Deelname Philips project stimulering technologie Rijschool Wolf gebruikt beeldplaat bij opleiding PZC/ financiën en economie INVESTEREN IN JONGE BEDRIJVEN Nederlandse Kamer van Koophandel in Australië Order van 70 miljoen Verolme Heusden Ondernemend - Zeeland - ■li Sc fei kit OBLIGATIES AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS DINSDAG 26 JUNI 1984 KIEL (DPA) - De economische groei van W'est-Duitsland en de meeste andere westerse industrielanden zal na een opleving dit jaar het komende jaar kleiner worden. Deze prognose is afkomstig van het Institul fuer Weltwirt- schaft in Kiel. Al sinds het afgelopen voorjaar zijn er tekenen waar te nemen die duiden op een minder sterke groei in de industrielanden. In veel landen zijn er nog steeds beperkingen aanwezig voor een verbetering van de economie, hetgeen te merken is aan een vertraging in de toeneming van de vraag en de produktie, zo schrijft het intituut verder. Vooral in West-Europa worden met subsidies nog verouderde structuren in stand gehouden De groei in de Verenigde Staten is een gevolg van belastingverlagingen, van een ander loonbeleid en van de vermindering van de overheidsbemoeienis. De economische groei van de westerse industrielanden zal het komende jaar 2.5 procent bedragen na een groei van bijna vier procent dit jaar In de Bondsrepubliek zal de groei dit jaar uitkomen op 2.5 procent en volgend jaar op twee procent. Het instituut in Kiel raamt de groei van de Verenigde Staten volgend jaar op 2,5 procent na 5,5 procent dit jaar. AMSTERDAM (ANP) - Philips gaat met een aantal andere grote concerns in Europa investeren in jonge ondernemingen met goede groeikansen op technologisch gebied. Deze investeringen zullen worden gekanaliseerd via de nieuwe onderneming Euroventures BV, zo heeft Philips maandag bekendgemaakt. De oprichting van Euroventures is een initiatief van de vorig jaar ge vormde Roundtable of European In dustrialists, een groep topfunctiona rissen van Europese concerns die zich ten doel stelt bij te dragen aan de versterking van de positie van Europa op industrieel en technologisch ge bied. De oprichters en aandeelhou ders van de nieuwe onderneming zijn Philips, de Zweedse concerns Asea en Volvo, Fiat, Pirelli en Olivetti uit Italië, BSN, Lafarge Coppee en Saint- Gobain uit Frankrijk en de Westduit- se Bosch. Euroventures zal worden gevestigd in Nederland en moet haar activiteiten op 1 januari 1985 beginnen. De oprich ters zullen in de onderneming een vermogen bijeenbrengen van tenmin ste 37 miljoen ecu (omstreeks 93 mil joen gulden). Met deze middelen zal Euroventures deelnemen in een aan tal satellietmaatschappijen in ver schillende Europese landen. Er zullen tenminste vijf van deze maatschappij en komen met elk een vermogen van 25 miljoen ecu (63 miljoen gulden), in te brengen door Euroventures en an dere belangstellenden. De steun die de grote concerns via de satellietmaatschappijen van Euro ventures aan jonge ondernemingen zullen geven zal niet beperkt blijven tot investeringen. De uitverkoren be drijven zullen ook gebruik