Scholen willen contract met Janmaat verbreken Straf bepleit voor het rijden onder invloed van medicijnen Oproep Amnesty tot afschaffen doodstraf Polderbier Consumentenbond: te sterke stijging gemeentetarieven Rabobank S WEGENS GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN Scholten wil federatieve kieslijst Lancering uitgesteld VAN VOLLENHOVE: CONTROLESYSTEEM INVOEREN Prima tip hoor! Om niet alleen francs n Niet verlengen tijdelijke wet trendvolgers kost miljard Maleisië overlegt over berging Risdam KOELA LOEMPOER/RIJSWIJK (AFP/ANP) - Maleisië is bereid met Neder land de mogelijkheden te bespreken om het wrak van het VOC-schip de Risdam, dat sinds 1727 in de Maleisische territoriale wateren ligt, te bergen. Maar Nederland zou de bergingskosten voor haar rekening moeten nemen en Rct wrak zou in Maleisië als een historisch monument moeten blijven. Dit heeft een hoge Maleisische regeringswoordvoerder gezegd. In een reactie zei het hoofd van de directie musea, monumenten en archieven van het ministerie van WVC, dr. Th.J. Meijer, maandagmorgen dat de Maleisische eis dat het wrak in dat land moet blijven, bespreekbaar is. „Het schip hoeft niet per sé naar Nederland te komen". Over de eis dat Nederland de bergingskosten moet betalen, wilde hij geen uitspraak doen zolang niet bekend is hoe hoog die zijn. Meijer vindt dat Nederland eerst maar eens met Maleisie afspraken moet maken over een proefonderzoek dat moet uitwijzen of het de moeite waard is het wrak van de Risdam naar boven te halen. Inmiddels hebben duikers van de Maleisische marine olifantstanden, tinsta- ven en kanonskogels uit het wrak gehaald Het wrak wordt sinds enige tijd permanent bewaakt om te voorkomen dat het wordt leeggeroofd Volgens de ladinglijsten van de Risdam bevinden zich aan boord van het wrak onder meer 459 tinstaven en olifantstanden. DEN HAAG (ANP) - De twee scholen waar het Tweede Kamerlid Janmaat van de Centrumpartij vroeger les gaf, het St. Janscollege in Den Haag en het Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk, willen hem niet meer als leraar terug. reglement van toepassing, aldus het ministerie van Onderwijs. Het Kamer lid is officieel met buitengewoon on betaald verlof. Staatssecretaris Met het verzoek tot vernietiging van het contract met Janmaat hebben de schoolbesturen kennelijk gereageerd op een uitlating van staatssecretaris Ginjaar-Maas, in april. Zij zei, toen Janmaat zijn plannen bekend maakte besturen van de stichting voor het Katholiek Algemeen Voortgezet On derwijs en Voorbereidend Weten schappelijk onderwijs te Rijswijk en de St Johannesstichting te Amster dam hebben bij de kantonrechter in Den Haag verzoekschriften ingediend de arbeidsovereenkomsten met Janmaat te verbreken. De rector van het St. Janscollege, C.J.A. van den Akker, heeft dit maan dag tegenover het ANP bevestigd. gaat volgens hem om „de eigen gedragingen en uitlatingen van Jan maat". waardoor hij het vertrouwen van de besturen heeft verloren, aldus Van den Akker. Maar ook de eigen gedragingen en uitlatingen van Jan maat zijn „in strijd met de doelstellin gen van de stichtingen en de ïdenti- in de scholen waar hij werkzaam Van den Akker wilde geen verdere mededelingen doen „omdat deze zaak onder de rechter is en omdat het gaat om de verhouding werkgever-werkne mer". Volgens Janmaat zelf komt de zaak op 17 juli voor. Volgens het Ambtenarenreglement moeten de werkgevers iemand die als volksvertegenwoordiger wordt geko zen, in dienst houden, zolang zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer duurt of tot het moment dat hij of zij te kennen geeft de Kamer te willen verlaten. Hoewel