandhaafd 'de vervuiler betaalt' wordt Zeeland opgezadeld met het afval van de nieuw te bouwen centra les, de al bestaande centrale, en alle overige radioaktieve afvalstoffen die in Nederland geproduceerd worden. Zeeuwen, past goed op uw zaak, denk om uw nageslacht, uw kleinkinderen zullen de gevolgen van uw handelen nü. onder ogen moeten zien. V/erkgroep 'Vrouwen voor Vrede' Heinkenszand pla Doriet Fresco Kraaiendijk 7 Heinkenszand Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen benchten. artikelen of commentaren Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den met in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Europa Dansgala Naar aanleiding van het fotobijschrift, dat bij het verhaal over het dansgala op zaterdag 9 juni stond, reageren wij. omdat u ten onrechte suggereert dat het Deense danspaar Geir Bakke - Trine Dehli een tweede plaats heeft gehaald, omdat hij uitgegleden is. De vloer was in het begin namelijk zo glad. dat er meerdere paren ten val kwamen En het Deense paar heeft een eervolle tweede plaats gehaald met slechts één punt verschil op het Engelse paar David Griffin - Adele Preston. Alle paren leverden toppres taties en dat. vinden wij, mag je met op een uitglijder beoordelen. Ria en Koos van den Boogaart Buitenhove 173 Middelburg Pravda Het is tragisch te moeten constateren dat er, zelfs op regeringsniveau, zoveel onkunde bestaat wanneer het gaat over de Russische benadenng van het vraagstuk oorlog en vrede. Aldus Rus landkenner drs H. Bax aan het eind van de redevoering op maandag 14 mei te Bergen op Zoom. Het beeld dat in deze redevoering opdoende was. was een somber beeld. Tussen de wereld van het westen en die van het oosten gaapt een welhaast onover brugbare kloof, in vrijwel ieder op zicht. Beide kampen spreken op ver schillende golflengtes. Met deze ach tergrond is het vanzelfsprekend dat minister Braks problemen kreeg in Wit-Rusland, toen hij in zijn tafelrede het kabinetsstandpunt inzake het plaatsen van kernwapens verduide lijkte. Voor hem had een hoge Sowjet van buitenlandse zaken een heel an dere lezing gegeven over het Neder landse standpunt. Door de waarheid te zeggen, zoals de minister ook zei, in Wit-Rusland. verziekte hij de goede sfeer, waardoor het programma afge broken werd. Probleem: de waarheid is nog geen pravda. Pravda wordt veelal vertaald in waarheid, maar moet vertaald worden met: 'wat waar zou moeten zijn...'. Zo ook moet bij voorbeeld 'Mir' niet vertaald worden in vrede, maar 'het goede der aarde, zoals dat alleen in landen van Sowjet- signatuur bestaat, niet daarbuiten'. De vredesbeweging zal denken: 'Vij- andsdenken'. maar kan ik het helpen dat waarheid nog geen pravda is? Illegaal kamp Zijn onze bewindslieden nou zo dwaas izie PZC 14-6-84). of doen ze alsof. Als dit laatste het geval is. is het ergerlijk Mijns inziens is er een principieel verschil tussen illegale kampeerders aan bijvoorbeeld de Veersedam. en de idealisten die voor ons overleven bij Woensdrecht zitten Bewindslieden die dit soort uitlatingen etaleren lanceren zijn mijns inziens niet waard bewindslieden te zijn. Ik denk dat er voor dat soort 'denkjongens' wel zwaarwegender problemen te vinden zijn Met alle 'eerbied' voor de be windslieden, laten zij ook eens eerbied en begrip opbrengen voor principieel andersdenkenden. Een vredeskamp is het 'geweten' van de natie. Deze 'ille galiteit' zou gelegaliseerd moeten worden, dat zouden jullie kunnen doen. Mijns inziens moet het CDA veel meer aan zijn 'C' gaan doen. De christelijke tolerantie is toch nog steeds een begrip? Voor ons welzijn (de vredei is dit soort illegaliteit min der ergerlijk dan de uitlatingen van de bewindslieden op dit punt. Zonder spottend te willen zijn zeg ik: Heer vergeef het hen (de bewindslieden), want ze weten blijkbaar niet wat ze doen! Dat de kampeerders vernieti gingen aanrichten is niet goed te praten, maar misschien is het repa- reerbaar. Maar wat er na 'The Day After' achterblijft is onherroepelijk onrepareerbaar. 