mogen maken van de bestuurlijke en techno logische ervaring en van de kennis van Philips en haar partners. DEN HAAG (GPD)-Het Nederlandse bedrijfsle ven begint, met steun van de minister van economische zaken, op 1 juli een eigen Kamer van Koophandel in Au stralië. Hoewel de han del met Australië nog geen miljardenzaak is, verwacht de eerste di recteur van de missie in Sydney, ing. A de Lan ge, dat de Nederlandse export naar het verre continent dit jaar al de miljard gulden zal over schrijden. In Australië bestaat voornamelijk belang- Fokker verkoopt 'inruiltoestellen' AMSTERDAM (ANP) - De Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij Piedmont Airlines heeft de optie op acht Fokker F28's van het type Mark 1000 omgezet in een definitieve be stelling. In de loop van volgend jaar zal deze maatschappij over een vloot van 20 toestellen van dit type be schikken. De toestellen waren eerder in gebruik bij Garuda Indonesia Air ways. aldus Fokker. Fokker kwam in het bezit van de F28's toen Garuda vorig jaar 20 grotere vliegtuigen van hetzelfde type bestelde. De nu bestelde acht toestellen zullen in een tempo van een vliegtuig per maand worden afgeleverd in de perio de februari tot september 1985. De vliegtuigen zullen geheel aan Pied mont's eisen worden aangepast. Het ombouwprogramma op het Fokker- bedrijf in Woensdrecht omvat onder meer een modem en comfortabel inte rieur voor 65 passagiers en een moder- AMSTERDAM (ANP) - Een tamelijk ne cockpit-uitrusting met electroni- kalrn Damrak heeft dc weg omhoog, sche apparatuur. dje vrijdagmiddag werd ingeslagen, ADVERTENTIE) WILLEM VAN ORANJE-MUNTEN De zilveren 50 munten 1984, ter herdenking van prins Willem van Oranje, komen op vrijdag 29 juni a.s. in omloop via postkantoren en banken. stelling voor samenwer kingsverbanden met Ne derlandse bedrijven op onder meer agro-indus- trieel gebied, op het ter rein van de infrastruc tuur en diensten. Vooral de traditionele handels kennis. maar ook de technische kennis op het gebied van de ver werkende industrieën van de Nederlanders zou de Australiërs uitste kend van pas komen. De nieuwe Nederlandse Kamer van Koophandel hoopt bovendien stimu lerend te kunnen optre den waar bedrijven Au stralië willen gebruiken als springplank voor heel zuidoost Azië en het gebied van de Stille Zuidzee. De Kamer wordt de eerste perma nente particuliere vesti ging in dit hele gebied. De OESO verwacht in 1984 een groei van de Australische economie van 6 procent en in 1985 nog altijd 3,5 procent, waarmee het ongeveer de koploper van de geïn dustrialiseerde wereld is. Er is een inflatie van 8 procent. ROTTERDAM (ANP) De voormali ge RSV-werf Verolme Heusen heeft van Volker Stevin een opdracht ge kregen voor de bouw van een slee phopperzuiger, een zusterschip van de zuiger die Volker nu al bij Heus den in aanbouw heeft. Met deze order Is een bedrag van 70 miljoen ge moeid, zo heeft Volker Stevin meege deeld. Het is de derde grote sleephop perzuiger die de Heusdense werf van Volker in opdracht heeft gekregen. Het schip zal worden uitgerust met twee