het in het geval van Janmaat om katholieke schoolbestu ren gaat, is hier ook het Ambtenaren- Nog dit j'aar voorstel kortere alimentatieduur DEN HAAG (ANP) - Minister Kort hals Altes (van justitie) verwacht dat hij nog dit jaar zal komen met een voorstel tot beperking van de ali mentatieduur. Hij heeft dat de Twee de Kamer meegedeeld in antwoord op vragen van Kamerleden van D'66, PvdA en VVD. besluit tot indiening van een Wettelijke regeling is genomen na overleg met de departementen van financiën en van sociale zaken. Uit het Mwoord blijkt dat rekening wordt Behouden met een mogelijke toene ming van bijstandsuitkeringen als ge volg van een wettelijke beperking van alimentatieduur. Bij een in 1980 gehouden onderzoek bleek dat de overgrote meerderheid van de bevol king voorstander is van een tijdelijke alimentatieplicht. In 1982 werd in het rapport „Grenzen aan de alimentatie duur" aangedrongen op begrenzing daarvan. DEN HAAG (ANP) - Bij de eerstvol gende kamerverkiezingen (waar schijnlijk in '86) moet er een federa tieve kandidatenlijst en een geza menlijk program op hoofdpunten ko men van PPR, EVP, de groep Schol ten-Dijkman en de Europese Groe nen. Deze „persoonlijke visie" gaf het tweede-kamerlid Scholten maandag op een persconferentie, die was be legd om het samenwerkingsverband toe te lichten waartoe Scholtens frac tie en die van de EVP hebben beslo ten. De Basisbeweging voor Vrede en Soli dariteit van Scholten en Dijkman sprak zich het afgelopen weekeinde een besloten bijeenkomst in Amersfoort met algemene stemmen uit voor deelname aan de eerstkomen de kamerverkiezingen. In welke vorm dat moet gebeuren is afhankelijk van de mogelijkheden tot samenwerking. Scholten zei maandag dat binnenkort een gesprek met PPR-fractieleidster Beckers en partijvoorzitter De Boer ral worden gevoerd om de mogelijkhe den tot samenwerking af te tasten. De fractie Scholten-Dijkman en het EVP-Kamerlid mevrouw Ubels zullen lot de volgende verkiezingen nauw met elkaar samenwerken. Beide frac ties zullen zo veel mogelijk namens elkaar het woord voeren om de krach- beter te verdelen Daarnaast zul len Scholten-Dijkman en de EVP in bepaalde debatten afzonderlijke bij dragen leveren. Beide fracties menen dat in het samenwerkingsverband de eigen identiteit kan worden behou den. Hoe de onderwerpen over de drie kamerleden zullen worden verdeeld, Is nog onderwerp van overleg Vast staat wel dat mevrouw Ubels zich zal Eaan bezighouden met emancipatie, Dijkman met volkshuisvesting en Scholten met het buitenlands beleid. Volgens Ubels is de samenwerking leen vrijblijvende zaak, maar een lewuste poging te komen tot een bundeling van krachten om politieke vernieuwing te bereiken. Ook Schol len liet zich in die zin uit De EVP en de Basisbeweging zullen de komende maanden samen met de Europese iroenen een aantal studiedagen or ganiseren over zaken als jeugdwerk- Msheid, veiligheidsbeleid en milieu. Zowel mevrouw Ubels als Scholten 'iet geen problemen bij het afleggen van verantwoording voor hun ka merwerk aan de achterban. CAPE CANAVERAL tUPI/AFP/Reuter) - De lancering van het Ameri kaanse ruimteveer Discoverydie maandag om 14.43 uur ome tijd had moeten plaatsvinden, is op het laatste moment met 24 uur uitgesteld. Er bleken problemen te zijn met een computersysteem. De astronauten werden, met verontschuldigingen van de vluchtleiding. verzocht uit te stappen. Men hoopt het euvel snel te kunnen verhelpen. Mocht dat meer tijd in beslag nemen dan bestaat de komende 10 dagen nog elke dag de gelegenheid de lancering uit te voeren. Op de foto: piloot Michael Coats nadat de vluchtleiding hem ervan in kennis had