'Illegale' kampeer ders van Woensdrecht, houd moed. het recht (ons rechti zal zegevieren, ondanks of dank zij de dwaze uitspra ken van een aantal CDA-ers. Zou CDA misschien kunnen betekenen: Comité Dwaze Adviezen? Op deze naam kom ik door: het kruisraketten- besluit, illegaal kamperen, sociaal be leid enzovoorts. Han de Ridder Klein Vlaanderen 41 Middelburg Schuilkelder (1) Mijn hart deed pijn toen ik het ver haal hoorde over de protestaktie bij de schuilkelder in Middelburg op vrij dagmiddag 15 juni, waarvan ik later de foto's zag. De bewuste kelder is een schuilplaats voor hen die geloven in bescherming van èn tegen kernwa pens in 'oorlogstijd'. Voor hen die daarin met geloven viel er niet te schuilen. Integendeel. Zij werden met wapenstok, knuppel en portofoon aangevallen, omdat ze niet kunnen aanzien dat de regering straks uitda gende kernwapens wil plaatsen. Pre ventief als ze waren, incasseerden zij voor hun aanklacht de eerste rake klappen. Ik herinner me nog heel goed dat deze jongeren me stimuleerden om begin juni mee te doen aan de blokkade in Woensdrecht. Ook ik wei ger. net als zij en veel anderen, verant woordelijk te zijn voor en medeschul dig aan gevaarlijke, misdadige oor logsdreiging. Daarom mag ik niet zwijgen. Want wie zwijgt stemt toe. Omdat ik me met hen verbonden voel, heb ik er veel last van dat ze. tot bloedens toe. geslagen zijn voor iets dat respect verdient. Eén van hen, die met de wapenstok bewerkt werd heeft tijdens de blokkade destijds, staande tussen prikkeldraad, voorgelezen uit een boek. Daarvoor kwamen militai ren en politiemensen uit hun auto's om, zittend op de grond, aan de ene kant naar hem te luisteren, net als wij aan de andere kant. Toen waren we heel eensgezind, door zijn ontwape nend gedrag. Zo'n houding getuigt van medemenselijkheid en verge vingsgezindheid, want de mogelijk heid bestond dat hij later in elkaar geslagen zou worden. Dat is inder daad gebeurd, al was het dan door de stok van een collega, op een andere plaats. Het protest van de jongeren was deze keer ook gericht tegen de verwachting van een kernoorlog die komt als er kernwapens komen. Dit doemdenken heeft helaas al teveel mensenkinderen ontmoedigd. Wij hebben toch nog hoop dat ze niet zullen komen. Daarom moeten we wel verder gaan en ons er geweldloos tegen verzetten. Op allerlei manieren, tot vervelens toe, totdat er daadwer kelijk naar ons geluisterd wordt. En ik zal niet in de schuilkelder van Middel burg parkeren, zolang hij die lugubere bestemming heeft. Sonja Hemelaar-Kalmijn Van Doomlaan 57 West-Souburg Het doet ons plezier dat de Dekker uit de Albardastraat in Go een warm voorstander is van pa'. Het doet ons evenwel verdrietd hij in zijn stukje schrijft dat D' verbonden zou zijn aan de PPR, hij kennelijk Europa onvriendeï vindt. Voor alle duidelijkheid daarc dit: D'66 is geen lijstverbinding welke Nederlandse partij dan omdat zij vindt dat Europese verb zingen en het werken in het Europe Parlement los