zuigbuizen en is voorzien van een speciaal systeem voor het lossen van zware grond. De hoppercapaciteit bedraagt ongeveer 9.000 kubieke me ter. De zuiger heeft een lengte van 132 meter, is 23,6 meter breed en heeft een holte van 10 meter. Het totaal geïn stalleerd vermogen is ruim 11.000 kW. maandag verder gevolgd. Het tempo was in de ochtenduren echter lager dan vrijdag, maar nagenoeg alle ac tieve fondsen konden behoorlijk ho ger sluiten. De Amerikaanse dollar hielp met een vaste stemming een handje mee. De aandelenomzet bleef met ruim f 168 miljoen nogal beperkt. mededeling van het ministene van Financien Bij de actieve waarden vormde HBG de echte uitzondering met een verlies van f 1 op f 98. Van de internationals won Akzo f2.10 op 85,20 en KLM f 3 op 157. Unilever ging f 1,50 omhoog naar f 251. Philips, Kon. Olie en Hoogovens waren een paar dubbeltjes beter. In de financiële sector gedroeg met name Nat. Nederlanden zich vast met een vooruitgang van f 3 op f 207,50. VNU was een rijksdaalder beter op 145,50' en Elsevier-NDU f 1.80 op 145,50. Nedlloyd won f 2,30 op f 112.30, Ahold ging f 2,50 vooruit naar f 176 en Heineken f 3 naar f 123. Oce-van der Grinten sloot de dag f 5'beter af op f 231. Noch de lokale markt, noch de paral- lelmarkt gaven veel grote verschui vingen te zien. Twentsche Kabel steeg f 11 naar f 293, terwijl verder fondsen als Buhrmann-Tetterode, KNP, Fok ker, VRG en Leidsche Wol het relatief goed deden. Beers stond onder druk Op de parallelmarkt Was er sprake van koersdruk bij Van Melle. De staatsfondsenmarkt gaf maar zeer ge ringe verschuivingen te zien. ROE land De heer Wolf, zittende voor de monitor, toont de nieuwe beeldplaat, die gebruik wordt bij voorbereiding tot h rij-examen. NIEUW LESPROGRAMMA ONTWIKKELD OOST-SOUBURG Vandaag, dinsdag zal burgemeester drs. Th. J. Westerhout van de gemeente Vlissingen een beeldplaatinstructie-instal latie in gebruik stellen bij het verkcersinstructiebedrijf Freddy Wolf. Om 16.00 uur zal dit gebeuren zich afspelen in het leslokaal van rijschool Wolf aan dc Dongestraat 49 in Oost-Souburg. ,,De beeldplaatinstructie is het al- de leerlingen helpen zich voor te lernieuwste op het gebied van theo- bereiden op het theoretische ge ne-en praktijklessen voor het beha- deelte van het rijexamen", zo stel len van het rijbewijs", zegt Freddy len we. Wolf. Het is een vinding die te „Inderdaad", zegt de heer Wolf. vergelijken is met de compact-disc. Volgens de heer Wolf is dit lessys- teem in Zeeland nog uniek. Bij het beeldplaatsysteem staan beeld en geluid op een zilverachtige ronde plaat, die op een LP lijkt. Die plaat wordt in een afspeelmstallatie afgetast door een laserstraal, die de 'putjes' in de plaat omzet in beeld en geluid. In het afspeelsysteem is een microprocessor (computer! in- afgesohaft Wc kunnen het ,ja. gebouwd Het uiteindelijke resul- en.nee?.dnlkknopsysteem. waar- taat op de monitor is een helder mee de leerlinBe£ 'ee„ op het dia beeld m kleur met een constante, scherm verschi)neIlde verkeers5i. goede kwaliteit. tuatie kunnen goed- of