gesteld dat het ruimteveer Discovery maandag niet gelan ceerd kon worden. om weer enkele uren aan de beide scholen les te willen geven, dat de schoolbesturen moesten proberen het Kamerlid buiten de deur te houden door te proberen het contract te ver breken dat ze met hem hebben. Jan maat had gezegd weer enkele uren les te willen gaan geven om „meer con tacten te kunnen onderhouden met de Nederlandse jeugd" Op de plannen van Janmaat kwam in april een golf van protest, niet alleen van de leiding van de betrokken scho len en de staatssecretaris, maar ook van zijn collega's op de beide scholen en daarbuiten. De Nederlandse Vereniging van Lera ren Maatschappijleer (Janmaat is le raar maatschappijleer) was het geheel eens met de uitlatingen van de staats secretaris dat de terugkeer van Jan maat in het onderwijs onaanvaard baar is. De Algemene Vereniging van School leiders was van mening dat het Ka merlid scholen voor zijn politieke doeleinden wilde misbruiken. Bo vendien vondt de AVS het bezwaar lijk dat de fractieleider van de Cen trumpartij les wil geven in maat schappijleer, „een vak dat de leerling respect moet bijbrengen voor ander mans overtuiging, ongeacht geloof, ras of huidskleur". LELYSTAD (ANP) Maandag kreeg burgemeester Gruyters van Lelystad het eerste flesje polderbier aangeboden. Het bier, officieel Flevopilsner geheten, wordt gemaakt van gerst uit de FlevopoldersHet is een project van de Junior Kamer Oostelijk Flevoland en de opbrengst zal worden aangewend voor een goed doel. AMSTELVEEN (ANP) - De Zieken fondsraad verwacht op grond van voorlopige kostencijfers over 1983 een voordelig exploitatiesaldo van 1.034 miljoen gulden voor de ver plichte ziekenfondsverzekering, de bejaardenverzekering en het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat is 179 miljoen gul den meer dan in februari werd ge raamd. Een belangrijk deel van het verschil is te danken aan de lagere kosten voor geneesmiddelen en zie- kenhuisverpleging. In een voorlopige mededeling aan de staatssecretarissen van der Reyden van WVC en de Graaf van Sociale Zaken schat de Ziekenfondsraad de opbrengst van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen - de medicijnenk naak - op 119 miljoen gulden De kosten van door apothekers afgelever de genees- en verbandmiddelden ste gen vorig jaar per verzekerde gemid deld met 1.9 procent. Dat percentage is het saldo van een daling van het aantal afleveringen per verzekerde met 8 procent, een stijging van het prijspeil met 1,7 procent en een stij ging door een verschuiving naar duur dere geneesmiddelen van 8,9 procent. Bij ,de ziekenhuizen is sprake van een teruglopend aantal verpleegdagen. Een belangrijk deel van de effecten daarvan komen pas tot uiting in de tarieven voor 1985. Voor 1984 verwacht de Ziekenfonds raad voor de gezamenlijke kassen een nadelig exploitatiesaldo van 237 mil joen gulden. Dit tekort ligt 257 mil joen onder de raming van februari. Dat komt door de doorwerking van de lagere kosten in 1983 en een bijstelling van de prognoses voor de loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe raming resulteert voor eind 1984 in een negatief eigen ver mogen van 86 miljoen gulden. Reke ning houdend met vorderingen, schulden en liquiditeitsbehoefte zal het middelentekort in de eerste maanden een dieptepunt bereiken van ongeveer één miljard gulden. Toulouse-Lautrec - Op een veiling in Monte Carlo is de recordpnjs van 721,500 frank betaald voor illustraties van Henn de Toulouse-Lautrec bij Jules Renards "Les Histoires Naturel les" uit 1899. Het werk was in het bezit van wijlen mevrouw Florence J. Gould, de Amerikaanse die op