moeten staan van tionale politiek. Om dit te bekracS; gen is D'66 op zaterdag 14 april lijstverbinding aangegaan met MRG uit Frankrijk en de Radika Venstre uit Denemarken. Zij is da mee de enige Nederlandse partij principe voor eigenbelang laat g(* (verbindingen tussen Nederlandi partijen kan zetelwinst opleveret. Ook zijn er goede kontakten met] Britse Alliance van SDP en Libeti om samen een Europees radica liberaal blok te vormen. U ziet: peser kan het bijna niet. A. J. Dijkt secr. politiek Demokraten '66 Zeela Mazzinilaan l Middeltt 't Kan verkeren Het is uit onze vaderlandse geschiw nis bekend, dat toen de edelen in 11 graaf Floris V vermoordden, ze he toevoegden: Uw hoge sprongen gedaan heer graaf. Aan dit gezeg moest ik denken, toen de blad» 1 vermeldden dat IKV-man Mient h i Faber ineens heel anders over plaatsen van kruisraketten der Dat nemen zijn mensen niet, nu openlijk van deze uitspraak getuij 1 wordt, dat ze hetzelfde effekt had een bominslag. Men hoeft niet vragen, welke reacties dit teweeg bracht moet hebben bij de IKV-e alom in den lande, bij de uiterst linla groeperingen enz. Het zal je toch ma door Mient Jan gezegd worden, dat; gerust wat kruisraketten in ons la geplaatst mogen worden, desnew 18, maar dan moeten er uit Duitsland wat weg, dan moeten zei ons later ook weg, want Mient Ji ijvert voor een kernwapenvrij Europt Dus toch heel andere taal dan vee heen. Dus toch tijdelijk 18 stuks Woensdrecht. Dat belooft me daarw toestand te worden. Want nu kr, Mient Jan duizenden en tienduca den tegen zich. Hoe zal dat in eig gelederen opgenomen worden? wat men Floris V toevoegde, ook toepassing zijn op volksmenner nms mer één? En in zeker opzicht toch ai wel leuk om het uit de mond Mient Jan te horen. Daar kunnen: dissidenten binnen het CDA noge voorbeeld aan nemen. Bredero bi toch wel gelijk: het kan verkeren L. JtK B Prumersstroc 's-Gravenjm De i: njd l h'ed« septi inde wore Over men Com Beiu de E pans geve a (ech: :nh gelei i spele haas sen kass' Het grote GROTE VAART ACTEON 23 te Sharjah, ALHENA 24 te Rotterdam, AMSTELVAART 23 vn Ri- chardsbay nr Zuid-Korea, BROERE EME RALD 23 vn Sarroch nr Antwerpen, CAU- RICA 23 te Aruba. CHINAWINDS 23 te Busan. CINULIA 25 te Rotterdam. DIADE- MA 23 te Milfordhaven. FLAMMULINA 19 vnTsilitsap nr Jeddah. GARDENIA 23 te Palm Beach, JAVAWINDS 24 te Hongkong, MAASSTAD 23 90 z Santo Domingo nr Cristobal. MOORDRECHT 23 te Le Havre. NEDLLOYD AUCKLAND 25 te Rotter dam. NEDLLOYD CLARENCE 22 vn Suezkanaal nr Genua, NEDLLOYD DELFT 25 te Rotterdam, NEDLLOYD FLEVOLAND 23 430 zw Flores nr Le Havre. NEDLLOYD HOLLANDIA 23 te St. Marta, NEDLLOYD HOORN 28 te Southampton verw NEDLLOYD HOUTMAN 24 te Sin gapore, NEDLLOYD KATWIJK 23 300 nw Guayaquila nr Chlmbote, NEDLLOYD MADRAS 28 te Monrovia verw., NEDL LOYD NIGER 23 te Nambie. NEDLLOYD ROSARIO 23 100 z Cape Henry nr Baltimo re. NEDLLOYD TASMAN 24 vn Jeddah nr Tilbury. NEDLLOYD VAN NECK 24 te Singapore. NEDLLOYD WILLEMSTAD 24 te Antwerpen, NEDLLOYD WISSEKERK 23 vn Antwerpen nr Aalborg. NORMAN AMSTEL 23 60 nnw Best nr Batonrouge, PRINSES MARGRIET 22 te Amsteidarn, ROTTERDAM 24 te Juveau, VITREA 23 vn Cloghanpomt nr Bilbao. ZARIA 22 vn Singapore nr Hongkong. KLEINE VAART ADRIANA 23 vn Rotterdam nr Le Treport, ALMENUM 24 vn Rotterdam nr Teigh- mouth. ANTARCTICA 23 te Amsterdam. ATLANTIC 23 vn Rotterdam nr Argentinië, BATAAFGRACHT 23 120 zw Sardinië nr Antwerpen, BLOEMGRACHT 23 45 w Saarema nr Kotka, BONTEGRACHT verw 23 te La Spezia BREEZAND 23 te