afkeuren. Het scherpe, opvallende beeld heeft koppelen aan d» computer van de nntimrlnlep hmiioo-mcron TAo fein. iT beeldplaatinstallatie. De leerlingen ..Ook wij waren éen van de eersten die computer en dia beelden in ge bruik namen Die hebben we nog natuurlijke bewegingen. De toe schouwer ziet alle verkeersafwikke- kunnen met het ja-of-nee-druk- hogen op straat, als zat hu of zij knopsysteem nu hun oordeel geven achter het stuur van een auto. Het e']ke situatie dle 2ich v?a de beeld kan worden stopgezet, terug gedraaid na iedere 'scène' die men wil, kan worden vertraagd en ver sneld: „De mogelijkheden zijn veel- vuldiger dan met de video-recorder. Er zijn geen wazigheden en strepen, en de bedieningssnelheid is fantas- ARNEMUIDEN - Vandaag, dins- tisch", zegt de heer Wolf. dag, wordt Arnemuiden een r.ieuwe Hij heeft nu een aantal weken met voorziening rijker. Het is 'de Trou- deze apparatuur hem geleverd we Vriend'. Met deze fraaie naam door Chanowski Produktions en wordt gesierd een hondentrimsalon, van Philips-makelij geexperi- tevens honden- en kattenspeciaal- menteerd. „Het resultaat is verbluf- zaak, aan de Langestraat 85 Burge- fend, en de leerlingen reageren en- meester M. M. Markusse zal de thousiast", zegt hij. winkel om 14.00 uur officieel ope- 1 psnmornrnmn nen- De zaak wordt gedreven door ugi mui nu Rita en peter Zuidijk Zjj kljnnen Op basis van het beeldplaatsys- alles leveren wat maar enigszins het teem is een geheel nieuw les-pro- jgven van de trouwe viervoeters en gramma voor het rijexamen ont- ilun bazen en bazinnen kan veraan- wikkeld, dat dc titel kreeg 'Veilig genamen. Van 14.30 tot 17 00 uur is op de weg'. Het programma is er -open huis- gemaakt in overleg met het direc toraat verkeersveiligheid van het ministerie van verkeer en water- GOES - 'I.D.', zo heet een nieuwe staat, de verkeersscholen van rijks- winkel aan de Klokstraat 8, een en gemeentepolitie en een aantal winkel, die volgens exploitant Jan andere instanties. Louise door simpele ideeën doeltref- „Maar er zijn rijscholen in Zeeland. fenc* en attractief wordt geleid. In die ook werken met lescomputers, zaa^ worden cadeaux van glas. gekoppeld aan dia-projectors, die plexiglas, messing, hout, porselein, beeldplaat op de monitor voordoet. Het beeldplaatsysteem is een goede mixture van praktijk en theorie Maar we laten de dia's niet vallen, want het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid werkt bij zijn theo rie-examens nog met dia-beelden Goedkoper De heer Wolf vervolgt: Behalve de kwaliteit van de beeldplaat is ook het sterke praktijkgerichte-element een voordeel bij de theorie- cn prak tijkopleiding, die daardoor korter en voor de leerling goedkoper kan worden". Betekent dat na zo'n investering, die volgde op de on langs in de lesauto gemonteerde video-camera voor rijschool Wolf geen terugloop in ontvangsten? De heer Wolf: „Wij gebruiken terwil- le van een goede opleiding, die in deze tijd de continuïteit van ons bedrijf kan waarborgen, de modern ste apparatuur. En gezien het feit dat onze examenresultaten ver bo ven