de Rivièra woonde. VINKEVEEN (ANP) - Automobilisten die als gevolg van medicijngebruik niet goed in staat zijn een auto te besturen en dat toch doen, moeten bestraft worden. Daarvoor moet er een controlesysteem komen dat onge veer gelijk is aan het bestaande sys teem voor alcoholcontrole. Dat zei de voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid, mr. P van Vollenhoven, maandag in Vinkeveen op een persbijeenkomst ter gelegen heid van een internationale studiebij eenkomst over geneesmiddelen en nj- Het ontwikkelen van objectieve maat staven voor aanvaardbaar genees- middelengebruik in het verkeer is echter een moeizame aangelegenheid, zo bleek maandag. Gaat het bij alco holgebruik maar om éen stof, waar van het effect op de rijvaardigheid meetbaar is. bij geneesmiddelen gaat het om een groot aantal stoffen en combinaties daarvan. Volgens dr. J. J. de Gier van de Werkgroep Geneesmiddelen en Ver keer van de Universiteit van Utrecht, een van de organisatoren van het symposium in Vinkeveen, is er bij de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid sinds vorig jaar een onderzoek gaande dat, met behulp van bloedmonsters van ver keersslachtoffers. moet uitwijzen of bepaalde stoffen vaak een rol spelen bij verkeersongelukken. Met de resultaten van dat onderzoek is het, aldus De Gier, misschien moge- DEN IiAAG (ANP) - De tarieven die gemeenten hun burgers in rekening brengen voor allerlei diensten zijn dit jaar in veel gevallen te sterk gestegen. Meestal was de stijging meer dan de algemene prijsstijging (drie procent). Die conclusie heeft de Consumentenbond ge trokken uit een onder zoek van vijftig verschil lende tarieven in bijna 170 grotere gemeenten Een pakket van dertien gemeentetarieven is in Rotterdam het duurst (1402 gulden), gevolgd door Amsterdam (1350). Hetzelfde pakket kost in Bergen op Zoom slechts 425 gulden. Bij de afzonderlijke ta rieven behoorden de ge meentelijke grafrechten tot de sterkste stijgers Zij lopen dit jaar gemid deld met ruim 10 pro cent op. Daarnaast wer den voor gemeentelijke leges voor paspoort en toeristenkaart gemid deld met 8 procent ver hoogd. Buitensporig noemt de Consumenten bond een prijsstijging voor het achteraf aan sluiten op de kabel-tv met 47 procent, voor heraansluiting op de ka bel na afsluiting (28 pro cent) en voor nasporin gen in het gemeentear chief (16 procenti Bij 20 van de 122 ge meenten waarvan het volledige pakket kon worden vastgesteld, stij gen de tarieven dit jaar met 10 procent of meer Uitschieters hierbij wa ren volgens de bond Edam-Volendam en Veldhoven met stijgin gen rond 75 procent. Laatst was ik bu de Rabobank. Om franse francs te kopen. De reis zelf had ik er ook geboekt. Gaven ze me het advies om een gedeelte van m'n geld in reischeques mee te nemen. 't Is een veilige manier om wat geld achter de hand te hebben, zeiden ze. Had ik zelf met aan gedacht: prima tip van de Rabobank. Ik heb er gelijk m'n reisverzekering cn andere vakantiezaken geregeld. Makkelijk, die Rabobank. Altijd in de buurt en snel aan de beurt. Vakmensen in Vakantie wensen lijk vast te stellen of er voor genees- middelengebruik een bloedproef te bedenken is die vergelijkbaar is met de bloedproef voor weggebruikers die dronken achter het stuur worden aan getroffen. Het huidige systeem van gele en rode waarschuwingsstickertjes op genees middelen schiet te kort. zo betoogde de pharmacoloog prof. dr F. A. Nele mans in Vinkeveen. Bij driekwart van de mensen die zo'n stickertje op hun medicijnen aantreffen komt de bood schap niet over. Mede als gevolg van die gebrekkige voorlichting is naar schatting een van de tien verkeersdo