Aira dam. COMBI TRADER pass 24 I.ands nr Belfast, CORRIE BROERE verw 2 Leixoes, DELFBORG pass 24 Oland Skeleftea, DIANA-V 22 vn Amsterdam: Portsmouth, DUTCH SAILOR 24 vn Rc terdam nr Thurroch, DUTCH SPIRIT2(i Rotterdam nr Tees. ELSBORG 23 vn R* terdam nr Hamburg, ENAK 23 vn Re"..' jeen dam nr Hartlepool, JACOBUS BROERT fc vn Dordrecht nr Bilbao, JACQUEL. aj BROERE 25 te Rotterdam, JAN WILIH n 24 900 n Seychellen nr La Reunion, JOHR 25 te Rotterdam. KIPPER-2 24 te Cunuc Qt KOGGEGRACHT 23 vn Vera Cnu; Natal. LOOIERSGRACHT pass 23 Kp: Vmcente nr Antwerpen, LIJNBAAXison GRACHT pass 23 Scheveningen nr BruS de S ne, MATHILDA 23 130 no Vitoria nr Mon»nt video, MAYA 23 370 no Recife nr L Palm as. MENTOR 24 te Rotterdam. MIÖ LAND 23 vn Rotterdam nr Leith. NOBLE SE 24 vn Amsterdam m SwanscoM1 NORSTAR 25 te Rotterdam. NORTHP I LE 23 420 no Kp Frio nr Itqjai, NYANTIC i 500 w Finisterre nr Kingston, PAC1F HUgt r DUCHESS 23 vn Rotterdam nr Greene 'het i PACIFIC PRINCESS 23 40 w Oporto Brest, PACIFIC TULIP 23 200 w Tunis Ceuta, PHILIPS BROERE 23 v dam nr Felixstowe, PLANCIUS 23 te Ai: 'c sterdam, RINGGRACHT 23 vn Rotterói -gemc Aardalstangen, ROELOF HOLWERC verw 23 te Antwerpen, RuZENGRACHL 30 no Bomholm nr Nystad, RIJPGRAd 23 te Dramman. SCHIPPERSGRACKT vn Lagos nr Douala, SERTAN 23 180: Vilano nr Vigo, STELLA ORION 21 Mostaganem nr Augusta, SYLVIA ALK verw 24 te Rostock, SYLVIA DELTA 25 te Mon tril, SYLVIA EPSILON verw 2: Bayonne, SYLVIA GAMMA 23 te 3 deaux, TASMANZEE 25 vn Rotterdas Hoek van Holland, VEDETTE 23 sterdam nr Gunnes, VLIELAND 22 te Ai sterdam, YOLANDA 23 vn Rotterdam: Tilbury, IJSSELMEER 23 90 no Kp Vila t Na een liefdevolle verzorging in het verpleegte huis 'Maria Terweel' is nog vrij onverwacht van ons heengegaan onze dierbare vader, grootvader en overgrootvader FRANCISCUS VERBART weduwnaar van Cornelia Nagelkerke op de hoge leeftijd van 99 jaar en 3 maanden. Druten: P. en R. Verbart-Maas Heinkenszand: J. en A. Bos-Verbart Goes: W. en J. Verbart- van Kalmthout 's-Heerenhoek: L. en P. van 't Westende- Verbart Lewedorp: P en S. Vermeulen-Verbart 's-Heerenhoek: G. en J. Verbart-Uitterhoeve Bergen op Zoom: C. en R. Verbart-Depondt De Bilt: A. en J. Verbart-Remijn Kleinkinderen en achterkleinkinderen 24 juni 1984. Correspondentie-adres: Dorpsstraat 177, 4471 KD Heinkenszand. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou den op woensdag 27 juni om 14.00 uur in de Parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek, waarna begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Op dinsdagavond zal om 19.00 uur een avondmis voor de overledene worden opgedragen in voor noemde kerk Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Voor directe hulp en alle dienstverlening in Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363 (Dag en nacht bereikbaar) Begrafenis- en crematieverzorging 'De Voorzorg' Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sint! Industrieweg 20 Molenwater 41 Zaanstiaat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 HOFLEVERANCIER groei briljant FABERY DE JONGE JUWEUERS SINDS 1834 Lane* Kerkstraat 30 - Goes Wl&r^ ■Frank Hopma« Wu-nqaauistnxLt 20. yew* ouziyssob kwai altiji Op h den pont zijde acht) twee WllgE Mie Enge den; met De v twijft kleui al zlji Bres! omge iegri nierp eerst ken grote slist braai treed bijna singe herik Maar op. I groot met ertus tie te lende nauw maar pioni «hui andei bloen Enkei goed «heli erop

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 6