het landelijk gemiddelde liggen durven wij te stellen dat deze be- drijfspolitiek ook ten gunste van onze leerlingen werkt". Gerard C van Loo aardewerk, papier en stof te koop aangeboden, alles 'in de vormen en kleuren van vandaag en morgen'. ID heeft ook een collectie interna tionale textiel- en bekledingsstof- fen. alsmede shawls, byoux. kettin gen en toilettassen. „Bovendien be schikken wij over duizend ideeen voor mensen die denken zelf geen idee te hebben", aldus ID. DE SCHOTSMAN - 'Surfsport Wa ve', uit de Zusterstraat 39 in Middel burg geeft zaterdag 30 juni aan geïnteresseerden in de plankzeil- sport in samenwerking met Bic Ma rine een kennismakingsles in en bij het surfsportcentrum 'De Schots man' bij Kamperland. Een ervaren surfinstructeur zal de belangstellen den eerst op een surfsimulator weg wijs maken in windsurfland. waarna het geleerde in een surfpak op een echte windzeilplank in de praktijk kan worden gebracht. mede lei d hij n ïoor: ment de K "wette werl finan JDtW gehoi de al gehoi overg king alime rappe DEN jende schiji lieve menli men len-D nen. I Iweei op ec legd i toe te tie er ten. De B; daritf sprak op c Amer uitvo de ka dat ir de mi Schol een g Beck< zal wc den t De fr EVP-: tot d met e ties z elkaa ten b len S bepat drage dat ir eigen den. Hoe kame is noi staat gaan Dijkn Schol Volge geen bewu; bundi vemn ten lli de Be maan Gr: ei lanis' ooshi Zowe zietg Amsterdamse wisselmarkt 1001 US dollar Pond sterling Franse frank 1 IOOi Belgische frank Zwits. frank 110C Japanse ven Hal lire 10 OOOi Zweedse kroon Noorse kroon 100. Canadese dollar Oost shilling 'IOOi Iers pond Spaanse pes -IOOi Ausir dollar IOOi Antll fis Surln fis Saoedl rival 3.15725-5975 4.2675-2725 112.585-635 36.67-36.72 5,5315-5365 135,195-245 132.59-32,89 18.255-305 38.455-505 30 685-735 39.745-795 2,40725-0975 16.0470-0570 3.4410-4510 1.9930-2,0030 2.7025-7125 1,7450-7700 1 7550 7900 89.80-90,05 hl ITENL \.\DS bankpapier AMSTERDAM -ANPi De advieskoer- sen 'aan en verkoopprijzeni vuor buiten lands bankpapier geldend in Amsterdam Engelse pond Belgische fr 1100 Duitse mark'100' Hal Ure'10 000' Portugese esc 100 Canadese oollar Franse ft '100' Zwitserse fr 100. Zweedse kroon'10( Deen 1 '100i Oostenr sh IOOi Spaanse p Onekse at Finse mark Joegosl dma 3.10-3.22 4,134,43 5,35-5.65 110,50-114,50 17.40-19,40 2,00-2.50 2.36 2.48 35,25-38.25 133.25-137.75 37,00-40,00 38.50-41.50 29.50-32.50 15.85-16,35 1.94-2.19 2.60-3,40 52,00-55 00 1,80-2.80 331-3,6! Industrie 64 00 Scheep- en Luck Banken 204.6(1 n Staats! 12 21 n 35 jr 12 16 n 5-8 jr 12 24 langer 12.20 :e due 12 18 BNG leningen 12 12 bankleningen 12 20 pandbrieven 13.76 153.10 154 30 6 90 138.20 140.10 0 169.20 169.80 121.20 122.90 154 10 151.70 153,70 213.20 216.50 370.50 375.40 139.20 140.60 99.40 99.30 8.81 2 "5 Ned 81 91 127 40 2 50 ld 81-91 115 60 2 25 ld 81 88 109 90e 2 00 ld 81-91 112.40 .2 00 ld 81-88 108 20 11 50 ld 80-90 11 50 ld 81 91 11 50 ld 81-92 11 50 ld 82 92 11 25 ld 82 92 11 25 ld 81-96 U 00 ld 81-88 11 00 ld 82-92 10 75 ld 80-95 109.50 10 75 ld 81 91 107.50 