den in ons land het gevolg van medi cijngebruik, zo stelde hij. Nelemans pleitte voor de invoering van een voorlichtingssysteem zoals dat in de Scandinavische landen ge bruikelijk is: een rode driehoek op alle „verkeersgevaarlijke" middelen - in Nederland zijn er zo'n vierhon derd geregistreerd - plus een aparte brochure bij elk middel die duidelij ke informatie geeft over het specifie ke effect van dat bepaalde middel. DEN HAAG (ANP-AFP) - De interna tionale mensenrechtenbeweging Am nesty International zal vandaag een nieuwe oproep doen de doodstraf wereldwijd af te schaffen. Anmesty noemt de doodstraf een uiterst wre de. onmenselijke en vernederende straf, die tegen het „recht op leven" indruist. In 1983 zijn ten minste 1699 39 landen geëxecuteerd en zeker 1160 mensen werden in diezelfde periode in 83 landen terdoodveroordeeld. De or ganisatie voegt daar echter aan toe dat deze cijfers alleen betrekking heb ben op gevallen die bij Amnesty Inter national bekend zijn. Het werkelijke aantal executies en terdoodveroorde lingen kan veel hoger liggen omdat veel regeringen hun doodvonnissen en executies niet openbaar maken. Amnesty spreekt tevens haar veront rusting uit over de veel voorkomende executies van gevangenen die zijn gemarteld en geen eerlijke processen hebben gehad De doodstraf wordt bovendien vaak wederrechtelijk uit gesproken tegen leden behorende tot minderheidsgroeperingen. De men senrechtenorganisatie is van mening dat de misdaad door de toepassing van de doodstraf niet effectiever wordt bestreden dan door andere, humanere straffen. Bovendien is de doodstraf onherroepelijk en kan zijn opgelegd aan onschuldigen Aan het einde van 1983 was het totale aantal staten dat de doodstraf niet meer toepaste gestegen tot 26. Onlangs nog hebben 18 staten beslo ten de doodstraf alleen nog toe te staan in buitengewone omstandighe den zoals bijvoorbeeld in geval van oorlogsmisdaden. Doden door wervelwinden Meer dan 400 mensen zijn om het leven gekomen toen onverwachte wervelwinden eerder deze maand het midden van de Russische Federatie teisterden, zo hebben Westelijke di plomaten maandag gezegd De mees te slachtoffers vielen in een gebied vol „datsja's" (zomerhuisjes) in de buurt van Ivanovo, ten oosten van de hoofd stad. DEN HAAG (ANP) - Als de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectie ve Sector (trendvolgers) niet per 1 juli verlengd wordt, betekent dit dat er op jaarbasis een gat ontstaat van ongeveer één miljard gulden. Dit heeft minister de Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag aan de vaste Tweede-Kamercommis sie voor sociale zaken en werkgele genheid laten weten. De PvdA had de minister gevraagd wat de gevolgen zouden zijn van het niet verlengen van deze tijdelijke wet. De minister had voor het aflopen van de tijdelijke wet met een blijvende regeling voor de arbeidsvoorwaarden van trendvolgers willen komen De tijd bleek te kort en daarom stelde hij de Kamer voor de wet nog eens te verlengen, nu tot 1 april 1985. De Koning wijst de kamerleden erop dat de arbeidsvoorwaarden van de meeste trendvolgers (gezondheids zorg. welzijn en openbaar vervoer) zijn geregeld in CAO s. Als de tijdelijke wet niet wordt verlengd herleven die cao-bepalingen. De per 1 januari aan ambtenaren en trendvolgers opgeleg de drie procent salanskorting en de halve procent korting op de vakantie toeslag kan dan niet meer worden afgedwongen bij de trendvolgers, daar de juridische grondslag is komen te vervallen. PZC/binnen-buitenland 5 4 DINSDAG 26 JUNI 1984 Exploitatiesaldo ziekenfondsen en AWBZ één miljard

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5