10 50 ld 74-86 103.00 10.50 ld 80 00 112 70 10 50 ld 82-92 108 10 10 50 id 82 89 105 90 10 25 id 80-90 10.25 ld 80 87 10.25 ld 82-92 110.80 10 00 ld 80 90 104 50 10 00 ld 82-92 106 60 10 00 ld 82 89 1 104 30 10 00 ld 82 89 2 106.70 108.80 109 30 110 70 111 90 111.90 110 10 116.00 106 20 9 50 ld 80 95 8.75 ld 76-96 8.75 ld 79-94 8 75 ld 79-89 8 50 ld 75-90 8 50 ld 75 91 104 50 102 20 101.00 10130 :u2 -jo 101.00 101 30 10120 100,50 101.10 100.50 8 50 ld 8 93 8 50 ld 78-89 8 50 ld 79 89 8 50 ld 83 94 8.50 ld 84-91 1 d 84 91-2 d 84 91-3 101 00 101 00 99,60 1 94 '9 50 AMSTERDAM (ANP) De goud- en zilver- prijzen zijn maandagmiddag als volgt vastgesteld: (tussen haakjes de vorige prijs) goud onbewerkt 37.440-37.940 (37.820- 38.320); bewerkt 39.840 verkoop (40.240 verkoopi. zilver onbewerkt 830-900 (835-905). bewerkt 950 verkoop (960 verkoop) 8 50 ld 8 25 id 8 25 ld 77 92 99.80 B 25 ld 77-93 99.80 8 25 ld 79-89 100.60 8 25 ld 83-93 99 60 8 25 ld 84-94 98.40 8 00 ld 69 94 98.70 8 00 ld 70 95 98 30 8 00 ld 70 851 101.30 8 00 ld 70-85-2 100.60 8 00 ld 70 85-3 100.30 8 00 ld 71 90 99.40 99 80 99.80 100,60 10UO Kin.-.ii 100.30 I) ld 77 97 '7.40 101 10 100.80 98 50 511 ld 78-88-2 150 ld 83-90-1 I 50 ld 83-90-2 I 00 ld 66 'II 95 40 97.10 99.70 99.70 96.80 94 70 94 90 90.80 95.00 75 K) 58 88 'J4 30 .50 ld 58 89 ?4 8? i 50 ld 59-84 30 4 50 ld 60 85 98,20 GH7J 9670 d DW 9200 tlXXA 90.70e li Dli 92.80 3 25 ld-48-08 3.25 ld 50-90 3 25 ld 54-94 3 25 ld 55-95 50 ld 74-99 i 5(1 ld 75 85 151) 1(176 01 '00 1(175 011 93 00 93 00 92 30 92 30 01,20 9|2() S is 52 91 50 89'0 90 20 93.60 93.60 96 30 9(j -jo 93 50 93 go 40 93,40 89,30 89 30 80.80 8970 97 0(1 97.00 7 50 ld 72 97 7.25 ld 73-98 7 00 ld 66 OM 7 00 ld 66 91 2 7 00 ld 66 4 7 00 ld 72 97 I 98.90 i 100,50 98.20 97.80 97 30 97.50 97.20 95.00 93.90 95,80 05 80 94 40 93,70 93.10 94 80 94 60 94,50 ABN AMEV A.MRO b: Dordtsche Pclr Elsevier-NDU FOH Gist Brocndt's NMB Oc<- v d Grtntei Van Ommeren Pakhoed Held RolK-eo Rodamco 132 50 133-80 118,80 122.30 109(10 112 00 110 00 111.80 128 00 133 00 224 00 230 00 14 10 44 60 00.30 81 10 139 70 137.90 57.80 37,90 198 50 J98.20 12 38 ld I'l09 96 50 96 50 11 (II) ld 80 103.50 103.80 10 50 ld 80 102.40 102 60 8 25 ld 70 99 90 99 90 8 00 1(171 99 70 99,70 7 50 1(1 71 98 80 98 80 7.110 ld 72 96,40 96 40 10.00 ld n 70 96 sn 96.50 Premie-obligaties 2 50 Alkm 56 09.0(1 69 00 2 50 Adam 5! 71 60 71.00 2 5111(1561 70 10 72.0(1 '2 50 ld 5GII 86.50 85 10 •2 5(1 1(1 56111 81,50 81 00 2 5(1 ld 59 68 80 69.00 2 50 Breda 54 71 00 70 00 2 50 Dordr 56 69.50 69 50 2 50 E hvn 5-1 73 00 73.00 2 50 Ensch 54 73.00 72 10 2 5U Haag 521 93.SO 92,10 2 50 1(1 5211 05 50 94 50 •2 50 R Kruis 78 20 78.50 2 50 Rdam 521 94,00 94.00 2 50 id 5211 02 00b 92i05 2 50 ld 57 78 05 78,05 2 50 Ulr 52 84 00 84.00 2 50 7. Holl 57 70 50 7g 20 2 50 iel 50 77 00 76 70c Kill 10.50 9 75 ld 79 09 9 50 ld 70 94 9 00 ld 75 8 511 ld 1975 10 40 109 50 102.00 101.90 101.60 101 CO 100 60 100.60 101 10 104.30 102 60 102 40 102,00 102.00 101 00 101 00 10150 10110 99.90 ïoo.on 00 All.Lyons 61 75 EGKS 64 175 EGKS 65 I 50 Eng WLc 98.90 98 00 101 10 1 9 50 CRBeerl bk 8 00 Cr LBN71 8 00 Elsev. NDU 10050 100 50 101 30 101 30 102.50 102,50 99,70 99 50 100 20 100 60 99 00 99,00 100 40 100 60 98 00 98,00 100.00 100 00 118 70 11870 9650 90.50 101.80 101.80 1 50 Nat Inv 80 108 20 I' 10 GasU 74 10110 11 0 100 80 0 103.00 10 100 70 9 75 NMB 74 7 25 ld 66 6 50 ld 67 5 25 ld 64 100 90 100 90 100 00 10000 100 30 100,30 99 80 99.80 95.60 95 60 95.20 95.20 102 00 101.80 01'00 99 00 9750 97 50 96 20 96 70 93,00 98 20 99 50 90.30 99 50 5 50 ld 58 5 00 ld 58 6 00 PGEM 64 4 50 ld 59 6 50 R-R PUP 8 50 RijnIDh 7 12 RiinSch 6 00 Schiphol 0.5 SHV72 0.5 SHV 73 .00 Skol tlr 94.30 93.80 98.00 98,50 95 00 82 00 100 80 ?5AmRo7:i 98,80 98.80 >0 Boskalis W 75 88 30 88 50 00 Bredere 81 105.50 105.80 li Buhnn T 73 ;5BuhrmT76 99.40 99 70 10 Cr LBN 74-75 9, 71, 95150 15 Kappa 73 00 50 «6.50 iS KNSM 75 99.00 98 90 15 KBB 75 811.30 81' 20 15 Macintosh 73 220.00225 00b 10 Mcnehii 74 100 40 100 50 15 Nulrlcia 72 1 J8.00 138 50 Nijverd 70 159 09 50 Volker Slevln 91 00 00 Whave 78 ie,000 11 00 W'sanrn i3 100 50 11 75 WU Hyp 75 100.50 ACF Hold Aid Rubber Avcl Rijtuig Dorpen C Econosto F.MBA Enks Fokker 109.00 208 00b 790 00 800.00 51 00 55 21) 350 00 352 00 94.00 94 00 37970 379 50 33 90 34 40 197 00 194 00 197 00 194 00 180.50 185 00 171 00 175,00 02.40 04,20 30 30 J(» 20 335.00 33500 1850 00 1860 00 127.00 128.00 120 50 127 50 152.50 153.00 151 70 152.00 13.80 1-1.00 25 60 2550 305.00 365.00 44 50 44.50 67 80 66 40 6100 63 50 46.00 45.50 235.00 240.00 274.00 282.00 35.90 3570 11800 118 00 2022 0 203.60 0 626 00 0 8000.00 9 1700,00 801100 3580 143.00 NBM Bouw Ncdap 8' Ned Scheepshyp I! Ncd.Spiinesl Porccl Hes ProostAUr Rademakers. 36 80 143.00 23 10 66 00 101 00 145 00 I 133.00 I 111750 24100 Telegraaf Text id Tw Tw Kabel 1! Twynstra en Ubbmk Ver Glasf VMF-Stovk Col Gr Sh Concentia Goldmines Holland F 1 137.00 1 25.50 26.30 20 30 Am TcHrTel All Rlchl Bell AUanl Bell South BeshStec! Boeing Comp Burroughs Citicorp Colgate Cons EOOds Control Data Dow Chemical Du Puilt Eastman Kodak Exxon Corp Fluoi Corp Intern TelATel Litton ind Lockheed Alrcr; Pliillp Morris Philips Petroleum Polaiold Corp Quaker Oils Shell Oil Sth Wesl bell r Sperrv Corp Standard Oil ofCi Woolworth Xerox Corp All Lyons AMAX Inc 66,40 64 OQd 24,20 24 10 44 80 44 70 69 40 67 400 29 50 27 lOd I9 60 19 30 42 60 42 85 52 10 5225 31.80 30 "lid 31 70 32 25 28.50 28.30d 45.50 45 60 70 10 70 75 4IHC 40 25 106 15104 95 27 25 27.00 31.20 31.50 61 80 60 OOd 29 80 2950 22 90 23 00 4625 46.00 31.20 32.50 55.50 55.70 50.40 56.00d 38.80 30,30 35 00 34.00 29 40 29 60 33.80 34 50 128 20 129.50 58 00 57 OOd 32 80 32,80 2210 22 00 B Comp Burr Corp Can P Ent 140 50 144.00 13250 134 50 163 40 165 30 850.00 850,00 30 00 323 50 Pol Corp ProetA- Gamble 1 Quak Ouis 1 RCA Corp Schlumberger S Roeb Shell Can Shell OH Sp Corp 98 00 56 50 168 00 1 Afgiflcprijzen fi ABN belcgg.p, ABN oblig.f AMRO AF AMRO OC AMRO AC AMRO OF Belegg v d 7" Beim-o d b Bemco rend

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4